Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 10. jul 2018.

Ekonomija

rijavu bespravnih objekata

Pobjedi saopštio da je do petka

opštinama, u skladu sa Zako-

nomo planiranju i izgradnji, bilo

podnijeto 13.000 zahtjeva za

legalizaciju bespravnih objekata.

Čanović očekuje da do isteka roka

za podnošenje prijava dođe do

značajnog povećanja broja zahtje-

va za legalizaciju. Istakao je da je

ministarstvo od početka najavilo

sprovođenje zakona bez izuzetka,

a takav je slučaj i sa dijelom koji

se bavi legalizacijom i pozvao

građane da iskoriste mogućnost i

podnesu zahtjev za legalizaciju do

isteka roka.

S. P.

a legalizacijuse

nijeti i 16. jula

PODGORICA

Rast proizvodnje u prošloj godini u odnosu

na 2016. zabilježen je za katranizovani makadam, svjež

beton i četinare, pokazalo je istraživanje Monstata koje se

sprovodi na osnovu PRODCOM liste kao zvanične nomen-

klature industrijskih proizvoda.

Proizvodnja katranizovanogmakadama porasla je 9,5

odsto na 86.100 tona, a svjež beton 109,9 posto na 719.300

tona. Sječa četinara povećana je 0,9 odsto na 93.700 kubi-

ka, a proizvodnja brašna od pšenice ili napolice 54,8 odsto

na 11.800 tona. Pad od 38,2 odsto na 195.900 kilograma

imala je proizvodnja ljekova koji sadrže peniciline, strepto-

micine ili njihove derivate.

S. P.

IstraživanjeMonstata o industrijskoj proizvodnji za prošlu godinu

Dupliranaproizvodnjabetona

omdržavom

konkurentna - naveli

su iz SGM.

U NLB kažu da je teško

računati na smanjenje pro-

vizija, ali ne isključuju da je to

moguće razmatrati. Objasnili su

da posluju preko korespondent-

skih banaka Rajfajzen Beč, Uni-

kredit Austrija, NLB Slovenija,

Banjaluka, Priština, Tutin i Sara-

jevo, Komercbank, Dojče bank i

Trast kompani Amerika. Sma-

trajudasucijenetransakcijasve-

dene naminimum, jer postoji ja-

ka domaća konkurencija.

- I poredaktuelnih tarifa, bilježi-

mokonstantanrastobimameđu-

narodnog platnog prometa. Za

inostrana plaćanja NLB za kli-

jente grupe nudi niže naknade.

Za pravna lica nudimo i „jedin-

stvenu tarifu“ od pet eura bez

obzira na visinu transakcije za

sva elektronska plaćanja sa valu-

tomT+2, obavljena preko bana-

ka unutar NLB grupe – kažu u

NLBPodgorica.

IuCKBkažudasuinokorespon-

dentnebankeposljednjihgodina

povećale svoje zahtjeve, koji se

odnose na sprečavanje pranja

novca.

- To rade po zahtjevu njihovih

regulatora, što značajnoutiče na

povećanje cijena njihovih uslu-

ga. Još jedan od razloga za više

cijene usluga ino banaka je izla-

zak iz ovog regionaKomercban-

ke Frankfurt, preko koje je veći-

na crnogorsk ih banaka u

prethodnih20godina realizova-

la međunarodne platne transak-

cije -objašnjavaju izCKBi doda-

judaćeulaskomuEUCrnaGora

moći da koristi neke od platnih

sistema Unije, kao što su SEPA,

EBA,TARGET2.

M.P.M.

Tarife

U CKB preduzećima međuna-

rodnu transakciju do 5.000

eura naplaćuju 20 eura, a veću

0,30 odsto, minimun 31 euro.

Plaćanja prema Srbiji do 5.000

eura naplaćuju 15 eura, veću

0,30, a minimum 26 eura. Sta-

novništvumeđunarodna pla-

ćanja do 1.500 eura naplaćuju

jedan odsto ili minimumdevet

eura. NLB irmama ino tran-

sakcije naplaćuje 0,20 i 0,50

odsto od iznosa, a minimum

deset eura. U cijenu nijesu

uračunati troškovi ino banke.

Za stanovništvo je takođe

minimumdeset eura. U SGM

irmama naplaćuju za stan-

dardno valutiranje D+2, ako je

godišnji promet do 250.000

eura 0,45 odsto, a minimum je

deset eura po nalogu. Stanov-

ništvo za transakciju do 3.000

eura plaća 15 eura po nalogu

pa nadalje. U Adiko banci

kompanije za transakcije do

2.500 eura plaćaju deset, do

pet hiljada 20 eura, a do pola

miliona 0,35 odsto.

Provizija

na plaćanje u

inostranstvu se kreće od

deset eura do 0,35 odsto

vrijednosti transakcije.

Tako će biti sve do ulaska

u EU, kada ćemoći da se

koristi neki od platnih

sistema Unije

po

ino

e

PODGORICA

Desna cijev tunela Vjeternik, najdužeg na

prioritetnoj dionici autoputa Bar - Boljare, probijena je juče -

saopšteno je Pobjedi iz Bemaksa.

Ukupna dužina tunela je tri kilometra po cijevi. Bemaks je

probijao tunel sa sjeverne, a kompanija CRBC, kao glavni

izvođač, sa južne strane.

- Saradnja kineske i domaće radne snage rezultirala je da se

tunel probije u roku – poručili su iz Bemaksa i naglasili da će

lijevu cijev probiti za tri dana, tako da je Bemaksu za proboj

ostala još jedna cijev na tunelu Vežešnik od ugovorenih 11

kilometara tunela.

- Preostalu cijev tunela Vežešnik planiramo da probijemo do

kraja ovogmjeseca – rekli su iz Bemaksa.

Gradnja prioritetne dionice Smokovac - Uvač - Mateševo,

dugačke 41 kilometar, počela je 11. maja 2015. godine, od kada

kreće rok od četiri godine za završetak radova. Izgradnja

autoputa koštaće državu 809miliona eura.

S.P.

Aktivnosti kompanija Bemaks i CRBC na autoputu

Desnacijev tunela

Vjeternik probijena

PODGORICA

Akcizana ga-

ziranapićakoja iznosi 20cen-

ti po litruneće semijenjati u

ovoj godini, saopšteno je iz

Ministarstva finansija.

- Predloženim akciznim kalen-

daromna gazirana pića predvi-

đa se zadržavanje postojećeg

nivoa akcize. Predloženim iz-

mjenama zakona o akcizama u

narednoj godini predviđa se

smanjenjesa30centina25cen-

ti po litru, a 2020. sa 40 na 30

centi po litru - objašnjeno je iz

ovogVladinog resora.

Izmjenama akcizne politike od

1.septembraovegodinepojefti-

niće cigarete.

- Izmjenama, koje je Vlada

usvojila na sjednici u petak, ci-

jena cigareta po paklici biće u

prosjeku niža 20 do 30 centi -

podsjećaju izMinistarstva.

Novim akciznim kalendarom

za duvan akcizne stope vraćaju

senanivokojijevažiouperiodu

od prošlogodišnjeg avgusta i na

tomnivoućesezadržati dokra-

ja naredne godine, a od 2020.

godine slijedi postepeno uskla-

đivanje sa evropskom akci-

znompolitikom. Resorni mini-

star Darko Radunović je

objasnio da sumjere preduzete

dabi sezaustaviodalji paduna-

plati prihoda po ovomosnovu.

Smanjivanje akcize na cigarete

naišlojenaodobravanjeiuUni-

ji poslodavaca, apodsjetili suda

suoni to tražili više puta.

- Ministrova izjava da je pret-

hodna odluka bila greška do-

datno govori o spremnosti Vla-

de da sasluša glas privrede,

ispravi propuste i uvede mjere

koje imaju za cilj rasterećenje

poslovanja i očuvanje održivo-

sti preduzeća - saopštili su iz

UPCG i podsjetili da su i prili-

komkreiranja prethodne odlu-

ke Vlade tvrdili da će dodatni

nameti donijeti isključivopore-

mećaje na tržištu i probleme

javnim finansijama, a najveći

negativni efekat je uvećanje si-

ve ekonomije.

- Ona sistemski uništava svaki

segment ekonomije, a finalni re-

zultat je nezadovoljstvo kako

privrednika, zbog nefer uslova,

tako i države koja gubi budžet-

ske prihode. Nadamo se da će se

u narednom periodu, prilikom

kreiranja sličnih odluka, Vlada

prethodno konsultovati sa pred-

stavnicima biznisa, i uvažiti nji-

hovepreporuke,jerzbogtakvihi

sličnihrješenjanajvećiudartrpe

preduzeća, a posredno i građani

- naveli su izUPCG.

M.P.M.

Usporavanje akciznog kalendara oduševilo UPCG, iz Ministarstva nansija pojasnili

Do januaraakcizena

gaziranapića20centi

PODGORICA

Na Montenegroberzi

je juče prodato 4.670 akcija Jugope-

trola za 53.735 eura. Cijena po akciji

je bila 11,5 eura, što je nepromijenje-

no u odnosu na prethodne transakci-

je. Jugopetrol ima 4,65 miliona akcija

kojima se posljednjih pola godine

intenzivno trguje.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

Prodateakcije

Jugopetrola

za54hiljade

PODGORICA

Opštine i državni organi koji

kandiduju projekte za kapitalni budžet ponekad

dostavljaju podatke koji ne odražavaju stvar-

no stanje. Takođe se događa da dostavljaju

projekte bez planske dokumentacije, urbani-

stičko-tehničkih uslova i revidovane tehničke

dokumentacije. Direkcija javnih radova nema

mogućnost provjere dostavljenih podataka u

procesu pripreme kapitalnog budžeta - naveli su

iz Ministarstva turizma i održivog razvoja u dopi-

su Ministarstvu inansija povodom realizacija

preporuka DRI. U izvještaju se ne navodi o kojim

projektima je riječ.

Vlada je na prethodnoj sjednici razmatrala rea-

lizaciju akcionog plana za primjenu preporuka

DRI na kraju prvog kvartala tekuće godine.

U dijelu koji se odnosi na kapitalni budžet se

navodi da se ova preporuka mora stalno primje-

njivati.

U dopisu Ministarstva turizma se navodi da u

pomenutim slučajevima izostaje realizacija pro-

jekata dok se ne kompletira tehnička dokumen-

tacija, i tada Direkcija ulaže dodatne napore da

u okviru svojihmogućnosti stvori pretpostavke

za realizaciju. Dodali su da Direkcija prilikom

planiranja kapitalnog budžeta daje prioritet

završetku započetih projekata, ali se „često ne

usvajaju iznosi sredstava koje predlažu i koji su

neophodni za njihov završetak“.

Iz Ministarstva saobraćaja su informisali da

se Direkcija za saobraćaj pridržava Zakona o

budžetu i iskalnoj odgovornosti.

- Pridržavamo se zakona - realno planiramo

kapitalni budžet i dajemo prioritet započetim

projektima - saopštili su iz Ministarstva saobra-

ćaja.

M.P.M.

Realizacija preporuka DRI u dijelu kapitalnog budžeta

Projekti sanetačnimpodacima

JučeprobijenVjeternik