Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Bankesuna

krajumartaodobrilekredite

odukupno2,75milijardi eura,

što jerastod2,3odstonamje-

sečnomnivou.Premapodaci-

maCentralnebanke(CBCG),

uodnosunamartprošlegodi-

neodobreno je9,9odstoviše

kredita.

Odnos izmeđukredita i depozi-

ta na kraju marta bio je niži u

odnosuna istimjesecprošlego-

dine i iznosio je 0,85 odsto, na-

vodi seunovomBiltenuCBCG.

Bankesupoosnovukreditanaj-

više potraživale od privrede i

stanovništva, 78,2odsto.

Ukupni depoziti su na kraju

marta u odnosu na februar bili

0,1 odsto veći i iznosili su 3,24

milijarde eura, dok su na godiš-

njemnivouporasli 13,4odsto.

Oročeni depoziti činili su 37,5

odsto ukupnih, a oni po viđenju

61,7 odsto. Preostalih 0,8 odsto

odnosilo se na sredstva na es-

crowračunu.Ustrukturioroče-

nih depozita najveće učešće

imali suoni ročnosti trimjeseca

do jedne godine, 51,7 odsto. De-

poziti ročnosti od jedne do tri

godinečinili su36,1odsto.

Ukupni depoziti stanovništva

na kraju marta iznosili su oko

1,23milijardeeura,0,1odstoviše

nego u februaru, dok su u pore-

đenju sa istimmjesecomprošle

godineporasli devet odsto.

Uročnoj strukturi depozita sta-

novništva, oročeni su činili 46,6

odsto, a oni po viđenju 53,4 od-

sto.

R.P.

Bankeuprvomkvartalu

odobrile2,75milijardi eura

UCrnoj Gori 1,04

milionakorisnika

mobilne telefonije

Centralna banka saopštila podatke zamart

Podaci Agencije za elektronske

komunikacije i poštansku djelatnost

PODGORICA

-UCrnojGori

jenakrajumajabilo1,04mili-

onakorisnikamobilnetelefo-

nije, 1,6odstovišeuodnosuna

april.Broj korisnikaumaju

odgovarapenetraciji od

168,09odsto, navedeno jeuiz-

vještajuAgencijezaelektron-

skekomunikacije ipoštansku

djelatnost (EKIP).

U odnosu na isti period prošle

godine, broj korisnika u maju

veći je 2,36 odsto. Od ukupnog

broja korisnika, Telenor ima

373,34hiljadeili35,82odsto,Cr-

nogorski Telekom354,56 hilja-

da ili 34,02 odsto, aM-tel 314,33

hiljade, odnosno 30,16 odsto.

Udiopostpejdkorisnikaiznosio

je 52,32 odsto, dok je onih koji

račune dopunjavaju vaučerima

ili elektronski bilo47,68odsto.

Telenor je imao 42,95 odsto

ukupnog broja pripejd korisni-

ka, Crnogorski Telekom 27,45

odsto, aM-tel 29,6odsto.

Crnogorski Telekom je u maju

imao 40,01 odsto postpejd kori-

snika, Telenor 29,32 odsto, aM-

tel 30,67odsto.

R.P.

PODGORICA

–Kom-

panijaPlantažena

Ćemovskompolju

počela jeučetvrtak

berbustonoggrožđa

sortekardinal.Ove

godineplanirana je

berbaoko2,1mil-

ionakilograma.

- Zbog povoljnih kli-

matskih uslova grožđe je prisp-

jelo sedmicu ranije nego lani, a

berba će trajati najkasnije do

polovine septembra – kazao je

za Pobjedu koordinator u vino-

gradarsko-voćarskoj proizvod-

nji SimoBoljević.

Ondodajeda je grožđeodličnog

kvaliteta,dobre krupnoćeiboje,

te da su vinogradi u veoma do-

brom stanju. Sada je, kako kaže,

angažovano oko 30 radnika, ali

sa povećanjemdinamike berbe

bićeimpotrebnoido190berača.

– Iako je teško doći do radne

snage, još 160 ljudi za berbu

stonog grožđa možemo naći, s

tim što je 70 odsto berača iz re-

giona, a samo 30 odsto iz Crne

Gore. Radnici ,,sa strane“ imaju

obezbijeđen smještaj i hranu –

istakao jeBoljević.

Premanjegovimriječima,berači

po gajbi u kojoj stane do sedam

kilograma grožđa zarađuju 0,40

centi, a uprosjeku svi uberuoko

70gajbi. Počinjusaradomu5.30

i berunajkasnijedo12sati.

Površinapodstonimgrožđemje

167hektara.

I.T.

U Plantažama počela berba stonog grožđa - sedmicu prije nego lani

Ove sezoneubraće

2,1milionkilograma

Kompaniji Plantaže za

berbu vinskog grožđa na

Ćemovskompolju, koja

počinje u avgustu i traje do

kraja septembra, potreb-

no je do 900 sezonskih

radnika, koje je teško naći

u Crnoj Gori. Ovogodišnji

plan je da se ubere 18mili-

ona kilograma vinskih sorti

– kazao je ranije za Pobje-

du direktor vinogradar-

sko-voćarske proizvodnje

Dušan Kankaraš.

Potrebnoje

900radnika

Borin Lavijani sa Kosova

je jedan od najiskusnijih i

najboljih radnika koji već

16. godinu bere grožđe na

Ćemovskompolju.

- Zadovoljan samuslovi-

ma i želimda nastavimda

se bavi ovimposlom. Na

početku berbe prosječno

uberem oko 70 gajbi

dnevno, a u jeku sezone i

do 120 – kazao je Lavijani.

Jedanod

najvjernijih

berača

NEUMORNI BERAČI KARDINALA:

Detalj saĆemovskogpolja

SimoBoljević

CETINJE

–Pčelarstvomožepo-

stati brend Crne Gore, smatra

prvimagistar pčelarstvakodnas

RadojicaRadović, koji ima blizu

stotinukošnica.

-KadabiCrnaGorabilauređena

pčelarskikaoKosijeri,moglabiu

dogledno vrijeme postati »pče-

larskadržava« i to stvarnone sa-

monapapirukaoštojetozaeko-

logiju-smatraRadović.

SeloKosijeri, nadomakprijesto-

nice, broji 12 pčelara koji imaju

višeod350pčelinjihdruštava.

Iskusni pčelar, agronomRado-

vanRadović,kažedaćeovagodi-

nazapčelarebitiberićetna.

-Rezultati govoreda ćeuprosje-

kuukošnicama biti izmeđupet-

naestidvadesetkilogramameda.

Kadajeprosjekidesetkilograma

pčelari kažu da je godina dobra,

pa za ovu možemo kazati da je

među rekordnim - rekao je Ra-

dovićzaRTCG.

UKosijerimaimaimladihpčela-

ra.JedanodnjihjeiMiodragPe-

rišić koji živi od poljoprivrede i

pčelarstva.

PčelariizKosijerapripremajuse

zamanifestacijuMiris lipa ime-

da koja se održavanaCetinju 12.

julanaBalšićapazaru.

R.P.

Pčelarstvo

možebiti

brend

CrneGore

I.BOŽOVIĆ