Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 10. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Novi general-

ni direktor Portonovi Resort

Management Company

(PRMC) je Stevan Milić, saop-

šteno je iz kompanije Azmont

investments.

Milić je bio članmenadžmenta

Azmont investmentsa od 2014.

S.P.

Promjene umenadžmentu

kompanije Portonovi

Milićnovi

generalni

PODGORICA

Cijene goriva u Crnoj Gori neće

se mijenjati naredne dvije sedmice, saopšteno

je iz Ministarstva ekonomije. Eurosuper 95 i 98

će koštati 1,38 eura, odnosno 1,41 euro, dizel 1,26

eura, koliko će koštati i lož ulje za veleprodaju.

Posljednje promjene cijena bile su 26. juna, kada

su smanjene tri do četiri centa.

Maksimalne maloprodajne cijene goriva u Crnoj

Gori usklađuju se svakog drugog ponedjeljka, u

zavisnosti od promjene cijena naftnih derivata

na međunarodnom tržištu i valutnog odnosa

eura i američkog dolara.

S. P.

Domaće tržište na nih derivata

Cijenegorivabezpromjene

PODGORICA

Građani će i u

ponedjeljak, 16. jula, moći da

podnesu zahtjev za legalizaciju

bespravnih objekata, saznaje

Pobjeda.

Prema saznanjima Pobjede,

Ministarstvo održivog razvoja će

za takav potez iskoristiti pravno

utemeljenje zasnovano na osnovu

Zakona o upravnompostupku i

omogućiti građanima da i u pone-

djeljak podnesu zahtjeve. Zakon

o upravnompostupku propisuje

da, ako posljednji dan roka pada

u nedjelju ili na dan državnog pra-

znika, ili u neki drugi dan kad jav-

nopravni organ pred kojim treba

preduzeti radnju ne radi, rok ističe

istekomprvog narednog radnog

dana.

Generalni direktor za razvoj sta-

novanja u Ministarstvu održivog

razvoja Marko Čanović je ranije

Ministarstvo održivog razvoja produžava rok za

Zahtjevi

mogupo

PODGORICA/BAR

ULuci

Bar pretovareno jeu junu

154.389 tona tereta, što je

148postovišeuodnosuna

isti prošlogodišnji period.

Izkompanije sukazali da je

junbio izuzetnouspješan

zaLukuBar, po svimfinan-

sijskimi naturalnimpoka-

zateljimaposlovanja.

- Evidentan je trend rasta od

92.243tone,jerjeujunuproš-

le godine pretovareno 62.145

tona - navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su naveli da su

stalna nastojanja menad-

žmenta da se proaktivnom

poslovnom i komercijalnom

politikomuLukuBar dovedu

noverobe i tereti, kao i oni ko-

ji se dugo pretovaraju u luka-

ma regiona, iako prirodno

gravitirajuBaru.

- Uvećanje od 148 posto pre-

tovarenog tereta u odnosu na

uporedni period prošle godi-

ne ne ostavlja prostor da se

uspješnost ovakvog načina

poslovanja dovodi u pitanje -

dodajeseusaopštenju i navo-

di da je u junu priveden kraju

rad na prostorno-planskoj

dokumentaciji, odnosno

ključnom dokumentu - pro-

stornomplanu za obalno po-

dručje Crne Gore, u dijelu

privredne zoneBar.

- Nakon što je taj dokument

usvojilaKomisijazaekonom-

skupolitikuiVlada,uskoroće

biti usvojen i u Skupštini.

DUP Privredne zone Bar je

istekao 2010. godine i od tada

ništa nije preduzimano, a

zbog zanemarivanja značaja

donošenja jednog ovakvog

strateškog dokumenta, sta-

gnirali su mnogi poslovi sa

vrlo značajnim partnerima -

precizirali su izLukeBar.

S.P.

Jun bio izuzetno uspješan za Luku Bar

Pretovar porastao 148posto

Crna Gora još nema direktni platni promet ni sa jed

PODGORICA

CrnaGorane-

madirektni platni promet ni

sa jednomdrugomzemljom, a

posljedica suvisoke tarife za

međunarodnaplaćanja.

Nijedna od 15 poslovnih banaka

nijebilazainteresovananidaus-

postavi direktan platni promet

sa Srbijomi BiH, koji jeCentral-

na banka pripremila prije deset

godina. Bankari, međutim, za-

dovoljno trljaju ruke, jer su od

naknada i provizija uprošloj go-

dini zaradili ukupno 47miliona,

u šta su uključene i tarife za pla-

ćanje prema inostranstvu. Pri-

vrediigrađanimaostajesamoda

čekajuulazakuEUjer će se tada

priključiti platnim sistemima

EU. Do tada ovaj promet ovdaš-

njebankeobavljajuprekokores-

pondentskih banaka u inostran-

stvu, koje takođe zaračunavaju

svoje tarife.

ČEKAJUĆI EU

NapitanjePobjedezaštodosada

ni sa jednomzemljomnijeuspo-

stavljen direktan platni promet,

iz CBCG su kazali da to nije uo-

bičajenapraksa izmeđuzemalja

sa različitimvalutama.

- Platni promet funkcioniše naj-

normalnije sa svim zemljama.

Ulaskom u EU Crna Gora će se

priključiti platnim sistemima

Unije – rekli su iz CBCG i pod-

sjetili danijednabankanije ima-

la interesadaprihvati sporazum

o kliringu, koji su potpisale cen-

tralne banke Crne Gore, BiH i

Srbije. Komentarišući žalbe pri-

vrede i građna da banke ove us-

luge papreno naplaćuju, iz

CBCGpodsjećajuda suove tari-

fe u nadležnosti banaka i da oni

ne mogu uticati na njihovu visi-

nu.

OBJAŠNJENJEBANKARA

Iz banaka kažu da su inostrane

banke povećale zahtjeve zbog

borbe protiv pranja novca, kao i

zato što je Komercbank Fran-

kfurt otkazala saradnju sa ov-

dašnjim bankama… Niti jedna

odbanakanijedirektnoodgovo-

rila na pitanje Pobjede zašto se

ne uključuje u direktan platni

promet. Samo ističu da su tran-

sakcijejeftinijeuokviruistegru-

pe.

Iz Sosijete ženeral banke kažu

da rade posredstvomkorespon-

dentnih banaka. U tarifu za me-

đunarodna plaćanja ulaze troš-

kovi korespondentnih banaka,

na koje, kako kažu, nemogu uti-

cati, auračunava se i cijenauslu-

ge za transakcije.

-Naša banka prati tržišne cijene

i nastoji da bude maksimalno

Direktorica procesinga u Erste banci Žana Mijović-Vukčević kaže da

irme njihovi klijenti dvije godine u okviru grupe imaju povlastice.

- Naši podaci pokazuju da klijenti kroz FITmodel mogu da uštede 50

odsto od naknade koje bi inače platili u ino platnomprometu, zavisno

od opcije troškova koju odaberu – objasnila je ona.

Zahvaljujući servisu FIT2.0 (Fast Intragroup Transfer) preduzeća

imaju 25 odsto niže provizije u okviru Erste i Šparkase grupe. FIT

model se primjenjuje umreži od 20 banaka članica Erste i Šparkase

grupe u Austriji, BiH, Crnoj Gori, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Make-

doniji, Moldaviji, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji. Povlašćene tari-

fe važe za transfere u euru, američkomdolaru, švajcarskom franku i

britanskoj funti. Erste banka, podsjeća Mijović-Vukčević, obavlja plat-

ni promet prekomreže korespondentnih banaka, među kojima su

Erste banka Hrvatska i Beč, Štajermarkiše i Šparkasen iz Graca, Dojče

banka Frankfurt, ING i KBC iz Brisela, Rajfajzen centralbanka Beč.

- Zbog speci ičnosti regiona, banka ima veliki broj razmijenjenih tako-

zvanih „RMA ključeva“. To je SWIFT servis koji omogućava bankama

da direktno šalju i primaju razne vrste inansijskih poruka, što značaj-

no smanjuje vrijeme transfera i eventualne troškove posredničkih

banaka - objasnila je direktorica.

Erste:

Uokvirugrupe

ušteda50odsto

Banke sk

naplaćuj

transakc

USD

1.17240

JPY 129.65000

Kursna lista

GBP 0.88595

CHF

1.16340

AUD

1.58090

CAD

1.53970

PODGORICA

Unapređe-

njeposlovnog ambijenta

ostajeprioritet broj jedan,

saopšteno je juče izAmerič-

keprivrednekomorenakon

generalne skupštinenakojoj

jeobilježenadecenija radau

Crnoj Gori.

Skupštini je prisustvovala i

ambasadorka SAD u Crnoj

Gori Margaret Uehara, koja je

istakla da je AmCham snaga

pozitivnog ekonomskog rasta

uCrnoj Gori.

- Sa svojim kompanijama čla-

nicama, liderimauposlovnom

razvoju na ovom tržištu,

AmCham predstavlja izuzet-

novažnogpartnerazaukupan

razvoj nacionalne ekonomije

- ocijenila je ambasadorka.

Predsjednica AmChama Ka-

tarinaBulatović jeocijenilada

je ta asocijacijauprotekloj de-

ceniji ispunila svoju viziju da

bude reprezent kolektivnog

glasameđunarodne biznis za-

jedniceuCrnojGoriipouzdan

partner na putu razvoja po-

slovnog ambijenta. Izvršni di-

rektor AmChama dr Marko

Miročević kazao je da je ta or-

ganizacija

posvećena razvoju.

-Ciljsvihnašihprogramaiini-

cijativa je konstantno razvija-

nje organizacije i kreiranje

nove mogućnosti za naše čla-

nice - istakao je on.

Podsjetili su na dobru sarad-

nju sa Vladom i na program

stažiranja, u okviru kojeg sva-

ke godine desetine studenata

obavi praksu u kompanijama

članicamaAmChama.

Ova komora danas okuplja 80

članica.

M.P.M.

Američka privredna komora u Crnoj Gori obilježila deceniju rada

Poboljšanjeposlovnog

ambijentaključni zadatak

PODGORICA

Prošle sed-

mice jeuokvirukampanje

„Budi odgovoran“ evidenti-

rano39primjedbi, saopšteno

je izMinistarstva finansija.

Nije izrečena nijedna novčana

kazna jer nepravilnosti nijesu

utvrđene prilikom kontrole

podgoričkog „Bluz bara“ i

„Unike“, hercegnovskih kono-

ba „Ambasada“ i „Rafaelo“,

parkingau tomgradu, izdavao-

ca ležaljki na plaži uNjivicama

i apartmana „Perezaj“ u Baru.

Inspektori nijesumogli obaviti

kontrolu na osnovu prijave o

nelegalnom izdavanju kuće u

Herceg Novom, jer u pritužbi

nije navedena adresa.

- Uproceduri su prijave koje se

odnose na kafeteriju „Veneci-

ja“, pekaru „Evropa“, kineski

butik, „Buda bar“ i restorane

„Fishka“i„Latavola“uUlcinju,

kamp „Modra rijeka“ u Pluži-

nama, ćevabdžinicu „Veteran“

u Beranama, restoran „Neks“ i

prodavnicu „Soto“ u Baru,

kvantaškupijacuuMeljinama i

kafebar „Tajm“uPodgorici, ul-

cinjsku Veliku plažu i tivatsko

Ostrvo cvijeća, bjelopoljski re-

storan „Mahal“ i Opštubolnicu

u tom gradu, piljare u Rožaja-

ma,prodavnicuuBudvi,proda-

ju Farmasi proizvoda u Baru,

nelegalnu gradnju u Ulcinju,

kafebar „Marinero“uZelenici,

restoran „Sejlor“ i prodavnicu

Idea u Herceg Novom, kafić

„Kuba libre“ i neuređenost pla-

ža na Žanjicama – navedeno je

u saopštenju.

R.E.

Kampanja „Budi odgovoran“

Protekle sedmice

stiglo39prijava

LukaBar