Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

-Agencija za

izgradnju i razvojHerceg

Novog potpisala jeugovore

sa izabranimfirmamakoje

suponudilenajpovoljnije

uslove zanabavku imontažu

opreme i za izvođenje rado-

vana avanturističkompar-

kunaVrbanju, uokvirurea-

lizacijeprojekta „Adriatic

canyoning“. Takođe, izabran

jenadzorni organu svrhu

praćenjakvaliteta izvedenih

radova, čiji je rokzavršetka

60danaoddatumapotpisi-

vanjaugovora.

Zanabavkuimontažuopreme

izabrana je slovenačka firma

Vevrcad.o.o. čijaponuda izno-

si 128.550eura i koja ispunjava

svezahtjeve traženena tende-

ru, dok je za izvođenje infra-

strukturnihradovauzoni par-

ka odabran izvođač Krušo

d.o.o. koji je ponudio najnižu

cijenuod68.575 eura.

-Ovadva tenderaključni suza

benefite koje će grad i zaleđe

ostvariti iz projekta „Adriatic

canyoning“. Projekat jefinasi-

ran iz pretpristupnih fondova

EU, aodobren jenaprvompo-

zivu za dostavu ponuda kroz

program prekogranične sa-

radnje Hrvatska-Bosna i Her-

cegovina-Crna Gora 2014-

2020. Sve nabavke u okviru

projekta sprovode se u skladu

sa jasno utvrđenim EU ten-

derskim procedurama – pod-

sjećaju izAgencije.

Kroz projekat je planirana iz-

gradnja avanturističkog parka

na Vrbanju – na površini od

7.000 kvadratnih metara u bu-

kovoj šumi, sjeverozapadno od

takozvane Šteficine kuće, na

1.100metaranadmorskevisine.

Planirana su četiri poligona:

dječiji, visine 1-2 metra, kao i

poligoni na tri visine, sa uku-

pno 44 elementa, zip-line po-

ligon, školski poligon, kao i si-

gurnosni sistem najnovije

generacije. Projektom je pla-

nirana i obuka za instruktore

parka,kaoiopremazakorisni-

ke i instruktore. Izvođač je u

obavezi da isporuči park u

skladu sa evropskim standar-

domkvalitetaEN15567.

Ispod starog makadamskog

puta,kojilokacijudijelinadvi-

je parcele, planirano je parter-

no uređenje terena, u okviru

kojegsupredviđenestaze, ste-

penice, potporni zidovi, kao i

parking prostor sa ukupno 24

parkingmjesta.

Za izvođenjesvihradovamak-

simalno će se koristiti tradici-

onalnimaterijali, koji nenaru-

šavaju vizure lokacije – drvo,

kamen, šljunak.

Ukupna vrijednost „Adriatic

canyon i ng“ pro j ek t a j e

1.879.251 eura od čega je sufi-

nansiranje iz EU sredstava

1.597.363odnosno85odsto. Iz

ukupnog budžeta projekta za

avanturističkiparknaVrbanju

opredjeljeno je 305.000 eura.

Ž.K.

BAR

-Osimlošeg rodama-

slinenapodručjubarske i

ulcinjskeopštine, nevolje

maslinarimapričinjava i za

tukulturunajrasprostranje-

nija štetočina -maslinova

mušica.

IzUprave zabezbjednost hra-

ne, veterinui fitosanitarnepo-

slove saopštili suda je stanje u

maslinjacima zbog mušice

alarmantno, a stručnjaci upo-

zoravaju da je neophodno

sprovestihitnezaštitnemjere.

OŠTEĆENJA

UpravajepostavilauBaruiUl-

cinju žute ploče - klopke koje

su kontrolisane 5. jula. Broj-

nost muve u klopkama, obja-

snili su, je različita po lokalite-

tima, ali ih ima svuda.

Infestacija, odnosno ošteće-

nost masline na područjuMr-

kojevića je 10 odsto, u Starom

Baru40odsto, a uValdanosu 1

čak 100 odsto, što znači da ne-

ma zdravih plodova, dok su u

Valdanosu2iValdanosu3plo-

dovi oštećeni od 84 do do

94 odsto. To potvrđuje da

prethodno preporučeni tre-

tmannije odrađen.

PredsjednikDruštvamaslina-

ra Bar ĆazimAlković kaže da

je prošle godine bilo izuzetno

toplo i suvo ljeto, što je pogo-

dovalo maslini i ostvaren je

kvantitativno dobar rod, pri

čemu je i plod bio izuzetno

kvalitetan.

- Ove godine je stanje drastič-

no drugačije - kiša i vlažnost

pogodovali su razvoju masli-

nove mušice, a padavine koje

su pratile cijeli period opraši-

vanja dodatno su štetnoutica-

le na maslinu - objašnjava Al-

ković.

PREPORUKE

On jenaveodamušicanaviso-

koj temperaturi ne može da

opstane, maslina se smežura,

što sprečava ubod ove štetoči-

ne.

- Maslinari treba da se pridr-

žavaju preporuka stručnjaka,

jer ukoliko hitno ne odrade

zaštitni tretman u narednih

mjesec dana mogu ostati bez

roda –kazao jeAlković.

Zatretiranjebitrebalokoristi-

ti preparate na bazi fosmeta -

imidan 50WG ili dimetoata -

perfektion ili cromogor. Uz

hemijski tretman, na smanje-

nje brojnosti maslinovemuši-

cemogu uticati jedino izuzet-

no visoke temperature koje se

očekuju narednih dana i koje

bimoglezaustavitirazvojlarvi

prvog stepena i embrionalno

razviće.

V.K.V.

BIJELOPOLJE

- Voda

iz gradskog vodovoda

nije ispravna za piće, pa

je treba prije upotrebe

prokuvati - kazali su iz

Vodovoda „Bistrica“.

Kako su objasnili, do

neispravnosti vode došlo

je zbog obilnih padavina,

usljed čega je postala

zamućena.

T.Č.

CETINJE

–Na IvanovimKoritimaodr-

žan jedeseti, jubilarni susret udruže-

njapenzioneraCetinja, Kotora, Bara,

Tivta, Bara, Ulcinja, Budve iHerceg

Novog.

Uprelijepomambijentu, u cjelodnevnom

druženjuuživalo je 160penzionera.

Gost, gradonačelnik prijestonice Alek-

sandar Kašćelan, kazao je kako je lijepo

vidjeti na jednommjestu generacije onih

koji su gradili zemlju, ali i države okruže-

nja, unakadašnjoj zajedničkoj domovini.

-Vaše iskustvo, znanje, iubijeđensampri-

jateljski, roditeljski savjet neprocjenjiva

suvrijednost.Nanama i generacijamako-

jestasavaju jedačuvamo i poštujemovaša

dostignuća i postavimoseodgovornopre-

ma vašimočekivanjima i potrebama. Vje-

rujemodazaslužujetedauživateuplodo-

vima rada i da imate dostojanstvenu

starost - kazao jeKašćelan.

Predsjednik Udruženja penzionera Ceti-

njaRadivojeVujovićnadasedaćese i slje-

deće godine okupiti na istommjestu i za-

hvalio odmaralištu ,,Lovćen-Bečići“ na

podršci uorganizaciji događaja.

Za zabavni dio programa bili su zaduženi

članovi KUD-a ,,Njegoš“, pjevačKikoVu-

jović, narodni guslarRajkoRadović.

Gosti penzionera na Ivanovim Koritima

bili su i predstavnici UBNOR-a i antifaši-

sta Cetinja, kao i Društva sportskih vete-

rana prijestonice.

Organizator susreta jeUdruženjepenzio-

neraprijestonice, uzpodrškuJU ,,Lovćen

–Bečići“.

J.Đ.

Krušoće

graditi park

naVrbanju

Herceg Novi

PLANIRANASUČETIRI

POLIGONA:

Vrbanj

Mušica napalamaslinjake u barskoj i ulcinjskoj opštini, oštećenje ploda do 100 odsto

Alarmantno

stanjeu

Valdanosu

Maslinari treba da se pridržavaju preporuka stručnjaka,

jer ukoliko hitno ne odrade zaštitni tretmanmogu

ostati bez roda – kaže ĆazimAlković

STEPENOŠTEĆENJAPOKAZUJEDAPREPORUČENITRETMANNIJEODRAĐEN:

Maslinjaci uValdanosu

ĆazimAlković

Oštećenostmasline na područjuMrkojevića

je 10odsto, u StaromBaru 40odsto, a u

Valdanosu 1 čak 100odsto, što znači da

nema zdravihplodova, dok suuValdanosu

2 i Valdanosu 3 plodovi oštećeni od84 dodo 94 odsto

Bijelo Polje

Voda iz

gradskog

vodovoda

nijezapiće

CETINJE:

Penzioneri iz osamopština družili se na IvanovimKoritima

Druženjemobilježili jubilej

ZASLUŽILIDOSTOJANSTVENUSTAROST:

Kašćelansapenzionerima

DOĆIĆEOPET:

Druženjena IvanovimKoritima