Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

-Svakegodine

trebasesjećati Srebrenice, da

nebi bilo idućihSrebrenica–

poručio jeministarza ljudska

imanjinskapravaMehmed

Zenka.

ForumBošnjaka organizovao je

jučenaspomen-obilježjunaPo-

brežjuuPodgoriciobilježavanje

Dana sjećanja na žrtve ratova

vođenih na prostorima bivše

SFRJ u periodu 1991-2001, a

Zenkajepodsjetioda„ljudinije-

su vjerovali što se dešava Jevre-

jima uDrugom svjetskom ratu,

pa se završilo Aušvicom i osta-

limlogorimaza istrebljivanje“.

-Nijesuvjerovali šta sedešavau

Bosni i Hercegovini, da imamo

ovajstravičanzločinuSrebreni-

ci. Nije to slučajno. To je dio taj-

nih planova što se i danas pri-

premaju. Mi samomožemo biti

srećni što nijesmo dali da u na-

maproraditazlakrv,kojačovje-

ka čini životinjom. Jer, samo ži-

votinjamožeuraditiovonedjelo

što se desilouSrebrenici i što se

čini u ostalimdjelovima svijeta.

Ovo je poruka svima nama, ne-

mojtedaunamaproradi zlakrv.

Vjerujmo malo više u Boga, jer

ovo čine samo ne bogobojazni

ljudi. Zato, treba svake godine

da se prisjećamo Srebrenice, da

ne bi bilo idućih Srebrenica. Ja

semolimza dušu tih ljudi, neka

imBog podari dženet ili raj, ka-

kogodsezvali - kazao jeZenka.

Podsjetiojedanaovimprostori-

ma i dalje imamo hiljade nesta-

lih osoba za koje se ne zna gdje

su imgrobovi.

Predstavnik Foruma Bošnjaka

Rifat Rastoder zahvalio je oni-

ma koji su pomogli da se 11. jul

ustanovi kao Dan sjećanja na

žrtve ratova vođenih na prosto-

rimabivšeSFRJuperiodu1991-

2001.

- Ako smomi ili neki naši savre-

menicinapraviligreškekakvesu

sedesile tokomposljednje jugo-

slovenske ratne drame, dobro bi

bilodanovegeneracije tonepo-

nove i da imse ne dese tragedije

kaouSrebrenici –rekao jeon.

Osim delegacije Foruma Boš-

njaka i predstavnici Vlade,

Skupštine i višepolitičkihparti-

japoložilisujučecvijećenaspo-

men-obilježjeuparkuPobrežje.

- Ove godine navršava se 23 go-

dineodnajvećegzločinauEvro-

pi, od Drugog svjetskog rata do

danas,kadasupripadnicivojske

bosanskihSrba, uperioduod11.

do 19. jula 1995. godine, u regio-

nu Srebrenice (BiH) ubili više

odosamhiljadaBošnjaka,staro-

sti od 14 do 70 godina - saopšte-

no je izForumaBošnjaka.

R.D.

PODGORICA

- Planinarski savezCrneGore zajedno saop-

štinomŽabljak i JPNacionalni parkovi CrneGoreu subotu

obilježavaveliki jubilej 130godinaodpohodaučiteljaJova-

naLauševićanaDurmitor.

Laušević je svoj planinarski poduhvat opisao u putopisnoj re-

portaži„NaDurmitoru“, kojujeobjavioupetnastavakau„Glasu

Crnogorca“ 1888. godine.

Kako saopštavaju iz Planinarskog saveza, zahvaljujući tome

njegasmatrajupionirom, agodinu1888. godinomzačetkaplani-

narstva uCrnoj Gori.

Kao znak sjećanja i zahvalnosti JovanuLauševiću za sjeme pla-

ninarstvakoje jezasijao, naDurmitoruće, pišeusaopštenju, biti

otkrivena i spomen-ploča.

Ceremonija otkrivanja spomen-ploče biće obavljena u sklopu

41.Memorijalnog pohoda „General Danilo Jauković“, u subotu,

14. jula.

Ovaj memorijal je jedna od najposjećenijih akcija u kalendaru

aktivnosti Planinarskog saveza, tako da očekuju učešće velikog

broja planinara iz naše zemlje i regiona.

Usali SOŽabljak biće održana akademija na kojoj će biti riječi o

istorijatu planinarstva na Durmitoru, aktuelnom stanju u ovoj

oblasti, te o prirodnim i turističkimpotencijalima Nacionalnog

parkaDurmitor i opštineŽabljak.

N.K.

PODGORICA

–Univerzitet

CrneGoredanas raspisuje

konkurs zaupis studenatau

prvugodinuosnovnih stu-

dijaudrugomupisnomro-

ku, koji počinjeuponedje-

ljak 16. jula.Mjesta ima za

još 773 studenta.

Kako je saopšteno izove viso-

koobrazovne institucije, uku-

pan broj mjesta na svakom

studijskomprogramu, kako je

precizirano,povećavasezapo

jedan odsto po principu afir-

mativne akcije.

- Pravo prijave na konkurs za

upis na studije ima crnogorski

državljaninistranac,uskladusa

zakonom, koji jestekaoodgova-

rajuću kvalifikaciju IV-1 podni-

voaNacionalnog okvira kvalifi-

kacija–kazalisusaUCG.

Uz prijavu za upis, kandidat

prilaže originalnu diplomu o

položenom eksternom ma-

turskom, odnosno stručnom

ispitu, originalna svjedočan-

stva o završenim pojedinač-

nimrazredimasrednjegobra-

zovanja, te diplomu „Luča“ ili

ekvivalentnudiplomu.

- Pored toga, budući studenti

prilažu i kopiju biometrijske

lične karte, a za strance odgo-

varajuću ličnu ispravu koja se

izdaje u skladu sa posebnim

propisom, kao i diplomu (ili

ekvivalentni dokument) o

osvojenoj prvoj ili drugoj na-

gradi na državnom ili među-

narodnom takmičenju iz

predmeta koji su od značaja

zanastavakškolovanja-nave-

deno je u saopštenju.

Prijemni ispiti za fakultete i

akademije koji ih organizuju,

a koji su dodatni uslovi za

upis, polažu se prema raspo-

redu koji će biti istaknut na

oglasnim tablama univerzi-

tetskih jedinica, u periodu od

18. do 19. jula.

- Upis kandidata i izdavanje

uvjerenja realizovaće se za-

ključno sa 20. julom – istakli

su saUCG.

J.B.

Dan sjećanja na žrtve Srebrenice

Zenka:Možemoda

budemosrećni što

nijesmodali dau

namaproradi zlakrv

SpomeniknaPobrežjuobišlebrojnedelegacije

Durmitor

Pionir

crnogorskog

planinarstva

JUBILEJ:

130 godina od uspona

Jovana Lauševića na Durmitor

Univerzitet Crne Gore danas raspisuje konkurs za drugi upisni rok

Mjesta za773 studenta

PODGORICA

– Vijeće Fakul-

teta dramskih umjetnosti je,

oštro reagujući što Janko

Ljumović nije izabran u zvanje

redovnog profesora, zatražilo

od rektora Danila Nikolića da

pokrene postupak razrješenja

profesora Nenada Šoškića

iz Naučnog odbora, jer sma-

traju da je kao predstavnik

umjetnosti pokazao ,,neka-

pacitiranost da predstavlja tu

oblast i pogubnu akademsku

neetičnost“.

Vijeće ovog fakulteta je u dopi-

su, u koji je Pobjeda imala uvid,

predložilo Senatu i da preispita

odluku o izboru Janka Ljumo-

vića u zvanje redovnog profe-

sora UCG za oblast pozorišna

produkcija. Oštro su, takođe,

osudili, kako su naveli, manipu-

laciju provjerljivim aktima Uni-

verziteta Crne Gore i Fakulteta

dramskih umjetnosti prema

kojima su Naučni odbor i Senat

UCG pokazali ,,ignorantski

odnos fabrikujući nepostojeću

dilemu o produkciji kao nauč-

noj ili umjetničkoj oblasti“.

Na koji način će na ove optuž-

be i zahtjeve da se odredi

rektor Nikolić, nije izvjesno jer

nam juče nije odgovarao na

pozive i poruke. Nijesmo dobili

ni odgovor na pitanja koja smo

UCG poslali na mejl.

KRITIKE

Obrazlažući detaljnije svoj

stav, Vijeće FDU je zamjerilo

što je Naučni odbor UCG

konstatovao da uzima u obzir

„navedena umjetnička djela na

kojima se kandidat potpisuje

kao producent, izuzimajući

dileme da li su doprinosi

producenta zaista i isključivo

umjetničke prirode, odnosno

dileme vezane za kategorizaci-

ju pomenute oblasti kao struč-

no-umjetničke“. Smatraju da

su ovimpotezomgrubo prekr-

šili prijedlog odluke matičnih/

izbornih oblasti i predmeta

Fakulteta dramskih umjetno-

sti, br. 01 1468 od 10. novem-

bra 2016. godine i odluku o

određivanjumatičnosti organi-

zacionih jedinica Univerziteta

Crne Gore, broj 08 1474 od 2.

juna 2015. godine po kojima

je oblast Pozorišne produkcije

svrstana u stručno-umjetničku

oblast.

- Uzimajući u obzir da se nače-

lomatičnosti, shodno pome-

nutimodlukama, sprovodi u

okviru studijskih programa i

naučno-istraživačkog i istra-

živačko-umjetničkog rada,

odnosno u postupku izbora

nastavnika i saradnika, sma-

tramo da je citirana dilema

nepostojeća, te da je imala cilj

da dovede u zabludu senatore

i senatorke u postupku odluči-

vanja povodom izbora u aka-

demsko zvanje – istakli su oni.

Studijski programProdukcija

je, kako su podsjetili, utemeljen

na Fakultetu dramskih umjet-

nosti Univerziteta Crne Gore

2001. godine, od kada je kon-

cipiran kao umjetnička oblast

od značaja za kulturni razvoj

države, o čemu svjedoče pro-

fesionalne karijere mnogih

alumnista.

- I pored jasnosti i dostupnosti

svihmaterijalnih i procesnih

pravila za izbor u zvanje,

predstavnik Naučnog odbora

za oblast umjetnosti prof. mr

Nenad Šoškić je svojimpravno

i etički neutemeljenim stavovi-

ma sa elementima evidentne

lične ostrašćenosti, doveo

u zabludu članove i članice

Senata, otvarajući dilemu o

kategorizaciji predmeta u

oblasti produkcije zbog čega

dovodimo u pitanje njegov

kredibilitet i kapacitet za

objektivnim i transparentnim

tumačenjemmjerila za izbor u

akademska i naučna zvanja za

oblast umjetnosti – negodova-

lo je Vijeće fakulteta.

Predstavnik za oblast umjet-

nosti, pojašnjavaju oni, bio

je dužan da zatraži zvanično

tumačenje svojih ličnih dilema

kako bi pravno utemeljio stav,

te kako ne bi dezavusio izbor

kandidata u zvanje mišljenjem

koje daje za oblast umjetnosti

u Naučnomodboru i načinio

štetu ne samo kandidatu, već

Profesor Šoškić je pokazao nekapacitiranost da predstavlja oblast

umjetnosti uNaučnomodboru i pogubnu akademsku neetičnost da bi imao

dalje povjerenje našeg Vijeća da odlučuje u predmetnimpitanjima ovog

instituta UCG – navedeno je u dopisuVijeća FDU, u koji je Pobjeda imala uvid

Tražerazrješenje

NenadaŠoškića

Vijeće FDU poslalo oštro

reagovanje rektoru UCG zbog

neizbora Janka Ljumovića