Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 10. jul 2018.

Politika

BUDVA

Nakon štovladaju-

ćavećina, kojučineDemo-

krate iDemokratski front, ni

jučenijeuspjeladaobezbije-

di kvorumzaodržavanje

sjednice lokalnogparlamen-

ta, predsjednikopštineDra-

ganKrapovićnajavio jeda će

unarednihnekolikodana

koalicionimpartnerima

uputiti prijedlog za skraće-

njemandata lokalnogparla-

menta, kakobi izdejstvovao

raspisivanjevanrednih izbo-

ra i spriječiouvođenjepri-

nudneupraveu tomgradu.

Krapović će ovo učiniti po na-

logu Glavnog odbora Demo-

krata,kojijeunedjeljuovlastio

budvanski ogranak te partije

da spriječi uvođenje prinudne

upraveiiniciraskraćenjeman-

data lokalnog parlamenta.

Upitno je,međutim, da li će lo-

kalna vlast u Budvi uspjeti da

obezbijedi većinu kako bi se

sjednicaSOBudvauopšteodr-

žala.Kakosadastvari stoje, sve

zavisi od toga šta će uraditi na-

zavisni odbornik Stevan Dža-

ković, koji je u izjavi za Pobje-

du naveo da još nije odlučio da

li će doći na novo zasijedanje

SO.

Sve, kako je rekao, zavisi od to-

ga kakav će biti stav lidera De-

mokrata Alekse Bečića o pri-

Predsjednik opštine Budva spreman da koalicionimpartnerima

uputi prijedlog o skraćenjumandata lokalnog parlamenta

MJU:Čudinas

neobaviještenostVujovića

Ministarstvo javne uprave saopštilo je juče da je odluka

Vlade o uspostavljanju prinudne uprave u opštini Budva 6.

jula objavljena u Službenom listu Crne Gore, kada je i stupila

na snagu.

Iz tog resora su na taj način reagovali na izjavu predsjednika

SO Budva Đorđa Vujovića, koji je izjavio da još nije dobio

upozorenje Vlade o uspostavljanju prinudne uprave.

- Kako je odluka objavljena u Službenom listu 6. jula i stupila

na snagu danomobjavljivanja, od kada teče rok za održa-

vanje sjednice, čudi izjava predsjednika SO Budva o neo-

baviještenosti o odluci Vlade – navedeno je u reagovanju

Ministarstva javne uprave.

jedlogu koji je juče uputio toj

partiji i ukome je, radi rješava-

nja političke krize, ponovio

svoj raniji zahtjev za uvođenje

otvorenih izbornih lista u iz-

borno zakonodavstvo.

-Neznamni ja još štaćuuradi-

ti. Razmisliću da li ću doći na

tu sjednicu. Prije nego što od-

lučim, moraću da se konsultu-

jem sa još nekim oko toga.

Možda bi ovako na prvu loptu

bilo logično da se dođe na tu

sjednicu i glasa o skraćenju

mandata, ali evo, stvarno ne

znam. Njima očigledno ne pa-

danapametdaneštoštosamja

tražio uzmu u razmatranje.

Vjerujemda je gospodinBečić

pročitao moje saopštenje, vi-

djećemo šta će biti – rekao je

Džaković.

Ukoliko se do narednog petka,

kada ističe rok od 15 dana koji

je Vlada dala lokalnoj upravi,

ne održi sjednica SO Budva, u

tom gradu će biti uspostavlje-

na prinudna uprava.

Predsjednik opštine Dragan

Krapović ponovio je da će uči-

niti sve da to spriječi.

-Pripremamprijedlogzaskra-

ćenjemandata i vijećemokako

ćena to reagovati ukoaliciji. Ja

ne mogu da uputim formalno

prijedlog, to moraju da urade

odbornici, ja to samomogu da

predložimvladajućoj koaliciji,

koja treba da inicira skraćenje

mandata lokalnog parlamenta

– rekao jeKrapovićPobjedi.

A predsjednik budvanskog

parlamenta, Đorđe Vujović,

koji je jučerašnju sjednicu od-

ložionazahtjevDF-a, saopštio

je da je to učinio kako bi vlada-

jućoj većini dao prostora da

pronađu rješenje za izlazak iz

krize.

-Mojciljjedasepolitičkojgru-

paciji koja je na vlasti da pro-

stora i vremena da nađu rješe-

nj e za i z l azak i z kr i ze.

Razgovarao sam sa predstani-

cima Crnogorske i očekujem

od njih da sjednemo i da u di-

rektnom razgovoru sa njima,

kako je i predsjednikKrapović

rekao, nađemo rješenje. Raz-

govaraću i sa nezavisnim od-

bornikomStevanomDžakovi-

ćem– izjavio jeVujović.

Onjeporučiokakosuvanredni

izbori posljednjaopcijazanje-

ga i za DF. Rekao je i da će ter-

min održavanja naredne sjed-

n i c e SO b i t i naknadno

određen. Vujović je dodao i

kako jošnijedobioupozorenje

Vlade o uspostavljanju pri-

nudne uprave, ukoliko do 20.

julanebudeodržanozasijeda-

nje budvanskog parlamenta.

Đ.Ć.

Izbori ili prinudna

upravazavisićeod

voljeDžakovića

PODGORICA

Češkapodr-

žavaCrnuGorunaputuka

punopravnomčlanstvuuEU

i spremna jeda joj ponudi ek-

spertskupomoćna tomputu

–kazao jeKarelUrban, prvi

rezidentni ambasador te ze-

mljeunašoj državi, tokomsa-

stanka saMilomĐukanovi-

ćem, predsjednikomCrne

Gore.

Ambasador Urban je, kako je

saopšteno iz Đukanovićevog

kabineta, istakao da je prioritet

češke vanjske politike prošire-

nje EU i podrška Zapadnom

Balkanu, ali i potvrdio spre-

mnost za dalju ekspertsku po-

moć Crnoj Gori u procesu pri-

druživanja i razmjeni iskustava

tokompregovaračkog procesa.

Đukanović jezahvalioambasa-

doru na podršci koju Češka

pružaukontinuitetuCrnojGo-

ri, kako na bilateralnom planu

tako i u procesu pridruženja

EU, dodaje se u saopštenju.

-Potvrdio jeopredijeljenost cr-

nogorske državne politike za

evropskisistemvrijednosti,do-

stizanje višeg kvaliteta života

za građane kroz sveobuhvatne

društvene reforme – navodi se

u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili da

dvije države vežu prijateljski

odnosi i dobar nivo saradnje.

Ocijenjeno je da Crna Gora i

Češka kroz unapređenje ugo-

vorne baze dodatno mogu

osnažiti odnose u oblasti eko-

nomije, investicija i turizma.

Posebno je značajnimocijenje-

na inicijativa o saradnji dva

univerziteta u oblasti izučava-

njajezikairazmjenistudenatai

iskustava.

I.K.

Predsjednik Crne GoreMilo Đukanović

razgovarao sa ambasadoromRepublike Češke

Urban: Pomoći ćemo

vamnaputukaEU

PODGORICA

Nakonocjena

zvaničnika izSrbijeda slanje

crnogorskihoficiranaKoso-

vonijeprijateljski čin,mini-

star vanjskihposlovaCrne

GoreSrđanDarmanovićka-

žeda slanje crnogorskihvoj-

nikanaKosovopredstavlja

ispunjavanjemeđunarodnih

obaveza, tedanije riječone-

prijateljskomčinupremaSr-

biji.

Darmanović je to saopštiouoči

Samita oZapadnomBalkanu u

Londonu.

- Nema ništa neprijateljsko,

Crna Gora je vjerna ispunjava-

nju svojihmeđunarodnih oba-

veza, i tome da doprinosi sta-

bilnosti u regionu. To je jedina

svrha našeg angažmana, rekao

jeDarmanović.

Ministar vanjskihposlovauče-

stvovao je u Londonu na sa-

stanku šefova diplomatija Za-

padnogBalkanakojiseodržava

u okviru petog samita Berlin-

skog procesa, saopšteno je iz

njegovog kabineta.

Učesnici ministarskog sastan-

ka, čiji je domaćin ministar

Ujedinjenog Kraljevstva Veli-

ke Britanije i Sjeverne Irske za

Evropu Alen Dankan, bili su

šefovi diplomatija Albanije,

Bosne i Hercegovine, Srbije,

Makedonije, Kosova, Hrvat-

ske, Bugarske, Poljske, visoki

zvaničnici Austrije, Njemačke,

Italije, Slovenije, Francuske i

evropskikomesarzasusjedsku

politiku i pregovore o prošire-

njuJohanesHan.

R.P.

Ministar vanjskih poslova na sastanku šefova

diplomatija Zapadnog Balkana u Londonu

Darmanović: Slanje

oficiranaKosovo

nijeneprijateljski čin

KOLAŠIN

Novi predsjednik

Skupštine opštine je Milan

Đukić, profesor geografije u

SMŠ „Braća Selić“. Izabran je

glasovima koalicione većine

koju čine DPS, Grupa građana

i SD sa 18 odbornika. Na sjed-

nici je usvojen izvještaj OIK-a

o rezultatima lokalnih izbora

27. maja, a verifikovani su

mandati odbornika. DPS ih

ima 13, Demokrate šest, koali-

cijaDF-SNPpet,Grupagrađa-

na tri, SDdva i SDPdva.

Odbornici Demokrata su na-

pustili zasijedanje prije glasa-

nja o novom predsjedniku

Skupštine opštine.

Dr.P.

Kolašin

MilanĐukić

predsjednik

Skupštine

opštine

PODGORICA

Zajednički

projekti i ostvarena saradnja

ukolektivnomsistemube-

zbjednosti pokazujudaCrna

Goraostaje značajan save-

znikSjedinjenihAmeričkih

DržavanaBalkanu, ocijenio

jenovoimenovani izaslanik

odbrane, KregPeri.

Ministar odbrane Predrag Boš-

ković,kojisejučesastaosaPeri-

jem, kazao je da očekuje da se

nastaviuspješnasaradnjaMini-

starstva odbrane i SAD.

Bošković je istakao važnost

strateškog partnerstva Crne

Gore i SAD, odnosno sveobu-

hvatne odbrambene saradnje

dvije zemlje, što jeodposebnog

značaja za razvoj kapaciteta cr-

nogorskog sistema odbrane.

- Bošković je izdvojio školova-

nje crnogorskih kadeta na voj-

nim akademijama u SAD, bila-

teralne sastanke na najvišem

nivou, razmjenu ekspertskih

iskustava i znanja i zajedničku

obukuzapripadnikeVojskeCr-

neGore, navodi se u saopštenju

Ministarstva. Posebno jenagla-

šena podrška procesima mo-

dernizacije Vojske Crne Gore.

Prema riječima Boškovića, Cr-

na Gora, kao najmlađa NATO

članica teži da unaprijedi svoj

odbrambeni sistem. U toku sa-

stanka, Bošković je u ime pred-

sjednikaCrneGore,MilaĐuka-

novića, odlazećem izaslaniku

odbrane, pukovnikuTarkvintu,

uručio crnogorskuMedalju za

zasluge.

R.P.

Ministar odbrane Predrag Bošković razgovarao s novimameričkim

izaslanikomodbrane KregomPerijem

CrnaGora značajansaveznikSAD

BAR

Zapredsjednika

SkupštineopštineBar juče

je apsolutnomvećinomgla-

sova izabranMićoOrlandić,

nosilac listeSocijaldemo-

kratana lokalnimizborima,

predsjednikopštinskogod-

bora i potpredsjednikove

partije.

Dugogodišnji uspješni politi-

čar, jedna od najautentičnijih

ličnosti barske i političke scene

na nivou države, za prvog čo-

vjeka lokalnog parlamenta iza-

bran je na sjednici Skupštine

opštine, tajnim glasanjem. Po-

drškujedobiood28odbornika.

Sjednici je prisustvovalo 36 od

37 odbornika koliko broji bar-

skiparlament.Sjednicusuprije

glasanja napustili predstavnici

koalicije „Bar za 21. vijek“. Va-

silije Lalošević iz SNP nije na-

pustio sjednicu, ali nije uče-

stvovaou glasanju.

V.K.V.

BAR:

Sjednica Skupštine opštine

MićoOrlandićnovi šef

barskogparlamenta

MićoOrlandić

Sa jučerašnjih razgovorauMinistarstvuodbrane

Karel Urban iMiloĐukanović

Budva