Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Politika

PODGORICA

–OpštinaBud-

vamoglabiuzadnjemtrenut-

kuizbjećiuvođenjeprinudne

uprave, ukolikoCrnogorska

prihvatiponududabudedio

novevećine i takoomogući

održavanjesjedniceuutorak,

17. jula.

To bi bilo drugi put da Budva

izbjegne uvođenje prinudne

uprave,nakonštojei2005.godi-

ne ta opština bila upozorena od

Vlade.

-Upozorava se Skupština opšti-

ne Budva da u roku od 30 dana

održisjednicu,radiostvarivanja

svojih funkcija, odnosno ispu-

njavanja zakonskih obaveza –

navodi seuodluci oupozorenju

SOBudva, objavljenoj 10. febru-

ara 2005. godine u Službenom

listu.

OpštinaBudvanekolikomjeseci

2005. godinenije funkcionisala.

Vlastutoj opštini i tada suobav-

ljalepartijekojesubileopozicija

na državnomnivou - SNP, SNS,

NS i LSCG. Duži period odbor-

niciSNP,SNSiNSnijesuuspije-

vali da se dogovore sa koalicio-

n im pa r tnerom LSCG o

održavanju sjednice sa tačkom

dnevnogredazaskraćenjeman-

data lokalnom parlamentu.

Predlagači te tačke - odbornici

LSCG, DPS i SDP, odbijali su da

čine kvorumna sjednicama lo-

kalne skupštine sve dok im ta

tačka o skraćenju mandata SO

nijeuvrštenaudnevni red.

LOKALNEKRIZE

Gotovodanemalokalnogparla-

menta uCrnoj Gori koji nije bar

jednom bio u privremenoj ili

trajnojblokadikojujemoralada

riješiVlada.

Kriza je, uglavnom, nastajala

zbog raznih uslovljavanja,

uskraćivanjakvorumazaodrža-

vanje sjednice, uskopartijskih

interesa ili ličnihambicijaneza-

visnihodbornika.Dosadajepri-

nudna uprava bila uvedena u

Gusinju, Podgorici i Žabljaku.

Samo Vladinim upozorenjem

završena je kriza vlasti, osim u

Budvi, i uUlcinjuuaprilu2004.

godine.

„Najsvježiji“primjer jeGusinje,

gdje je2016. godine funkcijuSO

preuzeo Odbor povjerenika.

Vlada Crne Gore na sjednici 21.

aprila 2016. godine donijela je

odluku o upozorenju SO Gusi-

nje zbog neispunjavanja obave-

za duže od pola godine. Tom

odlukombilojepropisanodaSO

urokuod15danaodržisjednicu

i doneseodlukuobudžetu, kao i

druge odluke značajne za ne-

smetano funkcionisanje opšti-

ne, ali tosenijedesilo.

Iz tog razloga Vlada je, u skladu

sa svojim ovlašćenjima, raspu-

stila SO Gusinje, na prijedlog

Ministarstvaunutrašnjihposlo-

va. FunkcijuSOGusinje, donje-

nog konstituisanja, obavljao je

Odbor povjerenika sastavljen

od pet članova. U njemu su bili

Saša Šćekić, Said Čekić, Demor

Bajrović, Elvis Omeragić i Ruž-

dijaBalić.

Krizu je izazvao odbornik iz

DPS Fahrudin Dervišević, koji

je prešao na stranu opozicije i

time onemogućio većinu vlada-

jućoj koaliciji. On zvanično nije

prešao ni u jednudrugupartiju,

alijesaodbornicimaopozicijeu

novembru 2015. godine podnio

zahtjevzarazrješenjepredsjed-

nikaparlamenta i opštine.

Žabljak je, takođe, „iskusio“

krajnjumjerukojojjeVladapri-

bjegla početkom juna 2004. go-

dine.

NakonštoSOŽabljakduži peri-

od nije održala sjednicu, Vlada

je29.aprila2004.godinedonije-

laodlukuoupozorenju,pokojoj

je lokalni parlament imao oba-

vezu da se sastane u roku od 30

dana, radi ostvarivanja svojih

funkcija, odnosno ispunjavanja

zakonskih obaveza. Međutim,

ni nakon toga nije bilo sjednice,

pa jeVlada zaključila da SOnije

obezbijedila ostvarivanje nor-

mativnih i budžetskih funkcija,

čime je dovedeno u pitanje

ostvarivanje prava građana. Na

prijedlog, kako je tada zakon

predviđao,Ministarstvapravde,

Vlada je raspustila lokalnu

skupštinu, a njenu funkciju do

konstituisanja novog saziva

obavljao jepredsjednikopštine.

SLUČAJPODGORICE

Prinudnaupravabilajeuvedena

iuPodgoriciujulu2002.godine.

Vlada je raspustila Skupštinu

Glavnog grada i imenovala Od-

bor povjerenika za obavljanje

osnovnih poslova iz okvira pra-

va i dužnosti lokalnog parla-

menta, čime jeprestao imandat

tadašnjemgradonačelnikuMi-

omiruMugoši.UsastavuOdbo-

ra povjerenika bili suDušan Si-

monović, Miomir Mugoša i

ĐorđijeVukčević.

Tadapodgorički parlament nije

obavljao svojenadležnosti duže

odosammjeseci,odnosnood13.

Prinudnu upravu do sada „iskusile“ tri opštine – Gusinje, Podgorica i Žab

Samo upozorenjemVlade završena

je kriza vlasti i uUlcinju 2004. godine

PODGORICA

–Jesu li nadležni organi preduzeli neštopro-

tivostrašćenihpripadnikadrugihkonfesijakoji su seokupili

da fizički spriječepravoslavnogmitropolitada služi sv. litur-

gijuna temeljimaHramaSv. JovanaKrstiteljauSvaču–pi-

taćeAndrijaMandić (DF) predsjednikaVladeDuškaMar-

kovića, uokvirupremijerskog satau srijedu, 18. jula, u

Skupštini.

Mandić ćepitatiMarkovića „zašto jeVlada onemogućilamitro-

polita crnogorsko-primorskog Amfilohija da činodejstvuje u

hrišćanskomhramukoji jepodnjegovomduhovnomjurisdikci-

jom“.

Genci Nimanbegu će, u ime Kluba manjinskih partija, pitati

Markovića kako Vlada i on lično cijene rezultate ostvarene im-

plementacijomZakonaoplaniranjuprostora i izgradnji objeka-

ta.

- Koji su preliminarni zahtjevi koji su upućeni za legalizaciju

objekata do roka - 15. jula 2018. godine? Kako ocjenjujete rad

inspekcijskih organa od usvajanja zakona do danas – pitaće Ni-

manbegu.

Njegazanimaištojeuzrokzbogkojegdivljagradnjausvajanjem

ovog zakona, kako je rekao, neda senije zaustavila, već jeprimi-

la novi zamah.

- Šta su očekivanja Vlade Crne Gore od Berlinskog procesa, po-

sebnoimajućiuvidupitanjastabilnosti, ekonomije, povezivanja

naukeinovihprilikazamlade–pitanjejekojećeMiodragVuko-

vić, poslanikDPS-a, postaviti predsjednikuVlade.

Vuković će Markovića pitati da saopšti rezultate posljednjeg

susreta sapremijerimaZapadnogBalkana, koji jebioprijedese-

takdana uLondonu.

Mićo Orlandić, u ime kluba poslanika Socijaldemokrata i Libe-

ralnepartije,pitaćepremijeraštoVladaCrneGorepreduzimaili

ćepreduzetidasekonačnoučiniizvjesnimizdavanjeenciklope-

dijeCrneGoreikolikojesredstavadosadautrošenozatunamje-

nu.

Ranko Krivokapić će, u ime SDP-a, Markovića pitati „da li je

Vlada sposobna da se suoči sa ubrzanim pogoršanjem života

građana i strukturalno neodrživim stanjem ekonomije ili da

bude voljno ili nevoljnodiopoharne ekonomijeCrneGore“.

I.K.

OdAmfilohija

doenciklopedije

Poslanički klubovi spremni za premijerski sat

PODGORICA

- SastanakPar-

lamentarnogodboraEvrop-

skeunije i CrneGore za stabi-

lizaciju i pridruživanje,

petnaesti po redu, bićeodr-

žandanas i sjutraucrnogor-

skomparlamentu.

Predviđeno je da danas članovi

POSP-a razmijene mišljenja o

stanju pristupnih pregovora i

odnosima između EU i Crne

Gore, ulozi Skupštine u jačanju

demokratskih procesa i izbor-

noj reformi, vladavini prava,

reformi pravosuđa i borbi pro-

tiv korupcije.

- Razgovaraće se i o osnovnim

pravima i slobodama, sa foku-

somnaslobodni i profesionalni

rad medija i zaštitu privatne

svojine - saopšteno je iz crno-

gorskog parlamenta.

Drugog dana će, kako dodaju,

akcenat biti na temama dobro-

susjedskih odnosa i regionalne

saradnje, kao i ekonomskog ra-

zvoja.

Nakon sastanka, kopredsjeda-

vajući POSP-u Ivan Brajović i

šefdelegacijeEvropskogparla-

menta Peter Kurumbašev daće

izjave za javnost.

SastanakPOSP-a biće održanu

proširenom sastavu uz prisu-

stvopredstavnikaUstavnogod-

boraSkupštineCrneGore iOd-

bora za ust avna p i t an j a

Evropskog parlamenta. Uvod-

na izlaganja imaće predstavnik

Vlade, glavni pregovarač Crne

Gore sa EU Aleksandar Drlje-

vić,ambasadorkaAustrijeuCr-

noj Gori Anna Janković i pred-

stavnik EU ambasador Aivo

Orav.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanovićprimiće,takođe,da-

nas delegaciju Evropskog par-

lamenta, koju predvodi Peter

Kouroumbashev, kopredsjeda-

vajući ispreddelegacijeEvrop-

skog parlamenta uPOSP-u.

POSPjeobrazovanujunu2010.

godine nakon stupanja na sna-

gu Sporazuma o stabilizaciji i

pridruživanju. Odbor, koji čine

poslanici Skupštine Crne Gore

i Evropskog parlamenta, sasta-

je se dva puta godišnje.

POSP razmatra sve aspekte od-

nosa između EU i Crne Gore, a

posebno primjenu Sporazuma o

stabilizaciji i pridruživanju.

R.P.

PODGORICA

-Guverner

saveznedržaveMejnPol Le-

pejdžboravićeuprvoj po-

sjeti Crnoj Gori od 15. do 18.

jula, saopšteno je izAmbasa-

deSAD-auPodgorici.

Lepejdž će se danas sresti sa

crnogorskim zvaničnicima,

predsjednikomMilomĐuka-

novićem, predsjednikom

Skupštine Ivanom Brajovi-

ćem, ministrom odbrane Pre-

dragom Boškovićem i držav-

nim sekretarom Zoranom

Jankovićem.

- Guverner Lepejdž će se, ta-

kođe, sastati i sa predstavnici-

ma crnogorske privrede i raz-

govarati o mogućnostima

jačanja ekonomskih veza Cr-

ne Gore i savezne države

Mejn. Guverner Lepejdž će

zatimposjetitiTivatiobićiBo-

kokotorski zaliv - navedeno je

u saopštenju.

Guverner Mejna je, kako do-

daju, prva ličnost ove savezne

američke države na sjeveroi-

stoku Sjedinjenih Američkih

Država. Guverner Lepejdž je

prvi put stupionaovudužnost

2011, a 2014. je ponovo iza-

bran. Tokom njegovog man-

data, prioriteti guvernera Le-

pejdža bili su smanjivanje

poreza, snižavanje cijene

energije i smanjivanjepozitiv-

nih zakonskih propisa. Jedna

od oblasti u kojima je ostvario

najveći uspjeh bilo je rješava-

nje budžetske krize.

CrnaGora je, kakopodsjećaju,

potpisalabilateralni ugovor sa

Ministarstvomodbrane SAD i

državomMejn 2006, čime je

uspostavljen Program držav-

nog partnerstvaMejna i Crne

Gore.Ciljpartnerstvajerazvoj

odnosa dvije zemlje, kako bi

razmjenjivali znanjeuoblasti-

makaoštosupostupanjeuhit-

nimslučajevima i slučajevima

prirodnihkatastrofa, bezbjed-

nostgranicailuka,ekonomska

sigurnost, mirovne misije i

borba protiv terorizma.

R.P.

Guverner savezne

američkedržave

MejnuCrnoj Gori

HERCEGNOVI

-Koalicijana

vlastiuHercegNovom jesta-

bilna, funkcionišeodlično ine-

manikakvihsporenja između

koalicionihpartnera, kazao je

zaPobjedupredsjednikopšti-

neHercegNovi StevanKatić,

inačepredsjedniknovskihDe-

mokratakojeuvlastiparticipi-

rajusadevetmandata.

-Koalicijanikadnijebilastabilni-

ja, sve smo jači, imamo 20man-

data od ukupno 34, i sve priče da

jevlast uHercegNovomugrože-

na su na nivou spekulacija, koje

dolaze iz određenih krugova.

DPS je u Herceg Novom daleko

od preuzimanja vlasti - kazao je

Katić.

Ističe da su svi članovi koalicije

na vlasti jedinstveni i da završa-

vajusvepreuzeteobaveze.

- Sezona jeupunomjeku, turista

je sve više u gradu, završavamo

infrastrukturne projekte, rezul-

tati su vidljivi. Bavimo se razvo-

jemgrada, a ne političkimpriča-

Član 125 Zakona o lokalnoj samoupravi predviđa da, kada

Skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice,

ne izvršava odluke nadležnih sudova ili zakonomutvrđene

obaveze, čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili

nanosi znatna materijalna šteta, Vlada će upozoriti skupštinu

da u određenom roku obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija,

odnosno ispuni zakonomutvrđene obaveze.

Ako skupština u predviđenom roku ne uspostavi obavljanje

svojih funkcija, Vlada će, na prijedlogministarstva nadležnog

za poslove lokalne samouprave, raspustiti skupštinu. U slučaju

raspuštanja skupštine, njenu funkciju do konstituisanja obav-

lja odbor povjerenika, koji imenuje Vlada.

Član 126 zakona predviđa da, u slučaju raspuštanja skupštine,

predsjednik opštine raspisuje izbore u roku od 15 dana od

raspuštanja. Ukoliko predsjednik opštine ne raspiše izbore u

predviđenom roku, izbore će raspisati Vlada.

Kadaodborpovjerenika

preuzimafunkcijuskupštine

Predstavnici Parlamentarnog odbora Evropske unije u Crnoj Gori

Razgovaraće seovladavini

prava i reformi pravosuđa

HERCEGNOVI:

Predsjednik o

Detalj izparlamenta

ZgradaopštineBudva

Vlada jeupozo

Budvu i 2005. g