Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Italijanska

kompanijaTerna sauspjehom

je izvelaprobupodmorskog

energetskogkabla izmeđuCr-

neGore i Italijeuukupnoj du-

žini, saznajePobjeda.

Naponski test podmorskog

kabla izveden je uspješno, što

znači da je kabl u cjelosti teh-

nički ispravan i spreman za

nesmetano funkcionisanje i

upotrebu, rečeno je Pobjedi iz

izvorabliskihučesnicimapro-

jektaenergetskogpovezivanja

Crne Gore i Italije. Komerci-

jalnaupotrebakablaplanirana

je za narednu godinu, čime će

Crna Gora postati energetsko

čvoristeregiona idioevropske

energetske zajednice povezu-

jući se sa energetskim siste-

momItalije iZapadneEvrope,

čime će postati energetska

spona Zapadnog Balkana sa

Evropskomunijom.

Do kraja godine očekuje se i

završetak radova na konver-

torskom postrojenju kompa-

nije Terna Crna Gora u Lastvi

Grbaljskoj, vrijednomoko 100

miliona eura, koje se nalazi u

neposrednoj blizini trafosta-

niceLastva,kojuuokviruistog

projekta gradi Crnogorski

elektroprenosni sistem. To će

stvoriti sve građevinske i teh-

ničke preduslove za početak

operacija sinhronizacije pod-

morskeinfrastrukturesanaci-

onalnom prenosnom mre-

ž om . Ta ko nv e r t o r s k a

stanica ima za cilj ne samo

usmjeravanje energije, već je

glavna funkcija tog postroje-

njatransformacija–konverto-

vanje jednosmjerne struje ko-

ja se prenosi podmorskim

kablom u naizmjeničnu, koja

potom ulazi u elektro-ener-

getskesistemeCrneGoreiIta-

lije.

Ternaje18.februaraprošlego-

dine završila polaganje pod-

morskog energetskog kabla

između Italije i Crne Gore.

Ukupna dužina kabla između

Peskare iRtaJaz iznosi 455ki-

lometara, od čega je dužina

podmorskog dijela 433 kilo-

metra.

Krajem prošle godine završe-

no je i polaganje podzemnih

kablova dužine oko šest kilo-

metara, koji povezuju pod-

morski kabl sa konvertorskim

postrojenjenuLastvi.

Pri polaganju kabla radovi su

se izvodili po dnu Jadranskog

moranadubinikojajedostiza-

la i do 1.200 metara, sa nomi-

nalnim kapacitetom prenosa

jednosmjerne struje od 1.000

megavata.

Podmorski energetski kabl je

uvršten na zvanične liste pro-

jekataodznačajazaEUiEner-

getsku zajednicu. Kabl je za-

j e dno s a d a l e kovodom

Lastva -Čevo-Pljevlja i tra-

fostanicom Lastva dio Trans-

balkanskog koridora, koji je

jedan od najznačajnijih ener-

getskih koridora koji će spojiti

CrnuGoru, Srbiju i Rumuniju,

kako bi se obezbijedilo spaja-

nje tržišta Balkana sa Zapad-

nom Evropom. Kompletan

projekat trebalo bi da bude za-

vršen do kraja ove godine.

Ugovor o povezivanju Italije i

Crne Gore energetskim ka-

blompotpisan jesredinomno-

vembra2010.godine,aukupna

vrijednost projekta iznosi oko

milijardu eura.

S. POPOVIĆ

PODGORICA

–Otvaranje

pogona za ,,snup“ sprej za

Hemomont jevažno jer

predstavljaveliku investici-

juod5,3miliona eura. Osim

togaobogaćujeportfolio,

unapređujeproizvodni pro-

ces, donosi najviše standar-

de, doprinosi i boljempozi-

cioniranjunašekompanije

namapi kvalitetne farmace-

utske industrije–ocijenila je

direktoricaHemomonta

SnežanaPerovićna jučeraš-

njemotvaranjupogona za

taj nazalni sprej.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović je na svečanom

otvaranju poručio da će ta in-

vesticija omogućiti rast proi-

zvodnje i prihoda Hemomon-

tu za 50 odsto u ovoj godini, u

odnosuna prethodnu.

- Ovo je afirmacija modela u

kome dobijaju i investitor i dr-

žava. Pored nove tehnologije,

ova investicija donosi Crnoj

Gori 30 kvalitetnih proizvod-

nih radnihmjesta. Za našu ze-

mlju svako takvo mjesto je

dragocjeno jer predstavlja do-

prinos rastu proizvodnje i

izvoza, kao i dugoročne održi-

vosti i konkurentnosti crno-

gorske ekonomije – istakao je

Đukanović.

Generalni direktor kompanije

Hemofarm i potpredsjednik

Štada grupe, koja je većinski

vlasnik Hemomonta, Ronald

ZeligerjekazaodasuuHemo-

farm uložili 12,5 miliona eura

odpreuzimanja te kompanije.

- Ponosan sam što smo ovdje

danas, a to je zahvaljujući mo-

tivaciji i vrijednom radu ljudi

u Hemomontu. Izričito se za-

hvaljujem zaposlenima koji

radenamašinama svakodnev-

no. Proizvodi idu na različita

tržišta u okviru Štada grupe i

spremni smo da radimo više –

poručio jeZeliger.

Hemomont jeprva fabrika lje-

kova u Crnoj Gori, koja sad

ima200radnika i usvomport-

foliju proizvodi 75 proizvoda.

Matična kuća je Hemofarm,

koja posjeduje 70 odsto crno-

gorske kompanije, dok Vlada

Crne Gore ima 30 odsto. Od

2006. godine Hemofarm za-

jedno sa Hemomontom ušao

je u veliku porodicu njemačke

farmaceutske kompanije Šta-

da.

I. T.

PODGORICA

- Jačanjepro-

duktivnosti i konkurentno-

stimikro,malih i srednjih

(MMSP) preduzeća jedan je

odnajvažnijihpravacada-

ljeg razvoja crnogorske eko-

nomskepolitike, ocijenio je

generalni direktor za inve-

sticije, razvojMMSP i

upravljanjeEUfondovima

RadosavBabić.

On je, na okruglom stolu u

okviru javne raspraveonacrtu

strategije razvoja MMSP do

2022.godinesaokvirnimakci-

onim planom, kazao da važ-

nost tog sektora potvrđuju i

statistički podaci, prema koji-

ma je broj tihpreduzeća pora-

stao 44 odsto na 26,7 hiljada

od 2011. godine i čine 90 odsto

ukupnog broja firmi.

- Značajan input u izradi stra-

tegije predstavljala su priku-

pljenamišljenja i stavovi o po-

trebamaMMSPkrozdirektan

dijalog sa preduzetnicma to-

kom Biznis karavana, koji je

realizovaloMinistarstvo eko-

nomije - naveo je Babić i ista-

kao da strategija ima pet stra-

teških ciljeva, koji se odnose

na unapređenje poslovnog

ambijenta i pristupa izvorima

finansiranja, preduzetničke

kompetencije, znanje i vješti-

ne usklađene sa potrebama

tržišta rada, jačanje konku-

rentnosti i inovativnosti i pro-

mociju preduzetništva mla-

d i h , ž en a i s o c i j a l no g

preduzetništva.

Kazao je da je radnu grupu za

izradu nacrta činilo 70 pred-

stavnika ministarstava, agen-

cija, privrede, nevladinog sek-

t o r a i me đ u n a r o d n i h

institucija u Crnoj Gori, kao i

da je ona bila otvorena za sve

zainteresovanesubjekte. Stra-

tegiju će sprovoditi njegov di-

rektorat i savjet zaMSP, koji bi

trebalo da bude osnovan na-

kon usvajanja tog dokumenta.

Krajem 2020. godine biće

obavljena evaluacija i eventu-

alna revizija dokumenta, ima-

jući u vidumoguća usklađiva-

n j a s a nov im k r ovn im

dokumentima u EU i Crnoj

Gori, kao i sa pojedinim sek-

torskim dokumentima čija je

ročnost do 2020. godine.

- Po isteku perioda za sprovo-

đenje strategije, odnosno kra-

jem 2022. godine, obaviće se

konačna evaluacija koja će sa-

držati analizu implementaci-

je, kao i preporuke, zaključke,

naučene lekcije i najbolju

praksu po pitanju njenog

sprovođenja - objasnio je Ba-

bić.

Poziv za učešće u javnoj ra-

spravi o nacrtu strategije ras-

pisan je 25. juna i trajaće do

ponedjeljka.

R. E.

PODGORICA

- Rektor na Univerzitetu Donja Gorica Veselin

Vukotić izabran je juče za predsjednika odbora direktora kom-

panije Plantaže. Na konstitutivnoj sjednici borda za njegovog

zamjenika izabran je direktor FondaPIODušanPerović.

Članovi borda su još i prof. dr Božo Mihailović, dugogodišnji

direktorPlantažaupenzijiĐorđijeRajković,direktoricamarke-

tinga Anica Hajduković, predstavnik Zavoda za zapošljavanje

SeadŠahman i direktor SGMRaduleRaonić.

S. P.

PODGORICA

-Crnogorski

Telekomrealizujeprojekat

unapređenjapostojećeba-

karnepristupnemreže, koji

korisnicimaomogućavade-

set putavećebrzine interne-

ta i dodatni kvalitet servisa,

nabazi VDSL (turboDSL)

tehnologije, saopšteno je iz

kompanijebezdodatnih

troškova.

Predstavnici kompanije suka-

zali da je, paralelno sa optimi-

zacijombakarne infrastruktu-

re, u toku i implementacija

vazdušne optičke mreže, koju

je kompanija nedavno počela

u saradnji sa CEDIS-om. Di-

rektorica sektora tehnike u

Telekomu Valentina Radulo-

vićkazala jedaćetoomogućiti

da korisnici uvijek dobiju naj-

bolje kada su u pitanju broad-

band servisi.

Radovi se izvode u Tivtu, Ko-

toru, Budvi, Baru, HercegNo-

vom,Ulcinju,Podgorici,Dani-

lovgradu, Nikšiću, Cetinju,

Beranama, Plavu, Pljevljima i

Kolašinu.

S. P.

Projekat energetskog povezivanja Crne Gore i Italije ulazi u završnu fazu

Podmorski

kabl izdržao

naponski test

Okrugli sto o nacrtu strategije za razvoj MMSP do 2022. godine

Pet ciljevazamale firme

Saotvaranjanovogpogona

Hemomont proširio portfolio

Otvorenpogon

za „snup“ sprej

Pola milionaza

prečišćavanje

otpadnihvoda

- Kompanija Štada je uložila 500 hiljada eura da bi Hemo-

mont izgradio savremeni sistem za prečišćavanje otpadnih

voda. Kao kompanija nastavljamo svojumisiju brige za

zajednicu i odgovoran odnos prema životnoj sredini. Ovo je

primjer ulaganja u zdravu sadašnjost i budućnost Crne Gore

– poručila je direktorica Hemomonta Snežana Perović.

Crnogorski Telekomunapređuje postojeće

bakarne pristupnemreže

Većebrzine interneta i

dodatni kvalitet servisa

Konstitutivna sjednica odbora direktora Plantaža

VeselinVukotićponovo

načelukompanije

VeselinVukotić

Sa sastanka

Telekom