Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 10. jul 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

- Predstavnici in-

stitucijeZaštitnika ljudskih

prava i slobodaCrneGore

boravićeuKolašinuu srije-

du i četvrtakuokviruodrža-

vanja ,,Dana zaštitnika“ - sa-

opšteno je iz te institucije.

Ombudsman će sa građanima

koji smatrajuda su impovrije-

đena ljudska prava razgovara-

ti od 12 do 16 časova u hotelu

,,Bjanka“.

Potrebno je da zainteresovani

donesu kopiju dokumentacije

koju posjeduju u vezi sa pri-

tužbom.

Tokom Dana zaštitnika biće

održan sastanak sa predstav-

nicima opštine, a u četvrtak

realizovaće se posjete pojedi-

nim istitucijama, organima i

obrazovnimustanovama.

T.Č.

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove zakva-

litetnije i sigurnijenapajanje

električnomenergijomuviše

opština. Zbog togapotrošači u

pojedinimnaseljimaponeko-

liko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 8 do 14:30 sati

dio Seoce i dio Slatine.

Berane:

od 8 do 18 sati Luge -

zbog ugradnje novihbrojila.

BijeloPolje:

od9do15satiLije-

ska, KisjelaVoda, Kukulje,Nje-

gnjevo, Sutivan, Orahovi-

ca, Gubavac, Bistrica,Konatari,

Kanje,Mioce i Sela.

Cetinje:

od9do 14 sati Gruda.

Danilovgrad:

od8do15satiBa-

re Šumanovića, Šobaići, Mijo-

kusovići, Mandić, Boronjina,

Kupinovo, željeznička stanica

Ostrog imotel Sokolina.

HercegNovi:

od8do12satiZe-

lenika, oko crkve SveteTrojice.

Kolašin:

od 8 do 14:30 sati

Izlasci; od8:30do 14 sati Svrke.

Kotor:

od 10do 11 satiMorinj.

Mojkovac:

od 10 do 13 sati Go-

stilovina.

Nikšić:

od 9 do 13 sati Bajovo

Polje, Potrk,Duba,Zaborje, Po-

lja Pejovića, Bukovac, Miljko-

vac, Rudinice, Seljane i Zaka-

men; od 9do 15 sati Tospude,

Rokoči, Trešnjevo, Crveni Do,

Repetitor Krotinja i dio potro-

šača iz Brezovika sa TS 10/0,4

kV„Daković“.

Pljevlja:

od8do15satiKrupice,

Vaškovo, Premćani, Pandurica,

PušonjskiDo,Selac,GusinoBr-

do i Krće; od 9 do 11 sati Ulica

Boljanićka, 4. Sandžačka, zgra-

da opštine, Ulica Nikole Pašića

i dioUlice kraljaPetra.

Rožaje:

od 12 do 14:30 sati Do-

nje Biševo i Sinanoviće Luke -

izlaz prema selu; od 8:30 do

11:30 sati Seošnica, izlaz prema

HalemuNurkoviću.

Šavnik:

od 8 do 18 sati Duži,

Dubrovsko, Gornje Polje i Ko-

marnica.

Ulcinj:

od 8 do 14:30 sati plaža

Safari sa okolnimplažama i dio

naselja Štoj kod nekadašnjeg

Češkog kampa.

Žabljak:

od9do17satiKovačka

Dolina.

M.N.

HERCEGNOVI:

Gradska luka na Škveru bilježi dobru posjetu plovila

Sezonabolja

od rekordne

prošlogodišnje

ODLIČNAPOSJETA:

Gradskaluka

BožoUkropina

HERCEGNOVI

-UAgenciji

za gazdovanjeGradskomlu-

komnaŠkveruzadovoljni su

posjetomtokomovogodiš-

njenautičke sezone. Direk-

torAgencije za gazdovanje

gradskomlukomBožo

Ukropinakažeda je zadva

mjesecauslugeLukekoristi-

lovišeod200plovila, što je

20odstovišenego lani u isto

vrijeme.

–Sezona je počela 1.maja, a za

sada je to više nego zadovolja-

vajuće. Nadamo se da će tako i

biti i unastavku, jer glavna na-

utička sezona završava negdje

u oktobru, mjesecu koji za na-

utičare znada bude veoma za-

nimljiv, kada južni Jadranvole

da obilaze nautičari u čarteru.

Više sam nego zadovoljan de-

šavanjima i posjetom u grad-

skoj luci, umaju i junu kada je

za 20 odsto više ostvaren pri-

hodnegoprošle godine koja je

opetbilarekordna.Nadamose

da će biti nastavljen ovakav

trend, a onda ćemo biti u mo-

gućnosti da riješimo dosta

problema u radu i moći ćemo

da razmišljamo o investicija-

ma –kazao jeUkropina.

PRODUŽENBORAVAK

Plovila seu luci najčešće zadr-

žavaju dan, dva ali ove godine

Ove godine najavljena su i tri jahting vikenda, 29. jula, kada

stiže 29 plovila, zatim 5. avgusta za kada je najavljen dolazak

39 plovila od kojih je 13 katamarana i 12. avgusta, kada će luka

ugostiti 26 plovila. Ukropina kaže da imaju i najavljen par hrvat-

skih čarter kompanija i jedne naše iz Bara od 7 do 10 dana, kao

i pojedinačnih najava, te da očekuje da se trend dobre posjete

nastavi do kraja sezone.

- To su visoko platežni gosti i lijepa reklama za grad. Nakon

sezone prestaje žetva, pa što ste odradili, odradili ste - zaključu-

je Ukropina.

Tri jahtingvikenda

200

plovila koristilo je usluge

luke za dvamjeseca

Ukropina: Turistički

brodovi dovode dnev-

nou gradviše od 2.000

turista. Pokušaćemo

da imnaredne godine

produžimo boravak,

barem još pola sata do

sat, kako bi imali više

vremena za obilazak

na dužem boravku, je osam

plovila.

– To su klijenti koji su ranije

duže ostajali. Vraćaju se, mi

smo zadovoljni, a i oni sa na-

ma. Ne sumnjamda ćemo sju-

tra kada bude gotovamarina u

Meljinama ili u Kumboru, biti

i dalje privlačni nautičarima,

jer ambijent luke na Škveru, u

srcugrada,jeneštoštoprivlači

goste –naveo jeUkropina.

Luka na Škveru jemalihkapa-

citeta, svega 40 vezova i to za

plovila između 15 i 20metara

dužine.

– Svaki gost je dobrodošao, a

oni koji ostaju duže su sigurna

varijanta. U dužemperiodu su

navezumanjaplovilado11me-

tara i po cjenovniku to jemanji

prihod nego za plovilo od 15

metara, a štoduže borave, ima-

ju i određenepovlastice. Nikad

se ne zna,možete imati prazno

mjesto u luci i čekati da neko

dođe i taj nedođe, aovo sunam

ljudi koji su sigurni, na duže,

vez im je siguran, imamo i vi-

deo-nadzor i noćnog čuvara.

Nama je to siguran prihod.

Možda je računica veći brod

manje dana i slično ali opet do-

đete na isti prosjek – objašnja-

vaUkropina.

TURISTIČKI BRODOVI

Onističedasuzajučeimalina-

javljen dolazak plovila dužine

43metra,alidanijesumoglida

prihvate jer bi njegovim vezi-

vanjemu potpunosti zatvorili

gornji diomula.

– Tada smo u problemu zbog

prijema turističkih brodova iz

okruženja, koji dovode dnev-

nougradvišeod2.000turista.

Oni ostajusatdosat ipo, obila-

ze stari grad, tvrđave, a odne-

davno i Gradski muzej. Poku-

šaćemo da naredne godine

produžimo boravak turistič-

kim brodovima, baremjošpo-

lasatadosat, kakobi imali više

vremena za obilazak – kazao

jeUkropina.

Lani jeGradska luka opslužila

oko 1.800 plovila, za 25 odsto

višenego2016. godine, i finan-

sijskim rezultatom koji je za

20odsto bio bolji nego godinu

ranije.

Ž.K.

Umaju i junu

je za 20 odsto

više ostvaren

prihod nego

prošle godine.

Nadamo se da

će se nastaviti

ovakav

trend, a onda

ćemo biti u

mogućnosti da

riješimo dosta

problema u

radu i moći

ćemo da

razmišljamo o

investicijama -

Božo Ukropina

BAR:

Završen košarkaški turnir „Sutomore 2018“

BAR

- Pobjednik turnirako-

jegpovodomDanadržavno-

sti organizujeCrnogorsko

društvozaborbuprotiv raka

jeKKMediteran.Mladići iz

Bara suu finalnoj utakmici

nadigrali vršnjake izKKMG.

Crnogorsko društvo za borbu

protiv raka (CDPR) u saradnji

sa KK Sutomore, turnir za ka-

dete organizovalo je pod po-

kroviteljstvomopštineBar.

Učesnici turnira „Sutomore

2018“ koji je ove godine opet

bio bio međunarodni, bile su

ekipe: KK Sutomore iz Suto-

mora, KKMediteran iz Bara i

dvije turske ekipe: KK MG i

KK Bursa iz Burse. Turnir je

održan na terenima OŠ „Ante

Đedović“uBaru, aučestvovali

su igrači rođeni 2003 i 2004.

godine .

U polufinalnim utakmicama

turnira KK Sutomore je izgu-

bio od KKMG sa 74:68, a na-

kon toga je Mediteran nadi-

graoBursusa89:33.Uborbi za

treće mjesto KK Bursa je sa

73:69 savladao KK Sutomore,

dok je pobjednik turnira Me-

TAKMIČENJE IMALOMEĐUNARODNI KARAKTER:

Učesnici turnira

diteran nadigrao u finalnoj

u t akmi c i MG s a 87 : 59.

CDPR je nagradio pobjednič-

ku ekipu velikim peharom,

dok su drugoplasirana i treće-

plasirana ekipa dobile prigod-

ne pehare.

Najbolji igrač turnira Vlado

Vreteničić iz KKMediteran i

najbolji strijelac turnira Aras

Aksoj iz KKMG dobili su pri-

godnemedalje.

Najbolju petorku turnira, po-

red Arasa Aksoja i Vlada Vre-

teničića, činili suiErenOzbar-

l a s , Can Isma r i Mi l oš

Bujković.

- Pored proslave i obilježava-

nja praznika, turnir predstav-

lja jedan od načina na koji se

borimo da djeca uz zdrave sti-

loveživota i sport buduzdrava

i aktivna, anemislenapušenje

i ostale bolesti zavisnosti. Sto-

ga košarkaški turnir predstav-

ljasamojednuodnašihstalnih

aktivnosti uborbi protivpuše-

nja, kao jednog od glavnih

uzroka nastanka kancera – sa-

opštili su izCDPR-a.

V.K.V.

Pehar zaMediteran

Sjutra sjednica SO Berane

BERANE

-Druga redovna

sjednicaSkupštineopštine

Beranebićeodržanau sri-

jedu.

Poredostalih, predodbornici-

ma će se naći prijedlog završ-

nog računa budžeta opštine

Berane za 2016. godinu, kao i

prijedlog završnog računa

budžeta za 2017. godinu.

Odbornici će raspravljati o iz-

mjenama odluke o imenova-

nju žirija za dodjelu Nagrade

„21. jul“ za 2018. godinu, kao i

dopunamaodlukeozaradama

lokalnih službenika i namje-

štenika uopštini Berane.

V.J.

Nadnevnom

reduzavršni

računbudžeta

za2016.

Kolašin

Ombudsman

razgovara sa

građanima

CEDIS

Radovi

u 15opština