Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 10. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaMladi Romi do-

dijelila jedvamini grantaor-

ganizaciji Phirenamenca iz

Podgorice iKlubukulture iz

BijelogPolja zapodrškuza-

pošljavanju i legalizaciji obje-

kata, saopšteno je izovene-

vladineorganizacije.

Evaluaciona komisija, kako je

navedenou saopštenju, odluči-

lajedasusekvalitetomizdvoji-

li projekti ove dvije organizaci-

je, koji daju doprinos inkluziji

RomaiEgipćanaunašojdržavi.

- Trajanje podržanih projekata

je šest mjeseci. Ukupna vrijed-

nost projekata je 6.000 eura –

precizirali su iz NVO Mladi

Romi. Projektne aktivnosti

Kluba kulture u BijelomPolju,

kakojenavedeno,uključujuza-

pošljavanje romskog saradnika

uoblastiobrazovanjauperiodu

od pet mjeseci, saradnju sa

romskom zajednicom, poslo-

davcima i lokalnimvlastima, sa

ciljem uspostavljanja dijaloga

između poslodavaca i nezapo-

slenih Roma na lokalnom ni-

vou.

Podršku romskoj zajednici u

procesu legalizacije bespravno

sagrađenih objekata za 70 po-

rodica pružiće NVO Phiren

amenca iz Podgorice, koju

janja“ Svača narušavamir u Crnoj Gori

a Krstitelja u

kakvoj liturgiji

d davnina nalazi

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje usvojio tri pravilnika

Refundiraće troškove i

zauslugekodprivatnika

Oboljeli od dječije cerebralne paralize (G80) koji su stariji od

15 godina ubuduće će pravo namedicinsku rehabilitaciju

ostvarivati svake druge godine, dok će reumatološki pacijenti to

pravo imati svake treće godine nakon veri kacije bolesti

PODGORICA

–Novackoji

suzdravstveni osiguranici

izdvojili kakobi uprivatnoj

klinici platili zdravstvenu

uslugukojunijesumogli da

ostvarepouputu izabranog

doktora, Fondzdravstva

ubuduće će refundirati upu-

nomiznosu.

To važi i za medicinsko-teh-

nička pomagala koja se izdaju

narecept, aosiguranici ihnije-

sumogli obezbijediti u zdrav-

stvenoj ustanovi navedenoj u

ugovoru, kao i za medicinska

sredstva koja se ugrađuju lju-

dima.

Ovenovine,kakojezaPobjedu

kazaodirektor FondaSeadČi-

rgić, predviđene su pravilni-

komo izmjenama i dopunama

pravilnika o bližim uslovima i

načinu ostvarivanja određe-

nih prava iz obaveznog zdrav-

stvenog osiguranja.

LJEKOVI

- Ovim dokumentom podra-

zumijeva se i refundacija troš-

kovanaimekupljenoglijekasa

Liste, koji osiguranik nije mo-

gao da podigne na recept u vi-

sini cijene lijeka utvrđene Li-

stom ljekova. Ukoliko na Listi

lijekova nema utvrđene cijene

za lijek koji se refundira, na-

knada će se obaviti u visini

maksimalne cijene lijeka koju

je utvrdila Agencija za ljekove

i medicinska sredstva – naveo

jeČirgić.

SeadČirgić

Refundacija prema stvarnim

troškovima radiće se na osno-

vu podnijetog zahtjeva osigu-

ranog lica, dostavljenog raču-

na i druge dokumentacije

propisane pravilnikom.

Fond za zdravstveno osigura-

nje prihvatio je inicijativu ro-

ditelja djece oboljele od rijet-

kih bolesti i ljekara Kliničkog

centra, kao i Udruženja osigu-

ranih lica koja boluju od reu-

matoloških bolesti i proširio

impravo namedicinsku reha-

bilitaciju.

Izmijenjenjepravilnikkoji re-

guliše tuoblast i listabolesti za

medicinsku rehabilitaciju.

- Oboljeli od dječije cerebral-

neparalize (G80) koji su stari-

ji od 15 godina, umjesto dosa-

dašnjeg prava na medicinsku

rehabilitaciju svake treće go-

dine, sada će ostvarivati ovo

pravo svake druge godine. Za

oboljele od reumatoidnih bo-

lesti (M05.8, M06, M07.1 i

M08), u odnosu na sadašnji

pravilnik koji definiše pravo

samo na jednu rehabilitaciju

nakonverifikacijebolesti,pro-

šireno je pravo na medicinsku

rehabilitaciju svake treće go-

dine nakon verifikacije bolesti

–naveli su izFonda.

BOLESTI

Iz ove zdravstvene ustanove

dodaju da su listi za medicin-

sku rehabilitacijudodatenove

dijagnoze po osnovu kojih se

može ostvariti pravo na speci-

jalizovanu medicinsku reha-

bilitaciju, među kojima je Da-

unov s i ndrom, c i s t i čna

fibroza, Morkijev sindrom,

zloćudni i dobroćudni tumor

srca…

Upravni odbor Fonda prvi put

donio je i prijedlog pravilnika

o kriterijumima za utvrđiva-

nje cijena i načina plaćanja

zdravstvenihusluga.

Sastavni dio pravilnika čine

Metodologija za određivanje

vrijednosti kapitacije i cijena

zdravstvenihusluga uprimar-

noj zdravstvenoj zaštiti kao i

PravilaDRGšifriranja.

Sl.R.

ažne

bali

na koju Amfilohije nasrće. U

cjelini, taj lokalitet, uključujući

i sve njegove crkve, čuva duh

mjesta i vremena i svjedoči nas

i našu ranosrednjovjekovnu

prošlost, zato su se i namjerili

na njega, da ga stave u funkciju

velikosrpskih interesa izlaska

na Jadranskomore, što semora

spriječiti svimsredstvima–po-

ručio jeVučinić.

U kampanju protiv Crne Gore,

upozorava naš sagovornik,

uključene su nauka i Srpska cr-

kva, koje imaju zadatak da pse-

udonaučno argumentuju i cr-

kveno obilježe velikosrpske

nacionalističke ciljeve.

JADRAN

- Stoga su napali sve važne tač-

ke na jadranskoj obali. Prvu,

Prevlaku kod Tivta, na kojoj,

nad temeljima manastira iz

dukljanskoga perioda grade

srpski pravoslavni manastir.

Njime, kao i u ovome slučaju,

međaševelikosrpskeimperijal-

neambicijenajadranskojobali.

U barskoj opštini uzurpirali su

vrh Rumije, Bogorodicu ratač-

ku i dvooltarsku crkvu Svete

Petke u Sutomoru. Koristeći se

razlikomveličina pravoslavne i

katoličke vjerske zajednice u

Spiču u korist prve, porušili su

katolički oltar. Upravo zato što

su ta dva oltara svjedočanstvo

narodnog jedinstva podrumij-

skog kraja. Na vrhu Rumije su

isperili limeni objekat i poništi-

li tromilenijumski preistorijski

kult koji je rekultivisan Svetim

Vladimirom u 11. vijeku. Sve

ovo rade na sramotu cijele na-

učne i kulturne javnosti, Uni-

verziteta i Akademije nauka.

Ali beogradskim klerikalnim

mračnjacima odgovara da u

vrijeme bezakonja, u kojem

je Amfilohijeva volja zakon,

dovrše devastaciju materi-

jalne i duhovne baštine, pre-

sloje je svetosavskim simbo-

lima i reinterpretiraju kao

srpsku. Pokušaji klerikalne

srbijanske političke elite da

nam nametnu svoju politič-

ku volju zatrovali su odnose

u Crnoj Gori, do te mjere da

nam prijete međuvjerski i

međuetnički sukobi, i to sa-

modabi Srbijaproširilavlast

nanašuzemlju imore. Pitam

se, ima li ova država admini-

straciju da ovome stane na

kraj – zaključio jeVučinić.

SkupštinaopštineUlcinj, ka-

ko je saopšteno, donijeće, što

je prijemoguće, odluku o to-

medasearheološkomlokali-

tetu Svač odredi muzejska

namjena, kako bi se promo-

visalanjegovakulturno-isto-

rijska vrijednost i zaustavila

devastacija.

Iz Uprave policije u nedjelju

su saopštili da su zabranili

liturgiju SPC „na ostacima

Hrama Svetog Jovana Krsti-

telja u Svaču, koje je kultur-

no i arheološko dobro Crne

Gore, zato što nije blagovre-

meno prijavljena, a takođe

shodno i obraćanju Mini-

starstva kulture – Uprave za

zaštitu kulturnih dobara i

Nacionalnog savjetaAlbana-

caiizrazlogaštosupostojale

operativne informacije da

može doći do narušavanja

javnog reda imira“.

Amfilohije Radović i njegovi

pratioci liturgiju su, ipak,

održali, nedaleko od ostata-

ka crkve. Sve vrijeme tu su

bili i Ulcinjani koji su branili

Svač odSPC.

K.K.

UKliničkomcentru

uspješnourađenedvije

transplantacijebubrega

PODGORICA

-UKliničkom

centruprošle sedmice

uspješno suurađene još dvi-

je transplantacijebubrega

sa živogdavaoca. Nakon

operacije, pacijenti sedobro

oporavljaju.

Kako je saopšteno iz ove

zdravstvene ustanove, jedna

transplantacijabilajesrodnič-

ka, odnosno majka je dala bu-

breg kćerki, dok je u drugom

slučajuženasvoj bubregdoni-

ralamužu.

Transplantacioni program u

Crnoj Gori počet je prije šest

godina, a do danas je u Klinič-

kom centru urađeno 37 tran-

splantacija bubrega od kojih

36 sa živog davaoca, a samo

jedna je bila kadaverična (or-

gani uzeti sa moždano mrtve

osobe).

IzKCCGnaglašavaju da je ve-

oma važno podizanje svijesti

građana za doniranje organa

nakon moždane smrti, jer bi

takvim činom spasili mnoge

živote.

- Cilj crnogorskog zdravstve-

nog sistema je da zaživi kada-

verična transplantacija i na taj

način bi omogućili svim paci-

jentima koji imaju potrebu za

transplantacijom organa da i

ovaj vid zdravstvene usluge

dobiju blagovremeno, bilo u

našoj ustanovi ili u referen-

tnim centrima u okruženju –

piše u saopštenju.

Na ovaj način, kako se dodaje,

izbjeglebi seneželjeneposlje-

dice, a naročito, u posljednje

vrijeme sve češći apeli za pri-

kupljanje novca za transplan-

tacijuorgana u inostranstvu.

-Našazakonskaregulativado-

zvoljava doniranje organa od

bližih srodnika i od moždano

mrtve osobe – naveli su iz Kli-

ničkog centra.

Sl.R.

Dodijeljena dvamini granta za doprinos inkluziji Roma i Egipćana

Podrška legalizaciji objekata

NVOMladiRomi podržavaveć

tri godine.

- Cilj projekta „Zajednička ini-

cijativa za osnaživanje rom-

skog civilnog društva“, koji se

implementira tri godine, je us-

postavljanje konstruktivnog i

sistematičnog dijaloga između

lokalnih i nacionalnih vlasti i

romskih nevladinih organiza-

cijasaciljempoboljšanjapoliti-

ka za integracijuRoma, socijal-

ne i nk l uz i j e, sman j en j a

diskriminacije, međuetničkog

dijaloga, socio-ekonomskog

razvoja i prava građana – nave-

deno je u saopštenju.

J.B.

PODGORICA– Predsjednice

CrvenogkrstaCrneGore i u

naredne četiri godine biće

GordanaMijović iz Bara,

dok će funkcijupotpred-

sjednika obavljati dr Besim

Kadić iz BijelogPolja, dok

je za generalnu sekretarku

Nacionalnogdruštva reiza-

brana JelenaDubak.

Tako je, kako je saopšteno

iz Crvenog krste Crne Gore,

odlučeno juče na izbornoj

sjednici skupštine ove orga-

nizacije.

- Izabran je i novi Upravni

odbor, kao i Odbor za inan-

sijska pitanja. Skupština je

usvojila i novi Etički kodeks,

a formiran je i Etički odbor

koji će pratiti njegovo pošto-

vanje – istaknuto je u saop-

štenju.

Opšti je zaključak, kako je

navedeno, da je „u prote-

klom četvorogodišnjem

mandatu Upravnog odbora

postignutomnogo na una-

pređenju rada organizacije

u svim segmentima, obo-

gaćivanjemprogramskih

sadržaja i usluga, kao i na

povećanju vidljivosti i pre-

poznatljivosti humanitarne

uloge Crvenog krsta, kako u

zemlji, tako i na međunarod-

nomplanu“.

J. B.

Izborna sjednica Skupštine Crvenog krsta

Reizabrane

Mijović i Dubak

NOVI ETIČKI KODEKS:

Sa sjednice

StevoVučinić