Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Politika

PODGORICA,LONDON

Zapadni Balkan je tokom

proteklihgodinu i poek-

splodiraopozitivnimdoga-

đajimauodnosuna ranija

razdoblja, ali lideri država

regionamorajudanastave

saradnjukakobi stvarali bo-

ljeperspektive zamlade i

nova radnamjesta, smatra

premijerDuškoMarković.

- Ono što je sasvim izvjesno je

da smo pet godina nakon po-

kretanja Berlinskog procesa

inicijativomkancelarkeAnge-

le Merkel napravili ozbiljan

napredak u regionu, koji se

manifestovao u nekoliko

ključnih stvari u proteklih go-

dinu i po - rekao jeMarković.

On je, nakon prve sesije Sami-

ta šefova vlada Zapadnobal-

kanske šestorke, koji seodrža-

vauokviruBerlinskogprocesa

uLondonu, kazaoda se tu radi

onovoj strategijiEvropskeko-

misije o Zapadnom Balkanu,

novompaketu proširenja i Sa-

mitu Evropska unija – Zapad-

ni BalkanuSofiji.

Marković jekazaodatrebana-

staviti na tragu tihdokumena-

ta i uspjeha da se za Zapadni

Balkan stvore nove prilike ka-

ko bi obezbijedili ekonomski

rast, razvoj i nova radna mje-

sta.

Ocijenio je da svi lideri u regi-

onumoraju više činiti na stva-

ranju bolje perspektive za

mlade.

-Moramo raditi višeda stvori-

mo nove prilike za njih, a te

nove prilike su moguće ako

ekonomija napreduje i ako

(Odnašeg izvještača)

BRISEL

Pozdravljamodlu-

kuCrneGoredadoprinese

našojmisiji naKosovu, ali ta-

kođepozdravljamnašeblisko

partnerstvo saSrbijom, re-

kao je generalni sekretarAli-

janseJens Stoltenbergna

pres konferenciji uočiNATO

samita, koji danas počinjeu

Briselu.

Odgovarajući na pitanje Pobje-

de o nedavnoj odluci da crno-

gorskivojniciučestvujuumisiji

KFOR-a na Kosovu i protivlje-

njima koja dolaze iz Srbije tim

povodom, Stoltenberg je rekao

da je apsolutnomoguće za NA-

TOda imabliskopartnerstvosa

Srbijomi dau istovrijemebude

prisutna umisiji KFOR.

-Svjestansamdapostojeizazo-

vi koji se tičuKosova. Stoga po-

državamdijalogBeogradaiPri-

štine - kazao je na konferenciji

za novinare uoči današnjeg sa-

mita.

Stoltenberg je kazao i da Srbiju

doživljava kao bliskog i vrijed-

nog partneraAlijanse.

Poručio je i da će NATO nasta-

viti da sarađuje sa Zapadnim

Balkanom jer, kako je naveo,

Alijansa „tamo ima istoriju i

prisustvo–uBeogradu, Saraje-

vu, a tu jenaravno iKFOR, kao i

mnoge članice i više partnera

NATO-a“.

-Svečlanicesupovećaleizdva-

janja - kazao je on i dodao da

članice nijesu odlučile da više

izdvajajusredstavanaodbranu

da bi udovoljile Vašingtonu,

već je to bilo u njihovom lič-

nom interesu s ciljem jačanja

bezbjednosti.

NATO samit u Briselu dolazi u

značajnom momentu kad je

posrijedi bezbjednost Alijanse.

Prilika je to da šefovi država i

vlada zemalja članica odrede

smjernice za NATO za nared-

nihnekoliko godina.

NATOostajeposvećenispunja-

vanju tri zadatka: izgradnji ko-

lektivne odbrane, upravljanju

kriznim situacijama i jačanju

bezbjednosti.

Na Samitu, koji počinje danas,

Alijansa bi trebalo da donese

važne odluke: da ojača be-

zbjednost unutar i van Evrope,

zatim da ojača odbranu, borbu

protiv terorizma, partnerstvo

sa EU, a u fokusu će biti i mo-

dernizacijaNATO-a.

Generalni sekretar Jens Stolte-

PODGORICA

CrnaGora

će još intenzivnijedanasta-

vi reformskeprocesenakon

završenog izbornog ciklusa,

čiji surezultati potvrdili ve-

ćinskuopredijeljenost gra-

đana za evropski putCrne

Gore, ocijenio jepredsjed-

nikSkupštine IvanBrajo-

vić.

On se sastao sa predsjedni-

komBundestagaVolfgangom

Šojbleomsakojimje razgova-

rao o brojnim pitanjima od

interesa za budućnost Crne

Gore i Evropske unije.

Sagovornici su, kako je saop-

šteno iz Brajovićevog kabine-

ta, razgovarali o jačanju bila-

teralne saradnje s akcentom

na ulogu parlamenata u di-

plomatskim i ekonomskim

odnosima Njemačke i Crne

Gore.

Brajović, koji boravi uBerlinu

povodom godišnjeg zasijeda-

nja Parlamentarne skupštine

(PS) OEBS-a, kazao je da je

imaoprilikudapodijelizajed-

ničko zadovoljstvo dobrim

odnosomdva parlamenta.

- Siguran sam da ćemo u na-

stavku našeg evropskog puta,

uNjemačkojimatisnažnupo-

dršku kao što smo je imali to-

kom procesa NATO integra-

cija - rekao je Brajović nakon

sastanka.

On je kazao i da se nada da će

zajedno proslaviti trenutak

kada Crna Gora postane prva

sljedeća članicaEU.

Šojble je nakon sastanka ka-

zao da su imali intenzivan

razgovor ne samo o situaciji u

dvije zemlje, već naročito o

pitanjima koja se postavljaju

na putu članstva Crne Gore u

EU.

-Zahvalansamnaovoj prilici i

mislimda jeovobiodobar raz-

govor - dodao je Šojble.

R.P.

Premijer Crne Gore na prvoj sesiji Samita šefova vlada

Zapadnobalkanske šestorke u Londonu

Marković: Stvarati bolju

perspektivuzamlade

Premijer Duško Marković pozvao je juče na

Londonskom samitu njemačku saveznu kan-

celarku Angelu Merkel da podrži crnogorsku

ideju otvaranja regionalnog instituta za održi-

ve tehnologije.

- Uvažena kancelarka otvorila je važno pita-

nje: kako da zadržimomlade ljude u regionu,

kako da tu pamet zadržimo i da imdamo

novu priliku - rekao je Marković na posljednjoj

jučerašnjoj konferenciji održanoj na london-

skom samitu.

Podsjetio je Merkel da je Crna Gora sa Evrop-

skomorganizacijom za nuklearna istraživanja

(CERN) pokrenula inicijativu za međunarodni

institut za održive tehnologije u regionu.

- Pozivam vas da i vaša Vlada podrži ovu inici-

jativu - rekao je Marković.

Premijer je kazao da Crna Gora ima sporazum

sa BiH o granici i da je zemlja pažljivo rješava-

la situaciju izazvanu svojevremenomnemo-

gućnošću rati ikacije sporazuma o granici sa

Kosovomu tamošnjemparlamentu.

- Imamo i odličan privremeni sporazumo

granici sa Hrvatskom. Do sada nijesmo imali

nijedan incident, a Hrvatska je najveći promo-

ter naše evropske i evroatlantske integracije.

Izgradili smo i sposobnost da se suprotstavi-

mo trećoj strani - rekao je Marković pomenuv-

ši direktno eksterni nasrtaj na Crnu Goru prije

par godina.

PremijerpozvaoMerkelda

podržicrnogorskuinicijativu

otvaramo radna mjesta - sma-

traMarković.

Premijer je kazao da se u Cr-

noj Gori to radi kroz Berlinski

proces, pri čemu je prošle go-

dine ekonomski rast bio 4,3

odsto, a u prvom kvartalu 4,5

odsto.

- Otvaraju se hiljade radnih

mjestazamladeljude.Uturiz-

mu, koji učestvuje sa 24 odsto

unašembrutodomaćemproi-

zvodu, imamoveomakvalitet-

naradnamjesta,pričemujeza

pet mjeseci otvoreno njih hi-

ljadu, a posljednjih godina

smo otvorili 26 hiljada malih i

srednjih preduzeća. Ali, naši

ljudinijesuspremnidaradena

timpozicijama - rekao jeMar-

ković.

Zahvalio je premijerima Bu-

garske i Ujedinjenog Kraljev-

stva Bojku Borisovu i Terezi

Mej na organizaciji prethod-

nog i današnjeg samita koji za

cilj imaju dalji napredak u re-

gionu.

Marković je, govoreći o per-

spektivamauneposrednojbu-

dućnosti, pozdravio inicijati-

vu evropskog komesara za

proširenje i susjedskupolitiku

Johanesa Hana na ideji da

projekti u oblasti energetike

budu finansirani zajedničkim

procedurama.

Pored predsjednika vlada dr-

žava Zapadnobalkanske še-

storke, uraduSamitaučestvu-

ju premijerka Velike Britanije

TerezaMej,njemačkasavezna

kancelarka Angela Merkel,

austrijski savezni kancelarSe-

bastijan Kurc, premijeri Bu-

garske Bojko Borisov, Poljske

MateušMoravjecki, Hrvatske

Andrej Plenković i Slovenije

MiroslavCerar.

U radu Samita učestvuju i

predsjednik Evropske banke

za obnovu i razvoj Suma Ča-

krabarti, visoka predstavnica

Evropske unije za zajedničku

vanjskuibezbjednosnupoliti-

kuFederikaMogerini i evrop-

ski komesar za proširenje i

susjedsku politiku Johanes

Han kao i visoki zvaničnici

Italije i Francuske.

Predsjednik Vlade Duško

Marković prisustvovao je juče

u Londonu prijemu koji je za

učesnike Samita o Zapadnom

Balkanu priredio britanski

princČarls.

R.P.

Predsjednik Skupštine razgovarao u Berlinu sa predsjednikomBundestaga VolfgangomŠojbleom

Brajović: Nastavljamo reforme još intenzivnije

Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg

uoči današnjeg NATO samita u Briselu

Pozdravljamoodluku

CrneGoreoslanju

vojnikanaKosovo

NATO samitu, koji će biti

održan u novoj zgradi Ali-

janse u Briselu, Crna Gora

prvi put prisustvuje kao

punopravna članica. Crno-

gorsku delegaciju predvo-

diće predsjednik države

Milo Đukanović, a sastan-

cima će prisustvovati i

ministri vanjskih poslova i

odbrane Srđan Darmano-

vić i Predrag Bošković.

Đukanović

načelu

crnogorske

delegacije

Generalni sekretar Jens Stoltenberg i predsjednici Evropskog

savjeta i komisije, Donald Tusk i Žan-Klod Junker potpisali

su juče zajedničku deklaraciju, čiji je cilj da se ojača saradnja

zarad bezbjednosti građana. Stoltenberg je pozdravio evrop-

sku posvećenost odbrani.

- Evropa sve više brine o svojoj bezbjednosti, a njihov sistem

je kompatibilan sa NATO sistemom - istakao je Stoltenberg.

Potpisanadeklaracija

osaradnjiNATOiEU

nberg, dan uoči Samita kad će

ugostiti 29 čelnika država čla-

nica, kazao je da će na sastanci-

ma biti jačane veze Evrope i

Amerike kako bi građani oba

kontinenta bili bezbjedni. Do-

dao je da neki u posljednje vri-

jeme ispituju značaj i snagu

sjevernoatlantske zajednice.

-Postojerazličitamišljenjame-

đupartnerima, ali jebitnoda se

dogovorimo kad su najvažnije

stvari posrijedi - istakao je ge-

neralni sekretar.

Stoltenberg je i juče pozdravio

dogovor Makedonije i Grčke u

vezi sa imenom i istakao da će

danaspozvatizvaničnoSkoplje

da počne pregovore.

- Kad dogovor o imenu bude

implementiran, moći ćemo da

pozovemo Makedoniju da bu-

de 30. članica Alijanse. To po-

kazuje da vrata NATO-a jesu i

biće otvorena - poručio je Stol-

tenberg.

I Gruzija je, kako je rekao Stol-

tenberg, napredovala, ali nije

mogao da precizira kada će biti

pozvanidasepridružeAlijansi.

J.ĐURIŠIĆ

MiloĐukanović

Jens Stoltenberg

Učesnici Samitanaprijemukod princaČarlsa