Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

U fokusu

NIKŠIĆ:

Autori projekta rekonstrukcije Doma revolucije odgovorili na reagovanje lokalne upr

Profit ne smije

biti važniji od

bezbjednosti

i zakona

PODGORICA/NIKŠIĆ

Tvrdnje čelnikaNikšićada

smo spremni dautrošimo4,5

milionana estetikuDoma re-

volucije sumaliciozne i poku-

šajmanipulacije, tedokazda

oni bezbjednost i sigurnost

građanadoživljavajukao

estetskukategoriju, ane za-

konsku imoralnuobavezu.

Istina jeda jeopštinana ra-

čunnašegprojekta rekon-

strukcije togobjektadobila

novacoddržave, a izvode se

sasvimdrugi radovi, što je

svojevrsnaprevara–kaže au-

torski tim ,,Sadar+Vuga i

HHFarhitekti“ureagovanju

dostavljenomPobjedi.

Urbanističko-građevinska in-

spekcija stopirala je 15. juna ra-

dove na rekonstrukciji Doma

revolucijepoprijaviautorapro-

jekta, koji su ukazali na brojna

odstupanja od radova za koje je

dobijena građevinska dozvola.

Revitalizacija objekta je zapo-

četa 25. marta. Investitor je Di-

rekcija javnih radova, izvođač

preduzeće ,,Stambeno“ iz Nik-

šića, a nadzorni organ ,,Urbi

pro“ izPodgorice.

FAZNI RADOVI

Autori navodeda jeprojekat ra-

đennakon temeljneanalizepo-

stojećeg stanja i okolnosti koje

sudoveledozaustavljanjagrad-

nje 1989. godine i kontinuira-

nog propadanja objekta.

-Megalomanskiprojekatucen-

tru Nikšića i nedostatak eko-

nomskog potencijala, koji je

neophodan za izgradnju i odr-

žavanje 22.000 kvadratnihme-

tara kulturnih i javnih sadržaja

velikih volumena, su bili pola-

zna tačka za formiranje strate-

gije našeg projekta. Predvidjeli

smoadaptacijuirekonstrukciju

objektapoformulikojusmona-

zvali ,,10-20-70“. Planirano je

da se realizacija odvija u više

faza, u skladu sa raspoloživim

finansijskim sredstvima i real-

nimpotrebama grada. To znači

da se prvo pristupa integralnoj

obnovi Doma revolucije, u pr-

vom redu čišćenju i sanaciji

konstrukcije cjelokupnog

objekta, što je ujedno i najvaž-

nija faza kako bi se, prije svega,

osigurala bezbjednost korisni-

kaovogobjekta, aobjekat zašti-

tio od propadanja – navode au-

tori.

Nakon toga, po formuli, nešto

više od 10 odsto cijelog objekta

je predviđeno da se popuni ra-

znim sadržajima ( javnim, ko-

mercijalnim, kulturnim), zatim

20 odsto površine stavi u funk-

ciju komunikacija kroz Dom, u

vidu javnih ulica i trgova, mje-

sta za okupljanje građana i odr-

žavanje raznihmanifestacija.

-Tih30odstosadržajabiposlu-

žilousvrhuaktiviranjapreosta-

lih 70 odsto objekta, kada se za

to steknu uslovi i iskaže intere-

sovanjepotencijalnihinvestito-

ra – privatnih i javnih. U ovoj

fazi projekta, većina sadržaja i

prostora je smještena unutar

prizemljaobjekta,pajetakogo-

tovo cjelokupno prizemlje (95

odsto) dostupno i stavljeno u

funkciju. Većina prostora koji

su, nakon sanacije i obezbjeđi-

vanja, privremeno stavljeni van

funkcije i spadaju u 70 odsto,

nalaze se u teže dostupnim i

manjeatraktivnimnivoimaDo-

ma, poput suterena objekta i

kao takvi čekaju na interesova-

nje investitora, koje će nesum-

njivo biti iskazano nakon što

Domzaživi i ljudi počnu da ko-

riste predviđene sadržaje, a što

se pokazalo opravdanim kroz

nekoliko prezentacija koje smo

imali u Nikšiću, organizovanih

za građane i buduće korisnike

–objašnjavaju autori projekta.

POHVALEKONCEPTU

Oni ističu kako su vrlo brzo na

početku gradnje dobili dokaz

da su njihov pristup i koncept

ispravni.

- Pozitivno smo iznenađeni da

interesovanje investitora nadi-

lazi 30 odsto površine objekta.

To nam je drugo priznanje op-

štinskihvlasti,nakonštojeprije

dvijegodinenjihovpredstavnik

i drugi čovjek opštine, te glavni

arhitektaNikšića–NebojšaAd-

žić, kao predsjednik žirija, naš

rad i koncept prepoznao kao

idealan pristup veoma kom-

pleksnomproblemu,nakojiop-

ština 30 godina nema adekva-

tan odgovor. Adžić je ne samo

prisustvovao, već i u superlati-

vima isticao važnost našeg pro-

jekta i njegov doprinos gradu i

državi, na brojnim konferenci-

jamakoje suuslijedile, uključu-

jući i završnu prezentaciju gra-

đanima, u Tehnopolisu u

novembru 2017. godine. Na kri-

limanaše ideje i projekta,Vlada

je sa gradskom upravom odlu-

čiladaobjekat stavi ufunkcijuu

što jemoguće većemdijelu, a sa

čim smo mi kao autori vrlo za-

dovoljni i na što smo ponosni –

objašnjavaju autori.

Međutim, ističu i da izmjene

projekta i dopuna sadržaja, ma

kakva namjera stajala iza njih,

se ne mogu izvoditi mimo za-

konskihproceduraiprojektaza

koji je izdata građevinska do-

zvola i obezbijeđena sredstva iz

kapitalnog budžeta, tj. novac

građana.

-Napominjemodaniukomslu-

čaju ne možemo staviti profit

ispred bezbjednosti korisnika i

zakonakoji važeuCrnojGori, a

naročito kada je u pitanju obje-

kat koji je od-

nio nemalo

ljudskih ži-

vota. To zna-

či da se uslovi

za valorizaci-

j u o b j e k t a

stvaraju tekna-

kon njegove cje-

lokupne sanacije,

prije svega noseće

konstrukcije i zaštite

od propadanja, kao i po-

stavljanja zaštitnih elemena-

ta koji će osigurati da seprostor

bezbjedno koristi i u njemu bo-

ravi – ističu autori.

INSPEKCIJA

Oni podsjećaju da je državna

inspekcijanaložilaobustavura-

dova i da je gradilište potpuno

zatvoreno, ali i da je nakon toga

bilointervencijanaDomurevo-

lucije.

- Osim što nijesu poštovali fa-

znostizvođenjaradova(bazira-

na na ekonomskoj logici, sigur-

nosti objekta i bezbjednosti

korisnika), nadležni su mimo

projektnedokumentacije i pro-

tivzakonito rušili veći dio

objekta, nakon zvanične obu-

stave radova. Nakon što smo

nadležne iz opštine i izvođača

radova, na sastanku održanom

u Direkciji javnih radova, upo-

znali sa novonastalom situaci-

CJELOKUPANPROSTORSTAVLJENUFUNKCIJU:

Prizemlje (1. Šop, 2. Kiosk, 3. Fitnes, 4. Kancelarije, 5. Am teatar, 6. Galerija, 7. Kafebar, 8. Toaleti /nadzor, 9. Servis i 10. G

Način na koji

se projekat realizuje,

ne poštujući građevinsku

dozvolu, autorstvo, odluku

nadzora i građevinske inspekcije,

ukazuje ne samo na odsustvo

svijesti o značaju Doma, već i na

nepoštovanje zakona, države i

državnih organa – saopštili

su iz ,,Sadar+Vuga i HHF

arhitekti“

jom, oni su se ogradili od odgo-

vornosti, a mi smo ostali

uskraćeni za odgovor kako je

moguće da se konstruktivni

djelovi objekta, koji će biti pre-

dat u javnu upotrebu, ruše bez

statičkog proračuna i građevin-

ske dozvole, bez ičijeg znanja i

odgovornosti, što baca dodatnu

sumnju na cijelu stvar – kažu

autori.

Kako ističu, ostali su i bezodgo-

vora na pitanje o čeličnoj kon-

strukciji.

-Pitali smokadaćečeličnakon-

strukcija, najreprezentativniji

dio Doma, koja mu daje identi-

tet i bez koje objekat gubi smi-

sao, biti vraćena, što projekat

jasno nalaže, dobili smo odgo-

vor: ,,Možda ćemo je vratiti, a

moždainećemo“.Akouzmemo

u obzir da sredstva za sanaciju

konstrukcijenijesuobezbijeđe-

na u ovoj fazi, postavlja se pita-

nje zašto je uopšte uklonjena u

ovoj fazi? Zahtijevali smo da

konstatacijeuđuuzvaničanza-

pisnik, koji namni nakon neđe-

lju dana od sastanka nije poslat

na uvid. Iz svega je lako zaklju-

čiti da se zakonske procedure

svjesno krše i da će ovako obi-

mna odstupanja od projektne

dokumentacije, ukoliko se od-

mah ne obustave i saniraju, biti

pogubna po objekat. Osim toga

u pitanju je vandalizam na jav-

nomprostoru koji je takođe ka-

žnjiv zakonom – ističu autori

projekta rekonstrukcije.

Oni demantujutvrdnjenavede-

ne u reagovanju lokalne uprave

da su predvidjeli privremenu

obradu podova i privremene

objekte koji ne zadovoljavaju

termičke uslove.