Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

RekonstrukcijaDo-

ma revolucije jevišegodišnji

projekat, koji se realizuje is-

ključivou skladu savažećom

zakonskomregulativom, pra-

vilima struke i shodnoobez-

bijeđenimbudžetskimsred-

stvima– saopšteno jePobjedi

izDirekcije javnihradovau

odgovorunapitanjakoja smo

poslali 26. junao stopiranju

radovana tomobjektu.

Iz te ustanove objašnjavaju da

je tokom demontaža i rušenja,

izvođač radova (firma Stambe-

no) na rekonstrukciji Doma re-

volucije uočio niz oštećenja

koja su znatno uticala na nosi-

vost i stabilnost pojedinih ele-

menata konstrukcije objekta.

- Ta oštećenja su predstav-

ljala opasnost za bezbjed-

no izvođenje radova, kao

i za kasniju upotrebu

objekta. U skladu sa

važećom zakonskom

regulativom, kao i

predloženim rješe-

njem sanacije kon-

strukcije iz glavnog

projekta, preduzete

su sve radnje neop-

hodne da se oštećeni

elementi saniraju i vrate

na mjesto u narednim fa-

zama realizacije projekta -

saopštili izDirekcije.

NARUŠENAFAZNOST

Prva faza rekonstrukcije zapo-

četa je 23. marta. Investitor je

Direkcija, izvođač Stambeno iz

Nikšića, a stručni nadzor je u

nadležnosti firme

Urbi.pro

iz

Podgorica. Ugovorena vrijed-

nost radova je 784.135, a tehnič-

ki rok završetka je, prema ugo-

vo ru , če t i r i mj e s eca od

uvođenja izvođača u posao.

Projektom je predviđena fazna

rekonstrukcija, bazirana na

ekonomskoj logici, sigurnosti

objekta i bezbjednosti korisni-

ka. Tako je u prvoj fazi predvi-

đeno čišćenje i priprema gradi-

lišta, a u drugoj sanacija

konstrukcije i fasade. U okviru

treće faze planirano je spoljaš-

nje uređenje i promenade, če-

tvrta je rezervisana za izgrad-

nju tzv. plug-inova a peta za

izgradnju garaže.

Urbanističko-građevinska in-

spekcijaubustavilajeradove15.

NIKŠIĆ:

Direkcija javnih radova o stopiranju radova n

juna zbog nepravilnosti koje su

utvrdili nakon što su po prijavi

autora projekta ,,Sadar+Vuga i

HHF Arhitekti“ obišli gradili-

šte. Oni su ukazali na odstupa-

nja, kako u načinu izvođenja

tako i u obimu radova za koje je

izdatagrađevinskadozvola,kao

i na nepoštovanje faznosti.

Iz Direkcije javnih radova po-

tvrđuju da su inspektori uvi-

dom na licu mjesta zapisnički

konstatovalidase,,realizacijom

radovazašlouFazu2–sanaciju

konstrukcije i fasade, koja je di-

jelom i ugovorena u I fazi reali-

zacije radova“.

- Nakon zatvaranja gradilišta,

po nalogunadležnog inspekcij-

skog organa, Sekretarijat za

uređenje prostora i zaštitu ži-

Rušili su

objekat s

nebi sru

Izvođač je uočio

oštećenja koja su

predstavljala opasnost za

bezbjedno izvođenje radova

i za kasniju upotrebu objekta.

Oštećeni elementi biće

sanirani i vraćeni u

narednim fazama

realizacije projekta -

saopštili iz Direkcije

RADOVISTOPIRANI15.JUNA:

Dom

revolucijeprijepočetka rekonstrukcije

KOTOR

Postavljanjem

tabli sa imenima ulica lokal-

na vlast je prekršila zakon

- saopšteno je juče iz OO

DPS-a.

Oni objašnjavaju da su table

postavljene na nepropisnim

mjestima, na stubovima

javne rasvjete i saobraćajnim

znakovima.

- Lokalna vlast je prekršila

uredbu i Zakon o komunal-

noj djelatnosti, koji kaže da

se komunalni objekti mogu

koristiti samo za namjenu za

koju su predviđeni – navede-

no je u saopštenju.

Iz te partije pozivaju nadlež-

ne organe da reaguju i izre-

knu kaznu za nepoštovanje

državnih i lokalnih propisa,

a opštinsku vlast da table

postavi kako dolikuje gradu.

T. Č.

KOTOR:

OODPS kritikuje lokalnu vlast zbog kršenja zakona

Table

montirali

đe imnije

mjesto