Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Politika

BUDVA

–Čelnici budvan-

skevladajućekoalicijepo-

zvali su jučeCrnogorsku

dauđeuvlast dabi izašli iz

višemjesečnepolitičkekri-

zeu tomgradu i spriječili,

kako sunaveli, „poniženje

uviduuvođenjaprinudne

uprave“.

-Utrenutkukada je zbog neo-

državanja sjednice SO funkci-

onisanje grada najozbiljnije

dovedeno u pitanje, a Budvi

prijeti poniženje u vidu pri-

nudne uprave, obraćamo se

odbornicima Crnogorske u

lokalnom parlamentu da se

priključe koaliciji koja vrši

vlastinašemkoalicionomspo-

razumu, te da tako doprinesu

izlasku grada iz krize. To bi

podrazumijevaloaneksposto-

jećeg koalicionog sporazuma,

kojimbi sedefinisalepozicije i

status Crnogorske – saopšte-

no je juče, nakon razgovora

predstavnika vladajuće koali-

cije koju u Budvi čine Demo-

krate, DF, SNP, SDP, Demos,

Ura i bivši Liberali.

Reagujući na ovaj poziv, pred-

sjednik Opštinskog odbora

Crnogorske Miodrag Čučka

saopštiojeda jetapartijaspre-

mna za dijalog, te da žele da

čuju konkretne prijedloge ko-

lega iz vlasti.

- Prijedlogkoalicijena vlasti u

Budvi razumijem kao poziti-

van odgovor na naše inicijati-

ve i prijedloge da kroz dijalog

dođemo do rješenja krize

budvanske vlasti. Mi smo na

okruglom stolu koji je nedav-

no organizovan u našim pro-

storijama u Budvi saopštili

kako mi vidimo izlaz iz per-

manentne krize i tada smo ja-

sno poručili da smo otvoreni

za razgovor i o drugim i dru-

gačijim prijedlozima. Danas

želim jasno da kažem da smo

spremnidačujemokonkretne

prijedloge kolega iz koalicije

kojajenavlastiuBudvi-saop-

štio jeČučka.

Naveo je i da jeCrnogorska od

konstituisanja ovog skupštin-

skog saziva u kontinuitetu po-

zivala predstavnike drugih

političkih partija na stalni di-

jalog kako bi se bolje rješavali

zajednički problemi građana

Budve.

Sa druge strane, iz vladajuće

koalicije su ocijenili da bi ula-

zak Crnogorske u koaliciju na

vlasti, za Budvumoglo značiti

dodatni kvalitet u pravcu una-

pređenja jednog broja segme-

nata privrednog i društvenog

života. Dodali su i da su se ste-

kli uslovi i danezavisni odbor-

nikStevanDžakovićučestvuje

u radu SO i da svi zajedno u

narednom periodu učine sve

da Budva bude ono što treba i

zaslužuje da bude.

- Nikome u ovoj koaliciji nije-

su bitne fotelje i političke po-

zicije, a naš poziv je finalna

potvrda takvih stavova i opre-

djeljenja – zaključili suoni.

Za budvansku Demokratsku

partiju socijalista poziv koji je

vladajuća koalicija uputilaCr-

nogorskojpredstavljaklasičan

primjerpolitičkekorupcije,ali

i očajnički potez onih koji po

svaku cijenu žele da zadrže

svoje privilegije.

-Ovakavnemoralni aranžman

samo bi produžio agoniju ove

opštine i zato smo ga sa indi-

gnacijom svaki put odbacivali

- navode izOODPSBudva.

Oni kažu da je posebno ap-

surdno da se „ova nečasna

ponuda servira političkom

subjektu čije su čelnike, isti

ovi što traže slamsku spasa,

do skoro nazivali - udbaši-

ma“.

Eventualnim prihvatanjem

oveponudeCrnogorskabi, sa-

svim izvjesno, politički presu-

dila sama sebi i postala dio

ovog gubitničkog društva, ka-

žuubudvanskoj DPS.

Đ. Ć.

PODGORICA

–Članpred-

sjedništvaDemokratskog

frontaBrankoRadulović, sa

indeksomod6,98, bio jenaj-

aktivniji poslanikuSkupšti-

neCrneGoreuperioduod

novembra 2017. do jula 2018.

godine, pokazao jepregled

radaposlanika i poslaničkih

klubovakoji jeuradilaMre-

ža za afirmacijunevladinog

sektora.

Drugomjesto, kako jepokaza-

loovoistraživanjeMANS-a,sa

indeksom od 5,63 zauzela je,

takođe, poslanica DF-a Bran-

ka Bošnjak, a treće nezavisni

poslanik Aleksandar Damja-

nović, čiji indeks iznosi 4,92.

Četvrtupozicijuzauzeo jepo-

slanikLiberalnepartijeAndri-

ja Popović sa indeksom od

4,56,petuMartaŠčepanovićiz

DPS-a sa indeksom 3,55, a še-

stu Goran Danilović iz Ujedi-

njene Crne Gore sa indeksom

3,47. Sedmo mjesto, sa indek-

som 3,33, pripalo je Predragu

Sekuliću iz DPS, dok su osmo,

deveto i desetomjesto zauzeli

poslanici DF-aMilutin Đuka-

nović sa indeksom 3,26, Pre-

drag Bulatović 3,24 i Milan

Knežević 2.96.

Najmanji indeks aktivnosti

0.00, prema izvještajuMANS-

a, ostvario jeDžavidŠabović iz

SDP. Nakon njega slijedi Ned-

žad Drešević iz Bošnjačke

stranke sa indeksom 0,05 i

Zvonko Vuković iz DPS-a sa

indeksom0,17. IzMANS-ana-

vode da su 22 poslanika Skup-

štine Crne Gore neaktivna, 24

srednje aktivni, dok se 23

ubrajajuu aktivne.

Đ. Ć.

KOLAŠIN

- Predsjednicaopšti-

neKolašinŽeljkaVuksanović

jepozivajući sena član64. Za-

konao lokalnoj samoupravi

podnijelaostavkuna tu fukciju.

Ostavku je podnijela novoiza-

branomsastavuSkupštineopšti-

ne Kolašin u pismenoj formi na

prekjučerašnjem konstitutiv-

nom zasijedanju. O ostavci nije

raspravljano, niti je ona naknad-

no uvrštena u dnevni red, aŽelj-

ka Vuksanović je prisustvovala

sjednici kao odbornica SDP-a u

novomsastavu.

U pismenom obrazloženju

ostavke, predsjednica opštine je

naglasiladaseponosionimštoje

uradilakaopredsjednicaopštine

od 30. oktobra 2014. godine.

Konstatovala je da ne može če-

stitati novoj većini jer „je za če-

stitanje potrebno fer izborno

nadmetanje, kojeg nije bilo“.

Mjesto predsjednika opštine,

prema koalicionom dogovoru

DPS-a, Grupe građana i SD-a, je

pripalo najjačoj kolašinskoj par-

tiji –DPS-u. Njegov izbor se oče-

kuje udrugoj polovini jula.

Dr. P.

TIVAT

– Nadanašnjoj sjed-

nici SkupštineopštineTivat

odbornici će se izjasniti o

odluci oprestankumandata

predsjednici opštine, dr

SnežaniMatijević (DPS),

koja jepodnijelaostavkuna

tu funkciju.

Skupština će se izjasniti i ood-

lukama o prestanku mandata

potpredsjednicima opštine

Iliji Janoviću (HGI) i Dejanu

Maslovaru (SD), a potom i da-

vanju ovlaštenja potpredsjed-

nikuopštinedrSinišiKusovcu

(DPS) da vodi lokalnu upravu

u narednih 30 dana do izbora

novog predsjednika.

Opštinski odbor DPS-a Tivat

pokrenuoje26.junaprocedu-

ru za razrješenje predsjedni-

ceopštinedrSnežaneMatije-

vić jer „nije obezbijedila

sprovođenje strateškog plana

razvoja opštine i drugih ra-

zvojnih planova i programa,

kaoni strateškihdokumenata

od državnog značaja, niti je

obezbijedila vršenje drugih

poslova iz nadležnosti opšti-

neutvrđenihzakonom, statu-

tom i drugim propisima“. Ia-

ko je tvrdila da neće podnijeti

ostavku već da će odbornici

lokalnog parlamenta morati

to da učine, predsjednica ti-

vatske opštine se predomisli-

la i 2. jula odlučila da se povu-

če sa funkcije.

Na dnevnom redu današnje

sjednice su još prijedlog odlu-

keoStatutuopštine i izvještaji

o radu javnih ustanova i pre-

duzeća u prošloj godini: Cen-

trazakulturuTivat,Komunal-

nog, Vodovoda, Parking

servisa, Autobuske stanice i

Vodakoma, a JUMuzej i gale-

rija jedostavilaplan i program

rada za tekuću godinu.

S.K.

Vladajuća koalicija u Budvi pozvala Crnogorsku da uđe u vlast

Čučka: Spremni smoda

čujemoštopredlažete

Bečićpodržavaotvorene liste,

Džaković tvrdi da su to floskule

LiderDemokrataAleksaBečićporučio jeda je tapartija spremnada,

u okviru izmjena izbornog zakonodavstva, razgovara o uvođenju

otvorenih lista jer to, kako je ocijenio, predstavlja ulaganje u razvoj

unutarpartijske i ukupnedemokratijeuCrnojGori.

Bečić jeovosaopštiokaoodgovornadanranije iznijeti zahtjevneza-

visnogodbornikaStevanaDžakovića,kojijekaouslovzaprevazilaže-

njekrizeuBudvi tražiodaDemokrate, uokviru izmjena izbornogza-

konodavstva, inicirajuuvođenjeotvorenih lista.

Bečić je, međutim, izostavio da objasni na koji način bi njegova partija

inicirala uvođenje otvorenih lista, budući da poslanici Demokrata još od

parlamentarnihizbora2016.godinebojkotujuradparlamenta.

Sa druge strane, nezavisni odbornik

Stevan Džaković ističe da se Bečić

samodeklarativnozalažezaotvore-

neliste,dokjeusuštiniprotivtoga.

U izjavi za Portal AnalitikaDžaković

jerekaoidajošneznadalićedoćina

narednu sjednicu budvan-

skogparlamenta.

Ocijenio je i da je poziv

vladajuće koalicije u

Budvi Crnogorskoj da

uđeuvlast„naknadna

pamet“.

Upravupreuzima

SinišaKusovac

MANS predstavio pregled rada poslanika i poslaničkih klubova

Radulović i daljenajaktivniji uSkupštini

Kolašin bez predsjednika

ŽeljkaVuksanovićpodnijelaostavku

Željka

Vuksanović

Branko

Radulović

StevanDžaković

AleksaBečić

Budva

MiodragČučka

Danas sjednica SOTivat, izjašnjavanje

o ostavci SnežaneMatijević