Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Ekonomija

KOLAŠIN-

Krozprojekat

MIDAS2obezbijeđena je

podrškaod30miliona eura

poljoprivredi, aočekujemo

da ćemo sapartnerima iz

Svjetskebanke taj iznos po-

većati, kazao je resornimini-

starMilutinSimovićna juče-

rašnjoj promociji početka

projektaMIDAS2.

Promociji je prisustvovala i

Lena Strelkova, savjetnica di-

rektora Svjetske banke za Za-

padniBalkan,ZoranVukčević,

direktor IRF-a kao i korisnici

MIDAS-a 1 koji je trajao od

2009. do 2017. godine.

Simović je podsjetio da ćeMI-

DAS 2 biti usmjeren u tri sek-

tora –poljoprivredu, morsko

ribarstvo i jačanje sistema be-

zbjednosti hrane.

-Usektorupoljoprivrederadi-

ćemo na diverzifikaciji proi-

zvodnje i formirati organizo-

vane otkupne centre za

mlijeko i ostale proizvode, koji

ćeotvarati radnamjesta, aoče-

kujemodapokrenukooperati-

vu i udruženjapoljoprivredni-

ka – rekao je Simović.

On je poručio ribarima da mi-

nistrune šaljuSMSporuke, jer

tako se problemi ne rješavaju.

Pozvao je uprave primorskih

UKolašinu promovisan početak projektaMIDAS 2

Zapoljoprivredu30miliona

Simović je kazao da je 660 ljudi koristilo MIDAS 1.

- Vučko Pešić se vratio na imanje u Tomaševu. Agronom

Filip Vukićević je odbio posao u državnoj upravi i sa sred-

stvima MIDAS-a 1 uvećao posjed na 20.000 čokota, izgradio

modernu vinariju, razmišlja o agroturizmu. Pantović iz Nikši-

ća se vratio iz Kanade, napravio farmu sa 70 grla, obrađuje

svojih 12 hektara i zakupljuje zemlju, uz podršku supruge

Francuskinje - nabrojao je Simović nekoliko uspješnih pri-

mjera realizacija MIDAS-a 1. Podsjetio je da je dio sredstava

bio namijenjen za Institut za biologijumora, veterinarske

laboratorije, savjetodavne službe i za fitosanitarne kontrole

u Luci Bar.

MIDAS1 imao660korisnika

gradovadaprihvateinicijative

Ministarstvaoizgradnji ribar-

skih luka i određivanjumjesta

za iskrcaj ribe.

- U jačanju sistema bezbjed-

nosti hrane pažnju ćemo po-

svetiti organizaciji centralnog

otpadaživinskogporijekla.To

nije samo obaveza iz poglavlja

12 već potreba naše zajednice,

a ojačaćemo fitosanitarne la-

boratorije koje moraju biti

partneripoljoprivrednicimau

smislu cijena, kvaliteta i tran-

sparentnosti – rekao je Simo-

vić i naglasio da nam nijesu

potrebne zatvorene akadem-

ske institucije koje ne prate

poljoprivredu, kao ni isključi-

vo komercijalne laboratorije.

Podsjetiojeda je80odstopro-

jekata iz MIDAS-a 1 imalo

predfinansiranje od IRF-a i

rekaodaočekujedaće takobi-

ti i i saMIDAS-om2.

Lada Strelkova je kazala da se

MIDAS projektima usvajaju

standardi EU potrebni crno-

gorskoj poljoprivredi. Navela

je primjer porodice Kostić iz

ŽupekodNikšićakojajepoče-

lasa26krava,asada,uzpodrš-

kuMIDAS-a, proizvode 1500

litaramlijekadnevno i svepla-

siraju fabrici za proizvodnju

sira uDanilovgradu.

Dr.P.

Sa turističkomsezonompovećava se potreba zamije

PODGORICA–

Zakonverzi-

ju, odnosnomijenjanje eura

udrugevalute i obrnutogra-

đanimauosambanaka - Sosi-

jete ženerale, NLB, Erste,

Adiko, Univerzal kapital, Zi-

rat, Zapad iNovoj - nenapla-

ćujunaknaduveć to radepo

internomkursukoji formira-

ju svakodnevno. Usedamba-

naka -CKB,Hipotekarnoj,

Prvoj, Atlas, IBM, Komerci-

jalnoj i Lovćen zaračunavaju

naknaduzamjenjačkeposlo-

ve, koja je različitaodbanke

dobanke.

Banke koje ne zaračunavaju

procentualnu naknadu, kon-

verziju naplaćuju kroz dnevno

formiranje kursnih listi, razli-

čitih od zvaničnog kursa Cen-

tralnebanke, koji je istovreme-

no i referentni kurs Evropske

centralnebanke- ina toj razlici

banke zarađuju.

Isti uslovi u ovimbankama va-

že i za klijente u okviru grupe,

odnosno za njih nema povolj-

nosti kada sumjenjačkeusluge

upitanju.

Turistička sezona je počela, a

sa njom i povećanje mjenjač-

kihposlova,pajePobjedaistra-

živala koliko se naplaćuje ova

usluga.

Provizija

Atlas banka konvertovanje eu-

ra u druge valute naplaćuje je-

dan odsto od iznosa, amijenja-

nje drugih valuta u euro 1,5

odsto. CKB konverziju do

20.000eura radi bez provizije,

ali uz svoj kurs, a preko 20.000

eura naplaćuje još jedan odsto

dodatno.

- Iznose preko 20.000 eura

banka konvertuje uz proviziju,

a prema važećoj listi uslova.

CKBne konvertuje dinare - re-

kli sunašoj redakciji.

Za klijente u okviru grupe, do-

dajuoni, nema pogodnosti.

-Postojebrojnepogodnostiko-

je naši klijentimogu ostvariti u

okviru grupe, ali se one ne od-

nose i na konverziju valute -

pojasnili su izCKB.

Hipotekarna banka mjenjačke

poslove naplaćuje dva odsto

vrijednosti,asaračunaklijena-

ta jedan odsto. Prva banka, su-

deći takođe po tarifama do-

stavljenim Centralnoj banci,

konverziju eura u druge valute

naplaćuje od jedan do četiri

odstopo transakciji.

- Zamjenu dolara, švajcarskog

franka i funte u euro naplaćuju

tri do četiri odsto po transakci-

ji, a konverziju ostalih valuta u

euroodčetiri doosamodstopo

transakciji - objašnjeno je u ta-

rifama banke.

Lovćen banka ne naplaćuje

provizijuzamjenjačkeposlove

do 10.000 eura, ali to radi po

kursu banke. Za konverziju

preko 10.000eurazaračunava-

jujošjedanodsto.Komercijana

banka otkup i prodaju valuta

naplaćuje dva odsto vrijedno-

sti transakcije, a Invest banka

Montenregro konverziju eura

u druge valute naplaćuje jedan

odstovrijednosti, adrugevalu-

te u euro 1,5 odsto.

Posvomkursu

U Sosijete ženeral banci kažu

da dodatno ne naplaćuju kon-

verziju.

- Prilikomkonverzije banka ne

zaračunava nikakvu fiksnu na-

knadu već koristi kupovni i

prodajnikurskojiseformirana

Jedni konverzij

naknadom, adr

PODGORICA-

Kotorskoj fir-

mi ŠkoljkeBoke, cetinjskoj si-

rari-kooperativiKatunjanka i

kompaniji CrnagorakopNB

izDanilovgradadodijeljeno je

pravokorišćenjakolektivnog

žigaDobro izCrneGore, sa-

opšteno je izPrivredneko-

more.

Odluka o dodjeljivanju prava

korišćenja žiga donijeta je juče

na sjednici Savjeta za dodjelu

žiga vizuelnog označavanja cr-

nogorskih proizvoda Dobro iz

CrneGore.

Kompaniji ŠkoljkeBoke, koja je

sauzgojemiplasmanomškoljki

počela2010.godine,pravokori-

šćenja znaka dodijeljeno je za

ostrige ili kamenice, odnosno

mušlje ili dagnje.Godišnji obim

proizvodnje je 20 tona mušlje i

150 hiljada do 300 hiljada ko-

mada ostriga, što se uglavnom

plasira na domaćem tržištu, a

samomanji dio ide u izvoz.

Katunjanka je dobila znak Do-

bro iz Crne Gore za polutvrdi

punomasni sir, dimljeni po-

lutvrdi punomasni sir, polutvr-

di punomasni sir sa začinima i

urdu. Kompanija je proizvod-

nju počela 2002. godine i dosti-

gla godišnji obim od 80 do 100

tona, a kompletnu proizvodnju

plasira na domaćemtržištu.

-SirovinaiproizvodiKatunjan-

ke su 100 posto crnogorskog

porijekla, a svakodnevno otku-

pljuje mlijeko od 60 dani-

lovgradskihfarmera - rekli su iz

PKCG.

Crnagorakop NB dobila je žig

za bebi keks, čokoladu, krem

blok,kremić,kafuCG,mješavi-

nu keksa i čokoladni kolač. Ri-

ječ je o kompaniji iz Dani-

l o v g r a d a k o j a i ma 3 9

zaposlenih i od 1973. godine je

na tržištu.

s.P.

Projekat Dobro iz Crne Gore

Još tri firmedobiležig

PODGORICA-

Broj priključa-

ka za distribuciju radio i tele-

vizijskog programa putem

različitih platformi sa uslov-

nimpristupomna kraju juna

je iznosio 209,45 hiljada, 2,75

odsto više u odnosu na kraj

aprila, saopšteno je iz Agenci-

je za elektronske medije.

U poređenju sa brojempri-

ključaka na kraju aprila, za

period od dva mjeseca, broj

korisnika pay-tv usluga je

veći 5,6 hiljada ili 2,75 odsto.

Broj priključaka koji se odnosi

na građane na kraju juna bio

je 4,18 odsto veći od broja

domaćinstava u Crnoj Gori.

Broj priključaka u Podgorici,

Baru, Budvi, Herceg Novom,

Kotoru i Tivtu je značajno veći

od broja domaćinstava, dok

je u većembroju opština na

sjeveru 60 odsto u odnosu na

broj domaćinstava. Procije-

njeno je da 11 odsto domaćin-

stava koristi samo besplatnu

televiziju. Prosječna cijena

osnovnog paketa je iznosila

9,3 eura, a prosječna pretpla-

ta koju plaćaju domaćinstva

je 11,69 eura.

s. P.

Podaci Agencije za elektronskemedije za jun

BesplatnuTVkoristi 11 odstodomaćinstava

ILUSTRACIJA

Sa jučerašnjeprezentacije

Sa sastanka