Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Hronika

Utorak, 10. jul 2018.

PODGORICA–

Ministarstvo

unutrašnjih poslova pokre-

nulo je disciplinski postupak

protiv policijskog službenika

V. M. jer je prošle godine bio

angažovan na još jednom

poslu, a o tome nije obavije-

stioministra.

Kako se navodi u saopštenju,

V. M. je povremeno za potre-

be građevinske firme DOO

„Eko gradnja“ prevozio robu.

- On je kao policijski službenik,

pred Sudom za prekršaje

u Herceg Novom, prilikom

davanja iskaza u svojstvu

svjedoka tražio troškove dola-

ska na sud i izgubljenu zaradu

za taj dan i prilikompodnoše-

nja pisanog zahtjeva dostavio

potvrdu od građevinske firme

DOO „Eko gradnja“ pa mu

je Sud za prekršaje Budva -

navodi se u saopštenju.

C. H.

Pokrenut disciplinski

postupak protiv

službenikaMUP-a

Policajac

radio i za

građevinsku

firmu

Razmatranje dokaza protiv bivših direktora A2A

Nastavljeno suđenje šestočlanoj grupi za planiranje likvidacije

Italijani danaspredsudom

Zeković:

Nemam

veze sakriminalom

da naša zemlja podržava sve

evropskeiregionalneinicijati-

ve čiji je cilj podizanje stepena

sigurnosti, a pogotovo napore

Francuske i Njemačke koje

koordiniraju borbu protiv ile-

galne trgovine oružja na Za-

padnomBalkanu.

- CrnaGora je spremna da, za-

jedno sa zemljama Zapadnog

Balkana iEU, aktivnoučestvu-

jeusvimaktivnostima, kakobi

se prevazišli izazovi koje ne-

dozvoljena trgovina vatrenim

oružjem predstavlja. Mini-

starstvo unutrašnjih poslova

je opredijeljeno da, kroz uče-

šće u zajedničkimkoordinira-

nim policijskim akcijama,

pruži puni doprinos unapre-

đivanju prikupljanja i razmje-

ne informacija, kao i daljem

jačanju operativne policijske

saradnje sa partnerskim služ-

bama iz regiona i državačlani-

ca EU - rekao je Nuhodžić na

sastanku održanom uoči da-

našnjeg samita lidera šest bal-

kanskihzemalja.

Ministri unutrašnjih poslova

zemalja Zapadnog Balkana

potpisali su Deklaraciju o

principima saradnje u oblasti

razmjene informacija između

organa za sprovođenje zako-

na.

R.D.

Viši sud

PODGORICA–

VijećeVišeg

sudadanas će razmatrati

optužnicuprotiv četvorice

italijanskihdržavljanakoji

subili angažovani zakompa-

nijuA2A, a terete se zakri-

vičnodjelozloupotreba

službenogpoložajaupri-

vrednomposlovanju.

Vijećećeza15danaodlučitida

li optužnicu da potvrdi, vrati

na dopunu ili obustavi postu-

pak.

Specijalno tužilaštvo je sredi-

nom janura podiglo optužni

aktkojimsuobuhvaćeni-bivši

izvršni direktor EPCG Enrike

Malerba, bivši finansijski di-

rektori Flavio Bjanko i Masi-

moSala i bivši izvršni direktor

A2ARenatoRavaneli.

Mjesec prije okončanja istra-

ge, istražitelji su usljed nedo-

statka dokaza odustali od kri-

vičnog gonjenja kompanije

A2A i tri crnogorska državlja-

nina iz Elektroprivrede Crne

Gore, koji suse takođesumnji-

čili za zloupotrebupoložaja.

Istraga je obustavljena protiv

bivšeg koordinatora glavnog

finansijskog direktora Slobo-

dana Tanasijevića, rukovodi-

teljke Direkcije za finansije

Venke Janjušević i rukovodi-

teljke Direkcije za računovod-

stvoiporezeVojkeĆalasan,jer

je utvrđeno da nijesu učestvo-

vali unezakonitimradnjama.

Četvorica Italijana, prema na-

vodima iz istrage, terete se da

suzloupotrijebili službeni po-

ložaj prilikom potpisivanja

ugovora o konsultantskim

uslugama i oštetili Elektropri-

vredu Crne Gore za višemili-

onski iznos u korist italijan-

skihkompanijaA2A,A2AReti

eletrika i BAINMilano.

ItalijanskakompanijaA2Ajeu

okviruporavnanja vratila 4,34

miliona eura za konsultantske

usluge.

Provjere u ovom slučaju kre-

nule su nakon što je skupštin-

skiOdbor zaekonomiju dosta-

vio dokumentaciju vrhovnom

državnomtužiocu.

Prematojdokumentaciji,ugo-

vori o konsultantskimusluga-

ma koje je EPCG potpisala sa

A2A, A2AReti eletrika i BAIN

Milano sklopljeni subez spro-

vođenja postupka javnih na-

bavki i obaveznih odluka od-

bora direktora.

Sporneugovorepotpisaojeta-

dašnji izvršni direktor EPCG

EnrikoMalerba, a Fabio Bjan-

ko je na mjesto finansijskog

direktora došao 2010. godine.

Prethodno je na toj funkciji

bioMasimoSala. Prema infor-

macijama iz istrage, Malerba i

Sala nijesu pravovremeno

obavijestili odbor direktora i

akcionare EPCG o skloplje-

nom ugovoru. Kad je odbor

direktora EPCG za to saznao,

crnogorska strana je zatražila

obustavuplaćanja.

M. Ž.

PODGORICA–

SlavkoZe-

ković, otacRadojiceZeko-

vića, kojeg je, premanavo-

dimaoptužnice, prošle

godinepokušalada likvidi-

ra šestočlana grupa, kazao

je jučeuVišemsududaon i

sinnijesuvlasnici vozila

,,golf 5“.

Zbog stvaranja kriminalne

organizacije, pokušaja ubi-

stva, nedozvoljenog držanja

oružja, na optuženičkoj klupi

suMilanLješnjak,Podgoriča-

ninĐorđijeBožović (27) i Be-

ranci Dejan Deletić (25),

AleksandarBojović (24) i Ste-

fan Balević (25). Stevanu Sta-

matoviću, kojeg je tužilaštvo

označilokaoorganizatoraove

kriminalne grupe, sudi se u

odsustvu, jer je u bjekstvu.

Prema navodima iz optužnog

akta, eksplozivna naprava je

bila postavljena ispod „golfa

5“koji je trebalodakoristiZe-

ković kada izađe izZIKS-a na

vikendodsustvo.

Slavko Zeković je juče ispri-

čao da je o postavljanju ek-

splozivne naprave saznao iz

medija i da je zbog svega biou

šoku.

OTPUST

- Radojica je za 10 godina, ko-

liko je u zatvoru, svega dva ili

tri puta bio kući kada je dobio

vikend otpust. On je 20. maja

bio kodmene uNikšiću, a ne-

koliko dana prije toga izašao

je izZIKS-a. Togadanauveče

izašao je i nije se vraćao. Na-

rednog dana je došla snaha i

rekla da se čula sa Radojicom

koji joj je saopštio da će da ga

vrateuzatvor zbog sigurnosti

–dodao jeZeković.

Kako je kazao, kada su ga vra-

tili u ZIKS posjetio ga je jed-

nom i pitao da li zna nešto u

vezi sa događajem za koji je

saznao izmedija.

- Tada mi je rekao da ne zna

ništa i da nema veze sa tim -

naveo je svjedok.

Odgovarajući na pitanje sut-

kinje Vuković kazao je da ne

poznaje Bojana Jelića, a ni

njegove roditelje.

- To vozilo nijesam koristio.

Kada bi trebalo da dođe vi-

kendom ja bih išao po njega

mojim vozilom ,,opel astra“ -

dodao je SlavkoZeković.

Radojica Zeković juče je ka-

zao da je 21. maja trebalo da

bude prvi rođendannjegovog

sina, teda bi slavljebilona Sa-

lašu.

Sutkinja Ana Vuković napo-

menula je da to nije pomenuo

tokomsvjedočenja.

-Htiosamdaobavijestimnik-

šićki MUP da imam namjeru

da prođem tuda i u kom vre-

menskomintervalu-dodao je

on, navodećidanemanikakve

veze sa kriminalom te i da ne

vidi sebe u tome.

ZABILJEŠKA

Na jučerašnjem pretresu u

svojstvusvjedokasaslušanje i

koordinator Potražne službe

CB Nikšić Vidoje Žugić, koji

je sačinio zabilješku, a u kojoj

senavodi daZeković zbogbe-

zbjednosti mora biti vraćen u

zatvor gdje izdržava kaznu.

- Obaviješten sam službenim

putemod kriminalističke po-

licije u Podgorici, da je Zeko-

vićuugroženabezbjednost,te

da se iz bezbjednosnih razlo-

ga, sa godišnjeg odmora, mo-

ra vratiti u zatvor u Spužu, na

nastavak izdržavanja zatvor-

ske kazne - dodao je on.

Žugić jekazao i da sukolegeu

Podgorici imale operativna

saznanjada jeZekovićuugro-

žena bezbjednost.

- Nijesam znao detalje. Meni

je bilo važno da ta zabilješka

stigneuzatvor.Neznamni ko

je bio zadužen da kontaktira

Zekovića timpovodom - ista-

kao jeŽugić.

Svjedok IgorBulatović juče je

svjedočio zbog kupovine i

prodaje ,,golfa5“.

- Vozilo sam kupio od rođaka

Branka Bulatovića i prodao

sam ga nakon pet ili šest mje-

seci Draganu Deliću za 4.500

eura. On me zvao povodom

kupovine vozila da mu dam

punomoćje. Kupoprodajni

ugovornijesmosačinjavali jer

se i ja bavim prodajom vozila

- dodao je svjedok.

On je saopštio i da je izmedija

saznao da je ispod ,,golfa5“

podmetnuta eksplozivna na-

prava.

Zeković, čija je likvidacija

planirana, prema evidenciji

policije blizak je kavačkom

kriminalnomklanu. Radojica

Zekovićjeizzatvora,gdjeslu-

ži sedamnaestogodišnju ka-

znu za dvostruko ubistvo i ra-

njavanje, izašao na vikend

odsustvo. On izdržava kaznu

zbogubistvairanjavanjauba-

šti restorana „Jadranska stra-

ža“ u Budvi, septembra 2007.

godine.TadasuubijeniVladi-

mir Rakočević i Adalbert Šut,

a ranjeni Vladimir Janković i

Željko Janković. Suđenje se

nastavlja 20. jula.

M. L.

SaprivođenjaZekovića

laniranja teških djela

vomŠakovića,

Roganovića…

19. janura 2017. ubijen je Đorđe Sekulović, a njegova prijate-

ljica Jelena Korać teško je povrijeđena. Eksplozija se dogo-

dila u blizini škole „MaksimGorki“. Ispod Sekulovićevog

vozila bila je postavljena eksplozivna naprava.

26. jula 2017. ubijen je Novljanin Niko Roganović - otac

Duška Roganovića. Niko je ubijen u hercegnovskom

naselju Dubrava. Na njega su pucale najmanje dvije

osobe, od zadobijenih povreda podlegao je u hercegnov-

skoj bolnici.

11. septembra 2017. ubijen je bivši fudbaler Goran Lenc na

gradskom stadionu u Kotoru. Ubica je iz pištolja i nepo-

sredne blizine ispalio smrtonosni hitac Lencu u glavu. Za

ubistvo Lenca optužen je Nikola Mršić i njemu se sudi u

odsustvu jer je u bjekstvu.

29. marta 2018. likvidiran je Dražen Čađenović na Rimskom

trgu. Ispod njegovog automobila bila je postavljena eksplo-

zivna naprava koja je aktivirana s upravljačem. Ubice su

pratile njegovo kretanje i sačekale pogodanmomenat da

aktiviraju ekploziv velike razorne moći.

31. marta 2018. ubijen je Podgoričanin Miloš Šaković, a

slučajna žrtva bio je Radivoje Jovanović. Šaković je ubijen

dok je sa prijateljima i suprugom sjedio u lokalu „Forum“ u

centru Podgorice. Kao direktni egzekutor označen je Miloš

Jovanović, ali je on u bjekstvu i za njim je raspisana crvena

potjernica. Četiri osobe su uhapšene zbog sumnje da su

bile logističari.

Hronologija egzekucija

su tajno snimljeni razgovori

koji govore o pripremi teških

krivičnihdjela.

Tajna akcija istražiteljapoče-

la je na osnovu operativnih

podataka da se pripremaju li-

kvidacije istaknutih policij-

skih i službanika ANB i da se

operacija organizuje na me-

đunarodnomnivou.Uopsež-

noj istrazi došli su do alban-

skog državljanina Erogena

Brajovića, što je potvrdilo pr-

vobitne sumnje da kriminal-

na akcija ima šire razmjere.

Na spisku osumnjičenih,

osimRadulovića, Brajovića i

Vukotića su Radoš Petrušić,

Stefan Radulović (22), Luka

Radulović (24), RatkoMarti-

nović (38), Darko Vicković

(38), NikolaMandić (20), dr-

žavljani Bosne i Hercegovine

Nenad Lubura (52), Radoje

Preradović (54), Miladin De-

dović. Naredbom su obuhva-

ćeni i Zlatko Matanović iz

Skadra i Nikšićanin Stefan

Perović.

Prvahapšenjauovoj brižljivo

osmišljenoj akciji uslijedila

su nakon operativnih sazna-

nja da su Zlatko Matanović,

Stefan Perović i Dejan Vujo-

vić planirali likvidaciju be-

zbjednosno interesantne

osobe.

Ubrzo nakon toga uhapšena

je i druga grupa, koja je, kako

se sumnja, pripremala likvi-

dacijupolicijskih službenika.

Čitava akcija vođena je tajno,

a hapšenjemje osujećenoda-

lje djelovanje kriminalne

grupe. Već na početku Vujo-

vić je pristao na saradnju i,

kada je potvrđeno da njegov

iskaz upotpunjuje dokaznu

građu, dodijeljenmu je status

svjedoka saradnika.

Istražitelji imaju podatak i

koliko je novca opredijeljeno

za pojedina ubistva. Egzeku-

tori bi za ubistvo službenika

ANBdobilipolamilionaeura,

doksuglaveostalihbileucije-

njene na po 200.000 eura.

Ukupna suma koja je bila

određenaza likvidacijebila je

petmiliona eura.

M.Ž.

NikoRoganović