Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 84 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

13, 14. i 15. jul 2018.

Politika

(Od našeg izvještača)

BRISEL

- PrviNATOsamit na

kojemjeCrnaGoraučestvova-

lakaopunopravna članica za-

vršen jedogovoromo ravno-

mjernijomraspodjeli

finansijskihobaveza članica

Alijanse, iako je tokomdvod-

nevnogokupljanjabilo turbu-

lentnihrasprava.

Jučerašnji dan bio je istorijski za

Makedoniju: generalni sekretar

NATO-a Jens Stoltenberg i ma-

kedonski premijer Zoran Zaev

potpisali su pismo kojim Skoplje

počinje pregovarački proces.

Drugog dana Samita crnogorski

predsjednik Đukanović je uče-

stvovao na sastanku Sjevernoa-

tlantskog savjeta (NAC) sa Ukra-

jinom i Gruzijom koji je bio

posvećen pitanju bezbjednosti u

regionu Crnog mora, kao i na-

pretku u reformama i saradnji sa

NATO.

PredsjednikCrneGoreimaojeniz

susreta tokomSamita sa šefovima

država i vlada zemalja članica.

- Novi premijer Španije Pedro

Sančez je najavio punu podršku

Crnoj Gori i zemljamaZapadnog

Balkana na putu integracija.

Predsjednik Đukanović je hrvat-

skojpredsjedniciKolindiGrabar-

Kitarović čestitao pobjedu fud-

balske reprezentacije i poželio

uspjeh u finalu Svjetskog prven-

stva u fudbalu u nedjelju – ističe

se u u saopštenju iz Đukanoviće-

vog kabineta.

Generalni sekretar Stoltenberg je

kazao da je Samit obilježila kvali-

tetna rasprava o mnogimpitanji-

ma, prije svega o raspodjeli rav-

nomjernog finansijskog tereta

među članicamaNATO-a.

Kazao je da je pritisak američkog

predsjednika urodio plodom jer

su nakon godina smanjivanja iz-

dvajanja za milijarde dolara, po-

čeledapovećavajubudžetezaisti

iznos.

Posljednji danSamita obilježio je

i vanredni sastanakzbogprijetnji

američkog predsjednika Donal-

da Trampa da će SAD napustiti

NATO ukoliko svi saveznici ne

povećaju izdvajanja za odbranu.

Njemačka kancelarka Angela

Merkel izjavila je juče novinari-

ma u Briselu da su na vanrednoj

sjednici NATO-a „svi pokazali

jasnuopredijeljenost zaNATO“.

OnajekazaladajeTrampponovo

pokrenuo temu bolje raspodjele

teretakadajeupitanjuizdvajanje

za odbranumeđu članicamaNA-

TO-a, o čemu se mjesecima ra-

spravlja.

Po završetku jučerašnje sjednice

u Briselu, američki predsjednik

obratio semedijima rekavši da su

SAD do sada za finansiranje NA-

TO-a izdvajale 70 do 90 odsto, u

odnosu na druge zemlje, i da to

uopšte nije fer.

- Sada smo se dogovorili da se to

promijeni. NATO članice su pri-

stale da izdvajaju više novca i mi

smo srećni. Više trošenja novca

zaNATOne odgovaraRusiji. Da-

našnji sastanakbio je fantastičan.

29 država je pristalo da poveća

izdvajanja za odbranu, pa tako i

Njemačka-istakaojeTrampido-

dao damu je njemačka kancelar-

ka rekla da jeNjemačka spremna

daubudućeučini višepopitanju i

NATO-a i gasovoda izRusije.

Istakao je i da su SADbile i ostale

posvećene NATO savezu, te da

imaju najbolje oružje na svijetu i

da bi članiceAlijanse trebalo više

da kupuju takvo oružje.

Američki predsjednik rekao je za

sebe da je dosljedan i „veoma sta-

bilni genije“, a zatim je proglasio

sopstvenu pobjedu na juče zavr-

šenomNATO samitu jer su save-

znici u NATO-u obećali veća iz-

dvajanja za odbranu.

Novinari su američkog predsjed-

nikaupitalidaliPutinpredstavlja

prijetnju.

- Ne bih želio da on to bude i zato

imamo NATO. On (Putin) je ta-

kmičar.Da

limi jeneprijatelj?Ni-

jemi neprijatelj... Nadamseda će

možda jednog dana biti prijatelj.

Jednostavno ga ne poznajemdo-

voljno dobro - kazao jeTramp po

okončanjuSamitaAlijanse.

Drugog dana Samita razgovaralo

se i obudućemučlanjenjuGruzi-

je uNATO. Stoltenberg je insisti-

rao na ulaskuGruzije uAlijansu i

istakaoda savez, koji čini 29naci-

ja, podržava teritorijalni integri-

tet Gruzije, uključujući njen su-

verenitet nad otcijepljenim

regionima Abhazijom i Južnom

Osetijom.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Povodom

13. jula, Danadržavnosti

CrneGore, predsjedniku

MiluĐukanoviću i građa-

nimaCrneGore čestitku

jeuputiopredsjednikSje-

dinjenihAmeričkihDrža-

vaDonaldTramp.

-Američki narod i jaupuću-

jemo srdačne čestitke naro-

du Crne Gore povodom va-

šegDanadržavnosti,13.jula.

Danas, godinu dana nakon

vašeg učlanjenja u NATO

alijansu, Sjedinjene Države

ostaju posvećene podršci

naporima Crne Gore u

evropskim integracijama.

Mi aplaudiramo Crnoj Gori

zbog ozbiljnog pristupa re-

gionalnoj i NATO kolektiv-

noj bezbjednosti, upućiva-

njem trupa u Avganistan i

učešćemukoaliciji zaborbu

protiv ISIL-a - navodi se u

čestitki Trampa.

Crna Gora, dodaje Tramp,

nastavlja da pokazuje da je

posvećena saveznica.

-Zahvalni smozanaše tran-

satlantsko prijateljstvo i na

vašemdoprinosudaEvropu

činite jakom i slobodnom -

navodi se u čestitki američ-

kog predsjednika.

Čestitke su uputili i pred-

sjednici Italije i Mađarske,

Serđo Matarela i Janoš

Ader, generalna guvernerka

Kanade Žuli Pajet i pred-

sjednik R. Koreje Mun

Džae-In.

Čestitali su i kraljevi Holan-

dije, Švedske i Belgije, Vi-

ljem Aleksander, Karl XVI

Gustaf i kralj Filip, te pred-

sjednik UAE šeik Kalifa bin

Zajed al Nahjan, potpred-

sjednik i predsjednik Vlade

UAEšeikMuhamedbinRa-

šid al Maktum i krunisani

princ Abu Dabija šeik Mu-

hamedbinZajed al Nahjan i

predsjednikSrbijeAleksan-

darVučić.

R. P.

CETINJE

– Istorija seposta-

raladadanašnje generacije

21.maja 2006. godineobno-

vomdržavnosti CrneGore,

mirnimputem, nademokrat-

skomreferendumu, isprave i

sopstvene i tuđe greške, ka-

zao jepredsjednikdržave

MiloĐukanovićna sveča-

nomprijemukoji je sinoćpo-

vodom13. jula, Danadržav-

nosti, održannaCetinjuuz

prisustvobrojnih javnih lič-

nosti i predstavnikadiplo-

matskogkora.

Predsjednik države je podsje-

tio da se ove godine navršava i

vijek od nelegalnih i nelegiti-

mnihodlukaPodgoričke skup-

štine 1918, kojima jeCrnaGora

kao zemlja saveznica u Veli-

kom ratu izbrisana sa mape

svijeta.

- Osjećaj te duboke istorijske

nepravde, koju je podržala ta-

dašnja međunarodna zajedni-

ca, bio je dodatni motiv crno-

gorskom narodu za podizanje

antifašističkogustanka,poma-

sovnosti jedinstvenoguEvropi

- kazao jeĐukanović.

Istakaojedaslavimosvojeisto-

rijske podvige i poštujemo slo-

bodarsku tradiciju, ali da vodi-

mo državnu politiku u duhu

savremenog doba, okrenutu

budućnosti.

- Nekada ratnička zemlja, 90-

ih je bila jedina republika koja

je tokom raspada Jugoslavije

sačuvala mir, učvrstila stabil-

nost imultietnički sklad.Drža-

va koja je nakon 11 godina od

sticanja nezavisnosti postala

punopravnačlanicaNATO, ze-

mlja predvodnica u pregova-

račkom procesu za članstvo u

EU. Važan faktor regionalne

stabilnosti, bez otvorenih pita-

nja sa susjedima – kazao je

predsjednikCrneGore.

Naglasio je da Crna Gora Dan

državnosti – 13. jul obilježava s

ponosom i velikom nadom u

doglednu bolju evropsku bu-

dućnost, te da je igrom istorij-

ske sudbine to „datum koji je

do vječnosti uzdigao crnogor-

skodržavno i nacionalno ime“.

- Ovo je godina u kojoj je naš

državni praznik u znaku veli-

kih jubileja. Navršava se 140

godina od 13. jula 1878. kada je

na Berlinskom kongresu po-

tvrđenanezavisnostCrneGore

i priznat njen međunarodno-

pravni subjektivitet. Opštena-

rodni ustanak 13. jula 1941. go-

d i ne t ra s i rao j e pravac

modernog razvoja Crne Gore i

porobljenoj Evropi ulionaduu

mogućnost pobjede nad fašiz-

mom–kazao jeĐukanović.

Predsjednik države je podsje-

tio da su nedavnim predsjed-

ničkim i lokalnim izborima

građani Crne Gore još jednom

ubjedljivopodržali evroatlant-

ski kurs i njenu evropsku per-

spektivu.

-Tirezultatisunagovijestilida

našazemljaulazi umirnijepo-

litičke vode, što stvara uslove

za veću fokusiranost Vlade i

svih državnih institucija i

društvenih subjekata na dina-

miziranje ekonomskog i de-

mokratskograzvoja,najačanje

institucija i izgradnju društva

vladavine prava. To je najbolji

okvir za neophodne reforme i

dostizanjeevropskogkvaliteta

života za naše građane, što je

osnovni smisao našeg uku-

pnog političkog djelovanja -

naglasio je on.

Đukanović ističe da je Crna

Gora nepovratno na putu

evropske integracije.

- Mi vjerujemo u ideju ujedi-

njene Evrope i u snagu Evrop-

ske unije da nađe odgovore na

savremene izazove - poručio je

Đukanović.

Kazao je da „epoha mira koju

su evropskim narodima obez-

bijedili najveći politički i inte-

lektualni umovi dvadesetog

vijeka mora biti nastavljena i u

promijenjenom međunarod-

nom kontekstu, u vremenu

burnih tehnoloških, političkih

i kulturološkihpromjena“.

- Prisjetimo se riječi jednog od

tvoraca nove Evrope Vaclava

Havela, koji je 90-ih upozora-

vaodanemogumir, stabilnost i

blagostanjecvasti u jednomdi-

jelu Evrope, ne vodeći računa

šta sedešavaunjenomdrugom

kraju. Evropamora da zna, ako

sebi želi dobro, da Balkan ne

smijeostativanEvrope.Mikao

Evropljani želimo da budemo

dio rješenja, a ne vječito pred-

vorje evropske civilizacije ili

eksperimentalna politička ra-

dionica njene birokratije - ka-

zao jeĐukanović.

Predsjednik Crne Gore je ista-

kao da današnje generacije u

Crnoj Gori, i pokoljenja koja

dolaze, za svoj evropski slobo-

darski duh imaju snažno upo-

rište i inspiraciju u prelomnim

istorijskim opštenarodnim

uzletima kao što je bio naš

ustanak protiv fašizma 13. jula

1941. godine.

J.ĐUKANOVIĆ

Predsjednik Crne GoreMilo Đukanović na prijemu povodomDana državnosti na Cetinju

Obnovomdržavnosti

CrnaGora je ispravila

tuđe i svojegreške

„Baštineći tekovine 13.

julabaštinimo i prošlost

i sadašnjost, ali i gradi-

mo putokaze budućoj

imodernoj Crnoj Gori

u čijimtemeljima su

uzidane žrtve slo-

bodara i vizionara koji

sunama i našimpoto-

mcima otvorili vrata

slobode, nezavisnosti

i prosperiteta“, navodi

se u čestitki predsjed-

nika parlamenta Ivana

Brajovića

Premijer Duško

Marković čestitajući

građanima CrneGore

Dandržavnosti, 13. jul,

naglasio je da je „jul

već vijek i pomjesec

radosti i podsjećanja

na CrnuGoru, njeno

trajanje i njenuhero-

jsku istoriju“

MiloĐukanovićnasvečanomprijemuodržanomnaCetinju

BRISEL:

Završen NATO samit na kojem je Crna Gora prvi put učestvovala kao punopravna članica

Dogovorena bolja raspodjela tereta

Potpisanmemorandum

onabavcimunicije

kopnenevojske

U toku NATO samita u Briseluministar odbrane Predrag Boš-

ković potpisao je sa ministrima odbrane 15 zemalja članica

NATO i ministromodbrane Makedonije Memorandumo razu-

mijevanju koji se odnosi na multinacionalnu saradnju u vezi sa

nabavkomodlučujuće municije kopnene vojske. Ceremoniji

potpisivanja prisustvovala je zamjenica generalnog sekretara

NATO-a Rouz Gotemeler.

Istorijski dan juče je bio zaMakedoniju.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stolten-

berg imakedonski premijer Zoran Zaev

potpisali supismo kojimSkoplje počinje

pregovarački proces

Tramp i svjetski lideri čestitali Dan državnosti

SADaplaudiraju

Crnoj Gori

Donald

Tramp