Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Ekonomija

Kursna

lista

USD 1.17890

JPY 130.21000

GBP 0.88345

CHF

1.16460

AUD

1.57550

CAD

1.54150

PODGORICA/BAR

Novou-

govoreni posaokompanije

LukaBar dovešćeprvi put u

CrnuGorubrodCrnogorske

plovidbe ,,21.maj“. Ovaj brod

uplovićeuLukudanas u šest

sati, sa 33.000 tonapetrolkok-

sa, koji će zapotrebekompa-

nijeCemeks biti pretovarene

umanipulaciji brod-obala, sa-

opšteno je izLukeBar.

-Zahvaljujući planskimi inten-

zivnim ulaganjima proteklih

mjeseci uopremu,mehanizaci-

ju i lučku infrastrukturu, spre-

mno se dočekuje nova količina

petrolkoksa. Sa svakomnovom

isporukom tereta pokazuje se

opravdanost investiranja i ula-

ganja, tako se za potrebe ovog

pretovara koristi novo, otvore-

no skladište završeno počet-

kom aprila– kaže se u saopšte-

nju i dodaje se da je novi posao

za barsku kompaniju realizo-

van nakon višemjesečnih pre-

govora i jedan od značajnijih

poslovnih aranžmana u ovoj

godini. Preko 130.000 tona pe-

trolkoksa će biti pretovareno

preko Luke Bar u ovoj godini, a

s obzirom na dinamiku preto-

vara postoje očekivanja da će ta

količina biti i veća.

- Ovim se pokazuju netačne

tvrdnje da Luka Bar radi samo

sa dvije-tri vrste roba. Nastoja-

nja menadžmenta da se promi-

jeni struktura teretakoji sepre-

tovara i da se intenzivira rad sa

što širim spektrom roba, poka-

zuju svoju opravdanost upravo

krozovajposao,višestrukozna-

čajan za crnogorsku pomorsku

privredu – poručeno je iz Luke

Bar.

S.P.

Luka Bar ugovorila pretovar petrolkoksa

UCrnuGoruprvi put

uplovljava ,,21.maj“

Brod ,,21maj“

ocesa legalizacije bespravnih objekata

ne

k

SLAVICARADEVIĆ,

Podgorica:

Legalizujem kuću. Legalizacija

je skupa. Kada je u pitanju lega-

lizovanje objekta po kvadratu,

nijesam još detaljno informi-

sana. Uspjela samda prikupim

kompletnu traženu dokumen-

taciju.

MOMČILOPAVLOVIĆ,

Podgorica:

Namjenski samu Crnoj Gori

zbog legalizovanja objekta.

Kupio samparcelu prije 22

godinu i nijesam je upisao na

svoje ime, a sada imam veliki

problem. Došao samo zbog

vlasničkog lista da legalizujem

objekat, ali parcela ne postoji,

a imamugovor ovjeren od

strane suda da sam 1996.

godine kupio parcelu. Legali-

zovanje kuća od 200 kvadrata

košta oko 6.000 eura u Slo-

veniji. Ovdje u Crnoj Gori je

45 eura po kvadratu. Za ljude

koji imaju penzije od 250 eura,

odnosno platu od 350 eura, to

je dosta visoka cijena.

KORINANENEZIĆ,

Podgorica:

Tek samu postupku podno-

šenja zahtjeva za legalizaciju

objekta. Bilo je poskupljenje

kod geodetskih agencija.

Moja drugarica je legalizovala

susvojinu, dakle polovinu kuće

zimus i cijena je bila 150 eura,

a procedura je trajala devet

mjeseci. Smatramda je trebalo

pratiti zemlje regiona u pogle-

du cijene i rokova legalizacije

objekata, jer je cijena kod nas

nepovoljna s obziromna našu

kupovnumoć.

RAMOABRAMOVIĆ,

Podgorica:

Predao sam za legalizovanje

stana. Pribavio sam svu potreb-

nu dokumentaciju. Još nijesmo

obaviješteni o cijeni legalizo-

vanja objekta po kvadratu.

Došao je geometar, premjerio

kvadraturu stana, a kolika će

biti cijena, to ne znamo.

MEHMEDSINANOVIĆ,

Rožaje:

Djeca sumi u inostranstvu, a ja

sam više vezan za selo, pa sam

nedavno saznao da možemo da

legalizujemo porodičnu kuću

koja je sagrađena prije više od

dvije decenije. Iskoristio sam

dolazak djece i odlučili smo da

uđemo u proceduru legaliza-

cije. Smatramda je važno da

završimo u predviđenom roku

kako bismomogli da koristimo

pogodnosti kao što je otplata

komunalne naknade na rate.

ADMIRHOT,

Rožaje:

Za mogućnost legalizacije sam

saznao prije dva-tri mjeseca, ali

sam „vagao“ hoću li imati para

za taj postupak. Nakon što

sam se raspitao koliko bi me to

koštalo i da je moguće plaća-

nje u 240 rata, odlučio samda

iskoristim te pogodnosti i da

uđemu proceduru legalizacije.

Anketa

MilutinMijušković

pomogne socijalno ugroženim

slučajevima da svoje objekte

uvedu u zakonski okvir, što je

njena obaveza. Inače, prema op-

štinskoj odluci o naknadi za ko-

munalno opremanje građevin-

skog zemljišta za bespravne

objekte, cijena po kvadratu za

prvu zonu iznosi 30 eura, drugu

25 eura, treću20eura, četvrtu 15

eura, petu deset eura, šestu se-

dam, sedmu pet eura, dok je za

osmu zonu taj postupak potpu-

no besplatan.

UPRAVA

Predstavnici Uprave za nekret-

nine naveli su da je od početka

procesalegalizacijeovajdržavni

organ u potpunosti posvećen

primjeni Zakona o planiranju i

izgradnji,konkretnoudijeluko-

ji podrazumijeva ovjeru elabo-

rata i knjiženje bespravno podi-

gnutihobjekata.

- U saradnji sa Ministarstvom

održivograzvoja,jedinicamalo-

kalne samouprave, licenciranim

geodetskim agencijama, ostva-

rili smo maksimalan učinak,

imajući u vidu činjenicu da se

radi o komleksnoj i izuzetno za-

htjevnoj proceduri iz naše dje-

latnosti predviđene zakonom –

kazali su Pobjedi iz Uprave za

nekretine.

Iz ovog državnog organa poru-

čuju da su svi raspoloživi kapa-

citeti usmjereni ka realizaciji

legalizacije.

-Reorganizacijomsmopovećali

broj službenika, uveli prekovre-

meni rad i rad sa strankama dva

puta u toku sedmice, kako bi na

adekvatan način odgovorili na

sve zahtjeve građana u postup-

ku legalizacije – tvrde pred-

stavnici Uprave i navodeda jeu

nadležnosti ovog državnog or-

gana predaja i ovjera elaborata,

kaoiuknjižbabespravnosagra-

đenihobjekata.

- To je proces koji zahtijeva

određenudinamiku i samapro-

cedura podrazumijeva visok

stepenangažovanostislužbeni-

kaproporcijalnosektorimakoji

supredviđeni, svaki posebnoza

određeni dio djelatnosti iz naše

nadležnosti. Stranka na našim

šalterima relativno brzo i bez

velikog čekanja odradi svoj dio

posla predajom elaborata – re-

kli su iz Uprave, objašnjavajući

da po prijemu elaborata, služ-

benici (geodetski stručnjaci),

rade na njihovoj ovjeri, a na

dnevnom nivou samo u jednoj

područnoj jedinici (katastar

Podgorica)pristignedo120ela-

borata koje treba obraditi. Pod-

sjećaju da je podnosilac zahtje-

va dužan da kod notara da

izjavu u skladu sa Zakonom o

državnom premjeru i katastru

nepokretnosti, a zatim slijedi

proces u kome službenici po

prijemu ovjerenog elaborata sa

izjavomrade na uknjižbi.

- Administracija je stepen po-

slovanja izdigla na nivo dovo-

ljanda samaksimalnimbrojem

službenika i prekovremenim

radom obavljaju poslove kako

bi se objekti uknjižili, posebno

u područnim jedinicama gdje

je povećan broj elaborata kao

što je katastar Podgorica – ka-

zalisuizUprave,dodajućidana

kraju službenici sektora za

pravne poslove donose rješe-

nja, nakon čega stranka po iste-

ku roka za žalbu (osam dana),

može dobiti list nepokretnosti.

S.P.-Ž.K.-F.K.-S.D.-M.N.

PODGORICA

DRI jekon-

trolnomrevizijomfinansij-

skog izvještaja i pravilnosti

poslovanjaMinistarstva

unutrašnjihposlova iz 2014.

ustanovilada i daljepostoje

neusklađenosti poslovanja

sa zakonomi ostavila rokdo

krajamartanaredne godine

da seotklonenepravilnosti.

Od 21 preporukeMUP je rea-

lizovao sedam, a djelimično je

realizovano četiri, uglavnom

u dijelu izdataka za sudske

sporove i planiranje budžeta.

Uizvještaju,kojisusačinilise-

natori dr Branislav Radulović

iNikolaN.Kovačević,senavo-

didasenastavljapraksaneod-

govarajućeg upravljanja izda-

cima za sudske sporove.

- Na to je DRI već ukazivala

kroz sprovedene revizije, a

posebno u reviziji „Izdaci iz

budžetadržavezasudskespo-

rove po osnovu radnih odno-

sa“. Izvršeni budžet (bez do-

nacija) MUP-a za 2017. iznosi

90,8 miliona eura, što je zna-

čajnovišeodsmjernica fiskal-

ne politike utvrđenog limita

potrošnje,kojiiznosi77,8mili-

ona eura – konstatuje se u iz-

vještajuo kontrolnoj reviziji.

Državni revizori su takođe

konstatovali da jeza realizaci-

ju preporuka DRI, koje se od-

nose na planiranje izdataka,

posebno izdataka za sudske

sporove, kaoiprocjenuimovi-

nekojukoristiMUP,potrebno

da i Ministarstvo finansija i

Upravazanekretninepreduz-

muodređene radnje.

-Nalazimaoveiprethodnere-

vizije utvrđeno je da suna po-

ziciji ,,Otplataobaveza izpret-

hodnogperioda“ evidentirani

izdaci za sudske sporove, čiji

su predmet uglavnom potra-

živanja iz radnog odnosa.

Identifikovane slabosti u vezi

evidentiranja, sačinjavanja i

dostavljanjaizvještajaoostva-

renim časovima rada značaj-

noutičunapostojanjevisokog

rizika od nastanka sudskih

sporova po osnovu radnihod-

nosa - upozorili su izDRI.

Kontrolnomrevizijomje, nai-

me, utvrđenoda jedinicesluž-

bi za obračun zarada nijesu

dostavljale izvještaje o ostva-

renim redovnimčasovima ra-

da, kao ni o satima godišnjeg

odmora.Revizorisukonstato-

vali i da pravo na ostvarivanje

staža osiguranja sa uvećanim

trajanjemnije utvrđeno poje-

dinačnimrješenjima.

- U aplikaciju ,,Interna ka-

drovska evidencija“ unose se

podaci o radnimmjestima na

kojima se staž računa sa uve-

ćanim trajanjem, u skladu sa

pravilnikom, odakle se preu-

zimaju podaci za obačun za-

rada. Taj način utvrđivanja

prava zaposlenog na staž osi-

guranja sa uvećanim traja-

njemne obezbjeđuje prihvat-

l j i v n i vo r i z i k a d a s e

službeniku taj staž obračuna,

a da nema pravo na to, što je

prethodnom revizijom utvr-

đeno u nekoliko slučajeva –

objasnili su izDRI.

M.P.M.

DRI objavila izvještaj o kontrolnoj reviziji MUP-a

Probili budžet za 13miliona

Od 21 preporuke

realizovano sedam,

djelimično četiri

MUP