Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 84 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

13, 14. i 15. jul 2018.

Ekonomija

Zarija Franović, izvršni direktor Luke Bar AD o razvojnimplanovima

PODGORICA

Zbog inten-

zivnijih radova na autoputu

Bar – Boljare povećan je

pretovar cementa u odnosu

na prethodnu godinu za 67

odsto ili 66.812 tona. Pove-

ćana proizvodnja uKAP-u

uticala je na veći pretovar

glinice za 8.256 tona. Pove-

ćanje kod pretovara jalovine

je 4.812 tona, a kod starog

željeza 633 tone, rekao je

izvršni direktor Luke Bar

Zarija Franović u intervjuu

Pobjedi.

Od ove godine u AD Luka

Bar, istakao je, vrši se pre-

tovar lužine, a ponovo se

počelo sa pretovarompetrol-

koksa. Među tečnim teretima

veći pretovar imaju avio

gorivo za 41 odsto ili 5.941

tonu i dizel eko za šest odsto

ili 3.864 tona.

- U toku je izrada inansijskih

izvještaja za prvih šest mje-

seci 2018. i očekivani rezultat

je dobit od preko 600 hiljada

eura – rekao je Franović.

POBJEDA:

Kolika je isko-

rišćenost kapaciteta Luke

Bar?

FRANOVIĆ:

Javnost i dalje

licitira projekcijama preto-

vara iz vremena jedinstvene

luke, što je pogrešno. Stepen

iskorišćenosti kapaciteta

Luke Bar a.d. u 2017. godini

je bio 62,98 odsto (obim

pretovara 1,7 miliona tona u

odnosu na kapacitet od 2,7

miliona tona) i najveći je u

dosadašnjoj istoriji kompani-

je. Najveća ostvarena vrijed-

nost koe icijenta iskorišćeno-

sti kapaciteta u prethodnom

periodu je bila 54,8 odsto

1987. godine prije procesa

restrukturiranja, kada je obim

pretovara bio 2,7 miliona

tona u odnosu na ukupni

kapacitet od pet miliona tona.

Najveća količina tereta tada

je pretovarena za potrebe

Željezare Smederevo. Pome-

nuo bih i 2005. godinu kada

je pretovar tada jedinstvene

Luke bio 2,2 miliona tona ili

svega 45 odsto iskorišćenosti

kapaciteta, a dominirao je

kamen sa 800 hiljada tona.

Sa punimoptimizmom kon-

statujemda je trend iskori-

šćenosti kapaciteta uzlazan,

jer smo preduzeli sve potreb-

no da se postojeći kapaciteti

valorizuju - spremili površine,

uložili u infrastrukturu, opre-

mu i mehanizaciju. Luka Bar

više ne izgleda i ne funkcioni-

še kao ranije, naprotiv.

POBJEDA:

Da li je planira-

noproširenje kapaciteta i

kolike investicije to zahti-

jeva?

FRANOVIĆ:

U skladu sa

principima razvoja luka,

nakon optimizacije stepena

iskorišćenosti postojećih

kapaciteta, neophodno je pri-

stupiti njihovomproširenju. U

tom smislu je razrađen plan

investiranja u lučku infra-

strukturu, suprastrukturu i

pokretnumehanizaciju sa

ciljem intenziviranja robnih

tokova ka i od Luke Bar. Prva

faza plana podrazumijeva

ulaganja od cca 10miliona

eura, a procedure realizacije

Zapolagodine600

hiljadaeuraprofita

pojedinačnih investicija će se

inicirati umomentu kada detalj-

ne analize potvrde opravdanost

ulaganja sa svih značajnih aspe-

kata.

Navešću samo naše aktuelno,

ne i posljednje ulaganje: 6. juna

izvršena je primopredaja nove

specijalne mašine za industrijske

namjene renomiranog njemač-

kog proizvođača ,,Sennebogen“.

Investicija je vrijedna 340.970

eura. Nabavkom te mašine, koja

ima optimalan strepen leksibil-

nosti i može da se koristi u razli-

čitimpretovarnimoperacijama,

povećaće se prijemni kapacitet

na terminalu za suve rasute tere-

te i omogućiti bolja iskorišćenost

otvorenog skladišnog prostora

na Obali Volujica, a može da se

koristi i za pretovar komadnih

tereta na relacijama sredstva

kopnenog transporta – skladište

i obratno. Tokom jula se oče-

kuje isporuka čeonog viljuškara

nosivosti 16 tona, švedskog

proizvođača ,,Kalmar“ (ukupne

vrijednosti 173.635 eura), čime će

se unaprijediti tehnologija preto-

vara tereta i eliminisati raniji pre-

kidi zbog otkaza mehanizacije.

POBJEDA:

Da li ste zadovoljni

iskorišćenošćukapaciteta Slo-

bodne zone LukeBar?

FRANOVIĆ:

Prema rezultatima

analiza sprovedenih početkom

juna (presjek na 31. maj 2018),

stepen iskorišćenosti prostora

Slobodne zone bio je 72 odsto

(na ovomdijelu se obavljaju

djelatnosti različitog karaktera),

dok 28 odsto prostora još nije

zauzeto. Imamo 57 aktivnih ugo-

vora, a dominantan procenat se

odnosi na pretovar, skladištenje i

kupoprodaju robe.

POBJEDA:

Ima li najava dola-

ska novih investitora?

FRANOVIĆ:

Kao rezultat

intenzivnih aktivnosti izvršnog

menadžmenta Luke Bar aktueli-

zovana su interesovanja poten-

cijalnih investitora/korisnika

lučkih usluga za pretovar i skla-

dištenja žitarica, derivate nafte,

gasa, cementa u rasutom stanju,

sirćetne kiseline, kao i za pokre-

tanje proizvodnih programa na

lučkompodručju.

POBJEDA:

Luka Bar se vratila

na tržišteVojvodine. Da li

sadašnji kapaciteti Lukemogu

da odgovore zahtjevima par-

tnera upretovaru žitarica?

FRANOVIĆ:

Veoma sam zado-

voljan što će se žito vratiti u

Luku Bar, nakon višegodišnje

pauze. Imamo kapacitete da

odgovorimo potrebama tog

posla, naš silos za žitarice je u

odličnom stanju, što je zaključila

i tehnička ekipa naših poslov-

nih partnera iz Srbije prilikom

posjete LB. Nakon nekoliko

sitnih intervencija na traci silosa,

spremni smo da primimo prve

količine žitarica.

POBJEDA:

Kakvi suodnosi sa

kompanijomPort of Adrija?

FRANOVIĆ:

Sa kompanijom

PoA smo u korektnimdobro-

susjedskimodnosima. Od kada

samdošao na čelo LB, inicirao

sampokretanje i rješavanje

nekih dugogodišnjih neriješe-

nih pitanja. Održani su brojni

sastanci sa predstavnicima PoA,

sa direktorom Lučke uprave,

predstavnicima resornogmini-

starstva. Smatramda smo dosta

odmakli u tomposlu, na obo-

stranu korist kompanija.

POBJEDA:

Da li je prihvatljiv

prijedlogodbora direktora LB

da se formiramreža predstav-

ništava Luke u regionu?

FRANOVIĆ:

Prijedlog je, po

mom i mišljenjumojih sarad-

nika, apsolutno neprihvatljiv i

sa upitnim smislom i svrhom.

Sasvim je dovoljno da e ikasno

funkcioniše naše predstavništvo

u Beogradu, formirano prije

gotovo 50 godina. Ono je anga-

žovano na istraživanju tržišta

Srbije koje za nas ima izuzetan

značaj. Imamo izvanrednu

saradnju sa PKS, ministarstvima

u Vladi Srbije, kao i tamošnjom

Upravom carina. Na ovaj način

menadžment LBmože da realno

procijeni koji uvoznici i izvoznici

iz Srbije mogu biti potencijalni

korisnici naših usluga.

POBJEDA:

Kakoposluju

zavisna društva, hotel ,,Sidro“,

Bezbjednosni i lučki poslovi i

Štivadorski poslovi?

FRANOVIĆ:

DOO ,,Štivadorski

poslovi“ će biti uskoro ugašen,

jer opterećuje i komplikuje

sistemposlovanja, naročito

zbog pređašnjeg načina rada.

,,Bezbjednosni i lučki poslovi“

su speci ičan DOO, potreban

za funkcionisanje LB, s tim što

moraju biti drugačije organi-

zovani. Hotel ,,Sidro“, formiran

kao pro itno društvo, treba u

potpunosti da promijeni način

poslovanja i za njega je urađena

detaljna svot analiza. Naš je

prioritet da se bavimo isključivo

lučkomdjelatnošću, a potenci-

jale hotela ,,Sidro“ prevashodno

u domenu sportskog turizma

treba valorizovati po najboljem

modelu, vodeći računa o intere-

sima zapošljenih

POBJEDA:

Kakva je tržišna

pozicija Luke Bar i da limože

da generiše poslovne aktivno-

sti sa zaleđem?

FRANOVIĆ:

Kontinuirano

smo prisutni na tržištima drža-

va regiona. Učestvujemo na

sajmovima (Novi Sad, Priština,

Zenica, Skoplje), organizujemo

prezentacije u saradnji sa PKCG

i u direktnim smo kontaktima sa

stalnim ili potencijalnim korisni-

cima naših usluga. Kao rezultat

ovakvih aktivnosti nastala je,

između ostalog, saradnja sa

Feršpedom iz Skoplja, irmama

Feronikelj iz Glogovca i Kostrade

iz Prištine u pretovaru rude nikla

i cink-oksida. U drugoj polovini

prošle godine obnovljeni su ovi

kontakti sa ciljempreusmjera-

vanja uvoza rude nikla sa luke

Drač i našu ponudu su uvoznici

ocijenili konkurentnom, a jedini

razlog zbog kojeg još nije došlo

do saradnje je lošija saobraćajna

povezanost Luke Bar sa Koso-

vom koja je uslovila veće troško-

ve kopnenog transporta.

POBJEDA:

Dokle se stiglo sa

zahtjevomza dodjeluprven-

stvene koncesije Luci Bar?

FRANOVIĆ:

Izvršni menad-

žment je pripremio dokumen-

taciju neophodnu za dodjelu

prvenstvene koncesije AD

„Luka Bar“ na period od 12

godina od ove do 2030, shod-

no članu 34 Zakona o lukama.

Nacrt zahtjeva za dodjelu

prvenstvene koncesije,

poslovni plan do 2030. i nacrt

koncesionog akta uputili

smo odboru direktora LB,

predstavnicima Ministarstva

saobraćaja i pomorstva, koji

su zaduženi da pripreme

prijedlog koncesionog akta i

ugovora, sa molbomda doku-

mentaciju razmotre i upriliče

sastanak sa našimpredstav-

nicima radi usaglašavanja

otvorenih pitanja. Sastanak

još nije organizovan. Možda

se zato u vezi sa koncesionim

aktommože čuti komenatar

„aktivnosti su u toku“? Što se

tiče LB, mi smo svoj dio posla

završili.

J. RABRENOVIĆ

Nabijeloj listi

POBJEDA:

Koliko je zaposlenih i kolika je

prosječna zarada, kao i kakva je produktiv-

nost po zaposlenom?

FRANOVIĆ:

Luka Bar sa zavisnimdruštvima

zapošljava 442 radnika i to 417 na neodre-

đeno i 25 na određeno, a prosječna zarada

je 565 eura. U samoj Luci Bar zaposleno je

ukupno 353 radnika i to 336 na neodređeno

i 17 na određeno, a prosječna zarada je 640

eura. U „Bezbjednosnim i lučkimposlovima“

zaposleno je 46 radnika na neodređeno, sa

prosječnomplatomod 534, u „Štivadorskim

poslovima“ dva na neodređeno, četiri odre-

đeno, sa prosječnom zaradomod 618 eura,

a u hotelu „Sidro“ 33 na neodređeno i četiri

na određeno, sa prosječnomplatomod 468

eura. Za prvih šest mjeseci ove godine koe-

icijent produktivnosti Luke Bar je 2.51, što

znači da se za sat efektivnog rada pretovari

2.51 tona tereta. Produktivnost po zaposle-

nom, na nivou sistema lani je bila 3.980 t/

zaposlenom, a ako se iz ukupnog broja zapo-

slenih isključe ,,Sidro“ i ,,Bezbjednosni i lučki

poslovi“ dobijaju se veće vrijednosti indikato-

ra produktivnosti.

Produktivnost rada u lukama može se iska-

zati i pomoću drugih indikatora. Posebno je

važan indikator količina ukrcanog/iskrcanog

tereta u/sa broda u toku 24 sata, jer direk-

tno utiče na tržišnu poziciju luke i mi smo

u domenu pretovara suvih rasutih tereta u

potpunosti konkurentni sa nivoomdnevne

produktivnosti između 15 i 23 hiljade tona po

danu. Imamo optimalnu regionalnu konku-

rentnost i u pretovaru po satu, koja se kreće

između 150 i 220 automobila po satu.

Prosječnaplata640eura

Što se tiče Luke Bar, mi smo svoj dio

posla vezan za dodjeluprvenstvene

koncesije uradili. Čeka seMinistar-

stvo saobraćaja i pomorstva

POBJEDA:

Kakav je ste-

pen naplate i da li Luka Bar

duguje porez i doprinose?

FRANOVIĆ:

Naplata je na

zadovoljavajućemnivou.

U tekućoj godini posebna

pažnja je posvećena napla-

ti potraživanja iz ranijih

perioda, sa ciljemda se

izbjegne mogućnost zasta-

re potraživanja. Po pitanju

obaveza po osnovu poreza

i doprinosa AD Luka Bar

nema neizmirenih obaveza,

tj. po osnovu istih je u pret-

plati čime ispunjava uslove

za bijelu listu poreskih

obveznika.

Stepen

iskorišćenosti

kapaciteta Luke

Bar AD u 2017. godini je

bio 62,98 odsto (obim

pretovara 1,7miliona

tona u odnosu

na kapacitet od 2,7

miliona tona) i najveći

je u dosadašnjoj

istoriji

kompanije