Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 84 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

13, 14. i 15. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Nemamotiva

za globalnupromjenupore-

skih stopa. Izuzeci sumogući

samou slučajevimakada je

korekcijanužna i kadaona

nije samou funkciji poreskih

prihoda, nego i uticajana re-

gularnost i stabilnost tržišta,

kazao jeu intervjuuPobjedi

ministar finansijaDarkoRa-

dunovićuodgovorunapita-

njeda li sepripremakorekci-

janekihporeskih stopa.

- Imajući u vidu stimulativnu

misiju poreske politike, moguće

jeda sepojedini porezi, kodspe-

cifičnih kategorija obveznika,

kao što su kulturni radnici ili

sportisti,posebnourede,dabise

podstakle djelatnosti od poseb-

nog javnog interesa ili da bi se

olakšala naplata - kažeministar.

POBJEDA:

Nakonprijedloga

Vladeo smanjenjuakcizana

cigarete, da li ćebiti inter-

vencija još kodkojih stopa–

prije svega goriva?

RADUNOVIĆ:

Turbulencije ci-

jena goriva su prvenstveno

uzrokovanezbivanjimanasvjet-

skom tržištu. Cijena nafte na

svjetskomtržištufluktuira,alisa

globalno uzlaznim trendom.

Osim toga, slabljenje eura pre-

ma dolaru kao obračunskom

ekvivalentunatržištuenergena-

ta utiče na uvoznu cijenu goriva

uzemljamagdjejeeurodomicil-

na valuta. U tom smislu, Crna

Gora nije izuzetak, s obziromna

našu uvoznu zavisnost kod ove

kategorije proizvoda.

Ipak, činjenica je da periodična

poskupljenja goriva nijesu iza-

zvala lančanu inflatornu reakci-

ju, odnosno povećanje cijena

drugih proizvoda. Da jesu, mo-

rali bismo, kao 2012, reagovati,

nesamosmanjenjemakciza, ne-

go i na svedrugenačine. Riječju,

aktuelne cijene naftnih derivata

nijesuporemetiletržištenitido-

veledorastasiveekonomije,kao

što je to slučaj na duvanskomtr-

žištu.

Sdrugestrane,prihodiodakciza

i poreza na naftne derivate veo-

ma su značajna stavka budžeta,

aliivažanfaktornašekonsolida-

cione politike.

Fiskalna politika, posebno kada

je definisana u kontekstu finan-

sijske konsolidacije, nije skup

prostihtarifnihopredjeljenjapo

principu „uzmi tamo gdje ima“.

Fiskalni sistem je cjeloviti me-

hanizamfinansiranja države, ali

i alat za stimulisanje ekonom-

skog rasta, poboljšanje uslova

poslovanja i ograničavanje sive

ekonomije.

POBJEDA:

Razmišlja li seo

ukidanju ili ublažavanjune-

keodmjera fiskalnekonsoli-

dacije, s obziromda je i u

ovoj godini nastavljen

dobar ekonomski

trend izprošle?

RADUNOVIĆ:

Ne-

koliko je zaista

ohrabrujućih re-

zultata sprovođe-

nja Plana sanacije i

fiskalne konsolida-

cije, ostvarenih već

u 2017. i početkom

2018. I pored nekih

restriktivnih segme-

nata programa, uočlji-

vo je dinamiziranje pri-

vrednih aktivnosti, što je

rezultiralo rastomBDP-a od 4,3

odsto u prošloj godini. Trend je

nastavljen i u 2018, pa je, u pr-

vomkvartalu, premaMonstato-

vom izvještaju, privreda ostva-

rila rast od 4,5 odsto, što je

najviše odpočetka svjetske eko-

nomske krize. Zadovoljni smo

naplatom ukupnih prihoda, ali

ne i rezultatima naplate akciza

za duvan i gazirana pića.

Sobziromda je finansijskakon-

solidacija segment ukupnog

strukturnog reformskog proce-

sa, očekujem dalje poboljšanje

poslovnogambijenta,značiino-

vi ekonomski rast i veću zapo-

slenost, prvenstveno u sektori-

ma turizma, poljoprivrede,

saobraćaja i industrijske proi-

zvodnje. Ohrabruje i trend rasta

zarada u privatnomsektoru, što

će, uz usklađujuće povećanje

penzija, rezultirati većom ku-

povnommoći stanovništva.

Naravno, najlakše bi bilo da se

ovidobrirezultatitrivijalnopre-

tvore u „omekšavanje“ naših

konsolidacionih opredjeljenja i

da se pretoče u trijumfalizam,

kroz neko populističko prezen-

tiranje uspješnosti ove Vlade.

Mi smo svjesni da je naš konso-

lidacioni put tek započeo i da

nas čeka i puno truda i mnogo

novih izazova. Zato ćemo ko-

rekcije fiskalne politike praviti

samo kada to zahtijeva uku-

pnostnašihreformskihnamjera

i ubrzanje dolaska do cilja.

POBJEDA:

Predložen je

drugi rebalans uovoj godini,

šta togovori o stanjuu jav-

nimfinansijama?

RADUNOVIĆ:

Budžet je struk-

turirani pregled planiranih pri-

hoda i rashodadržaveuodređe-

nom periodu. Kada, zbog

izmijenjenih okolnosti, dođe do

potrebe mijenjanja strukture ili

obima sredstava po pojedinim

kategorijama, budžet se reba-

lansira na proceduralno utvr-

đennačin.

Drugim riječima, upravljanje

javnimfinansijamamorabitiza-

snovanonaZakonuobudžetu, a

to nije moguće ako su realne

okolnosti udaljile budžet od

onogakakavje zakonompredvi-

đen. Znači, rebalans semora vr-

šiti kada god je to neophodno,

bez obzira da li jeupitanjuprva,

druga ili treća promjena.

Jasno je, dakle, da rebalans

budžeta ne predstavlja nikakav

posredni ili „tajni“ signal nesta-

bilnosti javnih finansija. A o za-

dovoljstvu stepenomstabilnosti

naših finansija sam već govorio,

na bazi realnih makroekonom-

skih pokazatelja, kao i parame-

tara punjenja budžeta, odnosno

racionalnosti budžetske potroš-

nje.

Nekoliko je značajnihmotiva za

aktuelni predlog rebalansa

budžeta.Prvijepotrebaizmjene

akcizne politike na duvanske

proizvode. Drugo, nedavno

usvojenom Uredbom, Vlada je

ukinulaMinistarstvo evropskih

poslovašto,prirodno,imaimpli-

kacije na strukturu budžeta.

Ovim rebalansom smo obuhva-

tili i podršku jačanju admini-

strativnih kapaciteta udržavnoj

administraciji, posebno kod

radnih mjesta u oblastima od

javnogznačaja.Najzad,povećali

smoiulaganjauzdravstvenuza-

štitu.

POBJEDA:

Hoće li sepooš-

triti koncept borbeprotiv si-

ve ekonomije i nakoji način,

s obziromdaona, pomnogim

procjenama, eskalira, kod

akcizne robe, 30.000 ljudi ra-

di na „crno“...

RADUNOVIĆ:

Više puta sam

ukazivaonapogubnostobimnog

učešća sive ekonomije u pri-

vrednomsistemudržave.Dvasu

osnovna problema koje ova po-

java implicira. Prvi jeumanjenje

regularnih prihoda države, a

drugi – neravnopravnost regu-

larnihposlovnihsubjekatauod-

nosu na nelegalne. Siva ekono-

mija utiče i na povećanje

koruptivnog prostora, na nele-

galne tokove novca, na destimu-

laciju zakonitog poslovanja...

Takav obimnegativnih implika-

cija sive ekonomije zahtijeva si-

stemski koncept borbe, koji nije

jednostavno kreirati, a još ga je

teže sprovesti. Zbog toga je siva

ekonomija, u manjem ili većem

obimu, prisutna u svim ekono-

mijama svijeta, čak i u najrazvi-

jenijim.

Naprimjeruakcizanaduvanske

proizvode vidjeli smo kako se

siva ekonomija, poput vode, ra-

zliva u sve pukotine koje prona-

đe, pa i u one koje nastaju ako se

poreska politika posmatra sepa-

ratno, a ne kao kompozitni ele-

ment ukupneekonomskepoliti-

ke, uz efikasnu primjenu

mehanizama pravne države.

Zatojeborbaprotivove,sadaveć

hronične pojave, jedan od ključ-

nihprioritetaVlade,zbogčegaje

i formirana odgovarajuća komi-

sijanačijemječelupotpredsjed-

nik Vlade. Komisija treba da ko-

ordinira rad različitih nadležnih

organa kako bi njihovi resursi,

organizovano i po jedinstvenom

planu, bili u funkciji ograničava-

nja i neutralisanja sivogposlova-

nja. No, treba imati u vidu da se

ne radi samo o represivnom

obračunu sa nezakonitošću, ne-

go i o sistemskomotvaranjupro-

stora za prelazak sive u regular-

nu ekonomiju. Eliminacija sive

ekonomije, dakle, nije ni jedno-

stavanni jednokratanpostupak.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

Ministar nansija Darko Radunović o efektimamjera skalne konsolidacije

USD

1.16580

JPY 131.13000

GBP 0.88263

CHF

1.16420

AUD

1.57780

CAD

1.53690

Kursna lista

Pregovara seonovoj

garanciji SBod60

do80milionaeura

POBJEDA:

Kada ćebiti izvjesnoda li ćemoodSvjetskebanke

dobitinovugarancijuizaštoćebitiutrošenonovozaduženje?

RADUNOVIĆ:

Sadasmoufazipreciziranjauslovakojetrebada

ispunimo da bismo dobili novu garanciju, u rasponu od

60do80milionaeura. Zaduženjenabazi tega-

rancije ćebiti korišćeno za kamatnuopti-

mizaciju ranijih kredita i za razvojne

potrebe države. Novac neće biti

upotrijebljennanačinkoji bi značio

rizikuvećanja javnogduga.

Očekujemo da pregovore uspješ-

nookončamoutokuovegodine,a

najkasnije u prvom kvartalu na-

redne. Taj rok će zavisiti i od niza

faktora.

PrethodnagarancijaSvjetskeban-

kenamjepunoznačila,nesamou

smislu inansijskog stabilizova-

nja, nego i kaomaterijalizovano

priznanje ispravnosti naših kon-

solidacionihplanova.

Korekcijeporeza samou

slučajuporemećaja tržišta

Plate i penzijebiće

i dalje redovne

POBJEDA:

Da li se bezuslovnomože garantovati isplata

plataipenzijaunarednomperiodu?

RADUNOVIĆ:

Uspješno sprovođenjemjera inansijske kon-

solidacije, uz pozitivnemakroekonomske trendove, donosi

stabilnost tekućempunjenjubudžeta. Zapolagodineprihodi

budžetasuvećiza81,7milionaeuraili12odstouodnosunaisti

period 2017, ili za 4,4miliona eura iznad plana. Kod PDV-a

rast je 14,3odsto, doprinosa7,6, porezanadobit

26,7...

De initivno nemamo problema sa teku-

ćim inansiranjembudžetskih obave-

za, među kojima plate i penzije imaju

prioritet. Siguransamdaće takobiti i

unarednomperiodu.

PodrškaSvjetskebanke iMMF-a

dokazdanema „šminke“

POBJEDA:

Kolikojeutemeljenaocjenaopo-

zicijedase inansijezemljeza javnost „šmin-

kaju“,adajestvarnaslikadrugačija?

RADUNOVIĆ:

Šire gledano, vaše pitanje je

dobra ilustracija nedovoljne zrelosti opozicio-

nogpolitičkogdjelovanjauCrnojGori.Razumi-

jempotrebunašihpolitičkihprotivnikadakriti-

kujuvlastjertojestesuštinapolitičkeutakmice.

Međutim, akohroničnonegirate sve štoVlada

uradi ili planira, ako olako i neargumentovano

dijelite javne optužbe, ako nijeste spremni da

pomenete bar očigledne uspjehe političkog

rivala, ondaseopozicionodjelovanjepretvara

uglobalnokritizerstvo.Onoupravokritizerima

nanosinajvišeštete,jernijenikonstruktivno,ni

utemeljeno.

Kako se u konkretnomprimjerumože braniti

teza o „šminkanju“ inansijskog stanja ako se

zna da smo pod naglašenimmonitoringom

Svjetskebanke iMMF-a i akosunjihoveocjene

podudarne sa ocjenama koje mi iznosimo u

javnost? Štaviše, ne radi se samo o pozitivnim

ocjenama nego i o spremnosti ovih institucija

da, konkretnimaktivnostima i aranžmanima,

podrženašekonsolidacioneprograme. Tupo-

dršku nije lako obezbijediti, a to sigurno ne bi

bilomogućeuokolnostimafriziranih,odnosno

„našminkanih“ izvještaja.

Upravljanje državnim inansijama je krajnje oz-

biljanizahtjevanposaokojemmoratebitiapso-

lutno profesionalno posvećeni i u koji morate

uložiti svu svoju stručnost i energiju. Prirodna

materijalna egzaktnost inansijskih iskaza ne

dopuštapolitikantskuzloupotrebukojojsu,ina-

če, neki naši politički protivnici skloni. Da bu-

demprecizniji,manipulacija tevrste jemoguća

samoakoonajkomanipulišenijedovoljnostru-

čan ili akoračunananedovoljnustručnostonih

kojimausmjeravasvojeporuke.Sdrugestrane,

maksimalnosamposvetiosvojuličnuenergijui

znanjeposlukojimijepovjereninemamnamje-

ruda jerasipamnakvazipolitičkupolemiku.

Periodična poskupljenja goriva nijesu

izazvala lančano povećanje cijena

drugih proizvoda. Da jesumorali bismo,

kao 2012, reagovati ne samo smanjenjem

akciza, nego i na sve druge načine