Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

PODGORICA-

Svaki pola-

znikPolicijske akademijeu

Danilovgradukoštadržavu

oko 15.000eura i ovakavvid

školovanja je skup, navodi se

u informaciji o statusuonih

koji suzavršili ovuakademi-

ju.

Informacija je razmatrana na

posljednjoj sjednici Vlade, a u

njoj se ističe da je nedopustiva

situacijaukojojpolaznicikada

završe školovanjenepočnuda

rade, a protekomvremena gu-

beznanje i vještinekojesuste-

kli tokomškolovanja.

Problemupraksi se pojavljuje

i kada svršeni akademci, kako

senavodi,zasnujuradniodnos

u policiji i nakon kratkog vre-

menskog perioda napuste

službu, kadaulaganjedržaveu

njihovo školovanje nema svoj

rezultat upraksi.

- Garantovanjem posla u Up-

ravi policije, odmahnakon za-

vršene Policijske akademije,

interesovanje za upisom na

njoj bi se povećalo, a time bi

konkurencija bila veća i mo-

gućnost za prijemboljih i kva-

litetnijih kandidata – piše u

informaciji, prenijela je agen-

cijaMina.

Ocjenjujesedanedostajesnaž-

nija institucionalna i pravna

povezanost Ministarstva unu-

trašnjih poslova - Uprave poli-

cije i Policijske akademije u

pogleduupisnepolitike, izrade

nastavnih planova i programa,

kao i u planiranju, osmišljava-

nju, organizaciji i sprovođenju

obuka za potrebe policijskih

službenika.

Ističe seda jeosmageneracija,

njih ukupno 31, odradila pri-

pravnički staž uUpravi polici-

je, čime su stekli potrebne

uslove za zasnivanje radnog

odnosa na neodređeno vrije-

me, ali nijepokrenutpostupak

da dobijuposao.

- Imajući u vidu da se radi o vi-

šegodišnjemproblemu koji ni-

je adekvatno riješen, kao i da je

njihovo školovanje, kao usko

specijalizovanog policijskog

kadra, platila država, potrebno

je razmotriti mogućnost za za-

pošljavanje svršenihpolaznika

Policijske akademije u Dani-

lovgradu,bezsprovođenjapro-

cedure javnogoglašavanja, kao

što je i rađeno prethodnih go-

dina – preporuka je u ovoj in-

formaciji, a zaključuje se da će

svi normativni uslovi zauređe-

nje ove oblasti biti definisani

novimzakonomounutrašnjim

poslovima.

R.D.

Društvo

Utorak, 10. jul 2018.

PODGORICA–

Avio-helikop-

terskoj jedinici Ministarstva

unutrašnjih poslova danas će,

na aerodromu Golubovci kod

Podgorice, biti predat još jedan

protivpožarni avion er traktor

AT-802, potvrđeno je Pobjedi

u MUP-u. Avion je kupljen od

ovlašćenog prodavca i distri-

butera „Air Tractor Europe“

iz Španije, koji je zadužen za

Evropu, Afriku i Bliski istok.

Vazduhoplovni portal tango-

six.rs

. prenio je da je letilica

koštala 2.346.690 eura, uz još

50.000 eura za školovanje

dva pilota u ovlašćenoj organi-

zaciji za obuku. MUP-u će biti

isporučen „dvosjed AT-802 sa

standardnim stajnim trapom,

fabričkog broja 802A-0711, pro-

izveden 2017. godine“.

J. B.

IzMinistarstva zdravlja najavili izradu protokola o nasilju nad djecom i adolescentima

Slučaj ubistvabebeu

Plavuopomenaza sve

PODGORICA-

Ministar-

stvozdravlja završićena-

rednihdanaprotokol ona-

siljunaddjecomi

adolescentima radi bolje i

efikasnije zaštite tepopula-

cije– saopštio je generalni

direktorDirektorata za jav-

nozdravlje i programsku

zdravstvenuzaštituu tom

vladinomresoruMiroKne-

žević.

On je na radionici o odgovoru

zdravstvenog sistema na zlo-

stavljanjeizanemarivanjedje-

ce i adolescenata, koju jeorga-

nizovala Svjetska zdravstvena

organizacija u partnerstvu sa

Unicefom poručio da će u na-

rednomperioduaktivnoraditi

i na unapređenju kapaciteta

patronažne službe, odnosno

službe kućnihposjeta.

Zaštita

- Uloga zdravstvenog sektora

u domenu detekcije nasilja i

pružanjabrze i efikasnezašti-

te žrtvama je nezamjenjiva.

Stoga, pozivam zdravstvene

radnike da aktivno rade na

identifikaciji žrtava i njiho-

vom prijavljivanju i zaštiti,

shodno crnogorskim zakon-

skim propisima. Podstaknuti

nemilim događajima koji su

potresli Crnu Goru, moramo

urgentno i efikasno raditi na

identifikaciji i pomoći žrtva-

ma –kazao jeKnežević.

Predstavnica Instituta za javno zdrav-

lje dr Marija Palibrk podsjetila je na

zabrinjavajuće rezultate istraživanja

o negativnim iskustvima u djetinjstvu

koje je prije šest godina rađenomeđu

crnogorskim studentima prve godine,

a koje je pokazalo da je skoro četvrtina

njih bila izložena fizičkomnasilju, a

svaki treći emocionalnom zanemari-

vanju.

- Čak 25 odsto prisustvovalo je sceni

nasilja nadmajkom. Nasilje nadmaj-

kom i zloupotreba alkohola najčešće

su disfunkcionalnosti u porodici. Ako

je, recimo, neki član imao problema sa

drogom za 10 puta povećava se rizik

da dođe do pokušaja samoubistva –

navela je Palibrk.

Četvrtinamladihudjetinjstvubilaizloženafizičkomnasilju

Zdravstveni

sistemmora imati

kapacitet da rano

detektuje slučaj

zlostavljanja i

zanemarivanja,

uradi procjenu

rizika u

konkretnom

slučaju, kao i da

primijeni ranu

intervenciju i

zbrine žrtvu –

kazala jeMina

Brajović

Prema njegovim riječima,

zdravstveni radnici treba da

aktivno koriste matrice za

prepoznavanje socijalnih ri-

zika, koje su, kako je kazao,

integrisane u informaciono-

zdravstveni sistem, uz podrš-

kukancelarijeUnicefa.

Šefica kancelarije SZO u Cr-

nojGoriMinaBrajovićkazala

je da je u procesu izrada naci-

onalnihsmjernicazaodgovor

zdravstvenogsistemananasi-

lje nad djecom, a koje se pri-

premaju u okviru sprovođe-

nja dvogodišnjeg sporazuma

VladeCrneGore i SZO, upar-

tnerstvu sa Unicefom, a pod

pokroviteljstvom resornog

ministarstva.

- Zdravstveni sistem mora

imati kapacitetdaranodetek-

tuje slučaj zlostavljanja i za-

nemarivanja, uradi procjenu

rizika u konkretnom slučaju,

kao i da primijeni ranu inter-

venciju i zbrinežrtvu–kazala

jeBrajović.

SmJeRnice

Izrada nacionalnih smjerni-

ca, kako je naglasila, biće svo-

jevrsan garant kompeten-

tnog, efikasnog i proaktivnog

djelovanja zdravstvenog si-

stema.

- Preporuka SZO je da Crna

Gora usredsredi svoje kapaci-

tete na osmišljavanje i sprovo-

đenjepopulacionihzdravstve-

nih intervencija. Zdravstveni

sistem, sa jakom i snažnom

primarnom zdravstvenom za-

štitomnajbolja jeplatformada

se kvalitetna intervencija do-

vede do svakog građanina ko-

me je potrebna - ocijenila je

Brajović.

Kada je riječ o suočavanju sa

nasiljem nad djecom, prema

riječima šefa predstavništva

kancelarije Unicefa u našoj

zemlji Osame Makavi Koga-

lia, ne smije biti kompromisa.

- Jedinstvenost svakog djete-

ta, njihova ranjivost i zavi-

snost od odraslih imperativ je

da imajuveću, nemanjuzašti-

tuodnasilja.Nažalost, svi smo

nedavno čuli vijest o tome što

se dogodilo u Plavu. To nas

poziva da glasno i otvoreno

govorimo o ovom fenomenu i

upozorava nas da pojačamo

napore i poboljšamo reakciju

cjelokupnog sistema u pre-

venciji nasilja, zlostavljanja,

zanemarivanja i svakog dru-

gog oblika eksploatacije djece

- ocijenio jeKogali.

Sl.R.

Sakonferencije

Izvještaj o Policijskoj akademiji

Svaki polaznikdržavu

koštaoko 15.000eura

PolicijskaakademijauDanilovgradu

Iz Španije stiže

protivpožarni

avioner traktor

Neradni dani petak 13. i subota 14. jul

PODGORICA–

Neradni dani

u Crnoj Gori za Dan državnosti

biće 13. i 14. jul, saopštilo je

Ministarstvo rada i socijalnog

staranja. Podsjećaju da su

državni organi, organi lokalne

samouprave, javne ustanove,

javna preduzeća i drugi subjek-

ti koji obavljaju djelatnosti od

javnog interesa dužni da u

praznične dane obezbijede

obavljanje poslova čijimbi pre-

kidommogle nastupiti štetne

posljedice po građane ili drža-

vu.

R. D.

Konferencija o crnogorskoj percepciji Pojas i put inicijative

Benefiti zaakademsku

i studentskuzajednicu

PODGORICA-

Pojas i put

inicijativa 16+1 jemehani-

zamkoji ćedonijeti benefite

našoj akademskoj, istraži-

vačkoj i studentskoj zajedni-

ci - kazao je rektorUniverzi-

tetaCrneGoreprof. dr

DaniloNikolićnakonferen-

ciji „KakoCrnaGoraperci-

piraPojas i put inicijativu i

16+1 saradnju“.

Kako piše u saopštenju, Niko-

lić je rekao da je UCG od osni-

vanja Incijative bio uključen u

realizaciju ideja uokvirunje.

- Jednaodnjih je 16+1Udruže-

njekoledžazaturizam,inicija-

tivakojoj sepridružioFakultet

za turizam i hotelijerstvo iz

Kotora. Nadamo se da će to

podstaći rad na razvoju obra-

zovanja i istraživanja u oblasti

turizma, saciljemdapromovi-

šemo obrazovanje i zajednički

progres - kazao jeNikolić.

On je istakao da su saradnja i

razmjena znanja glavna vri-

jednost u izgradnji obrazovne

zajednice zemalja Pojas i put

inicijative.

- Zahvaljujući ovoj incijativi,

tokom proteklih godina Crna

Gora iKina surealizovale seri-

ju zajedničkih projekata koje

imaju istorijski značaj – ista-

kao jekineski ambasadoruCr-

noj Gori Cui Živei.

Istakao je projekat izgradnje

autoputa Bar - Boljare, kao i

druge oblike saradnje na polju

obrazovanja, nauke i tehnolo-

gije, saobraćaja, logistike i in-

frastrukture, trgovine i pro-

movisanja Crne Gore kao

investicione destinacije. Uka-

zao je i na saradnju u oblasti

kulture.

Usaopštenju se ističe da je do-

prinos saradnji dao i Institut

Konfucije na Univerzitetu Cr-

neGore.

Crnogorska direktorica Insti-

tuta, doc. dr Milena Đukano-

vić, podsjetila je da je prošle

godine, u saradnji sa Ambasa-

domKine, 29 crnogorskih stu-

denata dobilo školarinu za

osnovne, master i doktorske

studije.

Onajenajavilaintenzivnijeak-

tivnosti InstituaKonfucije ko-

je će doprinijeti uspješnosti

inicijativePojas i put.

Mehanizam 16+1 je inicijativa

koja se odnosi na saradnju Ki-

ne i zemalja Centralne i Istoč-

ne Evrope i dio je globalne ini-

cijative „Pojas i put“, koja se,

takođe, odnosi na saradnju

Kine sa ostatkomsvijeta.

K. J.

RAZMJENAZNANJAGLAVNAVRIJEDNOST:

Sakonferencije

Direktorat za vanredne

situacije dobija letilicu