Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–Silovanje je

jednoodnajtežedokazivih

krivičnihdjela. Procedura

prijavljivanja i dokazivanja

traumatična jekakoza žr-

tvu, tako i zanjenuokolinu.

PodaciUpravepolicije za

posljednje tri godinepoka-

zujuda jeprijavljenočak 17

silovanja, ameđuosumnji-

čenimavećina jepovratni-

ka.

- U toku 2015. godine službe-

niciUpravepolicijeMUP-asu

nadležnim tužiocima podni-

jeli pet krivičnih prijava pro-

tiv pet osoba zbog osnovane

sumnjedasupočinili krivično

djelosilovanje,aodkojihsutri

osobe povratnici. Od ovog

broja jedan je osumnjičen za

silovanje maloljetnice, a u

istomperioduregistrovana su

dvapokušajasilovanja–saop-

šteno nam je izUprave polici-

je.

Godinu kasnije, kako nam je

saopšteno, podnijete su dvije

prijave protiv dvije osobe

zbog sumnje da supočinile si-

lovanje. Bila je riječ o povrat-

nicima takođe. U istomperio-

du registrovana su i tri

silovanja upokušaju.

-Utoku2017. godine registro-

vano je 10 krivičnih djela silo-

vanje, za koja se sumnjiče

osam lica, od kojih su četiri

povratnici. Od navedenog

brojaosumnjičenih,dvijeoso-

be se terete za silovanjemalo-

ljetnica –saopšteno je iz poli-

cije.

MALOLJETNE ŽRTVE

Prilikom rasvjetljavanja silo-

vanja i pokušaja silovanja, po-

licija postupa sa dužnom pa-

žnjomradi zaštite integriteta i

prava lica koja su žrtve uovim

krivičnimdjelima.

- Posebno se vodi računa o za-

štiti integriteta i prava malo-

ljetnih žrtava silovanja. U slu-

čajevima gdje su djeca žrtve,

policijaodmahibezodlaganja

poziva predstavnike centara

za socijalni rad, kako bi struč-

na lica obavila razgovor sa žr-

tvom, a takođe im se pruža i

druga vrsta neophodne po-

moći u saradnji sa stručnim

licima – ističu iz policije.

Osim toga, policija posebno

vodi računa kad javnost izvje-

štavaokrivičnimdjelima silo-

vanje.

- U slučaju da je žrtva malo-

ljetno lice, u saopštenjima po-

licije se ne navode inicijali,

kao ni grad gdje je počinjeno

silovanje, niti bilo kakav opis

krivičnog djela, kao ni drugi

detalji na osnovu kojih bi

eventualno bilo moguće da

identitet maloljetne žrtve bu-

de otkriven –navode iz polici-

je.

Advokat Srđan Lješković isti-

če da posebno treba obratiti

pažnju kada se izvještava o

ovakvimslučajevima. S druge

strane, onnavodi da suupravo

mediji uzormladimosobama.

-Mladi uzimajuuzore izsvoje

okolineinecenzurisanihelek-

tronskihmedija,štodovodido

neprimjerenog ponašanja,

preslikanog iz rijalitija koji su

prepuni seksualnih napada i

scena nasilja – pojašnjava naš

sagovornik.

Lješković objašnjava da bi po-

rodično okruženje, školske

ustanove i mediji trebalo da

porade na edukaciji mladih, a

ne da ih vaspitavaju ulice i ri-

jaliti programi.

TRAUMATIČNO

Kako navodi naš sagovornik,

procedura dokazivanja je bol-

na i psihički je traumatična za

žrtve, ali je zbog istrage neop-

hodnopostavitimnogapitanja

i zalaziti u intimne detalje.

- Dešava se da žrtve slučaj pri-

jave teknakondeset ili višeda-

na, kada forenzički pregled vi-

še ne može da pruži željene

rezultate i tada je ovo krivično

djeloteškodokazati.Otkakose

radivještačenjetragovaputem

DNKanaliza, za nijansu je lak-

še. Takođe, događa se da žrtva

ne želi da ide dalje od prijave,

od sramote ili traume, ne želi

da učestvuje u postupku. Tada

se njena izjava kao i ljekarski

nalazi evidentiraju i ona više

ne mora u tome da učestvuje,

jer se ovodjelo goni po službe-

noj dužnosti. Užas i komplek-

snost čitave tematike je veća

utoliko što je ovo krivično dje-

lo lakše dokazati ako je učinje-

no na svirepiji način. Dakle,

suština je - prijaviti ovo djelo

bez odlaganja - ističe on.

M. LAZAREVIĆ

Dileme nema: Šeki Radončić

je razbjesnio vlasnike kon-

cerna Vijesti prijedlogom

da se Olja Lakić podvrgne

poligrafskom ispitivanju.

Dakle, umjesto da prihvate

moju fer ponudu izrečenu

tokom saslušanja pred

tužiocem SuzanomMilić, da

na poligraf sjednemo Olja

Lakić i ja, i odgovorimo na

pitanja o svojim saznanjima i

eventualnoj, mojoj ili njenoj,

umiješanosti u taj napad,

gazde tabloida Vijesti su

me pokušali diskreditovati

denuncijantskim tekstom sa

naslovom: „Šeki, je li keš ili

kompenzacija?“

No, da svako polazi od sebe,

upravo pokazuju vlasnici i

urednik moralno i tržišno

uništenih Vijesti sa pome-

nutim huškačkim tekstom

i naslovom. Osobama koje

se prodaju zbog keša,

kompenzacija, otpisivanja

poreza, grantova i sličnog,

jednostavno ne dopire u

mozak da neko može nešto

raditi iz ubjeđenja, principa,

patriotizma... Stoga, mirne

duše, konstatujem: svojim

trgovačkim naslovom njego-

vi autori su u stvari napravili

sjajan autoportret. Ljudi pro-

danih duša.

No, prije nego što, ipak,

odgovorim na pitanje „keš

ili kompenzacija?“, moram

izraziti čuđenje zašto insi-

stiranje Šekija Radončića na

otkrivanju istine u „slučaju

Lakić“, napadnuta novinarka

i njene gazde doživljavaju

kao napad na njih. Umjesto

da se baš oni najviše obra-

duju činjenici da se jedan

prekaljeni borac za istinu, i

rušitelj mitova, zaintereso-

vao da se otkrije ko je pucao

u potkoljenicu Olje Lakić, ko

stoji iza tog čina, i, u konač-

nici, ko iz tog slučaja najviše

politički i inansijsko-gran-

tovski pro itira.

I zašto Olja Lakić dozvoljava

da umjesto nje na moja pita-

nja odgovara urednik tabloi-

da Vijesti, čiji je tiraž za vrije-

me njegovog urednikovanja

sveo sa 21.000 na mizernih

2300 prodatih primjeraka.

Dakle, na poligrafskom ispi-

tivanju ću, ako Olja Lakić i

Tužilaštvo prihvate moj pri-

jedlog, odgovoriti i na citira-

no pitanje urednika krepalih

Vijesti. Evo i kako:

„Najtačniji odgovor na pita-

nje „keš ili kompenzacija?“,

daće tvoje gazde: Tavariš

Miško i Željko Rubljov. Njima

je ideologija novac, a svetac

Euro. U besparici može i

Rublja. Po crnom kursu.“

Podsjetiću, ta dvojica orta-

ka, teških antirežimlija i

prodavaca laži, voljeli su

do posljednjeg centa mrski

Milov režim, i u znak zahval-

nosti grdno ujeli ruku koja ih

je hranila; pa opoziciju pred-

vođenu vojvodom Andrijom

Mandićem; pa Amerikance

kojima su uvalili 30 posto

svoje otete novine; pa Ruse

kojima su prodali sto posto

uređivačku politiku i, na

koncu, da l’ zbog keša, kom-

penzacija ili grantova, vrag

će ga znati, dobacili do gran-

toljubaca.

I tu se krug zatvara: od Gran-

da su dogurali do grantova

i Estonca, od režimske do

kolonijalne posluge. Isti prin-

cip, samo se gazde mijenjaju.

Ne bez razloga, na poligraf

pozivam i vlasnike Vijesti,

Miodraga Perovića i Željka

Ivanovića. Kako bi na nad-

ležnommjestu odgovorili ko

iz nesreća njihovih novinara

inansijski pro itira (oni ili

bijedno plaćeni novinari);

šta znaju o napadu na Olju

Lakić; kako komentarišu

činjenicu da je samo deset

dana nakon Oljinog ranjava-

nja, druga novinarka Vijesti,

Jelena Jovanović bila za

stolom „škaljarca“ Miodraga

Kruščića kada je on smrtno

izrešetan; što o tome nijesu

blagovremeno obavijestili

svoje čitaoce i javnost, i da

li bi, da je ne daj bože, tom

prilikom Jovanovićka ranje-

na i to prikazali kao neviđeni

napad režima na nezavisno

novinarstvo?

Na kraju, ne bi zgoreg bilo da

šefovi medijske ma ije nešto

progovore i o tome što znaju

o vezama svojih novinarki sa

ma ijom i saopšte da li ih oni

šalju na takve zadatke.

PODGORICA

– IzUpravepo-

licije tvrdedaoni nijesu saop-

štavali detalje iz istrageopuc-

njavi nanovinarkuVijesti

OliveruLakić.

Tojesaopštenoizpolicijepovo-

dom navoda u medijima, a koji

se odnose na izjavu novinara

Šekija Radončića da je Lakić

nakonnapadaodbiladasarađu-

je sa policijom.

-Onavodimaumedijimakojise

odnose na izjave Radončića, u

vezi sa detaljima istrage, upo-

znato je nadležno tužilaštvo.

Ukoliko nadležni tužilac naloži

postupanje u vezi sa navede-

nim, policija će postupiti po

tom i po svakom drugom nalo-

gu tužioca u vezi sa ovimpred-

metom. Uciljunesmetanog od-

vijanja toka istrage u ovom

predmetu nijesmo umogućno-

sti da javnosti saopštimo deta-

lje, osim onih koje smo već pr-

vobitno saopštili kada se

događajdesio–kazalisuizpoli-

cije. Radončić je u četvrtak, na-

kon saslušanja u Tužilaštvu,

predstavnicima medija poja-

snioda jepodatakkoji je izniou

intervjuu Dnevnim novinama

da jenaOliveruLakićpucano iz

malokalibarskog oružja dobio

odpredstavnikaOEBS-ailjeka-

raKCCG-a.

On je saslušan na zahtjev novi-

narke Lakić. Radončić je protiv

Lakić i njenog urednikaMihaila

Jovovića najavio krivičnu prija-

vu za lažnoprijavljivanje.

C.H.

ULCINJ

- Službenici Regio-

nalnog centra graničnepoli-

cije „Jug“ suupetaknaoko 11

nautičkihmiljaodušća rijeke

Bojanepronašli oko 1.332ki-

logramamarihuane, saopšte-

no je izUpravepolicije. Oni

ističudapreduzimaju inten-

zivnemjere i radnjeucilju

identifikovanja licakoja su

odbacilaovuopojnudrogu.

SlužbenicimaRCGP „Jug“ je u

petak dojavljeno da je na oko 11

nautičkih milja jugozapadno

odušćarijekeBojaneuočenve-

ćibrojpaketakojiplutajuumo-

ru.

-Oni supotomzajedno sa služ-

benicima Jedinice patrolnih

brodovaičamacaBariJedinice

granične policije Budva, a u sa-

radnjisaslužbenicimaJedinice

za elektronsko osmatranje i

operativnu podršku i službeni-

cima Uprave pomorske sigur-

nosti, na navedenoj lokaciji

pronašli i izuzeli 62 paketa sa

sadržajemza koji se sumnja da

je marihuana ukupne težine

1.332,3 kilograma – navodi se u

saopštenjupolicije.

Pronađena droga je, nakon što

je ukrcana na službena plovila

RCGP ,,Jug“, predata službeni-

cima Odsjeka za borbu protiv

drogeradi preduzimanjadaljih

mjera i radnji.

C.H.

Alarmantni podaci Uprave

policije: Za tri godine

prijavljeno 17 silovanja

Većina

počinilaca

povratnici

Prilikom rasvjetljavanja silovanja i

pokušaja silovanja policija postupa

sa dužnompažnjomu interesu

zaštite integriteta i prava lica koja su

žrtve u ovimkrivičnimdjelima

Pronađeno 1,3 tone

marihuaneumoru

Policija radi na identi kaciji osoba

koje su krijumčarile drogu

Poziva Ivanovića i

Perovićanapoligraf

Reagovanje Šekija Radončića na tekst

urednika Vijesti Mihaila Jovovića

Reakcija policije povodomnavoda da je novinarka Olivera Lakić

nakon napada odbila saradnju sa policijom

UP: Nijesmosaopštili detalje

Crnogorsko zakonodavstvo za silovanje propi-

suje maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora,

ali ta sankcija nikada nije izrečena.

- Prosječna kazna koja se izriče za krivično djelo

silovanja iznosi tri godine. Imajući u vidu takvu

kaznenu politiku, jasno je da se veće kazne

određuju za nanošenje teških tjelesnih povreda

u izičkomobračunu nego za silovanje, što je

skandalozno. Problem, pomeni, nije u kriteri-

jumima sudija, već u zakonskimmaksimumima

predviđenih sankcija, koje im ,,vezuju ruke“ –

navodi Lješković.

Maksimalnakaznanikadnijedonijeta

ILUSTRACIJA

Šeki Radončić

SrđanLješković

Zaplijenjenadroga

Ukolikonadležni tužilac

naloži postupanje

policija će postupiti po

tom i po svakomdru-

gomnalogu tužioca