Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Društvo

Inicijativa profesoraMedicinskog fakulteta izazvala zabunu u ovoj ustanovi

Nikolić: Ovo jebrutalni

obračunonihkolegakoji

nijesu izabrani uzvanje

Inicijativu

kojomse

traži izmjena

kriterijuma

za izbor u

akademsko

zvanje

potpisalo je

26 nastavnika,

odnosno

profesora, ali

se ispostavilo

da je neko

zloupotrijebio,

tako što je, uz

nju, rektoru

UCG,ministrima

prosvjete i

zdravlja poslao

i dopis u kojem

se oštro kritikuje

rad dekana

Medicinskog

fakulteta

Gorana Nikolića

PODGORICA

–Ko je i zašto

zloupotrijebio inicijativu

profesoraMedicinskog fa-

kulteta za izmjeneuslova

prilikomizborauakadem-

ska zvanja i, uznju, rektoru

UniverzitetaCrneGore imi-

nistrimaprosvjete i zdravlja

poslao i dopis ukojemse tvr-

di kakoupravaoveustanove

radi nezakonito i kritikuje

dekanaGoranaNikolića, za

sada se, zvanično, ne zna.

Sjednica Vijeća Medicinskog

fakulteta, koja je bila zakazana

za juče i na kojoj je trebalo da

se razgovara i o podmetnutom

dopisu, nijeodržana, jer senije

pojavilačakpolovinapotpisni-

ka inicijative.

Dopiskojijeposlatuzinicijati-

vuizazvaojeoštrureakcijupo-

jedinihpotpisnikakojisukate-

goričnidasuzloupotrijebljeni.

U tomprilogu navedeno je, iz-

među ostalog, da dekanGoran

Nikolić ima lični animozitet

prema dijelu nastavnika, a op-

tužen je i da skriva informacije

odVijeća fakulteta, te je zatra-

ženoda rektorpredsjedavaVi-

jećem.

Reakcija

Nikolić je ispričao za Pobjedu

da je prije sedmicu upravo od

rektoraDanilaNikolićasaznao

za ovaj dopis, te da je bio izne-

nađen kritikama koje su bile

upućene na njegov rad. Kaže

da je odmah poslao mejl svim

potpisnicimaovogdokumenta

jer u njihovim stavovima ,,ne

prepoznaje dugogodišnju sa-

radnjukoju imaju“.

-Nikadanijesmo imali proble-

ma, nikada se nijesmo suko-

Medicinski fakultet

DraganaČukić

GoranNikolić

BobanMugoša

Profesor dr Boban Mugoša,

koji je i direktor Instituta za

javno zdravlje, rekao je za

Pobjedu da je potpisnik inici-

jative za rješavanje problema

nastalog prilikom tumačenja

norme kojom je predviđeno da

svi nastavnici (redovni, vanred-

ni profesori i docenti) moraju

da održe najmanje četiri časa

predavanja sedmično i da,

ako nijesu u stalnom radnom

odnosu na fakultetu, budu

zaposleni u nekoj od nastavnih

baza fakulteta.

- Priča o falsifikovanju potpisa

je odraz neuviđanja da postoje

dva akta koji su istovremeno

dostavljeni rektoru Univer-

ziteta – sama inicijativa, kao

i propratni dopis od strane

pokretača inicijative, a koji nije

njen sastavni dio. Kada je riječ

o inicijativi, ona je u izvornom

obliku dostavljena rektoru i

moj potpis na samoj inicijativi

nije falsifikovan - pojasnio je on.

Na Vijeću Medicinskog fakul-

teta, zapravo, se, kako kaže,

trebalo raspravljati ne o dopisu

koji je unio zabunu, već o ini-

cijativi.

Fakultetu

prijeteveliki

problemi

Dr Dragana Čukić potvrdila

je za Pobjedu da je potpisala

dopis u kojemdaje podršku

kolegama kliničarima u vezi

sa izborom za naredno zva-

nje, ali ne i dio koji se odnosi

na rad dekana Nikolića.

- Za mene je bilo pravo izne-

nađenje kada sam vidjela

drugi tekst koji se odnosi

na rad dekana. Tako nešto

Čukić:Svi

znamoko

stoji izaovog

nijesam, niti bih potpisala –

kazala je ona.

Dr Čukić nije željela da kaže

ko stoji iza zloupotrebe

potpisa, istakavši da će to

pitanje interno riješiti na

fakultetu.

- Nije bilo potrebno neko

poznavanje računara da

se uz naše potpise prido-

da drugi dokument. Ko je

tačno uradio tumalverzaci-

ju to ne znam, ali svi znamo

kome smo dali potpis. Svi

znaju ko stoji iza toga, ali

vjerovatno niko nije kazao –

rekla je ona.

bljavali i pitamse otkud odjed-

nomtaj animozitet.Odnjih26,

dobio sam odgovor od deseto-

ro da oni tu ,,peticiju“ nijesu

potpisivali, već da su potpisali

drugi papirukojemjebilorije-

či o uvođenju lakših uslova za

izbor u zvanja. Suština prvog

papira, kakosumi objasnili, bi-

la je da li su saglasni da se na-

stavnicima koji imaju proble-

ma u izboru na neki način

pomogne, da se ti uslovi negle-

daju tako strogo. Svi su se sa-

glasili da bi trebalo da se ra-

spravlja o tome, a onda se

pojavio drugi papir u kojem se

kritikuje moj rad. Mene optu-

žujuonakouvredljivo…- rekao

je on.

Istakao je kako je interesantno

da pola potpisnika ovog doku-

menta juče nije došlo na sjed-

nicu Vijeća, zbog čega nijesu

imali kvoruma da raspravljaju

o ovomdogađaju.

- To me malo zbunjuje. Nešto

tražite, padobro, dođitedapri-

čamo, a onda, ipak, ne dođete -

rekao je on.

Ova priča je, prema njegovim

riječima, pokrenuta zato što

izvjesni nastavnici imaju pro-

blem da budu izabrani u viša

nastavna zvanja zbog toga što

ne zadovoljavaju dva uslova

koja su propisana Statutom

UCG - ne rade u Kliničkom

centru, koji je osnovna baza

Medicinskog fakulteta ili ne-

maju dovoljan broj časova.

Procedura prilikom izbora u

više zvanje, prema njegovim

riječima, je jasna. Nastavnici

se,kakojeprecizirao,birajuna

pet godina, recimo u zvanje

docenta, a onda šest mjeseci

prije isteka tih pet godina po-

kreće se procedura tako što

Vijećefakultetatražiodrekto-

ra da raspiše konkurs.

- Isključivo je stvar rektora,

odnosno rektorskog kolegiju-

ma da procijeni da li postoje

ovi formalni uslovi za raspisi-

vanje konkursa. Od njih 11, od-

nosno12,zaokosedamraspisan

je konkurs. Oni zadovoljavaju

uslove,alizačetiriilipetnije,jer

ne rade u bazamaMedicinskog

fakulteta ili imaju jako mali

broj časova - rekao jeon, doda-

jući da je zbog toga pokrenuta

ova ,,peticija“.

Statut

Kritike na račun njegovog ra-

da ne doživljava kao svojevr-

sni lični obračun, već je, kako

kaže, to rezultat ,,ljutnje i ne-

zadovoljstva oko uspostavlja-

nja prava na izbor“.

- A onda, kod nas na crnogor-

skim planinama postoji samo

jedannačinkomunikacije, a to

je – brutalni obračun. Sasvim

sam siguran da niko od njih

nema nikavu ljutnju na mene.

UCrnoj Gori postoji taj način,

ne možete da se civilizovano

dogovorite iliprihvatitedane-

što što nije u vašem interesu

postoji. Vi morate da se suko-

bite svim sredstvima - naj-

strašnije. To je suština. Ko je

ikad kod nas priznao da nije

bioupravu ili u takvoj situaciji

rekao: pazakonmoradasepo-

štuje - navodi Nikolić.

Komentarišući navode iz do-

pisa da je od 2015. godine čak

16 nastavnika napredovalo u

akademskoj karijeri, a da nije-

su imali normu časova ili da

nijesu bili zaposleni u nastav-

noj bazi,Nikolićkažeda ,,ima i

toga“, te da su u tom dijelu u

pravu.

- Uprava koja je sada na čelu

UCG smatra da Statut treba

strogopoštovati, ali se on rani-

jenijetumačiokaosada.Biloje

takvih slučajeva na koje uka-

zuju nastavnici – rekao je Ni-

kolić.

Odgovarajući na pitanje da li

postoji mogućnost da se izmi-

jene neki kriterijumi, kazao je

da ,,neka norma časova mora

da postoji“.

- Ne možete biti birani u zva-

nje profesora, a da nijeste u

obavezi daodržitenijedančas.

Inače, to bi značilo da svaki

doktor koji bi doktorirao uCr-

noj Gori odmah bi ga birali za

docenta, nema veze što nema

časove, nema veze što nema

studente, dobar je dečko – ka-

zao jeNikolić.

N.ĐuRĐeVac

ForumBošnjaka obilježava Dan sjećanja na žrtve ratova od 1991. do 2001.

ŽrtvezločinauSrebrenici ne smijusezaboraviti

PODGORICA

–ForumBoš-

njakaCrneGore (FBCG)

obilježićedanasDan sjeća-

njana žrtve ratovavođenih

naprostorimabivšeSFRJ

od 1991. do2001. godine, u

Spomenparku„Pobrežje“u

Podgorici.

Kako su saopštili, biće odr-

žan poetsko-muzički recital

„Riječ poslije Srebrenice“, a

nakon umjetničkog dijela

programa, o značaju sjećanja

na civilne žrtve iz posljednje

jugoslovenske ratne drame

govorićeministarza ljudska i

manjinska prava Mehmed

Zenka.

Iz Foruma podsjećaju da se

11. jula navršavaju 23 godine

od najvećeg zločina u Evropi

odDrugog svjetskog rata, ka-

da su pripadnici vojske bo-

sanskihSrba, od 11. do 19. jula

1995. godine, u regionu Sre-

brenice (Bosna i Hercegovi-

na) sistematski ubili više od

osamhiljadaBošnjaka,staro-

sti od 14do 70godina.

Oni supodsjetili ida jedeveta

godišnjica usvajanja Dekla-

racije Skupštine Crne Gore o

prihvatanju Rezolucije

Evropskogparlamenta o zlo-

činu u Srebrenici i ustanov-

ljavanju Dana sjećanja na

srebreničke, kao i sve ostale

žrtve sukoba vođenih u tom

periodu na prostorima bivše

SFRJ.

-Uprkossvemu, 11. jul jošnije

uvrštenukalendar značajnih

datuma u Crnoj Gori i njego-

vo je obilježavanje čin dobro

volje i osjećaja -navode izFo-

ruma.

Oni su pozvali da se, u očeki-

vanju da nadležne državne

institucije stvore formalno-

pravne uslove i za zvanično

obilježavanje tog datuma, ne

dozvoli da se žrtve zaborave.

k.k.

- Nažalost, do rasprave nije

došlo jer nije bilo kvoruma za

održavanje sjednice Vijeća –

podsjetio je on.

Samim tim, kako je dodao,

nije došlo do rješavanja pro-

blema čime se ,,kvalitetnim

predavačima iz određenih

naučno-stručnih oblasti, koji

po prirodi svoje usko specijali-

stičke struke imajumanji broj

predavanja, onemogućava da

nastave sa angažovanjemna

fakultetu“.

- Činjenica da je neko zapo-

slen, primjera radi, u zdrav-

stvenoj ustanovi ili naučnoj

instituciji koja nije baza fakul-

teta takođe onemogućava

stručnjake koji su već birani u

zvanje predavača da budu dio

nastavnog kadra fakulteta.

Nerješavanjemovih problema

direktno se utiče na smanje-

nje broja predavača trenutno

angažovanih na Medicinskom

fakultetu i to za više od treći-

nu – istakao je on.

Posebna reperkusija pro-

blema je, prema njegovim

riječima, bojazan potpisnika

inicijative da će doći do pada

kvaliteta nastavnog procesa,

te da će student biti uskraćen

za određena specijalistička

znanja i vještine štomože

imati posljedice na njihov

kasniji samostalni rad.