Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Utorak, 10. jul 2018.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na

zasijedanju Parlamentarne skupštine u Berlinu

OEBSpozvao

opozicijuda

prekinebojkot

PODGORICA

Parlamentar-

na skupština OEBS-a želi da

radi višenaBalkanu, što seod-

nosi i na Crnu Goru koja je

značajno naprednija od dru-

gih zemalja - kao članica NA-

TO-a i kandidat za članstvo u

EU, što će podrazumijevati i

integracioni proces za koji se

nadamoiželimoCrnojGorida

bude još brži, jer će on samoj

zemlji donijeti više saradnje,

mira i bolji život - saopštio je

Džordž Cereteli, predsjednik

PS OEBS, nakon sastanka sa

predsjednikom Skupštine Cr-

ne Gore Ivanom Brajovićem

koji predvodi delegaciju

Skupštinena27.godišnjemza-

sijedanjuuBerlinu.

GeneralnisekretarPSOEBS-a

Roberto Montela kazao je da

je razgovarano i o povratku

opozicije uSkupštinu.

- OEBS je uvijek pozivao na

učešće, jer je tonačinpoštova-

nja demokratije. Zahvaljuje-

mo predsjedniku parlamenta

na smirivanju situacije i što se

stara da se ovo dogodi – kazao

jeMontela.

Prema njegovim riječima, Mi-

sija OEBS-a u Crnoj Gori vrlo

Počeo peti Samit o ZapadnomBalkanu

Markovićdanas

uLondonu

PODGORICA

Predsjednik

VladeDuškoMarković uče-

stvovaće danas na samitu

šefova vlada „zapadnobal-

kanske šestorke“ u Londo-

nu, petompo redu, koji se

održava u okviru Berlinskog

procesa.

Kako je saopšteno iz Vlade,

Marković će na samitu uče-

stvovati na poziv britanske

premijerke Tereze Mej.

- Teme ovog samita su pobolj-

šanje bezbjednosti Zapadnog

Balkana i saradnja na izazovi-

ma koji predstavljaju prijetnju

po region i Evropu i podsti-

canje njegove ekonomije

i dobrosusjedske saradnje

- kaže se u saopštenju.

Na samit su, osimpremijera

šest država Zapadnog Bal-

kana, pozvani i predsjednici

vlada država EU koje uče-

stvuju u Berlinskomprocesu,

premijer Poljske Mateuš

Moravjecki, u svojstvu

domaćina narednog samita,

kao i evropski komesar za

proširenje i susjedsku politiku

Johanes Han.

Uoči samita, u Londonu je

juče, na poziv britanskog

kolege Borisa Džonsona,

boravioministar vanjskih

poslova Srđan Darmanović.

Kako je saopšteno, šefovi

diplomatija „balkanske

šestorke“ razgovarali su sa

predstavnicima civilnog druš-

tva na temu evropskih inte-

gracija, a zatim razmotrili na

zasebnom sastanku pitanja

bilateralne saradnje, regional-

ne bezbjednosti i migracija.

U Londonu je juče boravio i

ministar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić, koji je

učestvovao na sastanku

ministara unutrašnjih poslova

„balkanske šestorke“.

I. K.

DuškoMarković

jesnažna,obezbjeđujesavjeto-

davnu i podršku reformskim

procesimauzemlji.Montela je

rekaodaOEBScijeni činjenicu

daCrnaGora sarađuje saMisi-

jom na veoma konstruktivan i

napredannačin.

Protekli izbori i unapređenje

izbornog procesa bili su tema

razgovora Brajovića sa direk-

torkom ODIHR Ingeborg

SolrunGisladotir, koja je, kako

je saopšteno, konstatovala da

je vidljiv ogroman napredak

izbornog ambijenta u Crnoj

Gori, kao i namjera državnih

organaCrneGoredasesatime

i nastavi, što nije slučaj u svim

državama.

Brajović je zahvalio na dosa-

dašnjoj podršci ODIHR u

svimfazamaizbornogprocesa

i izrazio očekivanje da ta po-

drška neće izostati ni u nared-

nom periodu. On je najavio

dalji rad na unapređenju iz-

bornog zakonodavstva do na-

rednihparlamentarnih izbora

2020.

Predsjednik Skupštine sastao

se i sa zamjenikom ministra

vanjskih poslova i međuna-

rodne saradnje u novoj Vladi

Italije Guljermom Pikijem,

koji je potvrdio snažnu podrš-

ku Italije evropskoj integraciji

Crne Gore. Brajović je uče-

stvovao i na sastanku Grupe

podrškePutusvileuokviruPS

OEBS-a, čiji je Crna Gora je-

dan od 17 država osnivača.

Grupa podrške ovoj inicijativi

trenutno broji 23 države, a ju-

če se pridružila i Francuska.

Delegacija Skupštine prisu-

stvovala je prijemu čiji je do-

maćin bio predsjednik SRNje-

mačkeFrankValterŠtajnmajer.

Tema ovogodišenjeg zasijeda-

nja PS OEBS je „Implementa-

cija obaveza OEBS-a: uloga

parlamenata“.

I.K.

IvanBrajović i DžordžCereteli