Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Uzatvor-

skomsistemuCrneGorene-

ma sistematskogmučenja i

zlostavljanja, ali nekolikopo-

jedinačnih slučajevadokazali

suda i daljepažnjamorabiti

usmjerenanaovaj problem,

rekao je zaštitnik ljudskih

prava i slobodaŠućkoBako-

vićnanacionalnoj konferen-

ciji „Funkcionisanje sistema

krivičnih sankcija“.

On je juče istakaoda jezatvor-

ski sistemu Crnoj Gori i dalje

zasnovan na tradicionalnom

zatvorskom pristupu i neop-

hodno ga je mijenjati tako da

se bazira na tretmanu reinte-

gracije i rehabilitacije.

Strategija

- Reforme u oblasti krivičnih

sankcija podrazumijevaju ja-

čanje zakonodavnog okvira i

mehanizama, promovisanje

alternativnih sankcija i po-

boljšanje uslova u zatvorima -

rekao je ombudsman.

Baković je komentarisao si-

stem alternativnih sankcija i

rekaodaonedajudobrerezul-

tate kada su u pitanju reinte-

gracija i resocijalizacija, a da

pritommanje koštajudržavu.

Kazao je i da smo se duže vri-

jeme, a pod uticajem teorija o

ljudskim pravima „bavili pra-

vima uhapšenih, a žrtva je ne-

kako zaboravljena“.

Ombudsmanjerekaodajene-

ophodno dodatno ulagati u

zatvorskeustanove i zapošlja-

vati službenike.

iStraživanje

Milan Radović iz Građanske

alijanse predstavio je juče

istraživanje koje je uradila ta

nevladinaorganizacijaopravi-

ma osoba lišenih slobodeuCr-

noj Gori. Rekao je da su 24

mjesecaprikupljali informaci-

je, do 1. jula ove godine i da su

naišli na slučajeve torture i ne-

humanog postupanja od služ-

benika.

- Bilo je mnogo više pritužbi

na rad policijskih službenika

negona rad službenikaZIKS-

a, Specijalne bolnice za psihi-

jatriju i komunalne policije.

Jedan od problema koji je ak-

tuelan dugo godina je i neka-

žnjivost - rekao je on.

Ukazao je i na todaosobekoje

su lišene slobode nemaju

uslove boravka jer su prostor-

ni kapaciteti ograničeni.

-Unaprijeđeni suuslovi uza-

tvoru u Bijelom Polju i u

ZIKS-u. Zdravstvena služba

je takođe unaprijedila kapa-

citete, a naša je preporuka da

se Ministarstvo zdravlja po-

zabavi ZIKS-ovim službama

i da Fond zdravstva softver-

ski umreži sistem - naveo je

on.

Kako je istakao, u sobi boravi

deset do 12 osoba i to je ispod

svihmeđunarodnih standarda.

- Primijetili smo nasilje i netr-

peljivostmeđu osuđenimlici-

ma, a postoji i hijerarhija iz-

među odjeljenja. Romi su, na

primjer, ti koji moraju da slu-

šaju ostale i to je neprihvatlji-

vo i tu službenici ZIKS-a mo-

raju preventivno da djeluju i

da ovakvo ponašanje spriječe

- naglasio jeRadović.

K. j.

PODGORICA

–DioGolubo-

vaca, Tuzi i Rožaja, koji su

tokomNATOintervencije

1999. godinebili bombardo-

vani kasetnimbombama, do

2020. bićeočišćeni odovog

opasnogoružjakrozpro-

gramtakozvanoghumanog

deminiranja, auokvirume-

morandumakoji su jučepot-

pisaliMinistarstvounutraš-

njihposlova iNorveška

narodnapomoć.

Kako je saopšteno iz MUP-a,

norveška nevladina humani-

tarna i neprofitna organizacija

će u saradnji sa Direktoratom

za vanredne situacije potpuno

očistiti od zaostale kasetne

municije ove tri lokacije.

Detaljisudefinisanimemoran-

dumom koji je juče potpisao

generalni direktor Direktorata

za vanredne situacije Mirsad

Mulić sa direktorom kancela-

rije Norveške narodne pomoći

za Jugoistočnu Evropu Sve-

nomDžonasomZakrisonom.

Memorandum se, kako je pre-

cizirano, realizuje u okviru

programa oslobađanja zemlji-

štaupodručjukoje jekontami-

niranoostacimakasetnemuni-

cije unašoj državi.

- Ova aktivnost je bitna za gra-

đane Crne Gore kako sa be-

zbjednosnog, tako i sahumani-

tarnog aspekta.

Dekontaminacijom ovih pro-

storaodkasetnemunicijeCrna

Gora će ispuniti posljednju

obavezuizKonvencijeozabra-

niupotrebekasetnemunicije,a

građanićedobitizemljištekoje

ćemoći da koriste bez opasno-

sti –poručio jeMulić.

Službenici Direktorata za van-

rednesituacijeće,kakojenave-

deno u saopštenju, obavljati

kontrolukvaliteta realizovanja

projekta i uništavanje prona-

đene kasetne municije, dok će

zapretraživanje terena, uznaj-

savremeniju opremu, biti za-

duženi stručnjaci Norveške

narodne pomoći.

- Planirano je da projekat, koji

počinje 6. avgusta, a za koji je

Norveška obezbijedila sredstva

u iznosu od deset miliona nor-

veškihkruna,štojeoko1.100.000

eura, traje oko dvije godine –

istakli su izDirektorata.

j. B.

PODGORICA

–Strancima

koji radeuCrnoj Gori treba

omogućiti jednakaprava,

uključujući i sindikalnoor-

ganizovanje imogućnost da

seobrate sindikatuzapo-

moć, poručeno jenaokru-

glomstoluuPodgorici koji je

organizovaoSindikat zdrav-

stvaUnije slobodnih sindi-

kataCrneGore.

Učesnici susesaglasilidabi ta-

kva mogućnost poboljšala po-

ložaj stranaca na radu u Crnoj

Gori (detaširanih radnika).

- Radnici koji dolaze na rad u

CrnuGoru imaju jednaka pra-

va kao i crnogorski državljani.

Poslodavackoji jeprimiodeta-

širanog radnika dužan je da,

prije dolaska radnika na rad,

zatraži dozvolu za rad stranog

licaMinistarstvuradaisocijal-

nog staranja - piše u saopšte-

nju.

Navodi se da je za dobijanje

dozvole za rad stranca potreb-

nodostaviti dokazedaće imati

smještaj,penzionoizdravstve-

no osiguranje, zaštituna radu.

Dodaje seda jeposlodavacdu-

žandagarantujezastrancako-

jeg je primiona rad.

Kako je saopšteno, Crna Gora

imausvojenZakonozaštiti cr-

nogorskih građana na radu u

inostranstvu, kojim su reguli-

sana njihova prava.

- Upućivanje zaposlenih na

privremeni rad u inostranstvo

uređujeseugovoromoposlov-

noj saradnji između domaćeg

poslodavca i stranog lica - piše

u saopštenju.

Ocjenjujesedajepotrebnona-

pravitibazupodatakananivou

Evropske zajednice sa podaci-

ma odetaširanimradnicima.

n.K.

PODGORICA

-Ulogamedija

upristupanjuCrneGore

Evropskoj uniji jeodnepro-

cjenjivevažnosti, anovinari

imajumoćdapribliže građa-

nima taj proces i predstave

uspješnepriče, poručeno je

nadodjeli nagrada zanajbo-

ljunovinarskupričuuokviru

konkursa „Evropakroz

objektiv“.

Novinari Prve televizije, Radio

i Televizije Crne Gore i Televi-

zije Vijesti - Jelena Gardović,

Darko Bulatović i Danijela La-

sica, dobitnici su nagrada za

najbolju video reportažu o

konkretnim rezultatima pro-

cesapristupanjaCrneGoreEU

i uticaju na svakodnevni život

građana. Njima su uručene

novčane nagrade u iznosu od

1.500, 1.000 i 500 eura.

U saopštenju Generalnog se-

kretarijata Vlade piše da je

glavnipregovaračCrneGoresa

EUAleksandar Drljević na do-

djeli kazao da je proces pristu-

panja EU od neprocjenjivog

značaja,nesamozainstitucijei

ljudekojisuuključenidirektno

upregovore, već za svakog gra-

đanina uCrnoj Gori.

- Uloga medija je od neprocje-

njivevažnosti,kakobiovajpro-

ces približili svakom građani-

nu. Proces pristupanja Crne

Gore EU je prilično komplek-

sanizahtjevanizatosmatramo

daćeulogamedija,kakoupret-

hodnom, tako i u periodu pred

nama, dobijati sve više na važ-

nosti i značaju, kako bi kon-

kretneevropskepolitike i stan-

darde i ono što obični građanin

dobija od članstvaCrneGore u

EU na pravi način približili -

poručio jeDrljević.

ŠefDelegacijeEUuCrnojGori

AivoOrav rekao je da sunagra-

đene priče raznovrsne, infor-

mativne i da doprinose razgo-

voru o važnim temama koje

imaju praktičan uticaj na živo-

te ljudi uCrnoj Gori, kao što su

Regionalni program za stano-

vanje, inovativni načini proi-

zvodnje hrane kao dio podrške

EU poljoprivredi i ruralnom

razvoju.

K. j.

Građanska alijansa uradila istraživanje o pravima osoba lišenih slobode

Višepritužbi napoliciju

negonačuvareuzatvoru

Primijetili smo nasilje

i netrpeljivost među

osuđenim licima, a

postoji i hijerarhija

između odjeljenja.

Romi su, na primjer,

ti koji moraju da

slušaju ostale i to

je neprihvatljivo.

Službenici ZIKS-a

moraju preventivno

da djeluju i da

ovakvo ponašanje

spriječe - naglasio

jeMilan Radović iz

Građanske alijanse

Sakonferencije

Pažin:

Sistemizvršenja sankcijaogledalo jehumanosti društva

MinistarpravdeZoranPažinocijenio jeda

je funkcionalan sistem izvršenja krivičnih

sankcija ogledalo sposobnosti države da

obezbijedizadovoljenjepravde,aliipotvr-

da humanosti i spremnosti društva da

pruži šansuzarehabilitaciju, čak i počinio-

cima teškihkrivičnihdjela.

Kako je rekao, povećanje ukupne efika-

snosti pravosudnog sistema posljednjih

godina rezultiralo je značajnimpritiskom

nasistemizvršenjakrivičnihsankcija.

- Zato jeVladaodlučiladauloži do15milio-

naeuraugradnjunovogzatvoranasjeve-

ru Crne Gore. Gradnja novih zatvorskih

kapaciteta obezbijediće da pravosnažno

osuđenalicabudubezodlaganjaupućena

na odsluženje zatvorskih kazni, u uslovi-

makojiusvemuispunjavajuvisokemeđu-

narodne standarde bezbjednosti i zaštite

pravazatvorenika - kazao jePažin.

Naveo je da je Vlada opredijeljena da u

okviruZavoda za izvršenjekrivičnih sank-

cija bude izgrađena specijalna zdravstve-

na ustanova i rekao da se intenzivno radi

napripremitehničkedokumentacijekako

biseobezbijedilapodrškazaovajprojekat

iz fondovaEvropskeunije.

Poručio je i da je adekvatan odnos prema

osobamališenimslobodezakonskaicivili-

zacijskaobaveza.

MUP i Norveška narodna pomoć potpisali memorandum

Za plan čišćenja kasetnih

bombi više odmilion eura

CILJDEMINIRATITRIPODRUČJA:

Sapotpisivanjamemoranduma

NagradeGardović,

Bulatoviću i Lasici

Konkurs za najbolju novinarsku priču

Sa svečanosti

Sindikat zdravstva USSCG organizovao okrugli sto

Omogućiti i stranim radnicima

pravo da se sindikalno organizuju