Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Ekonomija

Ogromne gužve ispred opštinskih sekretarijata i katastara širomCrne Gore zbog p

Građanima suci

visoke, a rokkrat

PODGORICA

Zbogpredaje

zahtjeva za legalizacijube-

spravnihobjekataovihdana

suogromne gužve ispredop-

štinskih sekretarijata zapro-

stornoplaniranje i katastara

širomCrneGore. Većina gra-

đana smatrada cijeli posaou

vezi sa legalizacijomnijedo-

broorganizovan, da sucijene

legalizacijevisoke, a rokkra-

tak. PredstavniciUprave za

nekretnine smatrajuda su

ostvarilimaksimalni učinak,

dok su izMinistarstvaodrži-

vog razvoja ranije saopštili da

jeupravozbogvelikogbroja

prijava i gužvi uposljednjih

mjesecdanausvojena izmjena

Zakonaoplaniranju i izgrad-

nji, pa ćevlasnici bespravnih

objekatado 16. julamoći da

predajuzahtjevza legalizaci-

ju sadokazomizkatastrada

supredali elaborat premjera

naovjeru. Nakon toga, be-

spravni graditelj dužan jeda

dostavi nedostajućudoku-

mentacijuurokuod90dana.

HERCEGNOVI

U Sekretarijat za prostorno

planiranje i izgradnju opštine

HercegNovi do juče je predato

2.530 zahtjeva za legalizaciju

bespravno izgrađenih objeka-

ta, a ove sedmice su gužve

ispred katastra. Novljani koji

ovihdanačekajuuredovimada

predaju zahtjev smatrajuda ci-

jeli posao nije dobro organizo-

van, da su cijene legalizacije

prilično visoke i da je rok bio

kratak. Smataraju da je postu-

pak legalizacije trebalo da poč-

ne godinama ranije, jer većina

uredno izmiruje sve obaveze,

porez, struju vodu, te se pitaju

zašto tek sada i to u roku od de-

vetmjesecimorajudazavrše tu

proceduru.

Branka Denda, čiji roditelji su

izgradilikućuuTrebesinu1977.

godine, kažeda suprijedva i po

mjeseca počeli prikupljati do-

kumentaciju, da su dugo čekali

geometrezbogpremjera i da su

tek prije dva dana preuzeli po-

tvrduopredajizahtjeva.Istakla

je da je svjesna da je to proces

koji je neophodno realizovati,

alismatraidasecijeliposaood-

vija prilično ,,traljavo“.

- Ogromne su gužve u Građan-

skom birou, najstrpljiviji gube

nerve dok čekaju da obave po-

sao, mnogima nedostaju doku-

menta, pa ih vraćaju u više na-

vrata zbog dopune. Ljudi

prosto ne znaju šta ih je snašlo.

Preopterećeni su poslom i za-

posleni u Sekretarijatu. Nije

sporno da li je legalizacija po-

trebna,alinačinirokapsolutno

jeste –kazala jeDenda.

Duško Kovačević, koji je novac

nakon odlaska iz Brodogradili-

šta Bijela uložio u nekretninu,

navodi da legalizuje objekat za

stanovanje njegove petočlane

porodice.

- Još 31. marta sam dobio rje-

šenje za knjiženje i već četvrti

put čekamu redu jer ne mogu

da izvadim posjedovni list.

Upoznat sam sa procedurom,

ali mi samo treba još to da bih

kompletirao dokumentaciju.

Redovi suogromni, ljudi dola-

zeponekolikoputa i odustaju,

a onda će pitati zašto narod

neće da preda zahtjev za lega-

lizaciju–kažeKovačević i isti-

če da su komunalne naknade

ogromne i da je u Herceg No-

vomsveskupljenegonasjeve-

ru države, a plate su na istom

nivou.

I Ranko Laban se slaže da su

naknade visoke, posebno za

one koji su obezbjeđivali krov

nad glavom.

- Kuću u kojoj stanujemo sam

izgradio 1999. godine. Geome-

MilojkaZejak

DušanKovačević

RankoLaban

BrankaDenda

tar je izlazio, premjerio obje-

kat,čekamdasezavršielaborat

dabihdobiolistnepokretnosti.

Jutrossamodsedamsatiovdje,

čekam red, civilizovani smo

ljudi, nemanegodovanja - kaže

Laban.

Sonja Adžić je stigla iz Srbije

dabizapočelapostupaklegali-

zacije kuće za ljetovanje, koju

su njeni roditelji izgradili 70-

ihgodina.

- Godinama plaćamo uredno

sve, vodu, struju, porez i ostale

dažbine i ne znam čemu sada

legalizacija. Rokovi su kratki,

mnogi ljudi koji imaju nekret-

nine u Crnoj Gori, a iz drugih

su država tek sada dolaze na

odmor. Čeka se red za geome-

tra. Ja imam elaborat od prije

tri godine, ali sada moram da

vadimnovi. Svedodatnokošta

– rekla jeAdžić.

Sekretarka za planiranje uop-

štini Herceg Novi Marina Se-

kulićkažedado16. julaočeku-

juukupno tri hiljade zahtjeva.

- Problemi koji su se pojavlji-

vali su uglavnom procedural-

ne prirode, a građani su često

dostavljali nepotpune zahtje-

ve. U takvim slučajevima smo

ih upućivali kojomdokumen-

tacijomjeneophodnoupotpu-

niti zahtjev, kako bi bio kom-

pletiran za predaju - kazala je

Zahtjev za legalizaciju nelegalnih objekata građani mogu dostavi-

ti i poštom, kazali su Pobjedi iz Ministarstva turizma. Objasnili su

da je najbolje dokumentaciju poslati preporučenompošiljkom.

- Kao datumpredaje zahtjeva računa se datumpredaje preporu-

čene pošiljke - podsjetili su iz Ministarstva turizma.

M.P.M.

Zahtjevjemoguće

dostavitipoštom

Građani kažu da je nezgodno štomnogi ljudi koji imaju nekretnine

u Crnoj Gori, a iz drugih su država, tek sada dolaze na odmor i da je

zakonodavac to trebao imati u vidu kad je određivao rokove. Isti je slučaj

sa državljanima koji žive i rade u inostranstvu

UUpravi za nekretnine

kažuda su se dobro or-

ganizovali, uveli preko-

vremeni rad i reorgani-

zacijompovećali broj

službenika koji rade na

legalizaciji

Sekulić, ističući da ipak sve

ide dobrimtokom.

NIKŠIĆ

I na šalterima za predaju za-

htjeva za legalizaciju besprav-

no podignutih objekata u Nik-

šiću juče je bila velika gužva.

Kakosebližikrajnjirokzapod-

nošenjezahtjeva, takouSekre-

tarijatu za uređenje prostora i

zaštitu životne sredine imaju

pune ruke posla. Ukupno je do

sada predato hiljadu zahtjeva,

samo u prethodna dva dana

600. INikšićani sunezadovolj-

ni cijenama legalizacije, ma-

hom nijesu upoznati sa kom-

pletnom procedurom, većina

se žali da je komplikovana i da

su očekivali da će biti jedno-

stavnija. Takav je slučaj i saMi-

lutinomMijuškovićem.

- Komplikovana je procedura

prikupljanja dokumentacije i

valjalo bi da je produžena još

nekoliko mjeseci. Samo danas

samizgubionekolikosatiobila-

zeći kancelarije i šaltere. U

mom slučaju je specifično što

vlasničkopitanjeobjektajošni-

jeupotpunostipravnoriješeno,

pasadamoramdačekamdase i

ta procedura završi – kazao je

Mijušković.

Naknada za bespravno podi-

gnute objekte u prvoj A zoni

Nikšića će se plaćati 144 eura

po kvadratu, u prvoj zoni 135,

drugoj 90, trećoj 63, četvrtoj 27,

petoj 13,5 eura, dok oni koji se

nalaze u šestoj zoni nemaju

obavezuplaćanja naknade.

Milojka Zejak smatra da infor-

misanje građana nije bilo na

potrebnom nivou, a imala je

primjedbu i na cijene.

-Smatramdasucijenepreviso-

ke za Nikšić. Za samo 12 kva-

drata moraćemo da platimo

veliku svotu novca, a nijesmo u

dobroj materijalnoj situaciji.

Ostala sam bez posla, a upravo

zbogtogasmočekaliposljednje

dane da podnesemo zahtjev –

rekla jeZejak.

U Sekretarijatu za uređenje

prostora i zaštituživotne sredi-

nesunapomenuli dasegrađani

svakogdanainformišuoproce-

duri za legalizaciju, kao i da su

očekivalidaćeseveliki broj lju-

di odazvati akciji. Zahtjeve će

primati zaključno sa ponedje-

ljekom.

ROŽAJE

Iako je novi Zakon o planiranju

prostora i izgradnji objekata,

kojimjepredviđenamogućnost

legalizacije bespravnih objeka-

ta, stupio na snagu prije skoro

devetmjeseci,urožajskojopšti-

ni, sudeći prema interesovanju

vlasnika tihobjekata, povoljno-

sti koje se nude ovim zakonom

prepoznate su u posljednjih

nekoliko dana. U nadležnom

sekretarijatu lokalne uprave je

rečenodajeuposljednjihneko-

likodanazahtjeveza legalizaci-

ju predalo 300 vlasnika, a u

prethodnim mjesecima svega

170. Vlasnici koje smo zatekli

ispred prostorija tog sekretari-

jata s namjeromda predaju za-

htjeve za legalizaciju kazali su

da nijesu bili dobro obaviješteni

opostupku, kaoni opovoljnosti-

ma, dok su pojedini istakli da ži-

ve u inostranstvu, te da će dola-

zak u domovinu iskoristiti da

srede papirologiju za legalizaci-

ju objekata. U rožajskoj opštini,

kako pretpostavljaju u nadlež-

nom sekretarijatu jer nemaju

precizne podatke, ima više od

2.000 bespravnih objekata,

uglavnom porodičnog stanova-

nja.Uovomtrenutkuzahtjeveza

legalizaciju predalo je 500 vla-

snika. U Sekretarijatu smatraju

da bi procesom legalizacije mo-

glo da bude obuhvaćeno 90 od-

sto objekata koji neće smetati

razvojuinfrastrukturnihobjeka-

ta, a ako bi svi bili legalizovani, u

opštinskukasubi ušlodvamilio-

naeura.TrebapodsjetitidauRo-

žajama ima 2.000 porodica koje

su korisnici nekog vida socijalne

pomoći, a dijelu njih je opština u

posljednje dvije-tri decenije be-

splatno davala zemljište za iz-

gradnju stanova. Te porodice ne

mogu da plate obaveze legaliza-

cije i ovdje se očekuje da država

JučeukatastruuPodgorici

GužveukatastruuHercegNovom