Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 84 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

13, 14. i 15. jul 2018.

Marketing

KOMPANIJAM:TEL PROSLAVILA 11. ROĐENDAN

K

ompanija M:tel je ušla na

crnogorsko tržište 2007.

godine kao treći operator i

izuzetno doprinijela mobilnoj

konkurenciji i tržišnu utakmi-

cu u ovoj oblasti učinila dina-

mičnom i daleko povoljnijom

za korisnike.

I pored toga što je ulazak

na zasićeno tržište kakvo

je Crna Gora predstavljao

veliki izazov, uz nevjerovatan

podatak da je broj korisnika

mobilne telefonije po glavi

stanovnika već uveliko pre-

lazio 100 odsto, a konkurenti

dva velika svjetska brenda,

M:tel je donio nešto novo i

inovativno i uspio da nađe

put do korisnika koji su imali

drugačija očekivanja.

Tako, krajemprošle godine,

M:tel bilježi preko 30% kori-

snika umobilnoj telefoniji. U

posljednje tri godine kompa-

nija je znatno napredovala

u segmentu postpejd kori-

snika. Poboljšanjemmreže i

implementacijom4Gmreže

broj korisnika se konstantno

povećava. U kompaniji su

zadovoljni udjelomna tržištu

i smatraju da će on porasti

još nekoliko procenata.

Ulazak M:tela u iksnu tele-

fonijumnogo je promijenio

tržište na bolje. U saradnji sa

CEDIS-om i lokalnom samo-

upravomM:tel je izgradio

paralelnu kvalitetnu optičku

mrežu i doprinio većoj kon-

kurentnosti.

Od ulaska M:tela na tržište

znatno je povećan protok ik-

snog Interneta po korisniku,

a pala je cijena pomegabajtu.

Ove godine M:tel će pokriti

90 odsto stanovništva optič-

kim internetom tako da će i

druga manja mjesta - poput

Žabljaka, Šavnika i Plava,

dobiti mogućnost da koriste

M:tel kablovske usluge.

Dio optike M:tel je ostavio

CEDIS-u, pa i država dobija

infrastrukturu koju će moći

da koristi za svoje potrebe.

U iksnom internetu M:tel je

uspio da za tri godine uzme

više od trećine tržišta, sada

ova kompanija ima oko 35

odsto udjela. Taj trend poka-

zuje da će se brzo približiti

prvommjestu.

Kompanija je prošle godine

imala rekordan prihod i pro-

it. M:tel je imao 69miliona

eura prihoda, a čist pro it

je bio 5,5 miliona. Prihod je

uglavnombaziran na iksnoj

telefoniji i televiziji.

MN: Digitalni servisi strateški

prioritet M:tela

Menadžment kompanije

vjeruje u put razvoja bez

alternative, bez obzira na

rizike. M:tel je paralelno sa

razvojem Interneta donio

digitalnu strategiju i krenuo

prati visoke profesionalne i

etičke standarde i vodi brigu

o zajednici, zbog čega je u

razvoj crnogorskog društva u

svim sferama investirala više

od sedammiliona eura, kroz

različite vidove podrške pro-

jektima i institucijama.

U kompaniji ističu da su im,

kao jednomod najinova-

tivnijihmobilnih operatora

na regionalnom tržištu koji

zajednicu u kojoj posluje

uvodi umoderne digitalne

tokove, naročito važni pro-

jekti koji pomažu društvu da

podigne nivo digitalne svijesti

prema svjetskim trendovima.

U nastojanju da tehnološki

napredak stave na raspolaga-

nje ljudima, tako da svi osjete

bene ite digitalizacije, u kom-

paniji M:tel rade na nekoliko

strateških projekata koji imaju

za cilj da olakšaju svakod-

nevni život građana, na jedan

novi, so isticirani način.

Sa projektom telemedicine,

kao donacijomKliničkom cen-

tru (KCCG) vrijednommilion

eura, M:tel otvara vrata nove

ere medicine u Crnoj Gori.

U ovoj kompaniji su ponosni

što su investirali u ovaj proje-

kat, koji će pomoći da crno-

gorsko zdravstvo postane

umrežen i jedinstven sistem.

Projekat ima za cilj da, sa

jedne strane, olakša pacijen-

tima, koji više ne moraju da

putuju u KCCG radi dobijanja

stručnogmišljenja i nastavka

odgovarajućegmedicinskog

tretmana, dok sa druge strane

donosi bene ite zdravstvenim

radnicima. U prvoj fazi projek-

ta, bolnice u Pljevljima, Baru

i Beranama povezane su sa

KCCG najsavremenijomoptič-

kom infrastrukturom, kao i

posebno uređenimprostori-

jama sa velikimmonitorima i

kamerama, koji omogućavaju

razmjenu dijagnostičkih rezul-

tata i konsultaciju između

ljekara.

Iz kompanije M:tel poručuju

da će ovako opremljene

prostorije omogućiti lakšu

edukaciju zdravstvenih radni-

ka, bez potrebe za dodatnim

odlaskomu drugu ustanovu.

U narednoj fazi razvoja, pla-

nirano je da se sistempoveže

sa bolnicama u inostranstvu,

posebno sa poznatim regio-

nalnim centrima.

Poseban segment projekta je

Ulaganjeuputrazvoja–

višeod250milionaeura

investicijadosada

Tokom 11 godina poslovanja u Crnoj Gori investirano više od 250miliona

eura i to je jedna od najvećih grin ld investicija u našoj zemlji. Fokus

kompanije će i u narednomperiodu biti na razvoju i monetizaciji digitalnih

servisa. Najveći izazov u narednomperiodu - uvođenje 5Gmreže 2020. godine

da razvija digitalne servise

koji će kompaniji biti ključni

izvor prihoda.

To su servisi poput Vibera i

What’s Up-a. M:tel je odlučio

da uđe u tu trku, na svjetskom

tržištu kroz razvoj aplikacija,

a na domaćem kroz razvoj

speci ičnih servisa. Glavni cilj

M:tela je svjetska trka u apli-

kacijama.

OtvaranjemM:tel digitalne

fabrike u septembru prošle

godine crnogorska digitalna

i startap zajednica dobile su

mjesto koje je cijelu priču

podiglo na mnogo veći nivo.

Od otvaranja 20. septembra

prošle godine do danas, u

prostorijama digitalne fabri-

ke održano je više od 100

okupljanja različite vrste, čiji

je cilj bio osnaživanje domaće

digitalne zajednice u čemu je

M:tel umnogome uspio.

Najveći izazov kompanije u

narednomperidu biće uvođe-

nje 5Gmreže 2020. Trenutno

su najveći izazovi digitalna

budućnost i monetizacija

digitalnih servisa, tako da će

se M:tel u sljedećih par godina

koncentrisati na razvoj digital-

nih servisa.

Što se tiče unutrašnjeg tržišta,

M:tel razvija više projekata i

usluga koje će ponuditi kori-

snicima, a koji će obuhvatiti

više senzora protiv vatre,

požara i slično. U kompaniji

rade i na projektima pamet-

nih gradova, a ulažu i u zdrav-

stvo.

Sljedeći korak M:tela je proje-

kat sa Ministarstvom zdravlja

i kreiranje zdravstvenih kar-

tona gdje bi išli korak dalje

da ljudima omoguće da neke

osnovne preglede obavljaju

kod kuće, a da umobilnom

telefonu imaju zdravstveni

karton.

Kompanija je donijela u Crnu

Goru i projekat Mpay, pokrila

je 1.500 terminala i praktišno

izjednačila postpejd i pripejd

račune sa bankarskim. To će,

najavljuju iz M:tela, u buduć-

nosti biti jedno, neće postojati

platne kartice već će mobilni

telefon biti jedini izvor autoi-

denti ikacije i plaćanja.

MN: Oko sedammiliona eura

podrške projektima i institu-

cijama

U skladu sa društveno

odgovornim korporativnim

načelima, kompanija M:tel

uvezivanje svih aparata za

slikovnu dijagnostiku, kao što

su skener i magnetna rezo-

nanca u jedinstven sistem,

kako bi se dobila jedinstvena

baza svih snimaka i nalaza

pacijenata na jednommjestu,

uz poštovanje svih propisa-

nih normi. Takav način uvezi-

vanja sistema doprinijeće da

pacijent ne mora da dolazi u

drugu ustanovu po snimak

i nalaz, već će sve moći da

obavi u lokalnoj bolnici, dok

će konzilijum ljekara u real-

nom vremenu i sa udaljene

lokacije dati mišljenje i očitati

nalaz.

Projekat telemedicine samo

je jedan od projekata unutar

M:telove digitalne strategije.

U kompaniji se trude da

cjelokupnim aktivnostima

donose novitete, ne samo

komercijalnomponudom.

Ovo je, kako smatraju u

M:telu, jedan veliki iskorak,

ne samo za ljude koji rade u

zdravstvu, već prije svega za

korisnike zdravstvenih uslu-

ga, za pacijente kojima ovaj

vid inovacije pruža veći kom-

for i olakšanje u korišćenju

zdravstvenih usluga.