Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Jednaod

najznačajnijih izmjena i do-

punaZakonaokomunalnoj

policiji jedavanje statusa

ovlašćenog licakomunal-

nompolicajcu, rečeno je ju-

čena javnoj raspravi o iz-

mjenama i dopunamaovog

zakona.

Cilj ove izmjene je jačanje kri-

vično-pravne zaštite komu-

nalnihpolicajaca, rečeno je na

skupu, ali načelnik komunal-

ne policije prijestonice Ceti-

nje Aleksandar Zuber smatra

da to nije dovoljno i da taj sta-

tus nije adekvatan s obzirom

na ovlašćenja koja su imdata.

Pitao je „da li prilikomnapada

nakomunalnogpolicajcatuži-

lac to tretira kao napad na

službenoliceilikaoremećenje

javnog reda imira“.

Zuber je nezadovoljan i zara-

dom, navodeći da je ona na ni-

vou „portira ili nekoga sa če-

tvrtim stepenom srednje

škole“.

- Treba povećati koeficijent,

kao na primjer vatrogascima.

U odnosu na ono što se traži,

treba dati neke benefite na

staž, kako bi ti ljudi imali neku

satisfakciju za ono što rade –

istakao jeZuber.

Status, s obzirom na svakod-

nevne poslove i bezbjednost,

prema njegovim riječima, tre-

ba biti približan službenicima

Uprave policije.

Načelnik komunalne policije

Podgorice Goran Janković,

članradnegrupeza izraduna-

crta zakona, odgovorio mu je

da je „prvi korakkazakonitom

rješavanju statusa komunal-

nog policajca preko zvanja“.

Najavio je i da će „unekomna-

rednom periodu gledati da se

riješi i pitanje zarada“.

- To jenasušna potreba komu-

nalnih policajaca, da li preko

povećanjea koeficijenta ili be-

neficiranog radnog staža –na-

glasio je Janković.

Generalna direktorica Direk-

torata za lokalnu samoupravu

u Ministarstvu javne uprave

Jadranka Vukčević kazala je

da su potrebe za suzbijanjem

određenih negativnih pojava,

kao što je nepropisno parkira-

nje, nelegalna ili vanpijačna

prodaja ili nelegalna prodaja

robe, te robe bez akciza, kao

štosucigarete i duvanski proi-

zvodi, kojuosobekojeprodaju

kriju kod sebe, ispod odjevnih

predmeta, zahtijevala je i iz-

mjene ovlašćenja prilikom

kontrole.

- Izmjenama se uvodi i ovla-

šćenje primjene video ili mo-

bilnogvideo-nadzora,kojiima

cilj da obezbijedi dokaze za

procesuiranje počinilaca pre-

kršajakojekomunalni policaj-

ci zateknu da čine prekršaj,

kaoikontrolesamihkomunal-

nih policajaca – rekla je Vuk-

čević.

Ona je istakla i da je izmjena-

ma, osim palice, predviđeno

da komunalni policajci ubu-

duće mogu da koriste i ručni

sprej sa nadražavajućim dej-

PODGORICA

–Osnovno

državno tužilaštvouPodgo-

rici donijelo jeodlukuda

krivičnuprijavuprotiv lide-

raDemokrataAlekseBeči-

ća, zakrivičnodjelopovreda

moralnihprava autora i in-

terpretatora (Kt br. 736/18),

odbaci zbog zastarjelosti,

odnosnozbog toga što je „od

izvršenjakrivičnogdjela

protekločetiri godine“.

To je juče saopštio izvršni di-

rektor nevladine organizacije

Centar za akademski integri-

tet Mitar Đukanović, koji je

krivičnu prijavu podnio 24.

aprila.

UNIVERZITET

On je poručio da, ako su, kako

je kazao, zbog pravosnažnih

propisaozastari krivičnoggo-

njenja tužilaštvu „ruke veza-

ne“, Univerzitetu Crne Gore

nijesu.

- Pošto plagijat predstavlja i

najgrublju povredu principa

akademske čestitosti, nadlež-

ni organ u slučaju plagijata ni-

je samo Tužilaštvo, već i Uni-

verzitet. Nadležna tijela

Univerziteta su se još 28. apri-

la obavezala da će realizovati

postupak provjere autentič-

nosti magistarskog rada gdina

Bečića, a, kao podnosioci za-

htjeva, nakon više od dvamje-

secaod togobećanja, nemamo

nikakve informacije dokle se

sa timpostupkomdošlo– ista-

kao jeĐukanović.

ZaEkonomski fakultetUniver-

zitetaCrneGore, na komjeBe-

čić odbranio magistarski rad,

taj proces, kako je naglasio, tre-

balo bi da bude prioritet.

- S obziromna to da smo još u

aprilu svimrelevantnimtijeli-

ma UCG dostavili kompletan

dokazni materijal, ubijeđeni

smoda jedodanas ova institu-

cija imala na raspolaganju i

resursa i vremena da počne

proces na koji se javno obave-

zala.Pozivamonadležnotijelo

Univerziteta Crne Gore da

javnost upozna sakonkretnim

koracima koje je preduzelo i

eventualnim zaključcima do

kojih je došlo – poručio je Đu-

kanović.

JAVNOST

Bivši predsjednik Naučnog

odboraUniverzitetaCrneGo-

re prof. dr Vladimir Pešić za

Pobjedu je kazao da tako važ-

na stvar, kao što je optužba za

plagiranje, zaslužuje odgovor.

- Očekivao sam da će neko, s

obziromna toda se ovaj slučaj

„vuče“ već neko vrijeme i iza-

ziva pažnju javnosti, dati od-

govor. To sam očekivao prije

svega od fakulteta na kom je

magistarskadisertacijaodbra-

njena,odnosnoodUniverzite-

taCrneGore – rekao jePešić.

Što se Tužilaštva tiče, čini mu

se, kako je kazao, da je to naj-

bezbolnijinačindaseneodgo-

vori na nekopitanje.

-Institucijejetrebalodaodgo-

vore na to pitanje zbog javno-

sti i ugleda samogkolegeBeči-

ća. Očekivao sam da će UCG

dati jasan i decidiran odgovor.

Za samuanalizu i provjeruau-

tentičnosti bilo je dovoljno

dva dana – smatraPešić.

Univerzitet je, kako je istakao,

pokazao u mnogim slučajevi-

ma damože da radi vrlo efika-

sno i brzo, teda je to trebaloda

učini i u ovom slučaju koji za-

lazi i u pitanje odbrane akade-

mizma.

REAGOVANJE

Rješenje Osnovnog državnog

tužilaštva da odbaci krivičnu

prijavu protiv Alekse Bečića

samo je, kako su kazali juče iz

Demokrata, „logičan završe-

tak sramne i monstruozne

podmetačine“ koju su, navode

oni, u susret lokalnim izbori-

PODGORICA

-Uprvomupi-

snomrokunaUniverzitetu

CrneGoreupisana su2.724

studenta, pa jeodukupno

predviđenogbrojabudžet-

skih studenata, preostalo još

777 slobodnihmjesta.

Kako je saopšteno iz UCG,

broj slobodnihmjesta na Bio-

tehničkom fakultetu je 47, na

Ekonomskom osam, Elektro-

tehničkom 45, Fakultetu

dramskih umjetnosti 23 i Fa-

kultetulikovnihumjetnosti20

mjesta.

- Na Pomorskom fakultetu u

Kotoru ima 36 mjesta, Fakul-

tetu za sport i fizičko vaspita-

nje 25, Fakultetu za turizam i

hotelijerstvo 60, Filološkom

fakultetu 146, Filozofskom 73,

Mašinskom 117, Metalurško-

tehnološkom 49, Muzičkoj

akademiji 27, Pravnom fakul-

tetu25 inaPrirodno-matema-

tičkom fakultetu 76 kandidata

- piše u saopštenju.

Dodali su da je inicijativa Mi-

nistarstvaprosvjeteda seodo-

bri dodatan upis na Arhitek-

tonskom i Medicinskom

fakultetu, a konačnu odluku

donijećeVlada.

- Za studijski program Arhi-

tektura predloženo je dodat-

nih 11 mjesta, za Medicinu 15,

za Visokumedicinsku školu u

Beranama10izaPrimijenjenu

fizioterapiju u Igalu sedam -

piše u saopštenju.

K. J.

PODGORICA

-Viši sudu

Podgorici prošle sedmice je,

postupajući užalbenompo-

stupku, povećaonaknadu šte-

tekoju jepodgoričkiOsnovni

suddosudionovinaruTufiku

Softićuzbogpropustanad-

ležnihdržavnihorganaCrne

Goreda sprovedudjelotvor-

nu istraguu slučajunapada

nanjega, pa ćemu, umjesto

7.000, biti isplaćeno 12.000

eura– saopštili su izAkcije za

ljudskaprava.

Prvi napad na Softića desio se

2007. kada su ga nepoznati

muškarci prebili bejzbol pali-

com. Ponovo jenapadnut 2013.

kada je u dvorištu njegove po-

rodične kuće aktivirana ek-

splozivna naprava. Vjeruje se

da su ovi napadi povezani sa

njegovim tekstovima o organi-

zovanoj kriminalnoj grupi sa

sjevera zemlje koja je uključe-

na u trgovinudrogom.

-Višisudtakođejeodbaciožal-

bu države protiv činjeničnih i

pravnihnalazaOsnovnog suda

uPodgorici.Višisudjeprimije-

tio da je Softiću status ošteće-

nog priznat tek sedam godina

poslije napada na njega i kon-

statovao da od četiri osobe na

koje je Softić policiji iste večeri

ukazaokao sumnjive, jednani-

kada nije saslušana, a druga je

saslušanatekposlijesedamgo-

dina –naveli su izAkcije.

Odšteta je, kako se dodaje, do-

dijeljena po osnovu pretrplje-

nih i budućih duševnih bolova

zbog povrede prava ličnosti

usljed nedjelotvorne istrage i

na ime pretrpljenog i budućeg

straha zbog opasnosti od po-

novnogpokušajališenjaživota.

Izvršna direktorica te NVO

Tea Gorjanc-Prelević pozdra-

vila je presudu istakavši da se

sada ne smije dozvoliti da ova-

kve presude postanu način na

koji će država otkupljivati svo-

juodgovornost zanedjelotvor-

no sprovođenje istraga napada

na novinare.

Sl.R.

PODGORICA

- Na listama čekanja za operacije ili neku od dijagno-

stičkih procedura u Kliničkom centru za ovaj mjesec nalaze se 472

pacijenta, što je znatnomanje u odnosu na prethodne mjesece.

Ni ovaj mjesec nema liste čekanja na Klinici za očne bolesti.

Kada je u pitanju Klinika za bolesti srca, tu je i dalje najviše pacijena-

ta gdje ovogmjeseca čeka njih 306.

- Na implantacije ICD čeka 26 pacijenata, a na ugradnju pejsmejke-

ra 14 oboljelih. Na implantacije CRT čeka 10 bolesnika, a za EF i RF

ablacije 145 dok na 3D ablacije čeka 111 pacijenata - navodi se na

sajtu Kliničkog centra.

Ovogmjeseca lista čekanja Klinike za onkologiju i radioterapiju

takođe je niža i na njoj se nalazi 61 pacijent.

- Na ambulantni pregled čeka 28 osoba, na hospitalizaciju 18 paci-

jenata. Na listi čekanja za palijativno zračenje nalazi se 15 pacijenta

(palijativni i ambulantni), dok je lista za zračenje dojke očišćena -

piše na sajtu KCCG.

Na listi čekanja Klinike za ortopediju nalazi se 68 pacijenata.

Sl. R.

Mjestaza još

777brucoša

NaPravnomfakultetuslobodno još 25mjesta

U prvomupisnom roku na UCG upisana 2.724 studenta

HRA se oglasila povodomodluke Višeg suda

Državadanedozvoli da

ovakvimpresudama

otkupljuje loše istrage

Klinički centar objavio listu čekanja za jul

Na spiskuKlinikeza

ortopediju68pacijenata

Tu kSo ić

Krivična prijava protiv lidera Demokrata Alekse Bečića odbačen

Pešić: UCG jepr

autentičnostim

dauradi zadva

Održana javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o komunalno

Nazadatakmogu i bezu

IZMJENEZBOGNEPOTPUNIH

RJEŠENJA:

Sa javne rasprave

Vladimir Pešić