Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 84 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

13, 14. i 15. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Juče je izvr-

šen proboj i lijeve cijevi tune-

la Vjeternik koji je najduži

tunel na prioritetnoj dionici

autoputa Bar – Boljare, saop-

šteno je Pobjedi iz kompanije

Bemaks. U ponedjeljak je

probijena desna cijev ovog

tunela.

- To je tunel broj sedamna

prioritetnoj dionici od Smo-

kovca do Mateševa, dužine

tri kilometra po cijevi i treba

napomenuti da je tunel

probijen zajedničkim radom

kineske i domaće radne

snage – kazali su iz Bemaksa.

Građevinska dozvola za

južni dio tunela je dobijena

28. juna 2016. godine, a za

sjeverni dio 15. novembra

2016. godine - saopšteno je iz

kompanije.

- Iako smo se sretali sa

veoma zahtjevnimgeološkim

uslovima, tunel je probijen u

skladu sa ugovorenim rokom

poštujući najveće standarde

kako u pogledu kvaliteta tako

i u pogledu zdravlja i zaštite

na radu i zaštite životne sre-

dine - naveli su predstavnici

Bemaksa i dodali da su sada

u toku radovi na unutrašnjoj

betonskoj oblozi.

- Dosad je urađen kilometar

unutrašnje betonske obloge

u obje cijevi tunela - rekli su iz

Bemaksa.

S. P.

Intenziviraju se radovi na najdužem tunelu autoputa

Probijena i lijeva

cijevVjeternika

PODGORICA

Vlada jeu

pregovorima sabankarima

zaprojekat ,,1000plus sta-

nova“dogovoriladabanka

možekrajnjemkorisniku

kreditaodobriti grejs peri-

oddo 12mjeseci zakupovi-

nu stanau izgradnji, ukoliko

jepotrebnoprenijeti inve-

stitoru sredstvaprije zavr-

šetkaobjekta - saopšteno je

jučenakon sjedniceVlade.

Podsjetimo da se čeka objav-

ljivanje javnog poziva za gra-

đane.

SPORAZUM

Vlada je prihvatila sporazum

o poslovnoj saradnji između

ministarstavafinansija, održi-

vog razvoja i komercijalnih

banaka za treću fazu projekta

Hiljaduplus.

-Uroku trajanja grejs perioda

krajnji korisnik kredita će

banci plaćati mjesečnu kama-

tu. Definisano je i da će Vlada

kroz poseban kreditni aran-

žmanustupitisredstvakredit-

nog aranžmana CEB-a ko-

mercijalnim bankama na

period od 20 godina, sa grejs

periodom od tri godine, bez

Vlada usvojila sporazumsa bankama u projektu 1000 plus

Mogućagodina

grejsperioda

kamate - navodi se u doku-

mentu objavljenom nakon

sjednice i ocjenjuje da je Vla-

da na taj način dala značajan

doprinos smanjenju kamatne

stope za kupce stanova.

- To predstavlja subvencioni-

ranu kamatnu stopu, što će

biti regulisanoposebnimugo-

vorom o prenosu sredstava,

koji će biti Vladi dostavljenna

usvajanje nakon okončanja

javnog poziva za građane i

utvrđivanja ukupno potreb-

nih sredstava za realizaciju -

objašnjeno je nakon sjednice.

ODLUKE

Dopunom odluke novoizgra-

đena luka Luštica Bay u Tivtu

određena je kaomarina, otvo-

rena za unutrašnji pomorski

saobraćaj. Vlada je na pet i po

godina produžila koncesiju

„Yu Brivu“ za eksploataciju

kamena na ležištu Lješevići-

Gajevi uGrblju. Objašnjeno je

dajezbogneriješenihimovin-

skih pitanja i osporavanja

koncesije došlo do kašnjenja

početka proizvodnje. Radi

usklađivanja roka za dobija-

nje licenci ovlašćenog procje-

njivača utvrđene su izmjene

Zakona o računovodstvu.

M.P.M.

PODGORICA

Ukupno

30.165 zahtjeva za legaliza-

cijubespravnihobjekata

predato jeopštinama. Radi

se samoozahtjevimakoji

supristigli direktnounad-

ležne sekretarijate, bez

onihkoji suposlati poštom.

Kako je saopštilo Ministar-

stvo održivog razvoja i turiz-

ma, najvišezahtjevapodnije-

to je u Podgorici, gdje je

prijavljeno 6.200 bespravnih

objekata.SlijedeBarsa6.000,

Herceg Novi sa 3.542 zahtje-

va, Budva sa 2.130 i Kotor sa

1.783 zahtjeva. U Nikšiću je

podnijeto 1.752 zahtjeva, u

Ulcinju1.502, uTivtu1.390, u

Danilovgradu 905, u Pljevlji-

ma900,naCetinju774,dokje

uBijelomPoljupodnijeto739

zahtjeva. Takođe, u Rožaja-

ma jepodnijeto730zahtjeva,

na Žabljaku 530, u Kolašinu

452, u Beranama 385, Moj-

kovcu154,Gusinju124,Plavu

99,Plužinama30,Andrijevici

20, Šavniku 16, a u Petnjici

osam.

Ministarstvo održivog ra-

zvoja i turizma obavještava

javnostda sezahtjevi za lega-

lizacijumogu slati i preporu-

čenompoštom, jer će dio po-

slovnica Pošte Crne Gore

raditi tokompraznika.

Posljednji dan zakonompro-

pisanog roka za predaju za-

htjeva za legalizaciju objeka-

ta je 16. jul 2018.

N.K.

Legalizacija bespravnih objekata

Predato30.165 zahtjeva

PODGORICA

Evropski

investicioni fond i Erste banka

Podgorica potpisali su prvi

InnovFin MSP garancijski

sporazumnamijenjen podršci

inovativnimmalim i srednjim

preduzećima i malim srednje

kapitalizovanim kompanijama,

saopšteno je iz Erste banke.

- Sporazum će obezbijediti

crnogorskimmalim i srednjim

preduzećima kreditnu podršku

od 30miliona eura u naredne

dvije godine po povoljnijim

uslovima – navodi se u saop-

štenju. Glavni izvršni direktor

Erste banke Aleksa Lukić ocje-

njuje da je program InnovFin

veoma važan za banku, jer

omogućava dodatno unap-

ređenje modela inansiranja

malog i srednjeg biznisa i otva-

ra nove mogućnosti crnogor-

skim irmama.

M.P.M.

SporazumEIF i Erste banke

Zapreduzeća

30miliona

eurapodrške

PODGORICA

Struktura

buduće studije izvodlji-

vosti jadransko-jonskog

koridora kroz Crnu Goru

i Albaniju predstavljena

je u srijedu u Skadru na

zajedničkom sastanku

predstavnika dvije vlade,

saopšteno je iz Ministar-

stva saobraćaja.

U toku su istraživanje

saobraćaja, identi ikacija

alternativnih ruta na trasi

brze saobraćajnice kroz

Crnu Goru i autoputa

kroz Albaniju i metodolo-

gija i kritErijumi koji će se

koristiti prilikommultikri-

terijske analize.

Studija izdvodljivosti

inansira se iz granta EU

kroz Investicioni okvir za

Zapadni Balkan (WBIF)

u iznosu od 3,5 miliona

eura.

S. P.

U Skadru sastanak

predstavnika crnogorske

i albanske vlade

Dogovor o

jadransko-

jonskom

koridoru

PODGORICA

Naredni

programekonomskihre-

formi dominantnoćebiti

zasnovannauslužnoj dje-

latnosti i turizmu, kao

ključnoj strateškoj grani ra-

zvoja, uz jačanjediverzifi-

kacije ekonomije.Modul za

radna tomprojektuobez-

bijediće seprojektomEU

Podrškaprocjenimakroe-

konomskoguticaja struk-

turnihreformi, kazala jedi-

rektorica za ekonomsku

politiku i razvoj uMinistar-

stvu finansija IvaVuković.

Ona je na završnoj konferen-

ciji ovog projekta, koji je tra-

jaogodinu i po, objasnilada je

podržan kroz IPA sredstva iz

2014. i da će biti korišćen u

svim drugim strateškim do-

kumentima. Partneri na pro-

jektu su ministarstva, EK i

DelegacijaEUuCrnoj Gori.

Ona jeobjasnilada jeciljdase

proizvedeviše, krozpoljopri-

vrednu i proizvodnju ener-

getskog sektora i smanji uvo-

zna zavisnost.

Šef sektora za saradnju uDe-

legacijiEUHermanSpickaže

da je osnovni cilj da se podrži

reforma ekonomskog uprav-

ljanja.

- Turizamsigurno treba dalje

razvijati, ali na način da što

više njih ima koristi od toga.

Otvaranjemalihi srednjihtu-

rističkih preduzeća na sjeve-

ru direktno bi uticalo na za-

poslenost - kazao je Spic i

dodao da predstavnici EU sa

resornimministarstvimaraz-

govaraju o otvaranju proi-

zvodnihpreduzeća.

M.P.M.

Pripreme za novi program reformi

Osnovicausluge i turizam

PODGORICA

Za novog

predsjednika odbora direktora

Aerodroma Crne Gore izabran

je Dragoljub Bulatović na juče-

rašnjoj konstitutivnoj sjednici

tog tijela.

- Bulatović je na toj poziciji nasli-

jedio Božidara Vuksanovića

kome je istekaomandat - navo-

di se u saopštenju. Ostali člano-

vi odbora su Vladimir Beratović,

Zdravko Mitrović, Vlastimir

Ristić i Dževat Redžematović.

Ova je smjena nastala nakon

što je Agencija za sprečavanje

korupcije utvrdila da je Vuksa-

nović kršio zakon jer je glasao

za sebe i izmjene statuta da bi

se profesionalizovala funkcija

predsjednika borda i na taj

način naplatio 31.939 eura, čime

je javni interes podredio privat-

nom.

S. P.

Konstitutivna sjednica

borda Aerodroma

Predsjednik

Dragoljub

Bulatović

Sa sjedniceVlade

Sapresa

Proslavanakonprobijanja tunela