Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Četvoro

profesoraMedicinskog fa-

kulteta izgubilo jenormu

časova, apostojimogućnost

da se todogodi za još njihče-

tvoro, potvrdio jePobjedi

dekanovevisokoškolske

ustanoveGoranNikolić.

On jenaglasioda suuovomci-

klusu izbora uzvanje, za razli-

ku od ranije, počeli sa strik-

tnom primjenom Statuta i da

se za razliku od ranije, kada se

pojedinom nastavnom kadru

,,gledalo kroz prste“, sada

strogopoštujunorme.

PRAVILA

Nikolić je ispričao za Pobjedu

kako on ne uvodi neka poseb-

na pravila na fakultetu, već se

samo insistira da se poštuju

odredbeStatuta, koje su jasne:

onaj konemanormu časova ili

ne radi u baziMedicinskog fa-

kulteta ostaće bez časova.

- To pitanje je ranije i profeso-

rica (Radmila)Vojvodić dok je

bila rektorka pokrenula. Tra-

ženo je da se poštuju osnovne

statutarne odredbe za izbor u

zvanja – rekao jeNikolić.

Dodao jeda sena osnovne sta-

tutarne odredbe do sada neki-

ma ,,gledalo kroz prste“, te da

takvih slučajeva više neće biti.

Pojasnio je da na Medicin-

skomfakultetu radi 59nastav-

nika, odnosno profesora, od

čega je njih devet stalno zapo-

sleno na Univerzitetu Crne

Gore. Prema njegovim riječi-

ma, oni neće ostati bez fonda

časova (imaju četiri časa sed-

mično), jer su angažovani na

nekim bazičnimpredmetima.

Na ,,udaru“ su, međutim, ,,kli-

ničari“, koji imaju ugovor za

stalno u nekoj bazi Medicin-

skog fakulteta, najčešće u Kli-

ničkom centru. Oni odrađuju

dopunsku nastavu na fakulte-

tu, a odredba Statuta kaže da

treba da imaju po dva časa u

semestrima, ili četiriujednom

semestru.

- Najveći broj kliničara neće

ostati bez časova. Sada je če-

tvoroostalobeznorme,amož-

dajoščetvoroostanebezčaso-

v a … T i č a s o v i ć e s e

prerasporediti na one koji

ostaju…Toimasvojuprocedu-

ru - naveo je on.

PISMO

Pojasniojedase izboruzvanje

odvija onda kada Fakultet

izrazi potrebu da mu, recimo,

treba nastavnik socijalne me-

dicine. Vijeće fakulteta potom

obrazlaže rektoru da nemaju

nastavnika za taj predmet, na-

kon čega rektor daje odobre-

nje, a onda se ,,skupljaju kan-

didati“. Procedura za sljedeći

izbor se odvija onda kada iste-

kne izbor nastavnika na odre-

đenompredmetu.

- Rektorski kolegijum onda

kaže ima ili nema uslove za taj

izborpremaStatutuUniverzi-

teta –objasnio jeNikolić.

Pojedine profesore je revolti-

rala primjena statutarnih

odredbi zbog čega je ove sed-

mice objelodanjeno da je njih

26 potpisalo inicijativu tražeći

dase izmijeneuslovi za izboru

zvanja.Oštrosureagovalikada

sukasnijedoznalidasuuovom

slučaju zloupotrijebljeni, jer

im je podmetnut i dopis koji je

poslat rektoru i ministrima

zdravlja i prosvjete, a u kojem

sekritikujeradupravefakulte-

ta i dekana Gorana Nikolića.

Na sjednici Vijeća fakulteta,

kojazbognedostatkakvoruma

prekjuče nije održana, trebalo

je da se rasvijetli ovaj slučaj i

saopšti ko je i zbog čega mani-

pulisaoprofesorima.Zanimlji-

vo je da se skoro polovina pot-

pisnika inicijative nije pojavila

na sjednici, a, za sada, još nije

izvjesno kada će se zakazati

nova.

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

-Dobrasarad-

njaCrneGore iTurskeu

zdravstvuodneprocjenjivog

jeznačajaza jačanjekadrov-

skihkapaciteta i razvoj zdrav-

stvenogsistema, ocijenio je

državni sekretarMinistarstva

zdravljaMilovanVujović.

On je juče sa saradnicima pri-

mio delegaciju Univerziteta

Trakija iz Turske, koju je pred-

vodiorektorErhanTabakoglu,a

sastanku je prisustvovao i am-

basador tedržaveunašoj zemlji

SerhatGalip.

Vujović je, kako je saopšteno iz

Ministarstva, kazao da je zado-

voljanzbogdobre saradnjekoju

Crna Gora ima sa Turskom u

oblasti zdravstva.

- U narednomperiodu očekuje

se nastavak i produbljivanje sa-

radnje u oblasti zdravstva, kroz

edukaciju naših ljekara i sred-

njeg medicinskog kadra u tur-

skim klinikama i boravak tur-

skih stručnjaka u crnogorskim

zdravstvenimustanovama–ka-

zao jeVujović.

Prema njegovimriječima, Crna

Gora turskimdržavljanimamo-

že da ponudi usluge iz oblasti

rehabilitacije i fizioterapije, po

kojimajeonavećprepoznatljiva

i koje su dobra osnova za razvoj

zdravstvenog turizma.

Tabakoglu je rekaoda seuokvi-

runjihoveustanovenalaziiMe-

dicinski fakultet i uz njega naj-

veći bolnički centaruregionu.

Kako je naveo, u bolnici su za-

stupljene svemedicinske grane

i izvode se najsavremenije dija-

gnostičkeiterapijskeprocedure

inajsloženijioperativnizahvati.

Galipjepodsjetionadosadašnje

zajedničke aktivnosti u oblasti

zdravstva,posebnoudijeluedu-

kacije ljekara, budući da je zna-

čajan broj crnogorskih ljekara

već bio na edukaciji u turskim

zdravstvenimcentrima.

Sl.R.

PODGORICA

– Monstat, uz

podršku Unicefa, počinje no-

vu rundu istraživanja o stanju

pravažena idjeceuCrnojGori

(MICS) u koje će biti uključe-

no oko 7.000 domaćinstava,

međukojima i romska.

Kako je saopšteno iz Unicefa,

ciljistraživanjajeprikupljanje

statistički pouzdanih i među-

narodno uporedivih podataka

po nizu pokazatelja u oblasti-

ma zdravlja, obrazovanja, za-

štite djece, materijalne depri-

vacije...

MICS istraživanje, navodi se,

trebadapružiboljiuvidusitu-

aciju u kojoj se nalaze djeca i

ženeuCrnojGori uodnosuna

ciljeve održivog razvoja. R. D.

NaMedicinskom fakultetu počeo novi ciklus izbora u zvanja

Bez časova

ostajeosam

,,kliničara“

Ne uvodi dekanMedicinskog

fakulteta neka posebna pravila,

već se samo insistira da se poštuju

odredbe Statuta koje su jasne:

onaj ko nema normu časova ili ne

radi u bazi Medicinskog fakulteta

ostaće bez časova - rekao je za

Pobjedu dekanMedicinskog

fakulteta GoranNikolić

Iakomnogi misle, kako je

ispričao dekan Goran Nikolić,

da su zbog nedavnog suče-

ljavanja sa njimprofesori u

penziji Neđeljko Kecojević i

Novica Vujošević pokretači

sporne inicijative i dopisa,

izričit je da to nije tačno.

- Nemaju veze sa inicijativom.

Vremenski se samo to poklopi-

lo, suštinski ništa – rekao je on.

Podsjetio je da su ova dva

profesora nedavno izrazila

nezadovoljstvo kada je

obilježeno 20 godina posto-

janja Medicinskog fakulteta i

kada je, između ostalog, tim

povodom izrađen određeni

ilm, jer nijesu bili zadovoljni

,,volumenom zastupljenosti

u svemu tome“, odnosno

minutažom. U ilmu su pred-

stavljeni kao neki od prvih

profesora koji su birani na

Medicinskom fakultetu.

- Rekli sumi da su nezado-

voljni. Žaomi je zbog toga, ali

ne vidimnačin da kompenzu-

jemnjihovo nezadovoljstvo.

To sam im i rekao… Nijesu oni

sigurno povezani sa ovom

inicijativom – ponovio je

Nikolić.

Penzionisaniprofesorinijesu

pokretači inicijativeidopisa

Sa sastanka

Medicinski fakultet

GoranNikolić

Fakultet dramskihumjetnosti

Državni sekretar Ministarstva zdravlja primio rektora turskog univerziteta

Nastavak saradnje

uoblasti zdravstva

Monstat

i Unicef

radenovo

istraživanje

opravima

žena i djece

Univerzitet CrneGore

i Fakultetu dramskih umjet-

nosti.

- Prof. Šoškić je, smatramo,

pokazao nekapacitiranost da

predstavlja oblast umjetnosti

u Naučnomodboru i pogubnu

akademsku neetičnost da bi

imao dalje povjerenje našeg

Vijeća da odlučuje po pred-

metnimpitanjima ovog institu-

ta UCG – istakli su u zaključku.

Vijeće FDU postavlja pitanje

kako će ubuduće tako važan

institut kao što je Naučni odbor

odlučivati o pitanjima od

značaja za rad Fakulteta dram-

skih umjetnosti, gdje se kao

jedno od najznačajnijih pitanja

pozicionira upravo kadrovska

struktura nastavnika.

IZBOR

- U tom smislu naglašavamo

da prof. mr Janko Ljumović,

bez dileme, ispunjava sve uslo-

ve za izbor u akademsko zva-

nje redovni profesor iz oblasti

pozorišne produkcije koja je,

bez dileme, normirana kao

umjetnička oblast na Univerzi-

tetu Crne Gore. O ispunjenosti

svih uslova, bez dileme, svje-

doči i blagovremeno utvrđen

prijedlog Fakulteta dramskih

umjetnosti od 5. aprila 2018.

godine – zaključili su u dopisu.

Vanredni profesor Janko Lju-

mović prekjuče je, nakon što je

zvanično dobio odluku da nije

izabran u zvanje, saopštio da

odgovornost za njegov lični i

politički odstrijel imaju i Mini-

starstvo prosvjete i Vlada, kao

osnivači UCG. Recenzenti Lju-

movića, redovni profesor Aka-

demije dramske umjetnosti

Sveučilišta u Zagrebu i redov-

na profesorica cetinjskog

Fakulteta dramskih umjetnosti

oštro su kritikovali stav Senata

da produkcija nije umjetnost,

već nauka, te su ocijenili da

Ljumović zadovoljava apsolut-

no sve uslove za izbor.

Ljumović je jedan od profeso-

ra koji je stao u odbranu bivše

rektorke Radmile Vojvodić

nakon što je Vlada prošle godi-

ne naložila svojim članovima

u Upravnomodboru UCG da

pokrenu inicijativu za njeno

razrješenje. Ona je prvi rektor

u istoriji UCG koji je smijenjen.

Poslije njene smjene uslijedila

je „čistka“ ljudi koji su joj bili

bliski. Ljumović je tada bio

ministar kulture i nakon što je

dao javnu podršku Vojvodić

podnio je ostavku kaomoralni

čin.

N. ĐURĐEVAC

NenadŠoškić

JankoLjumović