Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

U fokusu

PODGORICA

Crnogorska

farmaceutskakompanijaHe-

momont sjutra će svečano

otvoriti novi pogonzaproi-

zvodnju sterilnihnazalnih

sprejeva (SNUP). Riječ jeo

investiciji odčak5,3miliona

eura i novomznačajnompo-

slovnomangažmanuove fir-

me.

Osim što je prva farmaceutska

kompanijauCrnojGori,Hemo-

mont je i tržišni lider u proi-

zvodnji ljekova i jedan od glav-

nih izvoznika u zemlji, a 90

odstoproizvoda ove kompanije

se izvozi u zemlje Evropske

unije i na druga tržišta. O He-

momontu nekada i sada, poslo-

vanju unutar njemačke Štada

grupe i novom pogonu, za Po-

bjedu govori izvršna direktori-

ca ove kompanije Snežana Pe-

rović.

POBJEDA:

Hemomont je na

svojimpočecima prije 24 go-

dineimaotridesetakzaposle-

nih i proizvodili ste deset in-

fuzionih rastvora. Kako iz te

vizure izgledadanašnjakom-

panija, da li stezadovoljni po-

stignutim?

PEROVIĆ:

Hemomont je prva

fabrika ljekova u Crnoj Gori.

Izuzetnojevažnoštojenašaze-

mlja dobila svog proizvođača

ljekova, jer nam to daje sigur-

nost u smislu redovne isporuke

kvalitetnih ljekova. Istina, mo-

ram priznati da su naši počeci,

kakoobično i biva, bili skromni.

Međutim, uz stručno vođenje,

pomoć naše matične kuće He-

mofarma i uz podršku države,

Hemomont je izrastaouovošto

jedanas–kompanijukojazapo-

šljava oko 200 radnika i u svom

portfoliju ima75proizvodakoji

se nalaze u apotekama širom

Evrope.

Ono što bih posebno željela da

istaknem jeste činjenica da lje-

kove koje koristi Podgoričanin,

u isto vrijeme pije još neko u

Evropi. To znači da naši proi-

zvodi zadovoljavaju najviše

evropske standarde i na to smo

posebno ponosni. Ponosni smo

i načinjenicudanasmnogi vide

kao primjer uspjeha u domaćoj

privredi.

POBJEDA:

Što jeHemomont

dobio time što je 2006. zajed-

no sa Hemofarmom ušao u

veliku porodicu njemačke

farmaceutske kompanije

Štada? Koliko je to promije-

niloigeneralnouticalonapo-

slovanjekompanije?

PEROVIĆ:

Ulazak Hemofar-

ma, a time i Hemomonta, u nje-

mačku Štadu donio nam je sa-

mo dodatni kvalitet. Obje

kompanijesuprimjerkakospa-

janje njemačke tehnologije i vi-

sokihstandardauposlovanjusa

domaćim znanjem i iskustvom

rezultiraju uspjehom. Štada je

četvrti najveći proizvođač ge-

neričkih ljekova u Evropi sa ja-

snimciljemdapostanejednaod

pet najvećih na svijetu. U ta-

kvom društvu ne može da vam

bude loše, treba samo da se po-

trudite da što više naučite i da

svoje poslovanje što bolje prila-

godite onome što svijet od vas

traži. To je, svakako, i veliki iza-

zov, ali i šansa za jednu kompa-

niju iz Crne Gore. Učinićemo

sve da Hemomont raste zajed-

no sa Štadom.

POBJEDA:

Kad pričamo o

šansama, koliko novi pogon

za proizvodnju sterilnih na-

zalnih sprejova predstavlja

za Hemomont dobro iskori-

šćenupriliku?

PEROVIĆ:

To, svakako, jeste

prilika koju smo mi ugrabili.

Hemomont je na nivou Hemo-

farmaodabrandaproizvodino-

sni sprej SNUP za Štada grupu.

To je kompliment za nas. Ali,

kada ostavimo emocije po stra-

ni, riječ jeprijesvegaovrloveli-

koj investiciji. U izgradnju i

opremanje pogona uloženo je

5,3milionaeura i ona jeomogu-

ćila dodatno zapošljavanje 30

radnika. Pogon je veličine 1.700

kvadrata, a uz njega se nalazi

moderno tzv. mobile racking

skladište za čak 2.600 paletnih

mjesta. I pogon SNUP-a i skla-

dište su izgrađeni u skladu sa

najsavremenijim standardima,

dozvolite mi da kažem, oni su

kao galerije moderne farmace-

utske umjetnosti.

POBJEDA:

To znači da stan-

dardi i proizvodne prakse u

ovomdijelusvijetanezaosta-

juuodnosuna, recimo, razvi-

jenezemljeZapadneEvrope?

PEROVIĆ:

Štoviše! Hemo-

mont posjeduje sertifikate koji

dokazuju da su naši proizvodni

procesi i standardi usaglašeni

sanajvišimstandardimaevrop-

skeregulative.Čaksmonapred-

ni i u odnosu namnoge kompa-

nije iz EU. To je i razlog da

ovdašnja farmaceutska indu-

strija, posebno ona koju mi

unutarHemofarmgrupe razvi-

jamo, ima veoma dobru reputa-

ciju u svijetu. Da se razumije-

mo, reputacija se teško gradi, a

preko noći gubi. Mi smo uložili

godine rada u građenje poslov-

ne reputacije kojom se danas

ponosimo.

POBJEDA:

Ono što Hemo-

montrazlikujeodmnogihda-

našnjihkompanija jeste da se

u njegovoj vlasničkoj struk-

turi nalazi država. Da li ste i

što tačno dobili tako miješa-

nom vlasničkom struktu-

rom?

PEROVIĆ:

Istina, Hemofarm

jevlasnikneštovišeod70odsto

Hemomonta, dok ostatak pri-

pada Vladi Crne Gore i Fondu

za zdravstvo. Mi smo vam kao

jedno javno-privatno partner-

stvo koje uspješno funkcioniše.

Hemomont je rastao i razvijao

se u promjenljivimpolitičkim i

ekonomskim izazovima, ali us-

pio je da odgovori na sve izazo-

ve zato što je imao stručno vo-

đenje, interno i iz Hemofarma,

kao i punopovjerenje i podršku

državeuplanovekojesmoizno-

sili na sto.

POBJEDA:

Kad intervjupoč-

nete sa pitanjemo ranimda-

nima, za očekivati je da ga za-

vršite sa planovima. Stoga,

kakvisuplanoviHemomonta

za budućnost, što možemo

očekivati?

PEROVIĆ:

Naši planovi su

usklađeni sa planovima naše

matične kuće Hemofarma, čiji

glavni cilj jeste da prati među-

narodne standarde i da seprila-

gođava globalnom tržištu. Kao

što generalni direktor Hemo-

farma Ronald Zeliger voli da

kaže, ako nijeste konkurentni

na međunarodnom nivou, vje-

rovatnoćedoćiKinezi i Indijci i

pobijediće vas. Cijela Hemo-

farmgrupamnogoulažeusvoje

ljude, proizvodnju i tehničke

kapacitete, zato i jeste lider na

domaćimtržištima: Hemofarm

uSrbiji,HemofarmBanjalukau

Bosni i Hercegovini, Hemo-

mont u Crnoj Gori. U tom smi-

slu, mi jesmo i regionalni lider,

kad posmatramo ovaj naš regi-

on. Novi cilj jeste jačanje pozi-

cije u širemregionu. Linija fini-

ša jepostavljena, sad jenanama

da dobro trčimo!

S.P.

Crnogorska farmaceutska kompanija sjutra otvara pogon

za proizvodnju sterilnih nazalnih sprejeva

Nova investicija

Hemomontaod

5,3milionaeura

Hemomont

je izrastao u

kompaniju koja

zapošljava oko

200 radnika i u

svomportfoliju

ima 75 proizvoda

koji se nalaze u

apotekama širom

Evrope. Hemomont

posjeduje serti kate

koji dokazuju da

su naši proizvodni

procesi i standardi

usaglašeni

sa najvišim

standardima

evropske regulative,

poručila je izvršna

direktorica

Hemomonta

Snežana Perović

Brigazazdravuživotnusredinu

Perović je navela da Hemomont svoju ulogu dokazuje i kao

dobar partner institucijama, zdravstvenom sistemu i lokalnoj

zajednici.

- To što ste u biznisu, ne znači da je vaša odgovornost sve-

dena na fabrički krug. Na otvaranju pogona SNUP predstavi-

ćemo još jednu novinu, značajnu inovaciju u domenu brige

za zdravu životnu sredinu. Ali, sačekajmo čin otvaranja kako

bismomogli da kažemo o čemu je riječ – kazala je direktorka

Hemomonta.

ve

- Riječ je o još jednoj manipula-

ciji. Naš projekat ne predviđa

nikakve privremene obrade i

rješenjaobjekata,štopotvrđuju

elaborat energetske efikasnosti

i građevinska dozvola koja nije

izdata za privremeni objekat –

objašnjavaju autori.

REPUTACIJA

,,Sadar+Vuga iHHFArhitekti“

naglašavaju i da je riječ o deva-

staciji najvrednijeg objekta

moderne arhitekture u Crnoj

Gori i šire i da je projekat re-

konstrukcije dobio međuna-

rodne pohvale.

- Da vrijednost našeg projekta

nije stvar subjektivnog doživ-

ljaja autora, potvrđuje i pred-

stavljanje objekta na dva arhi-

tektonska bijenala (uVeneciji i

Čikagu), kao i planirana pre-

zentacija u jednom od najpo-

znatijihmuzejanasvijetuMO-

MA u Njujorku, krajem ove

godine. Upravo neobjašnjivi i

nezakoniti postupci lokalne

uprave ugrožavaju status koji

Dom ima u međunarodnim

krugovima i organizacijama,

poput krovne organizacije za

zaštitu spomenika kulture 20.

vijeka DOCOMOMO, koja je

planiraladagapostavi kaocen-

tralni objekat na konferenciji

kojaćebitiodržanaidućegodi-

ne. Kao respektabilni biroi sa

međunarodnom reputacijom i

višedecenijskim iskustvom i

kaoarhitektekojisuimaliprili-

ku da budu angažovani kao

predavači na najpoznatijim

svjetskim univerzitetima po-

put MIT-a, Jejla, Harvarda,

Berlina i mnogim drugim, u

obavezi smoda institucije i jav-

nost upozorimona posebnost i

kulturni značaj Doma revolu-

cije, koji Nikšić i Crna Gora

mogu da ističu sa ponosom.

Nažalost, način na koji se pro-

jekat realizuje, ne poštujući

građevinsku dozvolu, autor-

stvo, odluku nadzora i građe-

vinske inspekcije, a pri tome

nastojeći da se uštedi novac na

sigurnosti korisnika, ukazuje

ne samo na odsustvo svijesti o

značaju Doma, već i na nepo-

štovanje zakona, države i dr-

žavnih organa, sa kojima smo

kao autori imali izvanrednu

saradnjuuproteklomperiodui

čijim zalaganjem su obezbije-

đeni uslovi za realizaciju pro-

jekta –naglašavaju autori.

Ra.P.–D.Š.

Iz opštine Nikšić u reago-

vanju prethodne sedmice

naveli su da su ,,u inten-

zivnim kontaktima sa

referentnim investitorima

koji su prepoznali sve ovo

što je do sada urađeno na

objektu Doma revolucije

kao potencijal i prostor za

ostvarivanje pro ita“. Autori

poručuju da je cjelokupan

proces moguće okrenuti u

pravom smjeru.

- Prvo, tako što će se gra-

đevinski radovi izvoditi u

skladu sa važećomdoku-

mentacijom i građevinskom

dozvolom. Zatim, od nad-

ležnih organa očekujemo

da svi nelegalno uklonjeni

djelovi konstrukcije i djelovi

objekta koji nijesu izvedeni

u skladu sa projektombudu

vraćeni u prvobitno stanje,

tj. obnovljeni u skladu sa

originalnimprojektom. Za

realizaciju dodatnih sadrža-

ja stojimo na raspolaganju

nadležnimorganima i spre-

mni smo da učestvujemo

u procesu i doprinesemo

100 odsto valorizaciji zda-

nja, ukoliko za to postoji

realno interesovanje, ali

isključivo poštujući zakone

struke i Crne Gore u kojoj

se objekat izvodi – kažu iz

,,Sadar+Vuga i HHF arhi-

tekti“.

Moguć

povratakna

pravismjer

raža )

OBJEKATIMAPOSEBNOSTI

KULTURNIZNAČAJ:

Ambijent i

konstrukcijaDoma revolucijeprije

devastacije i uklanjanja

VANDALIZAMJAVNOGPROSTORA:

Nelegalno rušenje i devastacija

centralnogdijelaDoma revolucije

SnežanaPerović