Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–Osnovni sud

odbacio jeoptužnicuprotiv

VladimiraRoganovićakoji

se teretioza lažnudojavuo

bombi udiskoteci ,,Bigl“u

apriluprošle godine–odlu-

ku jedonijela sutkinjaŽeljka

Jovović.

Optužnica je, prema saznanji-

ma Pobjede, odbačena nakon

što jeMinistarstvo pravde Sr-

bije u dopisu navelo da je Ro-

ganović izručen kako bi izdr-

žaokaznuzbogoružja, aneda

bi mu se sudilo za lažnu doja-

vu. U dopisu je navedeno da

izručenje nije traženo po tom

osnovu.

Kako nam je objašnjeno, ako

naši istražitelji dobiju sagla-

snost Srbije Roganović može

biti krivično gonjen. Rogano-

vić se, prema navodima tuži-

laštva,teretiozakrivičnodjelo

izazivanje panike i nereda.

Prema navodima optužnice,

Roganović se teretio da je u

aprilu prošle godine samobil-

nog telefona iz Beograda po-

zvao Operativno-komunika-

cioni centar Uprave policije

kada je rekao: ,,Postavio sam

bombuu ,,Bigl“. Ubiću ga“.

Protekle godine diskoteka

,,Bigl“ je više puta bila ispra-

žnjena zbog dojava o lažnim

bombama. ProtivRoganovića

se vodi postupak pred herce-

gnovskim sudom zbog nedo-

zvoljenog držanja oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Roganovića, koji prema evi-

denciji bezbjednosnih službi

slovi za člana kavačkog klana,

Srbija je 5. januara izručila Cr-

noj Gori. On je uhapšenpočet-

kommajaprošlegodineuBeo-

gradu, a ubrzo ga je Prvi

osnovni sud osudio na sedam

mjeseci zatvorazbog falsifiko-

vanja isprava. Crna Gora je za

njimraspisalapotjernicu jer je

osumnjičen za dojavu o lažnoj

bombi u diskoteci, a treba da

odsluži i kaznu zbog nelegal-

nog držanja oružja.

M. L.

PODGORICA

– Istražitelji

su jučeuakciji ,,Boka“, u

HercegNovom, Kotoru i

Tivtupretresli stanove i

drugeprostorijenapet loka-

cija i zaplijenili oružje,mu-

niciju, kokain, telefone i

ugovore.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, u Herceg Novom pretre-

sani sustanoviB.K. (24) iG.K.

(43), u Kotoru D. R. (21), Z. R.

(46), a uTivtuS. J. (35).

- Tokom pretresa policija je

pronašlatripuške,411metaka,

startni pištolj, kesicu kokaina,

mobilni telefon ,,blekberi“,

laptop i više ugovora o kupo-

prodaji nekretnina na Crno-

gorskom primorju, a koji će

biti predmet daljih provjera

policije - navodi se u saopšte-

nju.

Pronađeno oružje, municija i

droga biće upućeni u Foren-

zički centar zbog vještačenja.

O događaju je obaviješten tu-

žilac. Nakon okončanih vje-

štačenja biće podnijete prija-

ve.

Službenici Uprave policije, u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala a koje koordinira

Sektorkriminalističkepolicije

do sada su, u 29 akcija, pretre-

sli371lokacijunajugu,sjeveru

i u centralnoj regiji. Pretrese-

ne su bezbjednosno intere-

santne osobe i njima bliska li-

ca. Priveden je veliki broj lica.

Oduzeti su vatreno oružje,

municija, hladno oružje, sku-

pocjeni automobili, droga, te-

lefoni, ugovori, novac... Više

osoba je uhapšeno zbog kri-

vičnih djela u vezi sa zelenaš-

tvom, ilegalnim posjedova-

njem oružja i zloupotrebom

opojnihdroga.

Aktivnosti policije na otkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

organizovanog kriminala se

nastavljaju.

M. L.

PODGORICA

–Vještačenje

jepokazalodana rukama

DejanaPavićevića iMiloša

TrbanijesupronađeneGSR

čestice, kojeostajuna tijelu

osobekoja jepucala izvatre-

nogoružja - saopštila je juče

upodgoričkomVišemsudu

vještakkriminalističko-he-

mijske strukeLjudmila Iva-

nović.

Pavićeviću i Trbu sudi se zbog

uništavanjadokazanakonubi-

stva Dalibora Đurića, koji je

likvidiran22. septembra 2016.

godineuPoluotvorenomodje-

ljenjuZIKS-a.

-NašakamaoptuženihDejana

Pavićevića i Miloša Trba nije

nađenoprisustvoGSRčestica,

koje nastaju iz inicijalne kapi-

sle metka nakon ispaljenja iz

vatrenogoružja-kazalajeIva-

nović.

Ona je pojasnila da broj GSR

čestica na šakama opada pro-

tokomvremena.

- Što se tiče barutnih čestica,

one su se sa šakamogle preni-

jeti na garderobu ili unutraš-

njost vozila, gdje se zadržava-

ju duže ukoliko osoba nije

detaljno prala garderobu ili

unutrašnjost vozila - precizi-

rala je Ivanović.

Ona je vještačila i odjevne

predmete pokojnogĐurića na

kojima nije dokazano prisu-

stvo barutnih čestica. Barutne

čestice nijesu nađene ni na fo-

liji, niti na peškiru iz vozila

,,golf 4“, koje je optuženi Pavi-

ćevićvoziodannakonubistva,

kada su on i okrivljeni Trbo

uhapšeni.

Od nekoliko predmeta koje je

analizirao vještak hemijske

struke Nikola Božović – samo

je na nagorjelom materijalu

nalik na dio patosnice nađeno

prisustvo benzina.

Vještak trasološke struke Go-

ran Dendić vještačio je pred-

mete iz zapaljenog vozila

,,škodaoktavia“ - komadić sta-

kla,nagorjelokartonskopako-

vanjekockicazapotpaluvatre,

rotkapnu sa točka.

Pavićević i Trbo optuženi su

da su bitno doprinijeli još nei-

dentifikovanim osobama da

na podmukao način i iz kori-

stoljublja ubiju Đurića, koji je

navodno bio blizak škaljar-

skomklanu.

B.R.

Odluka Osnovnog suda u slučaju optuženog za krivično

djelo izazivanje panike i nereda

ProtivRoganovića

odbačenaoptužnica

Saprivođenja

Roganovića

AKCIJA „BOKA“:

Policija na Primorju pretresla pet lokacija

Zaplijenjeni oružje,

droga, ugovori...

Saslušani vještaci na suđenju za ubistvo Dalibora Đurića

Na rukamaoptuženih

nijebiloGSRčestica

Saprivođenja jednogodokrivljenih

ičnih prelaza

vić

li

2016.

optužbi na račun pomoćnice

sekretara Katnić je proko-

mentarisao isplate dnevnica

optuženomČađenoviću.

- Optuženi Čađenović nije

mogao istovremeno biti uBe-

ogradu3.marta2016. godine i

lijepiti plakate po Podgorici,

kako to proizilazi iz evidenci-

je isplate dnevnica. Eviden-

tno je i da suna ovaj načinpo-

kušalidaskrijuputuBeograd.

Čađenoviću je isplaćeno 72

eura za put uBeograd, a ne za

lijepljenje plakata – pojasnio

jeKatnić.

SLUŽBOVANJE

UPOLJSKOJ

Sutkinja Mugoša pročitala je

dopise koje su dostavila tuži-

laštva Poljske i Slovačke kao i

federalna pravna služba za

pravosuđeBelgije, aodnose se

na podatke o Eduardu Šišma-

kovu i Vladimiru Popovu, koji

su, prema navodima optužni-

ce, označeni da su bili na čelu

organizacije koja je priprema-

la nerede nakon zatvranja bi-

račkihmjesta.

Eduard Šišmako koji je u Polj-

skoj obavljao dužnost zamje-

nika vojnog atašea, u tuzemlju

ulazi 14. decembra 2016. godi-

ne sa diplomatskim pasošem,

kojimuje izdalaRusija, navodi

seudopisupoljskogtužilaštva.

- Međutim, iz evidencije gra-

ničnih prelaza Poljske proizi-

lazi da se Širokov u Poljskoj

mogao služiti podacima Edu-

arda Vladimiroviča Šišmako-

va.

U Poljskoj je to lice vršilo di-

plomatsku misiju kao zamje-

nik vojnog atašeaRuskeFede-

racije služeći sediplomatskim

pasošem izdatim 24. 9. 2012.

godine sa rokom važenja do

2017. godine. U prilogu šalje-

mo Interpol potjernicekoje se

odnose na Širokova i Popova i

skenirane kopije pasoša – na-

vodi se u odgovoru poljskog

tužilaštva.

Tužilac SašaČađenović je pri-

mijetio da mu je fotografija u

diplomatskompasošu ista kao

u onom na ime Eduard Širo-

kov, koju je koristio prilikom

ulaska uSrbiju.

- Iz priložene dokumentacije

vidi se da je akreditacija bila

punovažnazaŠišmakova sob-

ziromnatodaseradionajzna-

čajnijim diplomatama koje

službujuunekoj diplomatskoj

misiji, uovomslučajuu ruskoj

ambasadi koja se nalazi u Var-

šavi –kazao jeČađenović.

TRI PASOŠA

Odbrana je prigovorila vjero-

dostojnosti podataka koje je

dostavilo poljsko tužilaštvo

jer, kako su objasnili, te podat-

kemože da imamatična drža-

vauovomslučajuRuskaFede-

racija, a nePoljska.

Dodatnu sumnju u netačnost

ovih podataka, kažu, budi to

štojePoljska, kaoidrugedrža-

ve ovdje, članicaNATOpakta,

koji je „sve ovo organizovao“.

Za razliku od Poljaka, Belgi-

janci u evidenciji nijesu pro-

našli ime Eduarda Širokova.

Međutim, kada je u pitanju

Popov,belgijskevlastisusaop-

štile da je ovoj osobi dodijelje-

na Šengen viza na rok od 90

dana izdata u njemačkoj am-

basadi u Moskvi 8. avgusta

2016. godine.

Slovačko tužilaštvo je navelo

da je Vladimir Popov tri puta

aplicirao te i da mu je dodije-

ljenavizaukonzulatimadrža-

va članica šengenskog ugovo-

ra i to u martu 2012, 1. marta

2016. godine i 14. novembra

2016. godine.

- Primjećujem da je jedan od

tih pasoša 654341303, isti pa-

soškoji jenavedenuodgovoru

Kraljevine Belgije, dok je pa-

soš broja 646518753 korišćen

za dobijanje vize 6. aprila

2016. godine, odnosno da je

ovo lice u toku 2016. godine

koristilo dva različita pasoša.

Ako uzmemo u obzir i 2012.

godinu radi se o tri različita

pasoša, što ukazuje da je Po-

pov protivno zakonuposjedo-

vaovišeputnihisprava izdatih

od nadležnog državnog orga-

naRuskeFederacije–kazao je

tužilacČađenović.

On je primijetio i da je Popov

umjesto u Njemačkoj, kako je

naveo u aplikaciji za dobijanje

vize, boravio u Srbiji i to u ok-

tobru 2016. godine. Tužilac

Čađenović je napomenuo da

je Popov kao osnov za dobija-

nje vize naveo trgovačke po-

slove.

Sa druge strane, odbrana je

istakla da je kontrola svih ze-

malja potpisnica Šengen ugo-

vora veoma striktna tako da

brojevi pasoša koji se ovdje

navode prolaze kroz sve te

kontrole.

- Najzanačajnije zamene je ov-

dje da je ovo lice dobilo vizu

nakonizvršenjakrivičnogdjela

što je van svake logike – kazao

je advokatMiroje Jovanović.

Suđenje se nastavlja danas.

B.ROBOVIĆ

Šišmakovuplatio

800dolaraSinđeliću

Specijalni tužilac Saša Čađenović juče je kazao da direktnu

povezanost prvooptuženog Eduarda Šišmakova i svjedoka

saradnika Saše Sinđelića potvrđuju i podaci koje je crnogor-

skomTužilaštvu dostavioWenstern Unionmeđunarodna

mreža za brzi transfer novca sa sjedištemu Americi.

-Iz podataka iz Western Uniona primjećuje se da je poši-

ljalac Eduard Šišmakov, te da on ima još jedan pasoš na

kome je datum rođenja 20. februar 1970. godine, a da je

800 dolara podigao u Srbiji Saša Sinđelić – kazao je tužilac

Čađenović.

Sa druge strane, odbrana je ukazala da su američki organi

naglasili da informacije koje su dostavili mogu se samo kori-

stiti u „obavještajnom radu“, ali ne i u pravnimprocesima.

Iz tog razloga su predložili da ovaj dokaz bude izuzet iz

spisa predmeta čemu se usprotivio glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić.

-Nema veze sa odbranom, ali ko se topi za pjenu se hvata.

Mi smo ove podatke tražili preko Ministarstva pravde, a oni

preko suda. Ne može niko da zabrani sudu neke države da

nešto koristi kao dokaz, čak ni sudu ove naše male države.

Ako se smatra da treba Western Union da odobri sudu

onda stvarno tu nešto nije u redu - kazao je Katnić.

tužilaštvu po prijavi glavnog specijalnog tužioca

ć traži advokata

Medojević je tražio da se nje-

govosaslušanjeodgodikakobi

angažovao advokata.

IzPZP-a su juče saopštili da je

tužiteljkaupoznalaMedojevi-

ća, da se prijava odnosi na nje-

gov govor u parlamentu o

zdravstvenomsistemui,,zlou-

potrebama koje se odražavaju

na cijene ljekova u Crnoj Go-

ri“.

- Medojević je tada ukazao na

monopolsku poziciju firme

Glosarij, ukazao na sumnju da

ova firma imaneposrednupo-

drškuusticanjumonopolskog

položaja odMilivoja Katnića,

kojijekumvlasnikatefirmeiu

kojojradičlanporodiceKatni-

ća - navodi se u saopštenju.

Medojević je ranije, kako na-

vode u PZP-u, saopštio da je

MilanKnežević i Andrija

Mandić dolazena jedno

od ranijihsuđenja

„imovinaMilivoja Katnića vi-

šestruko veća od njegovih le-

galnih prihoda što ukazuje na

postojanja ozbiljnog rizika od

korupcije na najvišem nivou

vlasti“.

On jedodao i daćeostati neza-

bilježen slučaj u savremenoj

Evropi da specijalni državni

tužilacpodnosikrivičnuprija-

vu protiv poslanika zbog nje-

govog govora uparlamentu.

Tužilaštvo je ranije ove tvrd-

nje Nebojše Medojevića de-

mantovalo.

M. L.