Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Svijet

PRAG

- Premijer Andrej

Babiš kaže da Republika

Češka ne želi da prihvati

nijednog od 450 tražilaca

azila, koji su spaseni sa ribar-

skog broda u Sredozemnom

moru i čekaju dozvolu da se

iskrcaju u Evropi.

Andrej Babiš je rekao da će

prihvatanje nekih od putnika

spasenih sa ribarskog broda

biti ,,put u pakao“ i da će

samomotivisati krijumčare

ljudi da pokušaju da povedu

više ljudi opasnimpomor-

skimputem.

- Naša zemlja neće primiti

nijednogmigranta - naveo je

Babiš na Tviteru.

Dodao je da brodovima koji

nose migrante treba zabraniti

ulazak, prenosi AP.

- Moramo da pomognemo

migrantima u njihovim

zemljama, van Evropske unije

- poručio je češki premijer.

Italija je prethodno odbila da

dozvoli pristajanje dva vojna

broda koji su spasili migrante

dok se članice Evropske unije

ne dogovore o raspodjeli

migranata spasenih u Medi-

teranu.

Umeđuvremenu su Malta,

Francuska i Njemačka saop-

štile da će preuzeti po 50

migranata, odnosno 150 od

450 sa ovog broda.

BEČ

- Zapadni Balkan je za

Austrijuključni prioritet

njene spoljne i evropskepoli-

tike, kao i njenogpredsjeda-

vanjaEvropskoj uniji, poru-

čio je austrijski kancelar

SebastijanKurcdok se, isto-

vremeno, zauzeozahitan

prekidpregovoraopristupa-

nju sTurskom.

Sebastijan Kurc je u intervjuu

za grčki list Katimerini ocije-

nio da će ,,obezbjeđivanje

iskrenihperspektiva i vjerodo-

stojnog puta ka EU za zemlje

ZapadnogBalkana služiti poli-

tičkim,ekonomskimibezbjed-

nosniminteresima bloka“.

Austrijski kancelar je pozdra-

vio dogovor Atine i Skoplja o

novomimenuMakedonije.Na-

glasio je da Austrija podržava

proširenje EUna Zapadni Bal-

kan, kao što je to predstavio

evropskikomesarzasusjedsku

politiku i proširenje Johanes

Han.

VAŠINGTON

-Američki

predsjednikDonaldTramp

nazvao jeEvropskuuniju

,,neprijateljem“Sjedinjenih

AmeričkihDržava.

U intervjuu za Si-Bi-Es njuz,

koji je urađen u Škotskoj,

Tramp je rekao da misli da

SAD imaju ,,mnogo neprijate-

lja“, među kojima je i blok

evropskih država ,,koje sume-

đu najbližim saveznicima

SAD“.

- Mislim da je Evropska unija

neprijatelj, ono što namrade u

trgovini... Ne biste mislili na

Evropsku uniju, ali ona je ne-

prijatelj - rekao jeTramp.

Dodaje da je Rusija neprijatelj

SAD ,,u određenim aspekti-

ma“, a da jeKina ,,ekonomski“

neprijatelj.

Ipak, zaKinujerekao ,,da tone

znači da su loši“, prenio jeAP.

- Tone znači ništa. To znači da

su takmičarskog duha - rekao

jeTramp.

Tramp će se danas sastati u

Helsinkijusaruskimpredsjed-

nikomVladimiromPutinom.

BEOGRAD

-KancelarijaRu-

sijeuPrištini jepobrojuljudi

brojnijanegoameričkaamba-

sadauPrištini -odgovaraDu-

šanJanjić, direktorForuma

zaetničkeodnose, nanašepi-

tanještozanastavakkosov-

skihpregovoraznači susret

predsjednikaKosovaHašima

Tačija ipremijeraRusijeDmi-

trijaMedvedevana inaugura-

cijipredsjednikaTurskeRed-

žepaTajipaErdogana.

JanjićobjašnjavadaTačivećgo-

dinu i podana šaljeporukedabi

Kosovoželjelodabudepriznato

odRusijeitoradinasvimmeđu-

narodnim skupovima, pa i na

skupu okoUkrajine, koji je odr-

žanuZagrebu.

LOBIRANJE

On podsjeća da Rusija od ranije

ima veliki uticaj međuAlbanci-

maidaMoskvaradosarađujesa

antiglobalistima i ljevičarima,

kojajepostalaideologijamladih

ljudi, ali i da značajan uticaj na

Albance Moskva uspostavlja i

prekoTurske.

- Koje su šanse da dođe do pro-

mjene i šta bi to značilo nepo-

srednojezapravoistaonaakcija

kojaidepremaGrčkoj,gdjećese

vrlo brzo otvoriti kancelarija

Kosova u Atini. Dakle, ide se

prema zemljama koje nijesu

priznale Kosovo i objektivno

šanse su velike da Moskva na-

pravi neki korak - ne puno pri-

znanje, ali podizanje diplomat-

skognivoaprisustvanaKosovu.

Kao i svimbalkanskim zemlja-

ma,Kosovusuvažneinvesticije,

krediti, a ojačani uticajMoskve

naKosovutrebagledatiuvezisa

uticajem Erdogana i Turske -

naglašavaJanjić.

Na sve to kao i o susretu Tači –

Medvedev, srpski političari iz

vlasti ćute i ovaj događaj ignori-

šu kao i pismo u kojem fudbal-

ska federacija Rusije kosovskoj

federaciji čestita izbor pred-

sjednika.

,,... Veselimo se saradnji naših

savezaiželimovamaivašemsa-

vezu napredak i sjajne uspjehe.

Možete uvijek da računate na

našu podršku u svim fudbal-

skimpitanjima“, stoji u čestitki

koju je potpisao Aleksandr

Alaev, generalni sekretar Fud-

balskog saveza Ruske Federaci-

je, I koju je uputio Agimu Ade-

m i j u , n o v o i z a b r a n o m

predsjedniku Fudbalskog save-

zaKosova.

- Srbija umjesto da priprema

javnost za širu saradnju i nor-

malizacijuodnosa,onasezatva-

ra, aMoskvadrži lekcijuotvara-

nja - zaključio jeJanjić.

REALNOST

Podsjećajući da je susret Tači –

Medvedev bio na marginama

inauguracije i da mu ne treba

pridavati neku pretjeranu važ-

nost,drDraganĐukanović,pro-

fesor beogradskog Fakulteta

političkihnauka, kaže zaPobje-

dudatoneznačinikakavsuštin-

ski zaokret Ruske Federacije

sprampitanjaKosova.

– Naravno da će, kao što najav-

ljuje ambasador Rusije u Srbiji,

Rusija u svakommomentu tra-

žiti da vidi koliko je zastupljena

mjera njenog interesa – navodi

Đukanović.

Napitanjeukojojmjeri jeRusiji

u interesuda imadobar kontakt

sakosovskimAlbancima,Đuka-

nović kaže daMoskva percipira

stanjena terenu.

-Rusijajeuovomtrenutkusklo-

na da ide ka nekoj vrsti prizna-

vanja realnosti. To ne znači pri-

znanjekosovskenezavisnosti, u

ovom trenutku ili u neko do-

gledno vrijeme, ali to podrazu-

mijeva da percipira da dolje po-

stoje organi vlasti i jedna nova

strukturakojajenastalauprote-

klih20godina–kažeon.

Podsjećajući da je Turska jedna

odprvih zemalja koja je prizna-

la Kosovo, Đukanović ocjenjuje

da ona ima jak neposredni uti-

caj, ali daSAD imajunedvosmi-

slen uticaj na prištinsku politič-

kuelitu.

- Najznačajniji uticaj imaju

SAD, aErdogan sve vrijeme po-

kušava da ojača uticaj Turske

među Albancima i Bošnjacima

nastanjenimudjelovimaBalka-

na i to je njegova dugoročna

strategija -navodiĐukanović.

UTICAJ

Jedna od poluga ruskog uticaja

uSrbijijepitanjestatusaKosova

i podrška koju Rusija pruža Sr-

biji u sprečavanju da Kosovo

steknedaljimeđunarodnilegiti-

mitet, ali Kosovo je za Rusiju

samo jedno od pitanja u širem

sklopu njenih zapadnobalkan-

skihinteresa,podsjetilajeSonja

Biserko, predsjednica Helsinš-

kog odbora u Srbiji, za Pobjedu.

Ona je ocijenila da Kosovo nije

od nekog prevelikog značaja za

Rusiju, ni ekonomski ni vojno.

- Za sadaRusija tu prati politiku

Srbije.RusijazadržavanjemKo-

sova da steknemeđunarodni le-

gitimitet predstavlja ozbiljan

izazov za kosovsku državnost

budućidapodrivapotpunuinte-

gracijuKosova umeđunarodnu

zajednicu, njegov demokratski

razvitak i stabilizaciju - navodi

Biserko.

Onapodsjećadasuruskimediji,

prijesvegaSputnik,intenzivira-

li izvještavanje o Kosovu kori-

steći se, uglavnom, naracijom

koja Kosovo karakteriše ze-

mljom kriminala i militanata

Islamskedržave Iraka i Levanta

(ISIL) u čijem su formiranju

učestvovali Zapad i NATO. Do-

miniraju naslovi poput ,,Koso-

vo: ‘Neuspjeh’ jednog od naj-

skupljeg političkog projekta

Zapada“,,,Kosovo–Burebaruta

unutar EU“, ,,Kosovo potrošilo

fondoveMMF-a na penzije ve-

terana, sada sebori za ISIL“.

Sa druge strane, srpski mediji

nakon Vučićeve posjete Rusiji

navodedajePutinnavodnoobe-

ćao da će zaštititi srpske intere-

se i da će Kosovo postati ruska

‘crvena linija’ preko koje Mo-

skvanećeprelaziti,tedaćesvim

sredstvima tražiti kompromi-

snorješenje.

Biserko kaže i da Rusija zvanič-

no tretiraKosovokaozamrznu-

ti konflikt i da to ističu skoro svi

ruski predstavnici.

-MnogisumišljenjadaseRusija

nebi složilasaeventualnomod-

lukomSrbije da odobri posma-

tračku stolicu Kosovu u UN.

Smatra se da Rusiji ne bi bilo u

interesu normalizacija odnosa

izmeđuSrbije iKosova jer, kako

seističe,Rusijasvakiputreaguje

kad god Zapad vrši pritisak na

Srbiju oko Kosova - rekla je Bi-

serko.

VioletaCVEJIĆ

Pozadina susreta Hašima Tačija i DmitrijaMedvedeva

Moskva pravi nove korake u

podizanju diplomatskih odnosa

sa Kosovom, to ne znači priznanje

Kosova, ali je uvažavanje realnosti

što govori i čestitka fudbalskog

saveza Ruske Federacije

kosovskom fudbalskomsavezu,

ističu sagovornici Pobjede

Mijenja

li Rusija

stav

prema

Kosovu

- Rusija se otvara prema

Kosovu, vidjeli smo i čestit-

ku ruskog fudbalskog

saveza savezu Kosova

koja je objavljena i gdje se

navodi saradnja. Očigled-

no je i ruska strana uočila

da na Kosovu postoji poli-

tički i ekonomski sistem

sa kojimmora uspostaviti

neku vrstu saradnje. Ne

može se više ignorantski

gledati na Kosovo jer

dolje postoji entitet sa

svim svojimobilježijima -

objašnjava prof. dr Dragan

Đukanović.

Rusko

otvaranje

- Zvaničnici Kosova imaju

interesa da uspostave

komunikaciju sa Rusijom

jer od njenog stava u

velikoj mjeri zavisi status

Kosova. Ruska strategija

na Balkanu nije od juče, ali

sada nije umogućnosti da

realizuje svoje maksimal-

ne ciljeve. Zato je važno

da na Balkanu postoji

svijest o tome kako bi se

ozbiljnije skoncentrisao na

orijentaciju koju je izabrao

– evroatlantska integracija,

ocjenjuje Sonja Biserko.

Kosovski

interes

- Pismo ruskog fudbalskog

saveza upućeno Kosovu

je potpuno logično i ukla-

pa se u interes Rusije koja

hoće da ojača prisustvo

na Kosovu. Šta bi Rusija

radila u Nišu, Makedoniji

i Crnoj Gori da je ne inte-

resuje Kosovo. Rusija se

priprema za novi modali-

tet saradnje jer dogovori

idu ka tome da se mora

smiriti konfrontacija. Ne

bih isključio da se za to

koristi i Turska, a Rusija se

sprema za konstruktivno

i duboko djelovanje - kaže

Dušan Janjić.

Novioblik

saradnje

TrampEUnazvaoneprijateljemSAD

Američki predsjednik u intervjuu za Si-Bi-Es njuz

Kurc: Balkanprioritet, prekinuti

pregovore saTurskom

Austrijski kancelar o fokusu spoljne i evropske politike Beča

Češki premijer obrazlaže odbijanje da primemigrante sa brodova

Babiš: Prihvatanjeputnika

motivacijazakrijumčare

Odnospremamigrantimau fokusu