Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Hronika

oji crnogorsko tužilaštvo smatra spornim

imali nalog

vor saRolijem

i da je služio za izvlačenje novca iz

a nije ni urađena. Kuštra, međutim, kaže da

, BiH i Albaniju, nego da je podatke iz nje

izaciju Telekoma Srpske i Telekoma Kosova

Svi smo glasali

za sklapanje

ugovora – imi sa

stranemađarskog

Telekoma i

predstavnik

manjinskih akcion-

ara. Nikonije imao

primjedbe ili bio

protiv sklapanja

ugovora

Na suđenju za likvidaciju Đorđa Borete i slučajne

žrtve Dragana Zečevića svjedočioMitar Kuljača

Svjedok tvrdi da

ubicanijeRafailović

PODGORICA

–SvjedokMi-

tarKuljača juče jeupodgo-

ričkomVišemsudukazaoda

suvozačnavespi kojeg jevi-

dionekoliko trenutakana-

kon likvidacijeĐorđaBorete

i slučajne žrtveDraganaZe-

čevića, 7. decembra 2016. go-

dineubečićkomlokalu ,,Tro-

fej“, nijeVasilijeRafailović.

- Osoba koju sam sa kačketom

vidionavespinijeVasilijeRafa-

ilović –kazao jeKuljača.

Prema stavu tužilaštva, Rafai-

lović slovi za organizatora sed-

močlanegrupekojajeplanirala

likvidaciju Borete kao i za di-

rektnog izvršioca ovog ubistva.

Kuljača nije bio očevidac ubi-

stva jer senalaziou lokalu ,,Mi-

loš“ nedaleko od ,,Trofeja“ u

kojemsuubijeni Boreta i Zeče-

vić, ali je, kako tvrdi, ubrzo po-

slije pucnjave vidio dvojicu

mladića na vespi.

OPISUBICA

- Bili suu tamnoj garderobi. Vo-

zač je imao kacigu, a suvozač

kačket.Suvozačusamvidiopola

lica. Bio je bleđeg tena, mlađih

godina, nikad ga prije nijesam

vidio. Kada su nam se pogledi

sreli, onse trznuo i okrenuogla-

vu od mene u stranu. Istovre-

meno je podigao kragnu jakne

ili gornjeg dijela trenerke. Bilo

mi jeneobičnokako je odreago-

vao, kada je okrenuo glavu od

mene, kada me je vidio – ispri-

čao je Kuljača želeći da pojasni

da je tada shvatio da dvojac na

motoru ima veze sa pucnjavom.

SamjestaubistvaBorete i Zečevića

Mitar Kuljača juče je sudu predočio da način na koji ga je ispiti-

vao tužilac Saša Čađenović nije bio korektan.

- Osoba koju sam vidio na motoru nije Vasilie Rafailović i to

sam rekao u istrazi, a ne kako se navodi u izjavi ,,da mislimda

to nije bio Vasilije“. Ali, kako se ova moja izjava kosi sa optuž-

nicom, predlažemda moju tvrdnju provjerite i poligrafski.

Doveli ste me u neprijatnu situaciju i danas sam se u sudu

osjećao kao optuženi. Bogmi je svjedok da sume danas ovdje

dovele časne namjere i da samhtio da pomognem jer mi je

Đole bio veoma dobar prijatelj – kazao je svjedok.

Ipak, tužilac Čađenović je prigovorio njegovom iskazu, dok je

odbrana ocijenila da se radi o istinitoj izjavi koju potvrđuje i

snimak video-nadzora sa lokala ,,Miloš“.

Kuljačatražipoligraf

Mladići na vespi su otišli, kako

tvrdi, najvjerovatnije prema

Budvi.

Umeđuvremenu, kako je svje-

dok ispričao, njegov prijatelj

IgorNikčevićotišaojedo,,Tro-

feja“ da vidi šta se dogodilo.

-Ne sjećamse koliko je vreme-

na prošlo kada se Igor vratio.

Rekao je da suubili Đoleta. Re-

kao jeda je tamokasapnica i da

ne idem. Bio sam u šoku. Ne

znamda li samustaoodstola ili

sam nastavio da sjedim neko

vrijeme – ispričao jeKuljača.

Navodi da je poslije nekog vre-

menaotišaokući gdje jerazmi-

šljao da li da pođe u policiju i

ispriča sve što je vidio. Svjedok

tvrdi da se konsultovao sa su-

prugom koja mu je kazala da

samodluči štoćečiniti, dokmu

jeotacsavjetovaodatrebaljud-

ski da postupi.

-Otišao samupoliciju isključi-

vo iz ljudskih razloga, kao bih

pomogao, kako bih kazao da

samvidio facumogućegubice i

pomogaoda senapravi foto ro-

bot. Sve sam to uradio jer sam

bio prijatelj sa pokojnimĐor-

đem. Bili smo u izuzetno do-

brimodnosima, mnogo samga

poštovao– ispričao jeKuljača.

Svjedok se juče prisjetio i da je

sat prije nesrećnog događaja

vidioBoretukojiježutim,,ope-

lom“ zastaopored lokala, uko-

jemje on sjedio sa IgoromNik-

čevićemi IvanomKolmarem.

SUSRET

- Zaustavio je i auto i počeli

smo svi da se smijemo. To nam

je bio običaj da radimo kad se

sretnemo.Kolmarga jezvaoda

sjedne sa nama, potom Igor i

naposljetku ja. Međutim, on

nas jepitao jesmo li gledaliDu-

leta (Duško Ivanović) i otišao

govoreći da ima nekih obaveza

– ispričao je svjedok.

Poslijepolailisatvremenačula

se pucnjava.

Kuljača je kazao i da je saprvo-

optuženim Vasilijem Rafailo-

vićemprijateljizdjetinjstva,ali

da se nije sa njim često družio

jer jeporodičančovjek i većinu

vremena provodi sa suprugom

i djetetom.

Naveo je i da misli da je Ilija

Pavlović u vrijeme likvidacije

Borete bio u nezboru sa Rafai-

lovićemida jerazlogbilasvađa

zbog neke djevojke.

- Posljednji put sam Vasilija i

Iliju zajedno vidio sedam ili

osammjeseci, a možda i godi-

nuprijeubistvaBorete –kazao

jeKuljača.

Vasilije Rafailović koji slovi za

organizatora ove kriminalne

grupe i članovi Ratko Vušović

iz Budve i Bjelopoljac Ivan

Cicmil su u bjekstvu, dok su na

optuženičkoj klupi srpski dr-

žavljanin Miljan Bulatović i

VladimirŠmanja izBanjaluke i

braća Boško i Ilija Pavlović iz

Budve.

OPTUŽBE

Prema navodima optužnice,

odbjegli Budvanin Vasilije Ra-

failović i Miljan Bulatović

označeni su kao organizatori

kriminalne grupe koja je likvi-

dirala Đorđa Boretu 7. decem-

braprošle godineubašti lokala

„Trofej“uBečićima. Tomprili-

komodviše ispaljenihhitaca iz

automatskepuškekaoslučajna

žrtvastradaojedoktorupenzi-

ji Dragan Zečević, dok je vla-

snik lokala Ivo Stanišić ranjen.

Kao pripadnici ove kriminalne

organizacije koji su pomogli

izvršenje ovog zločina označe-

ni su Vušović, Cicmil, Šmanja i

braćaPavlović.

Vasilije Rafailović i Ratko Vu-

šović se terete da su direktni

izvršioci ubistvaBorete iZeče-

vića. Sudski proces vodi sutki-

njaBiljanaUskoković.

B.R.

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jeoptužnicuprotiv I.

C. zbog krivičnogdjelaneo-

vlašćenaproizvodnja, drža-

nje i stavljanjeupromet

opojnihdroga i protivJ. C.

zbog sprečavanjadokaziva-

njakrivičnogdjela.

Prema navodima optužnice, I.

C. jeuBaru,uporodičnojkući,

neovlašćenoradidaljeprodaje

držao 25,215 grama heroina, a

J. C. je u namjeri da oteža do-

kazivanje djelimično uništila

predmete za dokazivanje.

- I. C. je ukuhinji na okviruod

prozoradržaoneutvrđenuko-

ličinu heroina upakovanu u

jednukesu, akoja jebilanami-

jenjena daljoj prodaji, dok je J.

C. u trenutku ulaska policije,

sa okvira prozora uzela kesu,

počela da je cijepa i prosipa u

sudoperu. Policija je spriječila

i oduzela heroin kojeg je bilo

ukupno 24,858 grama - piše u

optužnici.

C.H.

Uskoropredsudomzbog švercaheroina

Miodrag Ivanović objasnili su

detaljeugovora i daćekompa-

nija napraviti analizu tržišta

za sektor telekomunikacija u

Srbiji, BiH, Albaniji i Koso-

vu,tedaćenakontogabitipre-

zentacijanakojojćekompani-

ji biti prikazani rezultati. Mi,

kao članovi borda, smo jedno-

stavno odobrili ugovor, kao i

da Oleg Obradović i Miodrag

Ivanović budu oni koji će pot-

pisati taj ugovor.

POBJEDA:

Možete li da se

sjetite kako se glasalo, ko je

bioza, akoprotiv?Da li jebi-

lo razlike u glasanju mađar-

skih članova borda i, recimo,

predstavnikamanjinskihak-

cionara?

KUŠTRA:

Svi smo glasali

za sklapanje ugovora – i mi sa

stranemađarskog Telekoma i

predstavnik manjinskih akci-

onara. Niko nije imao pri-

mjedbe ili bio protiv sklapa-

nja ugovora.

POBJEDA:

Da li jebordmo-

gao da odluči i drugačije -

odnosno da se taj ugovor ne

potpiše i zašto ste, ipak, gla-

sali da se u taj posao analize

tržištauđe?

KUŠTRA:

Bord jevidiokorist

odovogugovora i glavno jebi-

lo da se sklopi što prije, da se

pripremimo za planiranu pri-

vatizaciju Telekoma Srpske u

BiH.

POBJEDA:

Da li su Oleg

Obradović i Miodrag Ivano-

vić mogli sami, bez odluke

borda, da izvedu ovaj posao,

odnosnodapotpišuugovor i

plateposao?

KUŠTRA:

Oleg Obradović i

Miodrag Ivanović su dobi-

li nalog od borda da sklope i

potpišu taj ugovor. Tako-

đe, budžetomza2005. godinu

ovaj posao je bio planiran.

Prezentacija je bila planirana

za početak 2006. godine, ali

nije održana jer je u među-

vremenu počela američka

istraga u mađarskom Tele-

komu.

POBJEDA:

Da li ste vidjeli

navodno spornu analizu?

Crnogorski tužilac tvrdi

daonanepostoji.

KUŠTRA:

Vidio sam anali-

z u t e l e komu n i k a c i j -

skog sektora za Srbiju, BiH,

Albaniju i Kosovo. Štoviše,

koristio samove podatke za

planiranuakvizicijuMobte-

lauSrbiji i zamogućupriva-

tizaciju Telekoma Srpske i

Telekoma Kosova. U Srbiji

samimao sastanak sa većin-

skim vlasnikom Mobtela

2005. godine.

POBJEDA:

Da li ste sve

ovo rekli crnogorskom tu-

žiocu?

KUŠTRA:

O svemu ovome

sam govorio 2006. godine u

razgovoru sa američkom

White&Case kompanijom i

prije dvije godine samađar-

skom policijom. Te materi-

jale je, vjerovatno, dobio i

crnogorski tužilac.

M.ŽIŽIĆ

Mjesec prije okončanja istra-

ge, Tužilaštvo je odustalo od

krivičnoggonjenjakompanije

A2A i tri crnogorska državlja-

nina iz Elektroprivrede Crne

Gore, koji sutakođesumnjiče-

ni za zloupotrebupoložaja.

DOKUMENTACIJA

Istraga je obustavljena protiv

bivšeg koordinatora glavnog

finansijskog direktora Slobo-

dana Tanasijevića, rukovodi-

teljke Direkcije za finansije

Venke Janjušević i rukovodi-

teljkeDirekcije za računovod-

stvoiporezeVojkeĆalasan,jer

je utvrđeno da nijesu učestvo-

vali unezakonitimradnjama.

Istraga u ovom slučaju pokre-

nutajenaosnovudokumenta-

cije koju je u oktobru 2014.

godine Vrhovnom državnom

tužilaštvu dostavio skupštin-

ski Odbor za ekonomiju, na-

kon kontrolnog saslušanja o

konsultantskim ugovorima

Elektroprivrede.

Prema toj dokumentaciji,

ugovori o konsultantskim

uslugama koje jeEPCGpotpi-

salasaA2A,A2ARetieletrika i

BAIN Milano sklopljeni su

bezsprovođenjapostupkajav-

nih nabavki i obaveznih odlu-

ka odbora direktora.

B.R.

BIJELOPOLJE

–SuđenjeEnisuMemiću, optuženomzaubi-

stvopolicajca IrfanaKujovića, juče jeubjelopoljskomVišem

suduodgođenozadanas zbognedolaska svjedoka.

Sutkinja SanjaKonatar kazala je da na ročište nijesu došliMila-

dinTrifunović, Bojan i SrđanAleksejević.

Prema optužnici tužiteljke VišnjeMedojević, Memić je 22. jula

2015. oko 19.45 sati na putuSlijepačMost - Pljevlja umjestuPaj-

skaLuka, upravljaovozilom„golf2“ i saumišljajemubiosaobra-

ćajnog policajcaKujovića na čiji znak se nije zaustavio.

Memić jene smanjujući brzinuod90,1 km/hprešao sadesnena

lijevu kolovoznu traku i udario policajca, a potom pobjegao.

Kujović je odmahpodlegaopovredama.

Optuženi jebioubjekstvudodecembraprošlegodinekadaga je

Bosna i Hercegovina izručila pomeđunarodnoj potjernici koju

jeCrnaGoraraspisalazanjim,anakonštojeutamošnjemzatvo-

ruodslužio kaznu zatvora za šverc droge.

V.Šb

.

BIJELOPOLJE:

Odgođeno ročište optuženomza

ubistvo policajca

Izostali svjedoci na

suđenjuMemiću