Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Politika

(odnašegizvještača)

BRISEL

-Crnogorski vojnici

ćeučestvovatiumisijiuLeto-

niji i Iraku, rekao jepredsjed-

nikCrneGoreMiloĐukano-

vićnakonzavršenogprvog

danaNATOsamitauBriselu.

Odgovarajućinapitanjenovina-

ra,Đukanovićjekazaodaposto-

ji namjera da se formira trening

misija u Iraku, a detalji će, kako

je dodao, biti utvrđeni u nared-

nomperiodu.

– Naša namjera je da svakako

učestvujemo u toj treningmisiji

u Iraku. Mi želimo da u punoj

mjeri participiramo u svimoba-

vezama i u svim pravima koja

proističu iz članstva – rekao je

Đukanović crnogorskim novi-

narimausjedištuAlijanseuBri-

selu. Dodaje i da se ulaskom u

NATO, Crna Gora opredijelila

ne samo da bude korisnik, već i

nosilacdijelaodgovornosti.

– Vidjeli ste da postoje nerazu-

mijevanja jednog dijela i doma-

će i susjedne javnosti, ali naša je

namjerabila i kada smo seopre-

djeljivalizačlanstvodanebude-

mosamokorisnicinegoinosioci

dijelaodgovornostizaonoštosu

obaveze organizacije. Mi misli-

modaćeitamisija,posebnozato

što ima karakter treningmisije,

doprinijetiodređenimciljevima

koje NATO ima u tom regionu i

da Crna Gora treba svojimuče-

šćemda doprinese i tomuspje-

hu– istakao jeĐukanović.

DVAODSTOZASVE

Govorećiopotencijalnonaruše-

nom jedinstvu unutar zemalja

članica nakon što je američki

predsjednikDonaldTrampista-

kao da SAD izdvajaju najviše

novcazaodbranu,dokjeuEvro-

pi izdvajanje nedovoljno, Đuka-

nović kaže daNATOnije izuze-

tak niti organizacija koja

funkcioniše pod staklenimzvo-

nom, van onoga kako danas

funkcionišeporedaknaplaneti.

– Brojne su razlike i one se, sva-

kako, pokazujui krozraspravuo

određenim temama u okviru

NATO alijanse. Nije prvi put da

predsjednik Tramp insistira na

pojačanojfinansijskojparticipa-

ciji, urednijem izmirivanju oba-

veza svih članicaNATO saveza.

Obavezali smo se da svi partici-

piramo sa dva posto u budžetu

odbrane - rekao je Đukanović,

naglasivši da većina članica, na

žalost,jošneispunjavatuobave-

zu.

–Dobardiočlanicajošuvijekni-

jeuradioni ono što jeCrnaGora

kao najmlađa članica uradila -

preciznodefinisalakalendardo-

stizanja te participacije od dva

postonaodbranu.Našplanjeda

tobude2024–naglasiojeĐuka-

nović.

Na pitanje da li je fer podjela te-

reta, da sve zemljebezobzirana

standard izdvajaju isti postotak

BDP, predsjednik države ističe

da je to jedini pravedanpristup.

– Teško je ustanoviti neki drugi

princip–dakle, dva posto je dva

posto i u odnosu na crnogorsku

ekonomiju i u odnosu na Nje-

mačku–zaključiojeĐukanović.

PORUKEJEDINSTVA

Samit NATO-a, na kojem su se

okupili šefovi država i vlada 29

zemalja članica, počeo je juče u

Briselu, a glavne teme, kao što je

i ranije najavljeno, bila su izdva-

janjaNATOčlanicazaodbranu.

GeneralnisekretarAlijanseJens

Stoltenberg istakao jeda jesvaki

samit važan, ali da je ovaj odpo-

sebnog značaja jer se, kako je

naveo, NATO suočava sa be-

zbjednosnimizazovima i prijet-

njama koje su bez presedana.

Istovremeno su, dodao je on,

vidljive razlike i neslaganjame-

đusaveznicama.

Zato je, naglasio je generalni se-

kretar, važnodasesaSamitapo-

šalje poruka da ujedinjeni mo-

žemodauradimoviše.

–Siguransamdaćemotouspjeti

uprkos neslaganjima i rasprava-

ma–uvjeren jeStoltenberg.

Zemlje članice supočele da ula-

žuvišenovcauodbranu.Procje-

na je da će Evropa i Kanada tro-

šiti dodatnih 266 milijardi

dolara za odbranu u narednih

šest godina.

– Idemo u pravomsmjeru. Sna-

žan NATO je važan za Evropu,

ali i SjedinjeneDržave. Važno je

dapokažemoda, uprkos različi-

timmišljenjima, možemo da se

dogovorimo kako bi NATO bio

jak temelj transatlantskeunije–

zaključio jeStoltenberg.

Američki predsjednik Donald

Tramp je, uoči početka Samita

NATO-a,pokrenuosnažanjavni

napadnaNjemačkuzbogpodrš-

ke sporazumu sa Rusijom oko

izgradnje gasovodauBaltičkom

moru,tvrdećidajeBerlin„zaro-

bljenikRusije“, kritikujući i nje-

mački neuspjeh u povećanju

davanjazaodbranu.

Takođe, Tramp je napomenuo

da je „veoma neprikladno“ da

SADplaćajuzaevropskuodbra-

nuodRusije, dokNjemačka kao

najbogatija evropska zemljapo-

državagasnesporazumesaMo-

skvom.

Odgovarajući na Trampove

tvrdnje, Angela Merkel se pri-

sjetila mladosti u Istočnoj Nje-

mačkoj kojomsudominirali So-

vjeti i kazala da je sadašnja

Njemačka nezavisna u izboru

sopstvene politike. Ona je tako-

đe branila doprinos koji Nje-

mačkadajeAlijansi,ocjenivšida

njena zemlja ,,čini dosta toga za

NATO“.

Šefovidržavaivladazemaljačla-

nica usvojili su juče Deklaraciju

NATOsamita,ukojojse,između

ostalog, potvrđuje posvećenost

osiguranju dugoročne sigurno-

sti i stabilnosti u Avganistanu,

koja će biti osnažena dodatnim

finansijskimizdvajanjima.

NATO samit nastavlja se danas,

a glavne teme drugog dana sa-

stanka biće odnosi sa partner-

skim zemljama Ukrajinom i

Gruzijom.

JovanaĐURIŠIĆ

NATO samit u Briselu, Crna Gora prvi put kao punopravna članica

Đukanović: Naši vojnici biće

diomisijau Iraku i Letoniji

Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg istakao je da je Samit odposebnog

značaja jer seNATOsuočava sa bezbjednosnim izazovima i prijetnjama koje subez

presedana, a vidljive su razlike i neslaganjameđu saveznicama. Zato je, naglasio je

Stoltenberg, važnoda se pošalje poruka da ujedinjenimožemoda uradimoviše

Dio deklaracije odnosi se i

na osiguranje evroatlant-

skog okruženja i uticaja

Rusije.

- Rusija je izazov za evro-

atlantsku bezbjednost i

stabilnost kroz hibridne

akcije, uključujući pokušaj

miješanja u izborne pro-

cese i suverenitet naših

naroda, kao što je bio

slučaj u Crnoj Gori, i kroz

široko rasprostranjene

kampanje dezinforma-

cije i zlonamjerne sajber

aktivnosti - navodi se u

dokumentu.

Smanjiti

uticajRusije

PredsjednikMiloĐukanovićnaSamituNATO-auBriselu