Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 84 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

13, 14. i 15. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

- Predsjednik

Jevrejske zajedniceuCrnoj

Gori JašaAlfandari premi-

nuo je jučeujutrou72. godi-

ni i biće sahranjenuSubotici

- saopšteno je izJevrejske

zajedniceCrneGore.

Alfandari će ostati upamćen

kao veliki prijatelj Crne Gore,

obnovitelj i ujedinitelj religij-

skog života Jevreja na ovim

prostorima, kao erudita i hu-

manista.

- Imao je nemjerljivu ulogu u

razvijanju dobrih međuljud-

skihimeđureligijskihodnosai

uafirmaciji pravanesamopri-

padnikamanjinskih nacional-

nih i vjerskih zajednica. Nje-

gova zalaganja za bolji i

pravedniji svijet posebno su

došla do izražaja u Crnoj Gori

- saopšteno je iz Jevrejske za-

jednice.

Jaša Alfandari rođen je u Su-

botici 28. avgusta 1946.

Najveći dio života proveo je u

Izraelu, gdje jeobavljaoposlo-

veodznačajaza tudržavu. Po-

sljednjih25godinaproveo jeu

Crnoj Gori gdje je formirao

Jevrejsku zajednicu, koja je

zahvaljujući njegovom radu i

aktivnostima postala prepo-

znatljiva na samo u regionu,

nego i u čitavomsvijetu.

Iza sebe je ostavio suprugu,

petorodjeceišestorounučadi.

Jevrejska zajednica će na-

knadno obavijestiti o mjestu i

vremenukomemoracije.

Predsjednik Skupštine Crne

Gore Ivan Brajović uputio je

Jevrejskoj zajednici Crne Go-

re telegram saučešća povo-

domsmrti JašeAlfandarija.

- Kad odlaze ljudi koji su osta-

vili snažan pečat svojim ra-

dom i djelovanjem, ostavljaju

namuamanet neprolazne vri-

jednosti iskonskih ljudskih

stremljenja i kvaliteta. Jaša

Alfandari je bio jedan od njih,

istinski humanista i dokazani

afirmator povjerenja i pošto-

vanjameđuljudimasvihvjera,

nacija i kultura, kako u Crnoj

Gori gdje je proveo posljednje

decenije svog života, i formi-

raoJevrejskuzajednicu, tako i

šire - ne posustajući u svojoj

misiji pomirenja i suživota -

piše u telegramu.

Predsjednik Vlade Duško

Marković u telegramu sauče-

šćanaveo jeda„istinskiposve-

ćen ideji mira, tolerancije i

poštovanja ljudskih prava, Ja-

ša je svojom požrtvovanošću

svakodnevnodoprinosiomul-

tikonfesionalnomskladuuCr-

noj Gori i u regionu“.

- Suviše sammali da bih mo-

gaodaodlučujemšta je isprav-

no, a šta ne. Cijela naša religija

jekoncipirananaprincipuslo-

bode - govorio je. Zato danas,

kada se Crna Gora oprašta od

svog prijatelja, a Jevrejska za-

jednica Crne Gore od svog

osnivača, ostaje nam obaveza

dazajednički,sjećajućiseveli-

kog čovjeka i humaniste, na-

stavimonjegovumisijuočuva-

nja ideje slobode i tolerancije,

kao temeljnih civilizacijskih

vrijednosti – navodi se u tele-

gramu saučešća.

N.K.

PODGORICA

–Osnovni sud

uNikšićupresudio jeda je

bivša rektorkaUniverziteta

CrneGoreRadmilaVojvodić

nezakonito smijenjena sa

funkcijeuoktobruprošle go-

dine, ali jeodbionjenzahtjev

da jevrati na tupoziciju iz ra-

zloga štouovomslučajunije

riječo radnomodnosuza-

snovanomnaneodređeno

vrijeme.

- Taj zahtjev je neosnovan bu-

dući da se radi o izbornoj funk-

ciji sa ograničenim trajanjem

mandata, a imajući u vidu da je

tužiteljica (Radmila Vojović)

razriješena sa izborne funkcije

na koju je već izabrana druga

ličnost (DaniloNikolić).Dakle,

ukonkretnoj situaciji nema re-

integracije –napisano je upre-

sudi ovog suda.

Pojasnili su da nezakonitost

odluke o razrješenju rektora

UCG ne znači istovremeno da

rektoru i dalje traje mandat,

već da je nepostojanje osnova-

nog razloga za razrješenje ,,sa-

mo osnov da se zahtijeva na-

knada štete koja bi obuhvatila

prekiddo istekamandata“.

- Za rektora UCG je izabrano

drugo lice i u tommomentu tu-

žiteljici je prestaomandat rek-

tora UCG – precizirano je u

presudi.

BEZARGUMENTA

Osnovni sud je, postupajući po

tužbi Vojvodić, koju je zastu-

pao advokat Nikola Martino-

vić, poništio odluku Upravnog

odbora UCG kojom je 3. okto-

bra prošle godine smijenjena

sa rektorske funkcije zato što,

izmeđuostalog,poocjenisuda,

nije dokazano da nije obavljala

obaveze u skladu sa zakonom i

Statutom UCG. Inicijativu za

razrješenje Vojvodić tada je

podnijelo pet članova UO, od-

nosno predstavnika Vlade koji

su joj zamjerili što se mjeseci-

masukobljavalasaVladomoko

pitanja (ne)izmještanja Visoke

medicinske škole u Beranama,

te su je optužili da nije obavlja-

la svoj posao onako kako je

predviđeno zakonom.

-Uodluciorazrješenjuodstra-

ne Upravnog odbora, među-

tim, nije navedeno u čemu se

ogledaju razlozi za razrješenje

tužiteljice sa dužnosti rektora

niti vremenski okvir u kojem

ista nije izvršavala obaveze

predviđene zakonom i Statu-

tomUCG.Odnosno, nakoji na-

čin je prekoračila ovlašćenja,

niti je navedeno u čemu se sa-

stoji šteta koju je počinilaUCG

uvećemobimu–navedeno jeu

presudi.

SVEPOZAKONU

Vojvodić je u tomperiodu, ka-

kojeocijenionikšićkiOsnovni

sud, izvršavala odluke Uprav-

nog odbora i Senata UCG koje

su se odnosile na upis na stu-

dijski program Visoka medi-

cinska školauBeranama. Ista-

kli su da su ti organi UCG tada

svojim stavovima i odlukama

pokazivali neslaganje sa odlu-

kamaizaključcimaVladekoji-

ma se nalagao upis studenata

na neakreditovani studijski

program ove škole u Berana-

ma. Vlada je početkom juna

odlučiladaškolatrebadaosta-

ne u Beranama, ali Senat i UO

nijesu prihvatali tu odluku do

sredine avgusta.

Vojvodić se, kako je ocijenje-

no, nije ogriješila ni kada je u

imeUCGpodnijelaUpravnom

sudu tužbu tražeći da se poni-

šti rješenje Ministarstva pro-

svjetekojimjelicenciranspor-

ni studijski program suprotno

zahtjevu UCG, kojim nije tra-

žena licenca za studijski pro-

gramuBeranama.

-Vojvodić jepoštovalaodred-

be Statuta kojima se predviđa

Odobren dodatni upis na Univerzitetu Crne Gore

NaArhitektonskomjoš 11,

naMedicinskom32mjesta

PODGORICA

– Izmjenomodluke o broju studenata za upis u

prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, koju je

Vlada juče usvojila, odobreno je da se na Arhitektonskom fakulte-

tu upiše dodatnih 11, a na Medicinskom 32 kandidata.

Ova odluka donešena je zbog toga što su se kandidati koji su se

prijavili za upis na ova dva fakulteta, a koji su nakon sprovedenog

rangiranja ostali neupisani, obratili Univerzitetu Crne Gore mol-

bom za omogućavanje dodatnog broja studenata za upis.

Njihov zahtjev su Vijeća oba fakulteta, Senat i Upravni odbor UCG

podržali, a Vlada odobrila, pa će na Arhitektonskom fakultetu biti

upisan 61 brucoš, umjesto predviđenih 50, a na Medicinskom 217,

umjesto predviđenih 185.

- Upis dodatnog broja ne ugrožava kriterijume kvaliteta organi-

zacije nastave i realizacija je u nadležnosti dekana Medicinskog i

Arhitektonskog fakulteta – napisano je u odluci Vlade.

J. B.

PODGORICA

–TrojicaPo-

ljaka, zaljubljenikaubicikli-

zamuokviruhumanitarne

akcije „Putovanje zadruge“,

čiji je cilj prikupljanje sred-

stava za liječenje 24-godiš-

njegmomkaKube i sedmo-

godišnjedjevojčiceNatali, u

srijedu suprošli i kroznašu

državu.

Oni su iz Poljske krenuli 7. jula

na sedmodnevni put kroz se-

dam država. Edvin Osiecki,

Pawel Matciyunski i Stetsek

Wojtanek, kako je juče saop-

PODGORICA

–Savez izvi-

đačaMakedonije, u saradnji

sa evropskomskautskom

organizacijom, organizuje

izviđačku smotru„Neve-

rending story“uSkrebatnu

kodOhrida, koja ćeod 14. do

22. julaokupiti višeod4.000

mladih ljudi iz regiona i

Evrope i stoučesnika izCr-

neGore, saopšteno je izSa-

veza izviđačaCrneGore.

Smotra, kako je saopšteno iz

našeg nacionalnog saveza,

predstavljanajvažnijidogađaj

u životu izviđača.

Vođa našeg kontingenta je,

kako je saopšteno, načelnikza

starije izviđačeSaveza izviđa-

čaDušanMasoničić.

Učešće na međunarodnoj

smotri uMakedoniji omogu-

ćeno je projektom Saveza

„Priča bez kraja“, koji je na

konkursu za dodjelu sredsta-

va omladinskimorganizacija-

maza finansiranje i sufinansi-

ranje projekata za mlade

podržaloMinistarstva sporta.

J. B.

Preminuo Jaša Alfandari

Odlazakčovjeka

posvećenog ideji

mira i suživota

Osnovni sud u Nikšiću donio presudu u korist bivše rektorke

Vojvodićnezakonito

Radmila Vojvodić je u tomperiodu, kako je ocijenio

nikšićki Osnovni sud, izvršavala odluke Upravnog odbora

i Senata UCG koje su se odnosile na upis na studijski

programVisokamedicinska škola u Beranama. Istakli su

da su ti organi UCG tada svojimstavovima i odlukama

pokazivali neslaganje sa odlukama i zaključcima Vlade

Bivša rektorkaočekujeostavkuUpravnogodbora

Radmila Vojvodić juče je za Pobjedu ka-

zalakakoočekujedaćeovasudskaodlu-

ka „doprinijeti jedinomkorisnom i zdra-

vom ishodu za integritet UCG - ostavci

Upravnogodbora“.

-NajvišegupravnogtijelaUCGkojisesra-

mno služio silničkimpolitičkimmanipu-

lacijama kršeći i zakon i akademske etič-

ke norme i čineći grubu povredu

autonomije naše institucije - kazala je

ona.

Navela je da nema posebnu ličnu satis-

fakciju na odluku suda da prihvati tužbu

o nezakonitoj smjeni rektora naUCG, jer

nije tomtužbomštitila vlastiti integritet,

iakojeujavnostiitekakoiličnobilaizlože-

nasvojevrsnoj torturi.

- Tužbom smomoj advokat NikolaMarti-

nović i ja štitili integritet institucije koju

sam branila od totalitarističko–fašisoid-

nogpostupanjaUpravnogodbora i Vlade

prema ustavno zaštićenoj kategoriji – au-

tonomijiUCG.Tuje,dakle,satisfakcija!Dije-

limjesasvimmojimsaradnicimaibrojnim

kolegamakojisustaliuzaštituautonomije

i hrabro je javno podržavali uprkos prijet-

njama, političkimpritiscima i revanšizmu

koji im je prijetio i dalje prijeti, kako, naža-

lost, svjedoči i javnost –kazala jeona.

Ipak,kakojedodala,moraistaćidasvaku

satisfakcijunadmašuje porazna svijest o

štetikojujetaodlukadonijelaUCGipoka-

zala državnu instituciju visokog obrazo-

vanja kao pravni provizorijum patrito-

kratskog društva, a od već legendarne

beranskeMedicinskeškolenačinilaobra-

zovniprovizorijumuprkosčinjenicijedne

evropski zaštićeneregulisaneprofesije.

- Branili smoautonomiju, ali i trogodišnje

reforme koje sam, sa ogromnimzalaga-

njem na stotine nastavnika i saradnika

beskompromisno i uz velike pritiske i

unutar i izvan UCG izborila - što je bila,

smatram, moja bazična odgovornost na

funkciji rektora–navela jeona.

Crnogorski izviđači nameđunarodnomkampu uMakedoniji

Na smotri više od 4.000

mladih iz regiona i Evrope

Humanitarni put trojice biciklista kroz sedamdržava prošao i kroz našu ze

ENTUZIJASTI

VELIKOGSRCA:

Biciklomi kroz

CrnuGoru

RadmilaVojvodić

Podrška za liječenje

dvojeoboljelihPoljaka