Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Profesor ce-

tinjskogFakultetadramskih

umjetnosti JankoLjumović

oglasio se jučenakon štoga

SenatUniverzitetaCrneGo-

renije izabraouviše zvanje

poručujući da „odgovornost

zaočiti lični i politički od-

strijel“unjegovomslučaju,

imaju iMinistarstvopro-

svjete i Vlada, kaoosnivači

UCG.

- Ne bih htio da ikoga na tim

adresama učim odgovornosti,

ali kako sam bio član Vlade,

kaoministar kulture u41. Vla-

di, znamda među njenim čla-

novima postoje službena lica

koja mogu i moraju postaviti

određena pitanja Univerzite-

tuCrneGore–saopštio jeLju-

mović.

ĆUTANJE

On se oglasio nakon štomu je

zvaničnostiglaodlukadanije

izabran u zvanje redovnog

profesora, a za Pobjedu je ka-

zaodarazmišlja„olepezimo-

gućnosti traženja odgovor-

nosti: od Suda časti UCG,

zaštitnika ljudskih prava i

sloboda do suda“.

- Obratiću se i Ministarstvu

prosvjete, odnosno ministru

(Damiru Šehoviću) – rekao je

Ljumović.

U saopštenju je, između osta-

log, istakao da je legendarna

dilema iskazana u konačnom

mišljenju Naučnog odbora da

li je produkcija nauka ili

umjetnost.

Ovaj slučaj, smatra on, povri-

jedio je načela jedne oblasti

studiranja na UCG, ali i nipo-

daštava pravno utemeljenu

akreditaciju ovog studijskog

programa i dezavuiše očigle-

dan pravni akt na kome Uni-

verzitetuaktuelnomupisnom

rokupozivastudentedasepri-

jave kao na umjetničku disci-

plinu.

- Zašto senatori,međukojima

su pravnici, nezainteresovano

ćute i dižu ruke, a dužnost im

je da znaju kojoj oblasti pripa-

da ono za šta glasaju, pa valjda

i da pravno opomenu i poduče

one koji neće da znaju – saop-

štio je on.

Naglasio jeda, što se tičeuzdr-

žanih glasača, obratiće se sa-

mo predsjedniku Senata, rek-

toru Univerziteta Danilu

Nikoliću i senatoru Nenadu

Šoškiću, redovnomprofesoru

Fakulteta likovnih umjetnosti

i članu Naučnog odbora UCG

za oblast umjetnosti.

Od rektora Danila Nikolića je,

kako je istakao, očekivao da

uvaži svih pet pozitivnih ele-

menata u procesu izbora u

akademskozvanje:recenzent-

ske komisije redovnih profe-

sora sa Univerziteta umetno-

sti u Beogradu, Sveučilišta u

Zagrebu i Univerziteta Crne

Gore, odluku Vijeća FDU, iz-

vještaj sa inauguracionog pre-

davanja, konačno mišljenje

Naučnog odbora i mišljenje

Vijeća umjetnosti.

- I pored iskazane ,,dileme“

Naučnog odbora o zadovolja-

vanjuminimalnih uslova (kao

da postoje maksimalni uslovi

- recimoda je kandidatmaksi-

malnovisok194cm), jeruslovi

su pravno ispunjeni ili nijesu

–naveo je on.

Istakao je da je senator Nenad

Šoškić, redovni profesor Fa-

kulteta likovnih umjetnosti i

član Naučnog odbora UCG,

beskrupulozno usmjeravao i

uslovljavao tok donošenja od-

luke – što ima elemente etičke

i krivične odgovornosti.

ŠOŠKIĆ I GLAMOČAK

- Takvo djelovanje može biti

testirano na adresama koje su

zadužene da provjere i utvrde

odgovornost –naveo je on.

Podsjetio je, takođe, da jevajar

Nenad Šoškić svojevremeno

na optužbe vajara Zlatka Gla-

močaka da su njegovi radovi,

tj. umjetnička djela, plagijati

izjavio:,,…gospodinGlamočak

je bičevao moja umjetnička

djelaimenekaoautora-umjet-

nika u pokušaju da me umjet-

ničkoj i široj javnosti diskredi-

tuje i uskrati me pripadništva

umjetničkom svijetu, što po

običnom i pravnom rječniku

predstavlja najgrublji oblik

klevete, pa ću se shodno tome

u zaštiti svoga djela i imena

obratitiinadležnimpravosud-

nimorganima“.

- Zato bih javno pitao Nenada

Šoškića da li je umeđuvreme-

nupravno zaštitio svoje djelo i

ugled i da limu to iskustvo ne-

što znači u procesu diskrimi-

nacije i omalovažavanja tuđeg

djela i imena koje on sprovodi

- kazao je on.

Dodao jeda je smjenuuNauč-

nom odboru UCG za oblast

umjetnosti doživio kao čistku,

ali da je želio da vjeruje ,,da

prof. mr Nenad Šoškić nikada

neće biti policijski čistač i po-

nižavati sopstvenu struku“.

Zanimljivo je što prošle sed-

mice na sjednici Senata nije-

dan senator nije glasao protiv

Ljumovića, već ih je desetoro

bilo uzdržano, dok ga je podr-

žalo njih osmoro. Recenzenti

Ljumovića,drsc.DarkoLukić,

koji je redovni profesor Aka-

demije dramske umjetnosti

Sveučilišta u Zagrebu i redov-

na profesorica na cetinjskom

Fakultetu dramskih umjetno-

sti Radmila Vojvodić oštro su

kritikovali stav Senata da pro-

dukcija nije umjetnost, ocje-

njujući da Ljumović apsolut-

no zadovoljava sve uslove za

izbor u zvanje. Zbog njegovog

neizbora reagovalo je, takođe,

iUdruženjefilmskihproduce-

nata i rediteljaCrneGore.

N.Đ.

DANILOVGRAD

–Unifor-

ma jeprivilegija i nosi poru-

kuda stebranioci vrijedno-

sti jednogdruštvana

najdirektniji način, danije-

ste tudabistedemonstrirali

silu, većprofesionalizam,

saosjećanje, hrabrost, prav-

doljubivost i dobar karakter

–poručio jeministar pro-

svjeteDamir Šehovićna sve-

čanosti uDanilovgradupo-

vodomzavršetka školovanja

desete generacijepolaznika

Policijske akademije.

Njih 47 promovisano je juče u

zanimanje policajac/ka, a Še-

hović ih je upozorio da kada

obuku uniformu imaju obave-

zudaseizdignuiznadslabosti.

- To jeste teret, ali vjerujemda

ćete ga nositi dostojanstveno i

onako kako su vas prethodne

dvije godine učili najbolji –

istakao je on.

Kako je rečeno na svečanosti,

47 polaznika ostvarili su za-

vidne rezultate u nastavnim i

vannastavnim aktivnostima,

kaoiupraktičnojobuci ipoka-

zali da suspremni za izvršava-

nje najodgovornijih zadataka

ubudućoj službi.

- Oni poput vas, koji su na „pr-

voj liniji fronta“, sa kojima

smo mi građani u neposred-

nom kontaktu, personifikuju

odnos države prema sigurno-

snim pitanjima. Policija tako

postajenesamoinstrumentza

sprovođenje bezbjednosne

politike, već subjekat koji ima

simboličkutežinuigrađanima

treba da pošalje poruku da je

ona tu da bi nas zaštitila, ako

treba i odnas samih, da bi pre-

venirala štetu, obezbijedila

mirno okruženje za nas i naše

porodiceiosiguralasprovođe-

nje zakona –kazao je Šehović.

V.d. direktora Uprave policije

Vesko Damjanović poručio je

diplomcima Policijske akade-

mije da je sada na njima da

znanjem i marljivim radom

pokažu odgovoran odnos za-

dacima koji budu postavljeni

prednjihidabezizuzetkamo-

raju da poštuju zakone i budu

odani službi.

Direktor Policijske akademije

Boban Šaranović istakao je da

je ova generacija ostvarila od-

lične rezultate.

- Naša zemlja treba ljude koji

vole svoj posao i koji žele da

postavljene zadatke obavljaju

savjesno, stručno i kvalitetno

- rekao je Šaranović.

ĐakgeneracijejeĐuroBojić,a

za odlične rezultate nagrađe-

ne su i Milica Filipović i Dani-

jelaRoganović.

B.K.

zbog zastarjelosti

vjeru

gao

ana

ma organizovali djelovi DF-a i

DPS-a.

NasaopštenjeDemokratajuče

je odmah reagovao i Đukano-

vić podsjećajući ih da „Aleksa

Bečić nije krivično gonjen za-

tošto jeod izvršenjakrivičnog

djelakojemusestavljanateret

prošlopreviše vremena“.

- Drugim riječima, plagijat

gdina Bečića razotkriven je

prekasno, pa je, zbog zastare

krivičnoggonjenja, gdinBečić

uspio da izbjegne sudske kon-

sekvence prepisivanja magi-

starskog rada. Pošto ovakav

epilog nije nešto čime se pri-

stojni ljudi ponose, trijumfali-

zamBečićevihpartijskihkole-

ga predstavlja neprijatno

iznenađenje – rekao je Đuka-

nović.

Đukanovićeva NVO je preko

softvera turnitin ustanovila da

je Bečić imao 44 odsto pokla-

panja sa drugim radovima, a

analizom su otkrili da je ma-

hompreuzimaodjelovedrugih

autora bez navođenja izvora.

Đukanović je juče kazao da se

uovoj nevladinoj organizaciju

nadaju da će ovo „biti posljed-

nji put da prepoznati plagija-

tori,naočigledcrnogorskejav-

nosti, uspiju da izbjegnu sud

pravde samo zato što je njihov

plagijat otkriven previše ka-

sno“ i pozdravio izradunacrta

zakona o akademskom inte-

gritetu.

J. BEHAROVIĆ

Povjerenje

uproces

jevažno

Profesor Vladimir Pešić

ocijenio je da nije pro-

blemu zakonu, već da

treba da postoji praksa,

i istakao da „na nekim

stvarima treba da se pre-

pozna želja da se nešto

uradi“.

- Imali smo dosta šansi

na koje je javnost očeki-

vala da dobije odgovor.

Prvo je to pitanje bivše

ministarke nauke Sanje

Vlahović, sada i mr Alekse

Bečića. Meni kao građa-

ninu i članu akademske

zajednice sve to govori

da imampriličnu sum-

nju, da čak i ako zakoni

budu usvojeni i komisije

napravljene, da to neće

mnogo riješiti pitanje

povjerenja u samproces

– naglasio je Pešić.

Onog dana kad, prema

njegovim riječima, bude-

mo bili sposobni da se

suočimo sa pitanjima

koja smo ostavili neod-

govorena, moći ćemo da

povratimo povjerenje u

institucije.

Vanredni profesor FDU reagovao nakon što nije izabran u više zvanje

Ljumović: Lični i

politički odstrijel

JankoLjumović

Spremni zaodgovornezadatke

U Policijskoj akademiji u Danilovgradu školovanje završila deseta generacija polaznika

Sa svečanosti

policiji

iforme

stvom. Objasnila je da je sprej

blaža, ali i efikasnija mjera od

palice.

-Dabi se stvorili štobolji uslo-

vi za efikasnije obavljanje po-

slova, načelnik može donijeti

odlukudaseuniformenenose

utokuodređenihradnihzada-

taka – rekla jeVukčević i poja-

snila da je ova novina predlo-

žena zbog toga što nelegalni

trgovci kada prepoznaju ko-

munalnogpolicajcapobjegnu.

J. B.

Razgraničiti

djelatnosti

Predstavnica komunalne

policije Glavnog grada Su-

zana Blagojević rekla je da

bi „s obziromna to da se u

praksi komunalna policija

suočava sa zahtjevima za

pružanjeasistencije,aprili-

kom razmatranja tih za-

htjevavrlojeteškorazlučiti

da li su stvarUpravepolici-

je ili komunalne policije“

trebalo razgraničiti uzako-

nu ili dati veća ovlašćenja

popitanjuprocjenerizika.

Načelnik komunalne poli-

cijeuKotoruZoranVučino-

vić i član radne grupe za

izradu zakona kazao je da

utomgraduizUpravepoli-

cije često tumače zakon

takodažrtvekrađaupuću-

junakomunalnupoliciju.

- Mi u Kotoru izlazimo na

teren kad suupitanju tuče

ukućama,galamanaulica-

ma, remećenja javnog re-

da i mira u Starom gradu,

što bi trebalo da radi Upra-

vapolicije–naglasio jeon.

MitarĐukanović