Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Ekonomija

HERCEGNOVI

Od32vlasni-

kakućicaukampu„Šumadi-

ja“ iselilo se troje. Ostali traže

da se rokza iseljenjepomjeri

napočetak septembra. Tvrde

da imajunezvanična saznanja

damorajuda se isele 15. jula,

ali imCrkvenaopštinaKum-

bor, kojoj većpet decenija

plaćajukirijuzakućice, nije

ništa zvanično saopštila.

Zahtijevajudaprije iseljenja, sa

kojimsu saglasni, dogovore na-

doknadu za ono što su ulagali u

kamp, na zahtjev zakupodavca.

Očekuju i alternativno rješenje,

kao i pomoć u troškovima pre-

seljenja.

Mitropolija Crnogorsko-pri-

morska je sa kompanijom „Ca-

rine“ potpisala ugovor o zajed-

ničkoj izgradnji hotela i zakupu

te parcele.

Jedan od vlasnika kućica Mi-

lanko Sedlan navodi da se zva-

nično obraćao u nekoliko na-

vrata od februara Crkvenom

odboru, Mitropoliji, opštini

Herceg Novi i konzulatu Srbije

uHercegNovom.

- Razumijemo razvoj turizma i

jasno nam je da ovdje nemože-

mo ostati, ali tražimo samo da

namproduže rokdokraja sezo-

ne - kazao je Sedlan.

IzMitropolije je ranijesaopšte-

no da su ispoštovali sve ugovo-

reneobavezepremazakupcima

i ponudili druge lokacije za iz-

mještanje kućica i nastavak za-

kupa, ali većina zakupaca nije

bila zadovoljna sa ponuđenim

rješenjima.

Na ponudu je pristala Mila

Knezović.

- Ponuđeno nam je bilo da nam

crkva uvede struju, vodu, gra-

đevinsku dozvolu, dio puta i da

ne plaćamo pet godina. Mi smo

objeručke prihvatili. Uslov je

bio deset kućica, ali su neki tra-

žili da se ne plaća deset godina,

štocrkvanijemogladaprihvati.

Zajedno sa tom grupom smo

odbačeni, pa smo zatim tražili

sami i dobili drugu lokaciju –

kazala jeKnezović.

Ostali tvrde da nije bilo zvanič-

ne ponude za izmještanje kući-

ca i sada čekaju da li će za četiri

dana biti prinudno iseljeni.

- O svemu smo obavještavani

preko društvenih mreža, koje

mnogi ne koriste. Pojedinosti

nezvanično kruže među stana-

rima ineznamošta jeprava isti-

na – kaže stanar Dejan Petko-

vić.

Nenad Sikimić navodi da re-

dovno na beogradsku adresu

dobijarješenjeoporezu,araču-

ne za struju, vodu i komunalije

naadresuunaselju„Šumadija“.

- Zato mislim da je i rješenje o

iseljenju sa jasno preciziranim

rokom i uslovima trebalo zva-

nično i pismeno da dobijem na

jednuodovedvije adrese - kaže

Sikimić.

Snežana Hurjega, čiji je otac

ZvonimirMađarprije14godina

zbog zdravlja kupio vikend ku-

ćicuuKumboru, kategorična je

da neće dobrovoljno napustiti

naselje „Šumadija“ do kraja lje-

ta, kao ni Marija Bulatović- Ra-

dević.

Vlasnici montažnih kuća kažu

dasuihprotekladvadanaobila-

zili ljudi iz Ministarstva turiz-

ma i održivograzvoja i tražili da

pokažu građevinske dozvole i

list nepokretnosti za objekte.

Vlasnik „Carina“ Čedo Popović

je ranije kazao da je od opštine

tražiodasapripremnimradovi-

ma počne odmah, kako bi hotel

biootvorenvećzanarednuturi-

stičku sezonu.

-Jošnijesmodobilizahtjev„Ca-

rina“, a odluku ćemo donijeti

kada sagledamo sve okolnosti i

konsultujemopredstavnikeMZ

Kumbor - kazao je predsjednik

opštine StevanKatić.

Ž.K.

Samo tri vlasnikamontažnih kućica napustila kamp „Šumadija“

Većina stanarahoće

da iseli useptembru

janjemvaluta u bankama

dnevnom nivou u odnosu na

kursnu listu Centralne banke

–objasnili suizSosijetebanke i

dodali da ni oni ne mijenjaju

dinare.

Na pitanje da li za klijente u

okviru grupe ima povlastica,

oni su odgovorili da se proce-

dure prilikom konverzije u

drugim zemljama i bankama u

okviru grupe razlikuju u skla-

du sa tamošnjompraksom.

- Zato ne možemo sa sigurno-

šćurećikakvajeprocedurapri-

likomkonverzijeuostalimčla-

nicama grupe - pojašnjavaju iz

Sosijete ženeral banke.

NLBmjenjačkeposlove, odno-

sno otkup i prodaju obavlja ta-

kođe bez provizije, ali po svom

kupovnom i prodajnomkursu,

a konverziju transakcija po

platnim karticama naplaću-

ju1,5 odsto.

-NLBnenaplaćujenaknaduza

konverzije. Banka formirakur-

snu listu na dnevnomnivou na

bazi kretanjakursevavalutana

međunarodnom finansijskom

tržištu, a ne naplaćuje konver-

zijeni unutarNLBgrupe. Ban-

ka nudi klijentima mogućnost

kupoprodajnih transakcija za

američki dolar, britansku fun-

tu, švajcarski franak, japanski

jen, švedsku krunu, norvešku

krunu, dansku krunu, austra-

lijski dolar, kanadski dolar, a

mijenjaju i komšijske valute –

srpski dinar, hrvatsku kunu i

bosansku konvertibilnu mar-

ku.

Iz Erste banke našoj redakciji

sukazalida prodajuiotkuplju-

ju švajcarski franak, britansku

funtu i američki dolar.

-Erstebankaprimjenjujesvoje

kupovne i prodajne kurseve,

koji sednevnomijenjaju, akoje

objavljuje na web stranicama i

u filijalama. Ovi kursevi se for-

miraju u skladu sa cjenovnom

politikom banke, a na osnovu

zvaničnog kursa CBCG, koji je

istovremeno i referentni kurs

ECB. Erste banka ne naplaćuje

klijentima dodatnu proviziju

ili naknadu na konverziju -

objasnilisuizovebankeidoda-

li da su uslovi konverzije isti za

sveklijente,štoznačidauokvi-

ru grupe nema povlastica.

Adiko banka, sudeći po tarifa-

ma prijavljenim Centralnoj

banci, zamjenjačke poslove ne

naplaćuje konverziju, ali mije-

nja valute po svomprodajnom

i kupovnomkursu. To isto radi

i Univerzal kapital banka, kao i

Zirat iNova, dokuZapadbanci

konvertibilne valute mijenjaju

po kupoprodajnomkursu.

M.P.M.

naplate

gi kursom

USD

1.17130

JPY 130.30000

GBP 0.88338

CHF

1.16490

AUD

1.57390

CAD

1.53820

Kursna lista

PODGORICA

Kompanija Molson Coors Brewing Company, u

čijem vlasništvu je i Pivara ,,Trebjesa“, objavila je godišnji izvještaj

o održivosti.

Kompanija je razvila ciljeve do 2025. godine, do kada želi da sma-

nji emisiju ugljenika za 50 odsto u okviru svojih pogona i za 20

odsto u okviru svog lanca vrijednosti.

- Ozbiljno shvatamo našu odgovornost kao jedan od najvećih

svjetskih proizvođača piva i vjerujemo da igramo bitnu ulogu u

vezi sa klimatskimpromjenama. Ponosni smo što smo dio elitne

grupe od blizu 430 kompanija u svijetu koje su posvećene ciljevi-

ma zasnovanimna nauci – kazao je glavni izvršni direktor kompa-

nije Mark Hanter.

S. P.

Vlasnici nikšićke pivare objavili

godišnji izvještaj o održivosti

Prepolovićeemisiju

ugljenikado2025.

PODGORICA

Nacionalna

turističkaorganizacijapred-

stavila je juče inovativni kla-

ster zaprekogranični turi-

zammalih i srednjih

preduzeća Innotourclust.

Klaster jedioprekogranič-

nogprograma IPAItalija, Al-

banija i CrnaGora, koji ćepo-

drazumijevati prije svega

zajedničkonastupanjemalih

i srednjihpreduzeća izovih

zemaljana turističkomtrži-

štu.

Saradnik u NTO Filip Burzan

jeobjasniodasuglavnirezulta-

ti projekta bolje podudaranje

međunarodne turističke po-

tražnje i lokalnihmalih i sred-

njih preduzeća, te jačanje i

osnaživanje međunarodnog

sistema promocije lokalnih

MSP i poslovnih institucija.

Vodeći partner u ovomprojek-

tu je Privredna komora iz Le-

ćea (Italija), a ostali partneri su

NTO, Fakultet Salento, Auto-

nomska agencija za ugostitelj-

stvoiturizamTermoli,Agenci-

jazarazvojizItalijeiPrivredna

komora Tirane. Ukupna vri-

jednostprojektaje,kakojepre-

cizirao, 882.740 eura, a budžet

NTO-a je 145.200 eura.

- Projekat traje dvije godine, a

počeo je 4. aprila. Svečano

otvaranje bilo je uLećeu sredi-

nom maja, kada je formirano

upravljačko tijelo - kazao je

Burzan.

Prema njegovim riječima, po-

rednovihposlovaizajedničkih

projekata, oni moraju raditi na

izgradnjipovjerenja,aobaveze

suoko finansiranja i podjele ri-

zika.

- Da bi klaster funkcionisao,

potrebno je vertikalno i hori-

zontalno umrežavanje svih za-

interesovanih strana - dodao je

Burzan.

Innotourclust ima zadatak da,

kako je kazao, poveže aktere

kaoštosuagencijeza istraživa-

nje tržišta, dobavljače hrane,

PR agencije, turističke orgni-

zacije, nacionalne parkove,

smještajne objekte i turopera-

tore. Prvi korak ka stvaranju

klastera je analiza situacije na

terenu, anaosnovutihrezulta-

ta kreiraće se baza podataka

zainteresovanihstrana,tedefi-

nisatistandardiiuslovizačlan-

stvo. Potrebno je izraditi plan

održivosti i ojačati saradnju

izmeđuMSPiturističkihagen-

cija, odrediti standardne uslo-

ve za članove klastera i potpi-

sati prekogranični inovativni

sporazum.

- Tokom rada klastera mjere-

njem i analiziranjem rezultata

moguće je doći do poboljšanja

njegovograda, čemućebiti po-

svećena posebna pažnja kako

bi klaster bio održiv - zaključio

jeBurzan.

N.K.

Nacionalna turistička organizacija predstavila prekogranični turistički klaster

Na tržištezajedno

sa italijanskimi

albanskimfirmama

MilaKnezović

NenadSikimić, SnežanaHurjega

iMarijaBulatović- Radević