Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 12. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–Podgorička

policija rasvijetlila je tri kri-

vičnadjela razbojništva i

procesuirala četiri osobe.

U saopštenju policije navodi

seda jeM. R. (23) izPodgorice

uhapšen 10. jula zbog sumnje

da je napao sugrađanina B. M.

odkojeg je ukraomobilni.

Osumnjičeni je bez ikakvog

povodanasrnuonaB.M.iuda-

rio ga nekoliko puta u glavu i

tijelo.

Istogdanapodgoričkapolicija

je rasvijetlila dva razbojništva

i uhapsila V. M. (18), S. C. (18),

obaizPodgorice,imaloljetnog

B.H. zbog sumnjeda sunapali

Z. S. izTivta i D. Ć. izBudve.

Oni su, kako se sumnja, prvo

krivičnodjelopočinili20. juna

u Tivtu. Ušli su u taksi i od vo-

začatražiliprevozdoPodgori-

ce.

- Dolaskom u Podgoricu, na-

stavljajuvožnjudonaseljaKo-

nik, gdjeV.M. izlazi izvozila, a

maloljetni B. H, kako se sum-

nja, sa zadnjeg sjedišta hvata

vozača i uz prijetnju nožem

zahtijeva damu preda novac -

navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni S. C. je to iskori-

stio i ukrao telefon, a onda na-

kon toga uz prijetnje natjerao

vozača da mu preda novčanik

ukojemjebilo80eura.Njego-

vi saizvršioci su iz ladice tako-

đe uzeli 75 eura.

Na njihovoj meti 1. jula bio je i

D. Č, vozač jednog taksi udru-

ženja, a od njega su ukrali 100

eura. Njima se na teret stavlja-

ju dva krivična djela razboj-

ništva.

M. L.

ULCINJ

– Protiv Ulcinjanina A. B. podnijeta je krivična prija-

va zbog nedozvoljenog držanja oružja, dok je od njegovog

sugrađanina oduzeta marihuana.

U saopštenju policije navodi se da su pretreseni stanovi G.

B. i A. B, oba iz Ulcinja, te i da je pronađen pištolj M – 57 TT u

ilegalnomposjedu i 1,5 grama marihuane. Droga će biti upu-

ćena u Forenzički centar zbog vještačenja.

C. H.

BIJELOPOLJE

- Sutkinja

Višeg sudauBijelomPolju

SanjaKonatar i juče je zbog

nedolaska svjedokaodgodi-

la suđenjeEnisuMemiću,

kojemse sudi zaubistvopo-

licajca IrfanaKujovića.

Konatar je novo ročište zaka-

zala za 18. i 19. septembar.

Memiću se sudi zbog sumnje

da je22. jula2015. oko19.45sa-

ti na regionalnom putu Slije-

pač Most - Pljevlja vozilom

„golf II“ sa umišljajem ubio

saobraćajnog policajca Kujo-

vića, na čiji znaknije stao.

Optuženi je bio u bjekstvu do

decembra prošle godine kada

ga je Bosna i Hercegovina

izručila.

V. Šb.

BEOGRAD

-DarkoVesković (38), koji jepo-

četkomaprilauhapšenuZagrebupopotjer-

nici Srbije zbog sumnjeda je saNemanjom

Ivanovim(36) 10.martanaVoždovcuubio

BlažaĐurovića (39), izručen jebeogradskom

pravosuđu i određenmu jepritvor - pišeBlic.

- Pritvor do 30 dana mu je određen zbog opa-

snosti odbjekstva i postojanjaosobitihokolno-

sti da će u kratkomvremenskomroku ponoviti

krivično djelo, a računa se od dana kada je

uhapšen na teritoriji Republike Srbije - kazala

je za Blic Bojana Stanković, portparolka Višeg

suda u Beogradu. Vesković je priveden poslije

informacijakojujesrpskapolicijadostavilako-

legama iz Hrvatske o kretanju osumnjičenog.

Zaustavljen jenaulici ublizini zgradeukojoj je

iznajmiostanukomeježiviosasuprugomitro-

jedjece, koji suubrzoposlijenjegovogbjekstva

izBeogradadošli uZagreb. Umomentuhapše-

nja imao je falsifikovana dokumenta Bosne i

Hercegovine. Osumnjičeni Vesković je identi-

fikovanubrzoposlijehapšenjaNemanjeIvano-

va, koji je priveden dvije nedjelje poslije zloči-

na.

C.H.

PODGORICA

- LideriDF-a

AndrijaMandić iMilan

Knežević suu2016. godini,

kada jepremanavodima iz

optužnicepripreman terori-

stički napad, čestoputovali

uMoskvu, dok suu2014. i

2015. godini RuskuFedera-

cijuposjetili samo jednom,

pokazale suanalize sa gra-

ničnihprelaza zaovadva

optužena.

U izvještajima sa graničnih

prelazanavodisedajeAnanije

Nikić u odnosu na kojeg je po-

stupak razdvojen, u 2016. go-

dini više puta posjećivaoMo-

skvu i to najčešće u društvu

AndrijeMandića.

-MilanKnežević jeu2014. go-

dini Moskvu posjetio samo

jednom da bi se broj posjeta

Ruskoj Federaciji u 2016. go-

dini znatno povećao. Primje-

ćujem da su Kneževićevi od-

lasci u Moskvu intenzivirani

krajem juna i jula 2016. godi-

ne. Neki odlasci zaMoskvu se

poklapaju sa datumima odla-

ska Nikića zaMoskvu – kazao

je tužilac SašaČađenović.

ZAJEDNIČKI ODLASCI

On je istakao da je optuženi

Andrija Mandić takođe više

putaodlaziouMoskvuugodi-

ni pokušaja nasilnog ulaska u

crnogorskiparlament, kaoida

je sa njim često putovao Ana-

nijeNikić.

-Zajednosuišli iuBeč–kazao

je tužilacČađenović.

Sa druge strane, odbrana nije

smatrala ništa spornim to što

suMandić i Knežević odlazili

često u Moskvu. Oni su poja-

snili da su Knežević i Mandić

politički lideri, poslanici u

parlamentu i da je brojnost

njihovih putovanja vezana is-

ključivo za posao kojim se ba-

ve.

-Ovaj dokaznemanikakveve-

ze sa krivično-pravnomodgo-

vornošću–kazao jeMandićev

branilac, advokat DraženMe-

dojević.

AdvokatMiroje Jovanović ka-

zao jedaucrnogorskomzako-

nu ne postoji odredba koja in-

kriminiše odlazak neke osobe

uMoskvunavodeći da je izvo-

đenje ovakvih dokaza nedo-

zvoljeno. On je zatražio i izu-

zimanje ovih dokaza iz spisa

predmeta jer, premanjegovim

riječima, ne radi se o blanko

izvještajima za koje se ne zna

kada su nastali i ko ih je sači-

nio.

Sutkinja SuzanaMugoša juče

je pročitala i izvještaj srpske

granične policije kojim se po-

tvrđuje iskaz svjedoka sarad-

nika Saše Sinđelića da je 26.

septembra u 23.34 časa otpu-

tovao uMoskvu iz koje se vra-

tio narednog dana u isto vrije-

me.

Ipak,odbranasmatradapoda-

ci iz ovog izvještaja ne mogu

potvrditi da je Sinđelić bio u

Moskvi.

- Ne može se iz ovog dokaza

zaključiti da je Sinđelić bio u

Moskvi.On

je tamokrenuo, ali

ne znamo da li je tamo i stigao

– kazao je advokat Đorđe Bu-

latović.

ILEGALNI PRELASCI

Predstavljeni su i izvještaji

granične policije o prelasku

vozila ,,reno fluence“ (PGCG

870) kojim je upravljao optu-

ženiMihailoČađenović, kao i

izvještajicrnogorskeSkupšti-

ne o putnim nalozima izda-

timza ovaj automobil.

Upoređivanjem ova dva iz-

vještaja zastupnici optužnice

su ukazali da je skupštinsko

vozilo koje je dato DF-u na

korištenje imalo više putova-

nja van Crne Gore, bez posla-

nika,tedaje„korišćenomimo

pravila za koje je namijenje-

no“.

Glavni specijalni tužilacMili-

voje Katnić primijetio je da je

optuženi Čađenović izašao iz

Crne Gore 3. marta 2016. go-

dine zajedno saAnanijemNi-

kićem i vratio se dva dana ka-

snije, ali ovo putovanje nije

bilo pokriveno putnim nalo-

gom.

-Postojepraviladasezasvako

putovanje izdaposebanputni

nalog, ali u ovom slučaju se

ilegalnoputovalobezznanja i

odobrenja Skupštine – kazao

jeKatnić.

Međutim, odbrana je ocijeni-

la da bi ovi propusti mogli da

se podvedu pod povredu rad-

nog prava i da bi jedinomogli

da budu predmet disciplin-

skog postupka unutar Skup-

štine.

CRTANJEMETA

Advokat Miroje Jovanović

primijetio je da je dopis o evi-

denciji putnihnaloga za vozi-

lo koje je koristioDF potpisa-

la pomoćnica generalnog

sekretaraSkupštine ,,jer on to

nije htio ili smioda potpiše“.

Jovanović je ocijenio da

Skupština ne radi posao kako

treba jer ovakavdokument ne

može da potpiše pomoćnica

sekretarakojaje,premanego-

vommišljenju, odradila pam-

flet protivDF-a.

Na ovu konstataciju odreago-

vao jeglavni specijalni tužilac

upozoravajući odbranu da ne

crtajumetu osobi koja je pot-

pisala dopis iz Skupštine i ne

optužuju jeda radi protivDF-

a.

- Dozvoljeno je da kažete da

nijesu ispunjeni formalno

pravni uslovi kada jeupitanju

dopis Skupštine, ali ne i da toj

ženi koju ne znam, a koja je

potpisala taj dokument crtate

metu.Pretpostavljatekojesve

problememožetedaproizve-

dete izjavomda ona radi pro-

tivDF-a –kazao jeKatnić.

Nakon kratke prepirke oko

PODGORICA

- Jedan od li-

dera Demokratskog fronta i

predsjednik Pokreta za pro-

mjene Nebojša Medojević ju-

če je tražioodgađanje sasluša-

nja u Osnovnom državnom

tužilaštvu zbog krivičnog dje-

la lažnog prijavljivanja, a po

krivičnoj prijavi glavnog spe-

cijalnog tužiocaMilivoja Kat-

nića.

PODGORICA:

Rasvijetljena tri krivična

djela razbojništva

Napadali taksiste i

otimali impazare

ULCINJ:

Prijave protiv dvije osobe

Oduzet pištolj i gram

i pomarihuane

Na ročištu EnisuMemiću izostali svjedoci

Ponovoodgođenosuđenje

zaubistvopolicajca

SaprivođenjaMemića

ARHIVAPOBJEDE

Osumnjičeni za ubistvo crnogorskog državljanina predat srpskimvlastima

Vesković izručen Srbiji

Na suđenju za pokušaj terorizma predstavljeni izvještaji sa gra

Mandić i Kne

čestoposjećiv

Moskvu toko

Predsjednik PZP-a tražio odgađanje saslušanja uOsnovnom

Medojev

NebojšaMedojević