Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 10. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vlada je

usvojiladugoočekivani plan

optimizacije javneuprave, a

prema tomdokumentu, uko-

ji jeportal Analitika imao

uvid, dokraja godine, broj za-

poslenihudržavnoj upravi

biće smanjenza tri odsto, od-

nosnoza 1.179činovnika, dok

će seuopštinamabroj služ-

benikamorati umanjiti zapet

odsto, odnosno - rješenjao

otpustućedobiti njih608.

Prema ovomplanu, koji važi za

period do 2020. godine, uku-

pan broj zaposlenihu državnoj

upravi na centralnom nivou je

ogromnih 39.306 službenika, a

na lokalnomnivou 12.174.

MoratorijuM

Ukoliko se dosljedno bude po-

štovao ovaj dokument, broj za-

poslenih u državnoj upravi, do

2020. godine, biće umanjen za

pet odsto, odnosno ukupno

1.965 službenika od polazne

vrijednosti, a broj rješenja o ot-

pustu dobiće 10 odsto opštin-

skih službenika, odnosno njih

1.217. Planpredviđa i rigoroznu

mjeru: moratorijum na zapo-

šljavanje u državnoj upravi u

narednihgodinudana.

Ugovori neće biti produženi

zaposlenima na određeno vri-

jeme.

Ministarka javne uprave Suza-

na Pribilović, podsjeća Analiti-

ka,nakonsjedniceVladekazala

je da se planu optimizacije jav-

ne uprave nije pristupilo kroz

prizmu otpuštanja, kako se če-

sto pominje u javnosti, već je

plan posmatran kao dio širih

reformskih programa, a sve ra-

di efikasnije javne uprave.

Rekla je da plan ima za cilj po-

većanje efikasnosti i efektivno-

sti javne uprave, naročito u se-

gmentu pružanja usluga

građanima i privredi.

Istovremeno, prema programu

pristupanja Crne Gore EU za

period 2018-2020. godine, pla-

nirano je jačanje kapaciteta za

464 zaposlena u 44 institucije,

što predstavlja rast zaposlenih

od 1,8 odsto.

Prema kadrovskomplanu, Vla-

da planira još veći rast, odno-

sno zapošljavanje 704 državna

službenika i namještenika u

2018. godini.

Sve ovo praktično znači da će u

državnoj upravi do 2020. godi-

ne biti i otpuštanja i novog za-

pošljavanja u skladu sa potre-

bama.

Autori planapredvidjeli suviše

desetina kratkoročnih i sred-

njoročnihmjera, među kojima

jesvakakonajvažnijamoratori-

jum na zapošljavanje u držav-

noj upravi na određeno i neo-

dređeno vrijeme u narednih

godinu dana, počev od 6. jula,

kao i prestanak radnog odnosa

za one koji su zapošljeni na

određeno vrijeme.

irF

Otpuštanje radnika odnosno

smanjenje broja zaposlenih će

se mahom raditi kroz institut

„sporazumnog prekida radnog

odnosa“ i proglašenje „tehno-

loškog viška“.

- Pristupiće se izmjenama Za-

kona o zaradama, izmjenama

Odluke o otpremninama zapo-

slenih u javnom sektoru, kao i

sprovođenju ankete za zapo-

slene o zainteresovanosti za

sporazumni prestanak radnog

odnosa uz isplatu otpremnine

- navodi se umjerama plana.

Prema ovom dokumentu, ru-

kovodilac organa odnosno

službe utvrđuje listu zaposle-

nih koji se neće anketirati zbog

potreba organa odnosno služ-

be, a u pitanju je deficitarni

stručni kadar, izvršioci sa po-

sebnim stručnim znanjima,

sposobnostima i vještinama...

Mjere predviđaju i proglašenje

tehnološkog viška uz isplatu

otpremnine za zaposlene na

kojeseprimjenjujuopštipropi-

si o radu.

Navodi se i da će se službenici-

ma koji prihvate „sporazumni

prekid radnog odnosa“ i status

„tehnološkog viška“ definisati

posebanprogrammjerauokvi-

ruInvesticiono-razvojnog fon-

da ili nekog drugog organa.

Iz Vlade su izrazili očekivanje

da će mjere, između ostalog,

uticati da se određeni broj ne-

zaposlenih usmjeri ka privat-

nomsektoru„ukojemimaveli-

ki broj slobodnih radnih

mjesta“.

r.D.

Plan optimizacije javne uprave

SjedištevišeministarstavanaTrguVektra

Bezposlaćeostati

1.179službenika iz

državneadministracije

PODGORICA

-Uovomslu-

čaju, ne radi seni okakvim

liturgijskimili duhovnim

potrebama, većo svojevr-

snom duhovnomzločinu

protiv jednoganaroda, upe-

renomprotivCrnogoraca,

Crnogoracakatoličkevjere i

katolikauopšte, koji jepo-

krivenbrigomzaduhovne

potrebe i pozivomnavjer-

ske slobode–prokomentari-

sao je zaPobjedupredsjed-

nikMitropolitskog savjeta

Crnogorskepravoslavne cr-

kveStevoVučinićpokušaj

Srpskepravoslavne crkveu

Crnoj Gori daodrži liturgiju

naostacima crkvenaSvaču

kodUlcinja, inače zaštiće-

nomkulturnomdobru.

To imnijesu dozvolili lokalna

vlast,mještani, kaoni policija,

pa je liturgija održana nekoli-

ko desetina metara dalje od

ovog vrijednog arheološkog

lokaliteta.

tenDencije

- Što ima da traži Beogradska

svetosavska patrijaršija u ka-

toličkoj crkvi Svetoga Ivana

Krstitelja u Svaču i to nekoli-

ko dana nakon pośete držav-

noga sekretara Vatikana Cr-

noj Gori. O kakvoj liturgiji

beogradskih mračnjaka se to

radi u crkvi Dukljansko-bar-

ske arcibiskupije, koja se od

davnina nalazi pod direktnim

kompetencijama rimskoga

PredsjednikMitropolitskog savjeta CPC upozorava da SPC pokušajem „osv

Što ima da traži Beogradska svetosavska patrijaršija u katoličkoj crkvi Svetoga Iva

Svaču i to nekoliko dana nakon pośete državnoga sekretara Vatikana Crnoj Gori.

beogradskihmračnjaka se to radi u crkvi Dukljansko-barske arcibiskupije, koja se

pod direktnimkompetencijama rimskoga pape – pita Stevo Vučinić

Vučinić: Napali sve

tačkena jadranskoj

Povodomdogađaja na

Svaču juče se oglasila i

Mitropolija crnogorsko-

primorska Srpske pravo-

slavne crkve u Crnoj Gori,

ističući kako je taj događaj,

„bez ikakve potrebe, pri-

vukao pažnju javnosti,

te, nažalost, opet, u dijelu

medija, prikazao Mitropo-

liju crnogorsko-primorsku

kao nekog navodnog uzur-

patora i provokatora“.

- Ljudi koji daju neodgo-

vorne i uvredljive izjave o

nastojanjima mitropolita

Amfilohija, sveštenstva i

vjernog naroda Mitropolije

Amfilohijukrivinovinari

da služe na ostacima drev-

nog hrišćanskog hrama, kao

i novinari koji, bez nastojanja

da ispitaju događaj, nekritički

prenose njihove izjave, u stvari

su oni koji dižu tenzije povo-

domovog sasvimmirnog i

redovnog događaja crkvenog

života – piše, pored ostalog, u

saopštenju.

Oni tvrde kako je „umirovljeni

paroh ulcinjski protojerej-sta-

vrofor Radojica Božović, koje-

ga svi Ulcinjani dobro poznaju,

služio na Svaču već dvadeset

godina na praznik Rođenja

Svetog Jovana Krstitelja, u

narodu poznat kao Ivanjdan“.

- Mitropolit Amfilohije je na

Svaču služio na isti dan već

nekoliko puta (najmanje tri). Da

li je iko u javnosti čuo za bilo

kakav problemna Svaču svih

tih godina? Naravno da nije,

jer problema nije ni bilo, već su

povremeno čak i lokalni mje-

štani islamske vjere učestvo-

vali na prazničnim slavljima

– tvrde oni.

Ističu kako se u nedjelju, „pot-

puno neizazvano, pojavila

grupa ljudi, koji su pokušali

da zabrane službu na osta-

cima crkve Svetog Jovana i

time navukli na sebe pažnju

javnosti“.

- Policija je korektno postupa-

la i bez incidenta omogućila

mitropolitu i okupljenom sve-

štenstvu i narodu da odsluže

svetu službu, doduše pored

crkve Svetog Jovana, što

smo u Mitropoliji nerado, ali

mirno prihvatili, razumjevši

da je tomjera kompromisa

da praznik prođe što je mir-

nije moguće – navodi se u

njihovom saopštenju.

pape? Za čije to interese ta pse-

udocrkva raspiruje mržnju na

Crnogorce katoličke vjere i ka-

tolike uopšte, svađajući nas

unutar sebe i protivu susjednih

katoličkih naroda i država – pi-

ta on. U verbalnoj ravni, ističe

Vučinić, beogradski klir de-

monstrira mržnju prema kato-

licima nazivajući ih ustašama i

vatikanskimnakotom.

- Na freskopisima katoličku je-

rarhijuoslikavajuoličenuuslu-

gama antihrista, a onda, đe im

može bit, u ovome slučaju, na

sreću su spriječeni, služe litur-

gije u katoličkim crkvama iz

dukljanskog perioda. Pitam se,

jesmo li mi kmetovi beograd-

skih feudalaca, i poligonza ras-

pirivanje mržnje na katolike,

muslimane i Crnogorce, s oči-

tom tendencijom dovođenja

zemlje u stanje haosa i sloma

ustavnoga poretka – kategori-

čan jeVučinić.

Ističe da su katedralna crkva

Svetoga Ivana u Svaču i sam

grad Svač crnogorski nacional-

ni spomenici, međaši naše dr-

žaveisimbolinašegaidentiteta.

-Onioličavajusnaguimoćnaše

ranosrednjovjekovne države

Duklje, koju je na zločinački

način slomio Stefan Nemanja i

svenjihovegradove,uklučujući

i Svač, porušio. Značaj ovoga

grada za crnogorski nacionalni

identitet ne može se riječima

opisati. Kulturni slojevi ovoga

srednjovjekovnogagradaśedo-

če vremenski raspon od dose-

ljavanja dukljanskih Slovena,

dakle, od sredine sedmog vije-

ka, do vremena dukljanskih

kraljeva,MihailaiBodina.Toje

period od nekih 500 godina. U

vrijeme prve crnogorske dina-

stije Vojislavljevića igrao je

značajnu političku i kulturnu

ulogu, i bio prijestonica

dukljansko-crnogorske drža-

ve. Uduhovnomsmislu, njego-

vi biskupi su bili sufragani

dukljansko-barske arcibisku-

pije, i njihova stolica je bila

upravo u crkvi Svetoga Ivana,

Ministarstvo nauke priprema osmi festival „Otvoreni dani nauke“

Podsticaj zavećusaradnju

naučne i biznis zajednice

PODGORICA

–Ministar-

stvonauke raspisalo jepoziv

partnerima zaosmi festival

„Otvoreni dani nauke“, koji

će seodržati od9. do 12. ok-

tobra, a čija je tema „Nauka i

inovacije zadruštvo“. Rok

za slanjeprijava je 20. jul.

Kako je juče saopšteno izovog

resora, festival ove godine ima

namjerudapodstaknenaučnu

i inovativnu zajednicu da se

direktnije povežu sa proble-

mima, potrebama i razvojnim

mogućnostima koji postoje u

našemdruštvu.

Skupom događaja, kako je

istaknuto, podiže se svijest na

koje sve načine može da se

ostvari interakcija izmeđuno-

silaca istraživanja i inovacija i

šireg društva, kako bi naučna

istraživanja bila relevantnija,

odgovornija i vodila ka bržem

prijemukrozbiznis, javne ser-

vise, obrazovanje i generalno

doprinosila kulturi društva.

-Krozčitavfestivalnaučnaza-

jednica, biznis zajednica, Vla-

da i civilno društvo treba da

što više dolaze u kontakt i

ostvaruju dijalog. Na ovaj na-

čin dao bi se i doprinos izradi

strategije pametne specijali-

zacije, za koji je u toku proces

preduzetničkog otkrivanja,

kroz koji se upravo pravi dija-

log na temu nauke i inovacija

za ekonomski i društveni

prosperitet – naglasili su iz

ovog resora.

Detalji poziva potencijalnim

partnerima, te programski

koncepti u okviru kojih se za-

interesovani mogu prijaviti,

nalaze se na veb straniciMini-

starstva nauke.

j.B.

Saprošlogodišnjeg festivalanauke

Policijazabranila skupSPC