Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Politika

PODGORICA

–Nijesamna-

pustiočlanstvoupartiji jer

želimdaostavimjošmalo

prostora i vremenazanadu

daseUramoževratitina

strateškipravackoji zagova-

ram–kazao jezaPobjedusa-

davećbivšipotpredsjednik

UreNeđeljkoRudović, nakon

što jepodnioostavkunasve

partijske funkcije, uzobra-

zloženjedanemožeprihvati-

tidauticajnadonošenjeod-

lukaUre imabilokojadruga

partija.

Rudović je poslanički mandat

staviona raspolaganjeUri kada

počne da djeluje u Skupštini.

Time je postao prvi poslanik

koji je odlučio da ne zadrži

mandat koji pripada njemu, a

nepartiji.

NIJEBILOLAKO

- Nije lako doći u situaciju da

moratedasedistancirateodne-

čegaštostegradili četiri godine

sa najboljimnamjerama. Ali je

bolje povući se, nego učestvo-

vati u politici koja se kosi sa va-

šimuvjerenjima – rekao je Ru-

dovićPobjedi.

On je, u obrazloženju objavlje-

nomnanjegovomFejsbukpro-

filu, naveo da ostavku podnosi

jer nemože prihvatiti da uticaj

na donošenje odluka Ure ima

bilokojadrugapartija.

- Moje viđenje je da presudan

uticajnakreiranjeodlukaruko-

vodstva Ure ima Demokratska

CrnaGoraidaseUrapretvarau

politički subjekat koji prilikom

definisanja svojih koraka prvo

mora da vodi računa da li će to

odobriti veći koalicioni partner

–naveojeRudović,dodajućida

jetakvaiodlukaonastavkuboj-

kota parlamenta, zbog čega je,

kakopodsjeća,saopštionasjed-

nici Glavnog odbora 9. jula da

Uraneodlučujehoćelinastavi-

ti bojkot, nego da li će slijediti

drugustrankuilivoditiautono-

mnupolitiku.

Rudović je istakao da „ovakva

koalicija sa DCG polako Uru

dovodi u situaciju potpune

identifikacije sa tomstrankom,

što za posljedicu može imati

slabljenjeidentitetaUreinjeno

pretvaranje umarginalni poli-

tički subjekt, čija dalja sudbina

najvećimdijelomzavisi od vo-

ljedrugepartije“.

Podsjećajući kako je došlo do

njegovog mimoilaženja sa

ostatkom rukovodstva, Rudo-

vić je rekao da se zalagao za ši-

roki građanski blok, koji bi

uključivao sve stranke koje ba-

štine vrijednosti državotvor-

nog pokreta jer je, kako je na-

veo, smatrao da je to presudno

važno zauspješnoostvarivanje

glavnog cilja - slabljenjeDPS-a

i demokratskepromjene.

- Pomeni, nesporno je da pro-

mjena nema akone animiramo

jedan dio glasačaDPS-a koji za

njihglasajubezinteresa,anaiv-

no vjerujući da je DPS garant

očuvanja nezavisnosti Crne

Gore i njene posebnosti. Da bi

se to desilo, bilo je neophodno

da sve antirežimske snage koje

djeluju na konceptu evropske i

građanske Crne Gore budu dio

građanskog bloka. To znači da

DCG, koja dolazi iz drugogmi-

ljea, ne bi bila dominantan fak-

tor, iako bi svakako pojedinač-

no bili najjači u bloku – smatra

Rudović.

On,međutim,ističedasu„kole-

ge iz rukovodstva, ipak, u de-

cembru,trčećiprihvatileponu-

du DCG za formiranje dvojne

koalicije, u kojoj je DCG 75, a

Ura25odsto“.

- Nijesmo ni pokušali da ubije-

dimo DCG da je koaliciju po-

trebno proširiti ako želimo da

uspijemo. Da smo, kao što sam

tražiouseptembruprošlegodi-

ne, zajedno sa SDP i Demosom

napravili dogovor da svi zajed-

no ponudimo DCG koaliciju,

koja je podrazumijevala i da

DCG da svog predsjedničkog

kandidata u ime građanskog

bloka i da imajunosioce listaza

lokalneiparlamentarneizbore,

tenespornih50odstoučešćana

listama, vjerujem da bi ishod i

predsjedničkih i lokalnih izbo-

rabiobitnodrugačiji –naveo je

Rudović.

NEISKRENAPOLITIKA

Prema njegovim riječima, Ura

je pristala da se bavi kalkulant-

skompolitikom, čiji jecilj, kako

je naveo, prevlast u opoziciji i

pravljenješteteostalimaizopo-

zicije, nadajući se da će impre-

uzeti birače.

-Takvapolitika, čijaseneiskre-

nost manifestovala i namjer-

nim trošenjemvremena za do-

govor, dovela je do teškog

poraza na predsjedničkim, pa

još težeg na lokalnim izborima

jer se samo pojačavao utisak o

nesloziineodgovornostiopozi-

cije prema ljudima koji su od

nje očekivali elementarnu zre-

lost i koji nemaju vremena za

intrige i obračune unutar gra-

đanskog bloka, kao okvira za

okupljanje progresivnog dijela

opozicije–saopštiojeRudović.

Dešavanjanakonlokalnihizbo-

ra u Podgorici, dodao je on, ka-

dapredstavnikDCG-Urakoali-

cijenijedobiozeleno svjetloda

dođe na sjednicu OIK i izglasa

ponavljanje izbora da bi Savez

za promjene ušao u gradski

parlament, samo su jedan od

razloga što se stidio što je član

rukovodstvaUre ,,jer se i tupo-

tvrdiloda jevažnijenapakostiti

kolegama nego pobijediti

DPS“.

Rudović je istakao da je sedam

mjeseci nastojaoda odvrati ko-

lege „od pretvaranja partije u

tuđi ukras“, a nije se oglašavao

do završetka izbora jer nije že-

lio„dananese štetu“.

-Nastavićutodaradimnanačin

koji je u skladu sa mojimuvje-

renjima i savješću, a poslanički

mandat čiji sam nosilac stav-

ljam na raspolaganje Građan-

skompokretu Ura kada počne

da djeluje u Skupštini. Ukoliko

procjena organa stranke bude

da ja nemogu zastupati ciljeve

Ure u parlamentu, podnijeću

ostavkunaposlaničku funkciju

–dodao jeRudović.

I.K.

TIVAT

–Tivatski parlament

ovlastio jedr SinišuKusovca

dabudena čeluopštinena-

rednih trideset dana, nakon

ostavkedosadašnjepred-

sjedniceSnežaneMatijević.

DaKusovacobavlja tu funk-

cijuna jučerašnjoj sjednici

Skupštineopštine glasao je

21 odbornikDPS, SDiHGI,

dok jeprotivbiloosamod-

bornika izopozicionih stra-

naka.

Prve četiri od trinaest tačaka

dnevnog reda jučerašnje sjed-

nice Skupštine opštine Tivat

odnosile susenaodlukeopre-

stanku mandata predsjednici

opštine dr Snežani Matijević

(DPS), prestanku mandata

potpredsjednicima opštine

Iliji Janoviću (HGI) i Dejanu

Maslovaru (SD), koje je ona iz

redova koalicionih partnera

imenovala na te funkcije, te o

prijedlogu odluke o davanju

ovlašćenja potpredsjedniku

opštine dr Siniši Kusovcu

(DPS) da vrši funkciju pred-

sjednika opštine u narednih

mjesec dana.

Ostavkuna funkcijupredsjed-

nice opštine, koju je obavljala

uminuledvijegodinekaoprva

dama na toj poziciji u istoriji

grada, drMatijević jepodnije-

la 2. jula. Njena odluka, done-

sena, kako je naglasila, iz lič-

nih i profesionalnih razloga,

uslijedila je nakon što je OO

DPSTivat odlučio da pokrene

proceduru za njeno razrješe-

nje.

S.KRSTOVIĆ

PODGORICA

-Opštinski

odborDPSPljevlja jedno-

glasno jeusvojioprijedlog

Izvršnogodboradaunared-

nomčetvorogodišnjem

mandatukandidat zapred-

sjednikaSkupštineopštine

PljevljabudeDragišaSokić.

Ističu da je Sokić po profesiji

diplomirani pravnik, posjedu-

je sve stručne i radne kvalitete

koje zahtijeva ova odgovorna

funkcija i da će dati puni do-

prinos, zajednosasvimodbor-

nicima, da se, na odgovoran,

stručan i posvećen način, do-

nose dobre i kvalitetne odluke

u interesu svih građana Plje-

valja.

Na sjednici je istaknuto da nas

ostvareni rezultat na lokalnim

izborima obavezuje da u na-

rednom periodu nastavimo

započete i realizujemo sve na-

javljene projekte. Članovi Op-

štinskogodbora susezahvalili

dosadašnjem predsjedniku

Skupštine opštine Pljevlja Ta-

riku Gadžoviću na izuzetnom

doprinosu u obavljanju ove

odgovorne funkcije u pret-

hodnommandatu.

R.P.

BUDVA

–Pregovori pred-

stavnikavladajućekoalicije

uBudvi i Crnogorskeoula-

skuodbornika tepartijeu

vlast, sa ciljemprevazilaže-

nja aktuelnepolitičkekrize

u tomgradu, počeli su juče.

Crnogorskoj su, premanezva-

ničnim informacijama Pobje-

de, ponuđene ,,na izbor“ pozi-

cije u lokalnoj upravi, osim

funkcija predsjednika opštine

i predsjednika Skupštine op-

štineBudva, kojesadaobavlja-

ju Dragan Krapović iz Demo-

krata i Đorđe Vujović iz

Demokratskog fronta.

Premdani jednani druga stra-

najučeniježeljeladaprecizira

o čemu su tačno razgovarali,

predsjednik SO Budva Đorđe

Vujović, koji direktno ne uče-

stvuje u pregovorima, Pobjedi

je rekaoda se saCrnogorskom

vode ozbiljni razgovori.

-Vodeseozbiljnipregovori i ja

iskreno vjerujem da će tu biti

sve završenokako treba i da će

se naći kompromis – rekao je

VujovićPobjedi.

Zbog neodržavanja sjednice

budvanskog parlamenta duže

od pola godine, Vlada je u pe-

tak zaprijetila da će, ukoliko

do 20. jula ne bude održano

skupštinsko zasijedanje, us-

postaviti prinudnu upravu u

tomgradu.

U vladajućoj koaliciji u Budvi,

kojučineDemokrate,DF,SNP,

SDP, Demos, Ura i bivši Libe-

ralivjerujudadotoganećedo-

ći i da ćeunastavkupregovora

uspjeti dapostignudogovor sa

Crnogorskom.

Oni su u utorak, nakon inter-

nih konsultacija, Crnogorsku

odlučili da pozovu u koaliciju,

kako bi riješili aktuelnu poli-

tičku krizu i, kako su naveli,

izbjegli poniženje u vidu uvo-

đenja prinudne uprave.

Eventualnim ulaskom Crno-

gorske u vlast u Budvi stvorila

bi senovapostizbornakoalici-

jakojubi činilo 19odbornikau

lokalnomparlamentu i timebi

se omogućio rad Skupštine

opštine, koja već duže vrijeme

neuspijeva da obezbijedi kvo-

rum zbog nedolaska nezavi-

snog odbornika Stevana Dža-

kovića.

Džaković, koji je u SO Budva

ušao sa liste Demokratskog

fronta, kaouslovzadolazakna

zasijedanja lokalnog parla-

menta postavio je taj da De-

mokrate u okviru izmjena iz-

bo r no g z a konod av s t va

iniciraju uvođenje otvorenih

lista.

Demokrate, međutim, bojko-

tuju rad parlamenta još od

parlamentarnih izbora 2016.

godine ineželeda učestvujuu

radu plenuma i skupštinskih

radnih tijela.

Đ.Ć.

Dojučerašnji potpredsjednik Ure kaže da nije lako donio odluku o

povlačenju sa partijskih funkcija

Rudović: Još se

nadamdaće se

Ura „vratiti sebi“

Presudanuticaj na kreiranje odluka rukovodstvaUre ima

DemokratskaCrnaGora. Ovakva koalicija saDCGpolako

Urudovodi u situacijupotpune identi kacije sa tom

strankom, što za posljedicumože imati slabljenje identiteta

Ure i njenopretvaranje umarginalni politički subjekt –

naveo jeNeđeljkoRudović uobrazloženjuostavke

Neđeljko Rudović naveo

je da ne može učestvovati

u politici koja ima cilj da

nanese štetu ostatku opo-

zicije.

- Ne želimda učestvujemu

politici čiji je prevashodni

cilj nanijeti štetu ostalima

u opoziciji, umjesto da se

usmjere sve snage i resursi

u demokratske promjene

i obaranje vlasti. Dok sam

bio novinar, poslije svakih

izbora pisao sam tekst sa

istom tezom - pored nedo-

statka ozbiljnosti, vizije i

iskrene posvećenosti jav-

nomdobru, opozicija gubi

zato što joj izbori služe da

međusobno odmjerava

snage, da se nanese šteta

konkurentima iz opozicije i

da se izabere lider opozici-

je, a ne da se ostvari pobje-

da nad DPS-om. Počeo

samda se bavimpolitikom

vjerujući da mogu doprini-

jeti da se sa tompraksom

prestane. Nijesamuspio –

naveo je Rudović.

Ciljbiodase

nanesešteta

opoziciji

Cijenimo i duboko poštujemo

čin našeg kolege Neđeljka

Rudovića, koji je na nesvaki-

dašnji način za crnogorsku

političku scenu pokazao

odgovornost, javni moral i

široki demokratski kapacitet,

a čime je Ura još jednom

demonstrirala suštinsku

razliku u odnosu na političke

konkurente – navodi se u rea-

govanju Građanskog pokreta

Ura.

- Ura ostaje kuća slobodnih

mišljenja, različitosti i istinske

demokratije, kao što je to

oduvijek i bila, a sa kolegom

Rudovićemnastavljamo

borbu za građansku i demo-

kratsku Crnu Goru – navodi

se u saopštenju.

Ura:Pokazaojavnimoral iodgovornost

PLJEVLJA:

Odbor DPS predložio

DragišaSokićkandidat zapredsjednikaSO

Zasijedao tivatski parlament

SinišaKusovacna

čeluopštineTivat

narednih30dana

Nude imsveosim

pozicijapredsjednika

opštine i parlamenta

Počeli pregovori o ulasku Crnogorske u

vladajuću koaliciju u Budvi

SinišaKusovac

NeđeljkoRudović

Budva