Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 11. jul 2018.

Hronika

EKSKLUZIVNO:

Pal Kuštra, nekadašnji član uprave Telekoma, o poslu

Obradović i Ivanovi

bordadapotpišuug

Crnogorsko tužilaštvo smatra da je ugovor sa rmomRoli ktiva

Telekoma, te da analiza tržišta, koja je predmet tog ugovora, nika

ne samo da je vidio analizu telekomunikacijskog sektora za Srbij

koristio za planiranu akvizicijuMobtela u Srbiji i zamoguću priva

PODGORICA

-Nekadaš-

nji članbordadirektora

TelekomaPalKuštraka-

zao jeurazgovoruzaPo-

bjeduda jeprisustvovao

sjednici bordakada je raz-

matranugovor sakompa-

nijomRoli opravljenju

analize tržišta regiona i

naglašavada jeodlukado-

nešena jednoglasno, teda

suObradović i Ivanović

potpisali ugovornaosno-

vuodobrenja i ovlašćenja

odboradirektoraTeleko-

ma.

- Kao član borda Teleko-

ma Crne Gore dobio sam

prijedlog ugovora prije sa-

mogsastanka tog tijelakom-

panije. Poslao sammoje pri-

j e d l o g e r a d i d o p u n e

ugovora. Svi moji prijedlozi

našli su se u finalnoj verziji

ugovora. Nas šest člano-

va smo prisustvovali sjedni-

ci u zgradi Telekoma Crne

Gore, a jedan kolega iz Ma-

đarske bio je u kontaktu sa

nama telefonom.OlegObra-

dović i Miodrag Ivanović

objasnili sudetaljeugovora i

da će kompanija napraviti

analizu tržišta za sektor te-

lekomunikacija u Srbiji,

BiH, Albaniji i Kosovu, te da

će nakon toga biti prezenta-

cijanakojoj ćekompaniji bi-

ti prikazani rezultati. Mi,

kao članovi borda, smo jed-

nostavno odobrili ugo-

vor, kao i da Oleg Obradović

iMiodrag Ivanovićbuduoni

koji će potpisati taj ugovor -

ističe Kuštra u ekskluziv-

nomrazgovoru zaPobjedu.

Pal Kuštra bio je član borda

direktora Telekoma Crne

Gore u vrijeme kada je sklo-

pljenugovorsakompanijom

Roli zbogkojeg jeSpecijalno

tužilaštvo podiglo optužnicu

protiv Obradovića i Ivanovića.

Viši sud u Podgorici razmatra

ovaj optužni akt u kojem tuži-

lac Saša Čađenović tvrdi da su

dvojica optuženih iz Teleko-

ma izvukli 2,3 miliona eura

kroz, kako se navodi, fiktivni

ugovor sa kompanijom Roli o

analizitržištatelekomunikaci-

ja regiona. Uoptužnici se tvrdi

dataanalizanikadanijeurađe-

na i, čak, da suObradović i Iva-

nović unaprijed znali da neće

biti urađena. Potpisivanjem

ugovora sa Rolijemnjih dvoji-

ca su, prema optužnici, prekr-

šiličlan272Krivičnogzakonai

počinili krivičnodjelozloupo-

treba položaja u privredom

poslovanju.

Krivično vijeće Višeg suda u

Podgorici, kojim predsjedava

predsjednik ove ustanove Bo-

ris Savić, za desetak dana tre-

balo bi da donese odluku o op-

tužnici, da je, eventualno,

potvrdi, vrati na dopunu

ili obustavi krivični postupak.

Pal Kuštra bio je dio mađar-

skog tima u bordu direktora,

koji su u imeMađar Telekoma

upravljali crnogorskim Tele-

komom.KuštrazaPobjeduka-

žeda je istraživanje telekomu-

nikacijskog sektora u regionu

bilosastavnidiopetogodišnjeg

biznis plana mađarskog Tele-

koma zaTelekomCrneGore.

POBJEDA:

Bili ste član bor-

da direktora Telekoma u vri-

jeme potpisivanja ugovora

koji crnogorski tužilac sma-

tra spornim. Da li ste prisu-

stvovali sjednici na kojoj je

donijeta odluka o tom ugo-

voru?Možete li da namopi-

šetekako je to izgledalo?

KUŠTRA:

Kao članbordaTe-

lekoma Crne Gore dobio sam

prijedlog ugovora prije sa-

mog sastanka tog tijela kom-

panije. Poslao sam moje pri-

jedloge radi dopune ugovora.

Svi moji prijedlozi našli su

se u finalnoj verziji ugovora.

Nas šest članova smo prisu-

stvovali sjednici u zgradi Tele-

koma Crne Gore, a jedan kole-

ga je iz Mađarske bio u

kontaktu sa nama preko tele-

fonske linije. Oleg Obradović i

Odgođeno razmatranje optužnice protiv bivših direktora A2A za 2. oktobar

Bjankuuručenpoziv, njegove

kolegenijesudobileoptužnicu

PODGORICA

–Razmatra-

njeoptužniceprotiv četvori-

ce italijanskihdržavljana an-

gažovanihukompaniji A2A,

koji se terete zakrivičnodje-

lozloupotreba službenogpo-

ložajauprivrednomposlo-

vanju, odgođeno je za 2.

oktobar, jer trojici optuženih

nijeuručenpozivza jučeraš-

nje ročište.

Optužni akt protiv Italijana

razmatra sutkinjaVišeg sudau

Podgorici SuzanaMugoša.

Bivši finansijski direktor Elek-

troprivrede Flavio Bjanko se

jedini odoptuženihpojavio ju-

čeuVišemsudu, azazakazano

ročište je saznao prilikom re-

dovnog javljanja policiji veza-

no za boravakuCrnoj Gori.

POZIVI

Advokat Miloš Komnenić

objasnio je da je njegov bra-

njenik Flavio Bjanko preko

advokatske kancelarije dobio

optužnicu na italijanskom je-

ziku.

Advokati bivšeg izvršnog di-

rektora EPCG Enrika Maler-

be, bivšeg finansijskog direk-

tora Masima Sale i bivšeg

izvršnog direktora A2ARena-

ta Ravanelija kazali su da nji-

hovim branjenicima nije uru-

čenpoziv, niti optužnica.

Oni su odbili ponudu suda da

impoziv i optužnica budu do-

stavljeni brzompoštomDHL-

omi insistiralidaseprocedura

uručivanja poziva i sve doku-

mentacije vezano za ovaj pro-

ces odrađuje preko međuna-

rodne pravne pomoći.

Specijalno tužilaštvo je 16. ja-

nuara podiglo optužnicu ko-

jom su obuhvaćena četvorica

italijanskihdržavljana.

Bjankosaadvokatimadolazi na suđenje

PODGORICA

–ČlanoviDe-

mokratskog fronta saopštili

su jučenavanrednoj konfe-

renciji zamedijeda jeSpeci-

jalno tužilaštvonastavilo sa

progonomtepolitičkepartije,

poručivši da jevrijeme za ,,sa-

moodbrambenu strategiju“.

- Posljednjih nekoliko dana,

udarne pesnice te terorističke

organizacijekojučinipolicijski

tim,tužilaštvoisudijesaKatni-

ćem na čelu uputile su nekoli-

ko prijava protiv Nebojše Me-

dojevića i Milana Kneževića

– kazao je član Predsjedništva

DF-aBrankoRadulović.

Kako je kazao, javna izgovore-

na riječ poslanika, ukazivanje

na probleme, više ništa ne

predstavlja.

Lider PzP-a Nebojša Medoje-

vić kazao jeda „glavni specijal-

ni tužilac Milivoje Katnić na-

stavlja političku misiju koju je

dobio i zbog koje je postavljen

–borbuprotivDF-a“.

- Ja samdobiopozivod tužioca

za lažno prijavljivanje iako ja

nisam prijavio nikoga. Sada

ovo ulazi u jednu vrlo opasnu

fazu: glavni specijalni tužilac

je odlučio da brutalno prekrši

Ustav i ignoriše poslanički

imunitet za svaku riječ izgovo-

renu u parlamentu. Poslanici

imaju apsolutni imunitet za

svoje političko mišljenje - do-

dao jeMedojević.

Kako jedodao, to što ihprogone

je posljedica političkih izjava

njegovih iMilanaKneževića.

- OvakvimpostupanjimaMili-

voja Katnića se prelazi crvena

linija. Ovdje više nema govora

o pravnoj državi i poštovanju

Ustava, već samo o goloj sili –

istakao jeMedojević.

Poslanik Milan Knežević ka-

zao je da su očigledno njihov

povratak u parlament i „njiho-

ve ubjedljive i ubitačne disku-

sije rezultirale novom hajkom

protivDF-a“.

Kako je istakao, nova najava

progona NebojšeMedojevića i

njegaiostalihfunkcioneraipo-

slanika DF-a, prvo kroz formu

saslušanja a „kasnije i kroz tra-

ženje pritvora, predstavlja je-

dan rizičanpotez tužioca“.

LiderNovesrpskedemokratije

i član Predsjedništva DF-a An-

drija Mandić najavio je da će

ovih dana izraditi samood-

brambenu strategiju.

-Mi smo dvije godine potrošili

na raspravu sa takozvanim in-

stitucijama. Ovog trenutka, iz

raspoloženja mojih prijatelja

iz Predsjedništva DF-a, vidim

da smonajbliži odluci da od je-

seni krenemo u proteste - do-

dao jeMandić.

C.H.

Sutkinja saslušala Petnjičanina

Viši suduBijelomPolju

BIJELOPOLJE

–Sutkinja

za istrageSanjaKonatar

odredila je jednomjesečni

pritvorPetnjičaninuS. A.

osumnjičenomda je silovao

svojubivšudjevojku.

S. A. je uhapšen zbog sumnje

da je 7. jula, oko 15 časova, u

jednommjestu u blizini Bera-

na, upotrebom sile i prijetnje

46-godišnjakinjuprimoraona

seksualni odnos.

Žena je ispričala da ju je uda-

rio u glavu, i ne dozvolivši joj

da izađe iz automobila, pri-

morao je na seksualni odnos.

S. A. se nije izjašnjavao prili-

kom saslušanja kod istražnog

sudije, ali jeranije utužilaštvu

negirao silovanje, tvrdeći da je

njegova bivša djevojka sve iz-

mislila zbog navodnih ranijih

razmirica.

V.Šb

.

Prijave protiv dva člana DF, iz te partije tvrde

da se radi o progonu i najavljuju proteste

Medojević se tereti i

za lažnoprijavljivanje

Osumnjičeni za

silovanjeupritvoru

Sa jučerašnjepres konferencije

PODGORICA

– Stariji muškarac povrijeđen je sinoć oko 20

satiuUliciVladaĆetkovićauBloku9, kada jenanjeganaletio

automobil, prenosi AntenaM.

Direktor Urgentnog centra Nermin Abdić je kazao za portal

AntenaMda je povrijeđeni van životne opasnosti.

- Stabilnih je parametara, rade se sve analize i van životne je

opasnosti - kazaonamjeAbdić.

Vozač koji ga jeudario jenapustiomjestonezgode, ali ga jepoli-

cija ubrzopronašla.

C.H.

Oboriopješakapapobjegao

Udes u Bloku 9 u Podgorici

Sa potpisivanjaugovoraoprodaji Telekoma (Pal Kuštrausredini)