Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Društvo

POBJEDA:

KolikoUdruženje uspijeva da okupi pravni potencijal CrneGore?

RADULOVIĆ:

Članovi Udruženja su univerzitetski profesori, sudije, advokati,

istaknuti pravnici iz javnog i realnog sektora, koji svoj angažman u Udruženju

ostvaruju slobodnom voljom i osjećajemda sa svojim znanjem i ličnimpro-

fesionalnim autoritetommogu doprinijeti a irmaciji naše profesije i pozi-

va. Profesionalno dokazani u svojim radnimbiogra ijama, svoj anga-

žman u Udruženju svi ostvarujemo isključivo na dobrovoljnoj osnovi i

na principima - slobodna asocijacija slobodnih pojedinaca.

Sastav Senata i Upravnog odbora ukazuje da su u Udruženju

zastupljene sve sfere naše profesije i da smo pažljivo vodili

računa i o nacionalnoj, regionalnoj, generacijskoj i polnoj

zastupljenosti. Naravno, to ne znači da je sav pravni

potencijal koncentrisan u Udruženju. Primarno, nauka

i razvoj prava se ostvaruje na Univerzitetu, CANU i

drugim institucijama, dok je, naravno, zakonodav-

na aktivnost u parlamentu, a svakako veliki broj

izuzetnih pravnika aktivno djeluje i u drugim

strukovnim i profesionalnim asocijacijama.

Na izbornoj skupštini Udruženja pravnika

Crne Gore u Upravni odbor izabrani su: dr

Vesna Simović-Zvicer, mr Vlado Dedović, mr

Bojan Božović, dr Gordana Paović–Jeknić,

Pavle Radovanović i Ana Stanković-

Mugoša.

U Senat UPCG izabrani su: dr Rado-

mir Prelević, dr Čedomir Bogićević,

dr Ivana Jelić, Stanko Marić, mr

Emilija Durutović, Zoran Pažin, dr

Zoran Rašović, Anton Markić, dr

Dražen Cerović.

PODGORICA

-Politika ipra-

vosudvijestrane istognovči-

ća.Međutim, takovanica ima

vrijednost samoondakada je

politikavođenatemeljnim

vrijednostimavladavinepra-

va i kadakrozparlamentarnu

proceduruprodukujezako-

nodavstvokoje jeujavnom

interesu, zasnovanonapravi-

limastuke ipoštovanjuprava

kaonauke iprofesije, ocijenio

jeuintervjuuzaPobjedu

predsjednikUdruženjaprav-

nikaCrneGoredrBranislav

Radulović.

On je istakao da asocijacija na

čijem je čelu ima obavezu da sa

povišenim stepenomprofesio-

nalne kritičnosti ukazuje na si-

stemske probleme u funkcioni-

sanju crnogorskog pravnog

sistema i da u procesu javnih

rasprava primjedbama i suge-

stijama utiče na podizanje kva-

litetazakonodavneaktivnosti.

POBJEDA:

Naredovnoj

izbornoj skupštiniUdruženja

pravnikaCrneGore izabrani

stezapredsjednika. Štoza

Vasznači taj izbor?

RADULOVIĆ:

Privilegija, pro-

fesionalno priznanje i izuzetna

čast, jer izbor dolazi od strane

članova Skupštine najstarije

asocijacije crnogorskih pravni-

ka, koja slavi 85godinapostoja-

nja.Ali,tojeujednoivelikaoba-

veza i odgovornost. Sada,

možda i više nego ranije, Udru-

ženje pravnika ima društvenu

obavezu da, u domenu svoje

odgovornosti, ustavnu prokla-

maciju o vladavini prava i prav-

noj državi učini efektivnom i

djelotvornom.

Izbor za potpredsjednike

Udruženja uvaženih kolega

DesankeLopičić, sudijeUstav-

nog suda, Šućka Bakovića, ak-

tuelnogombudsmana, drMaje

Kostić-Mandić, profesora

Pravnog fakulteta i Sergeja Se-

kulovića, advokata, dodatna je

garancija da skupa možemo

odgovoriti ovom zahtjevnom

zadatku.

POBJEDA:

Kakva je funkcija

Udruženja iukojojmjeri ono

utičenakreiranjezakona i

ostalihpropisaunašojdržavi

iuopštenadruštveno-poli-

tičketokove?

RADULOVIĆ:

Udruženje

pravnikajestrukovnaasocijaci-

ja, koja svoju društvenumisiju

ostvaruje javnimdjelovanjem i

saopštavanjemstavova popita-

njimavezanimzapravnisistem

i njegovo funkcionisanje, tepu-

blikovanjem časopisa „Pravni

zbornik“ i organizacijomnauč-

nih i stručnihskupova.

Udruženje pravnika ima i do-

datnuobavezudasapovišenim

stepenomprofesionalnekritič-

nostiukazujenasistemskepro-

bleme u funkcionisanju crno-

gorskog pravnog sistema i da u

procesujavnihraspravasvojim

primjedbamaisugestijamauti-

čenapodizanjekvaliteta zako-

nodavneaktivnosti.

Nažalost,ovomprilikommora-

mo primijetiti da proklamova-

na obaveza održavanja javnih

rasprava o prijedlozima zako-

na je unajvećembroju slučaje-

vapriličnoformalnaikaotakva

ne ostavlja previše prostora da

se iznaučnezajednice, civilog i

strukovnog sektora, dobiju

dragocenamišljenjaisugestije.

POBJEDA:

Sarađujete li sa

drugiminstitucijama ina

komnivouinakojinačinseta

saradnjaostvaruje?

RADULOVIĆ:

Saradnjuostva-

rujemo primarno sa naučnim

institucijama, Univerzitetom i

pravnimfakultetima,Advokat-

skom komorom, Udruženjem

tužilaca i Udruženjem sudija i

drugim srodnimasocijacija-

ma.

Ističemi dobrusaradnjusa

resorimapravde i javneuprave,

ne samo u smislu da su čelnici

ovih resora istaknuti članovi

Udruženja, već i kao, na pri-

mjer, u slučajevima sa mišlje-

njemVenecijanske komisije ili

aktuelna javna rasprava oko

zakona o javnoj upravi, gdje in-

tenzivnorazmjenjujemostavo-

vepopojedinimpitanjima.

POBJEDA:

Ranijesteseak-

tivnobavili

ipolitikom.Da

li

je i kolikopolitika iznadprav-

nihnormi?

RADULOVIĆ:

Politika i pravo

su dvije strane istog novčića.

Međutim, ta kovanica ima vri-

jednostsamoondakadajepoli-

tika vođena temeljnim vrijed-

nostima vladavine prava i kada

kroz parlamentarnu procedu-

ru produkuje zakonodavstvo

koje je u javnom interesu, za-

snovano na pravilima struke i

poštovanju prava kao nauke i

profesije.

Onog trenutka kada potrebe

politikepovrijedetemeljnevri-

jednosti pravnog poretka, poli-

tika izprincipavladavineprava

prelazi u poljemoći i ugrožava

pravnu sigurnost u jednom

društvu.

Stoga sam veliki zagovornik

konceptaustavnogpatriotizma

koji u svojim temeljnimvrijed-

nostima iznad partikularnog,

interesa grupe ili interesakapi-

talastavljauprviplanvrijedno-

sti koje obezbjeđuju koheziju

društva. Nažalost, danas na cr-

nogorskojdruštvenojsceniima

višesukobanegoistinskogdija-

logaiulogaUdruženjajedapo-

kuša da, kada suupitanju teme

pravnog karaktera, taj pristup

promijeni.

POBJEDA:

Najavili steuina-

uguracionomgovorudaće

bitipokrenutaproceduraza

nagradu„AkademikMijat

Šuković“.Topriznanjedodi-

jeljeno jesamo

jednom.Za

-

što?

RADULOVIĆ:

Ova nagrada je

najvećepriznanjekojeUdruže-

nje pravnika dodjeljuje za do-

prinos očuvanju crnogorske

pravne baštine, razvoju pravne

nauke, etike i kulture.

Nagrada je ustanovljena 2013.

godine i dodjeljuje se jednomu

petgodina,učastiznaksjećanja

na profesora Šukovića. Senat

Udruženja pokrenuo je proce-

durupredlaganjakandidatako-

ja će trajati do 20. septembra,

kadaslijedi izbor i svečanouru-

čivanje na Pravnom fakultetu

UniverzitetaCrneGore.

Afirmacijomove nagrade želi-

moda istaknemoonepripadni-

ke crnogorskepravničke zajed-

nice koji su svojim izuzetnim

stvaralaštvominaučnimradom

posebno doprinijeli vrijedno-

stima pravne nauke i stvaralaš-

tvauCrnojGori.

K.KRSMANOVIĆ

BranislavRadulović

INTERVJU:

Dr Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore

Javne rasprave treba

daobezbijededa se

čujeglas struke i nauke

POBJEDA:

CrnaGora

obilježava 130godina od

proglašenjaOpšteg imo-

vinskog zakonika. Što,

premaVašemmišljenju,

za našudržavu znači

ovaj zakonik i na koji

način ćeUdruženje obi-

lježiti jubilej?

RADULOVIĆ:

Ovaj zna-

čajan jubilej pravničke

izuzetnosti, oslikan u

djelu Valtazara Bogišića,

koje prevazilazi granice

Crne Gore, dodatno nas

obavezuje da se posve-

timo organizaciji nauč-

nog skupa posvećenog

Opštem imovinskom

zakoniku, koji će se odr-

žati krajem septembra

na Pravnom fakultetu

Univerziteta „Mediteran“ i

priredimo posebno temat-

sko izdanje „Pravnog

zbornika“.

Izuzetno cijenimo i pra-

timo aktivnosti CANU

posvećene ovom jubileju

i posebna nam je čast da

je uvaženi prof. dr Zoran

Rašović novi član Senata

Udruženja, koji je svojim

stvaralaštvomdodatno

proširio saznanja o Bogi-

šiću i o dometima Imovin-

skog zakonika.

Opšti

imovinski

zakonik

Veliki sam

zagovornik

koncepta

ustavnog

patriotizma

koji u svojim

temeljnim

vrijednostima

iznad

partikularnog,

interesa grupe

ili interesa

kapitala stavlja

u prvi plan

vrijednosti

koje

obezbjeđuju

koheziju

društva.

Nažalost,

danas na

crnogorskoj

društvenoj

sceni ima

više sukoba

nego istinskog

dijaloga –

kazao je dr

Branislav

Radulović

Slobodnaasocijacijaslobodnihpojedinaca