Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 84 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

13, 14. i 15. jul 2018.

Politika

Svač! Ne „Svoč“ (Swatch) trenderi i trenderke, crnogorska

fensi, sel i i smajli populacijo, nije u pitanju mondenski pro-

izvođač satova, već drevni dukljanski grad iz doba naših

prvih dinastija i snažne države Duklje, koja je i Vizantiji

držala lekcije po bojnim poljima od kojih je Tuđemilsko naj-

poznatije.

Legendarni grad je, kažu, imao 360 crkava i to još u doba

kada je mađarski plemić Uroš Bela u jajcima nosio Zavidu,

oca Stefana Nemanje, rodonačelnika srpske svetorodne

dinastije Nemanjića. Rečeni Stefan Nemanja, kad dobi

snagu, pokori i iskla Zetu i Duklju i zajedno sa ostalim gra-

dovima, osim Kotora, razori i drevni Svač. Bio je svirepi

svaštačin kao i potomstvo mu, ali ga pred smrt dovucaše na

Atos i zakaluđeriše te umrije kao Sveti Simeon Mirotočivi. I

tako su vladali jedno dvjesta godina ubijajući se i vadeći oči

međusobno dok se ne iskopaše sa Urošem Nejakim, te opet

zavladaše crnogorske dinastije do dolaska Turaka.

Onda, ljeta Gospodnjega dvije hiljade i osamnaestoga, o ljet-

nome Jovandanu dođe svetosavski Apis bik u Svač da čino-

destvuje na ostacima stare crkve Svetoga Jovana Krstitelja,

poškropi i okadi stare temelje i zapiša teritoriju Krajine. Bez

obzira na to što je crkva Latinska i što u Krajinu ne bi Srbina

nikada. I onda i Apis biku i nama volovima crnogorskim

braća Albanci održaše lekciju. Odučiše ga odlučno od Svača

i crkve Svetoga Ivana te sam ga na televiziji jedva čuo kako

poje sa neke livade: „Oh, happy day/ Oh, happy day/ When

Jesus washed/ Oh, when He washed/ When Jesus washed/

He washed my sins away“.

Volio bih da nisam čuo neka iliričeska pretjerivanja pa da

mogu iskreno da im se zahvalim parolom „Šota nas je odr-

žala njojzi hvala“. Svakako im hvala, ali ne mogu se oteti uti-

sku da je jedan dio njih došao istim poslom kao Apis bik – da

zapiša teritoriju za veliku Šipniju. Interesantno, snage reda

(čitaj: policija) bile su na strani građana albanske nacional-

nosti te zabranili Apisu prilazak i činodejstvovanje u okviru

arheološke cjeline Svač koja je nacionalno kulturno dobro i

u vlasništvu grada Ulcinja.

Da li su ovom prilikom većinu policijskih službenika činili

Albanci ili je došlo do pozitivnih promjena u načinu treti-

ranja ovakvih događaja od strane rukovodstva policije, ne

mogu tvrditi. Ali mogu potvrditi da je, kada smo mi Crno-

gorci krenuli u crkvu na Ćipuru da se poklonimo sjenima

našeg kralja, koji je tu sahranjen, policija dejstvovala protiv

nas a u crkvu pustila Apisove mantijaše i batinaše.

Inače, pomenuta crkva je vlasništvo grada Cetinja. Otkud

onda ključ kod svetosavaca i zašto je naša policija u takvim

slučajevima uvijek protiv nas, čak i kada nam njihovi huli-

gani pljuju i vrijeđaju mitropolita? Mora da policija misli da

smo mi Crnogorci pizduni za razliku od nabrijanih Abanaca

i Srba, pa im je najlakše rastjerati nas. Ne znam draže li oni

đavola, ali možda bi im se moglo desiti da i naša momčad

pokažu razbarušeni talenat za destrukciju. Do tada neka

nas knjiže pod pizdune, i proste građane crnogorske nacio-

nalnosti i naše najviše državno rukovodstvo koje se kune u

naša identitetska dostignuća.

I tako, sa ružnim osjećajem da sam pizdun dočekujem 13.

jul. Trinaesti jul - sveti dan crnogorskog borca!

Neću da idem u Nikšić jer se ne osjećam dostojnim ni da

obrišem postament spomenika Ljubu Čupiću, a kamoli da

ja tu nešto proslavljam. Ni mnogi koji će tu da bukaju i bar-

jače nisu dostojni ni da mu ime pomenu. Kako reče jedan

moj prijatelj, Ljubo Čupić se u cvijetu mladosti u svojoj 29.

godini prezrivo osmjehivao prema streljačkom stroju. A mi

se danas pravimo da ne vidimo da jedva više ima časnih i

junačnih ljudi, već samo podanika ovih ili onih lidera. I da

u zemlji u kojoj velikosrpska svetosavska crkva proglašava

svecima četničke koljače, i u zajednici sa velikosrpskim

strankama nekažnjivo pokušava rehabilitovati kolaboraci-

oniste i zločince iz II svjetskog rata samo neki smiju reći da

moramo baštiniti antifašističku tradiciju i plamen 13. jula.

Zato ću umjesto mojih kukavnih umovanja navesti stihove

španske republikanske himne „Aj Karmela“:

„Mi smo protiv ugnjetača / i njihovih pomagača / Legionara

i fašista / Aj Karmela, aj Karmela.

Želja nam je samo jedna / da fašista više nema / Mi nemamo

avione / tenkove i kamione/ Aj Karmela, aj Karmela / Nesta-

je nammunicije / hladan vjetar poljem brije / Aj Karmela.

Ne mogu nam bombe ništa / ni oluja niti kiša / Gdje se ova

pjesma čuje / tamo srce pobjeđuje / Aj Karmela, aj Karmela“.

Uvijek čujem ove stihove i ovu muziku kad ugledam Ljubov

legendarni osmijeh.

Komentar

Svač i 13. jul

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

I tako, sa ružnimosjećajem

da sampizdun, dočekujem

13. jul. Dan crnogorskog borca.

Pravimo se da ne vidimoda

jedva ima časnih i junačnih

ljudi, već uglavnompodanika

onih ili ovih lidera. I da u

zemlji u kojoj velikosrpska

crkva proglašava svecima

četničke koljače samoneki

smiju reći damoramo baštiniti

antifašističku tradiciju i

plamenTrinaestog jula

PODGORICA

–Savjet za

odbranu i bezbjednost juče

jenadužnost načelnikaGe-

neralštabaVojskeCrneGo-

repostaviobrigadnogge-

neralaDragutinaDakića.

Iz Službe za informisanje cr-

nogorskog predsjednika sa-

opšteno je da je dosadašnji

vršilac dužnosti načelnika,

brigadni general IlijaDaković

imenovan za izaslanika od-

brane Crne Gore u Sjedinje-

nimAmeričkimDržavama.

Na sjednici je, kako su kazali,

razmotren izvještaj o uticaju

novemigrantske rute iz Alba-

nije i Grčke, koja vodi prema

Evropskoj uniji, na bezbjed-

nost CrneGore.

Utvrđeno je da je stanje be-

zbjednosti zadovoljavajuće i

dasepreduzimajusvepotreb-

ne radnje na aktivnompraće-

nju i reakciji na ilegalne mi-

gracije. Savjet jedonioodluku

o angažovanju pripadnika

Vojske zbog podrške organu

upravenadležnomza poslove

policije u zaštiti državne gra-

nice od ilegalnih migranata

do kraja godine.

Savjetjeusvojioodlukuouče-

šću štabnih oficira i jedinice

Vojske do ranga čete na obuci

ivježbamauokviruNATOak-

tivnostipodnazivom,,Pojača-

no isturenoprisustvo (enhan-

cedForwardPresence-eFP)“,

do kraja naredne godine.

Vojska Crne Gore uputiće

jednog štabnog oficira i pje-

šadijsko izviđačko odjeljenje

u okviru kontingenta oruža-

nih snaga Slovenije pod ko-

mandomoružanih snagaKa-

nade.

Na sjednici Savjeta, poredDa-

kovića, učestvovali su i mini-

stri odbrane, vanjskih i unu-

trašnjih poslova, Predrag

Bošković, Srđan Darmanović

i Mevludin Nuhodžić, kao i

vršilac dužnosti direktora

UpravepolicijeVeskoDamja-

nović.

R.P.

DakićnačelnikGeneralštaba

Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost

BUDVA

–Predsjednikbud-

vanskogogrankaCrnogorske

MiodragČučkasaopštio je ju-

če, nakonšto jezavršenadru-

garundapregovorasavlada-

jućomkoalicijomokoulaska

tepartijeuvlastuBudvi, da je

optimistadaćesepostićido-

govor.Uistovrijeme je ipred-

sjednikSkupštineopštine

BudvaĐorđeVujovićzauto-

rakzakazaonastavaksjednice

lokalnogparlamentasiguran

daće, kako jerekao, zanjeno

održavanjebiti obezbijeđen

kvorum.

-Crnogorskajeuvijekinsistirala

na dijalogu, jer je razgovor naj-

boljinačindaserješavajuzajed-

nički problemi. Razgovarali

smoiposlijetihrazgovoramogu

dakažemdasamoptimista-na-

glasio jeČučka.

Onjeusaopštenjuzajavnostna-

veo i da supregovori sa vladaju-

ćomkoalicijomvođeni sa foku-

somna tri grupepitanja.

-Osnovnuiprvugrupučinimo-

gućnost dogovora o političkim

pretpostavkama za rješavanje

krizeovevlasti.Drugo,svakido-

govor, što se tiče Crnogorske,

mora da obuhvati i saglasnost

oko programskih načela zajed-

ničkog djelovanja. I, naravno,

postoje posebna pitanja koja se

tiču niza pojedinačnih stvari o

kojima je, takođe, potrebno po-

stići saglasnost - pojasnio je

Čučka.

Dodao je i da Crnogorska sva-

kom pitanju pristupa transpa-

rentno i precizno, teda sena isti

načinponaša i uovomslučaju.

Prema informacijama Pobjede,

Crnogorska je insistirala na

funkcijama potpredsjednika

Skupštine optine, zamjenika

predsjednika opštine, odnosno

glavnogmenadžera grada, kao i

mjesto predsjednika Turističke

organizacije Budve. Osim toga,

kaojedanoduslovaCrnogorske

postavljen je zahtjev da opštin-

ska vlast prestane sa političkim

(zlo)upotrebama lokalne upra-

ve, kaošto je tobilosapostavlja-

njem spornih bilborda u slavu

,,srpskih oslobodilaca“ Budve

koji su izazvali žestoke reakcije

javnosti.

Predsjednik Skupštine opštine

BudvaĐorđeVujovićzakazaoje

za utorak nastavak 16. sjednice

lokalnog parlamenta, ubijeđen

daće, kako jenaveo, predstavni-

cibudvanskevlastiiCrnogorska

već danas postići dogovor i pot-

pisati koalicioni sporazum.

-Neučestvujemdirektnoupre-

govorima,alisaminformisanda

je u načelu već sve dogovoreno.

Sporazum još nije potpisan, na-

damsedaćeitobitiubrzo.Sjed-

nica je zakazana za utorak u 10

sati. Apsolutno sam optimista

da će to sve unarednihdan-dva

biti gotovo i da će biti potpisan

koalicioni sporazum– rekao je

VujovićPobjedi.

Ukolikopredstavnici vlasti i Cr-

nogorska uspiju da se dogovore

oraspodjelimjestaunutarlokal-

ne uprave, formirala bi se gra-

đanskakoalicijakojubi činilo19

odbornika u lokalnom parla-

mentu i omogućio rad Skupšti-

ne opštine, koja već duže vrije-

me ne uspijeva da obezbijedi

kvorumzbognedolaskanezavi-

snogodbornikaStevanaDžako-

vića. U suprotnom, Vlada će u

skladu sa upozorenjem koje je

ranije uputila, 20. jula usposta-

viti prinudnu upravu u opštini

Budva.

Džaković, koji je u SO Budva

ušao sa liste Demokratskog

fronta, kao uslov za dolazak na

zasijedanja lokalnog parlamen-

tapostaviojetajdaDemokrateu

okviru izmjena izbornog zako-

nodavstva iniciraju uvođenje

otvorenih lista.

Demokrate, međutim, sve i da

žele nijesu u mogućnosti to da

urade, budući da zbog bojkota

parlamenta, koji traje još odpar-

lamentarnih izbora 2016. godi-

ne, neučestvujuuraduplenuma

i skupštinskihradnihtijela.

Đ.Ć.

Budva: Na pomoludogovor Crnogorske i vladajuće koalicije o rješenju krize

Čučkaoptimista,

Vujović zakazao

sjednicuSkupštine

Prema informacijama

Pobjede, Crnogor-

ska je insistirala na

funkcijama potpred-

sjednika Skupštine

opštine, zamjenika

predsjednika opštine,

odnosno glavnog

menadžera grada,

kao i predsjednika

Turističke organizaci-

je Budve. Crnogorska

smatra da treba da se

prestane sapolitičkim

manipulacijama,

poput one kada su

postavljeni bilbordi u

slavu ,,srpskihoslo-

bodilaca Budve“

ZgradaopštineBudva

PODGORICA

-VladaCrne

Goreopozvala je juče sa

dužnosti ambasadoraCrne

GoreuNjemačkoj.

- Da se RankoVujačić opozo-

ve sa dužnosti izvanrednog i

opunomoćenog ambasadora

Crne Gore u SR Njemačkoj,

na rezidentnoj osnovi, sa sje-

dištem u Berlinu, zaključno

sa 18. avgustom 2018. godine

- navodi se u prijedlogu odlu-

ke.

Vlada nije navela razlog opo-

ziva.

R.P.

Vladaopozvala rezidentnog

ambasadorauNjemačkoj

RankoVujačić