Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Politika

PODGORICA

- Isključivi

krivac zakrizuvlasti uBud-

vi su strankekoje čine

političkuvećinu, smatra

bivši potpredsjednik teopš-

tineLjubomirFilipović.

-Imamoidentičnusituacijukao

2005. godine - svađa i netrpelji-

vostpolitičkihpartnera,neman-

je ideje o tome gdje grad ide i

kako treba da se razvija - kazao

jeFilipovićagencijiMina.

Kako je naveo, oni se hvale fi-

nansijskom stabilnošću, a sa

njomništa ne rade.

- Semštozapošljavajučlanove

partija i svojih porodica, a na

svaku kritiku odgovaraju up-

oređivanjem sa prošlom

vlašću, od koje nije teško biti

manje kompromitovan - dod-

ao jeFilipović.

Prema njegovim riječima, na-

jpošteniji bi bili novi izbori uz

dogovor oprelaznoj vlasti, ko-

jabi učinilada sedepolitizuje i

profesionalizujeupravabarna

kratko.

- Ali ne znam koliko je to mo-

guće u duboko klijentelis-

tičkon političkom sistemu -

dodao jeFilipović.

Opozicija je, smatra on, drugi

put u deset godina prokockala

šansudaprimjerompokažeda

je alternativa dosadašnjem

načinu obavljanja javnih

poslova.

- Usudiću se da kažem da je

primjer haosa u Budvi jedan

od glavnih uzroka kraha

opozicije na svim izborima

koji suuslijedili - kazao jeFili-

pović.

R.P.

PODGORICA

-Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

primio jegeneralnogdirekto-

razaCentralnuAzijuiEvro-

puuEvropskoj službi vanj-

skihposlova(EEAS)Tomasa

MajeraHartinga. Sagovornici

surazmijenilimišljenjaupo-

gleduunutrašnjepolitičkesi-

tuacijeuCrnojGori, napretku

našedržaveupregovorimas

Unijomiprilikamauregionu.

Predsjednik Đukanović je iz-

raziozadovoljstvopartnerskom

saradnjom sa EU i istakao

odlučnost CrneGore da nastavi

daradinastrateškomciljuusva-

janjaevropskihvrijednostikroz

dinamiziranje reformi, očuvan-

je tempa ekonomskog rasta i

jačanje institucija kao osnova

vladavineprava.Onjeukazaoda

jevažnosačuvatiizvjesnostper-

spektive proširenja Evropske

unije,nesamozaCrnuGoruko-

ja je najviše odmakla u pregov-

aračkomprocesu,većizaregion

u cjelini.Predsjednik je istakao

da će prioritetne obaveze, u ok-

viru pregovaračkog procesa, u

narednomperiodu biti fokusir-

ane na ispunjenje privremenih

mjerila u poglavljima koja se

odnose na vladavinu prava što

će obezbijediti i, kako je kazao,

dinamičniji nastavak otvaranja

preostalih poglavlja pravne te-

kovine, ali i zatvaranje onih u

kojima supregovori veću toku.

Generalni direktorMajerHart-

ing je istakao da je Crna Gora

zemlja predvodnica u pregov-

aračkom procesu i pohvalio

njenu konstruktivnu ulogu u

regionu, uz konstataciju da je

uspjehupregovorimačinipozi-

tivnimprimjeromostalimdrža-

vamaaspirantimazačlanstvo.

Sagovornicisusesaglasilidajeu

na j bo l j em int eresu sv ih

političkih subjekata i države u

cjelini što skorije pokretanje di-

jaloga u okviru institucija siste-

ma, štoćedoprinijeti bržemna-

pretkuCrne Gore ka članstvu u

EU.

R.P.

PODGORICA

- Slanje o icira

Vojske Crne Gore na Kosovo nije

prijateljski čin, ocijenio je preds-

jednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da je crnogorski

premijer Duško Marković prili-

komposjete Beogradu kazao

da Crna Gora razumije koliko je

Kosovo bolno i teško pitanje za

Srbiju i da će se odnositi prema

njemu sa posebnompažnjom.

- Nijesu nas pitali. Oni su suver-

ena država, mogu to, ali znaju

kakav je naš stav po pitanju

Kosova i Metohije. To što će oni

nešto tako značajno da rade,

jedan, dva ili tri njih, to je bez-

veze, to ničemu ne služi, osimda

oni ispune zadatak koji su dobili

od NATO-a - rekao je on.

Prema njegovim riječima, to nije

prijateljski gest prema Srbiji.

- Naprijed, momci, vi radite

svoj posao. Mi znamo da to nije

naročito prijateljski gest prema

Srbiji. Mi ćemo svoj posao da

radimo, i to je to - kazao je Vučić.

R. P.

PODGORICA

-Odbornica

Socijalističkenarodnepartije

RadmilaČagorovićglasala je

za izborpredsjednikaSkup-

štineGlavnoggradaĐorđa

Suhiha, saznajePobjeda.

ISTRAGA

Više izvora Pobjede iz koalicije

DF-SNP je saopštilo da je inter-

na istraga pokazala da jeČagor-

ović, na opšte iznenađenje, na

tajnomglasanju podržala izbor

Suhihanakonstitutivnojsjedni-

ci parlamenta Glavnog grada,

održanoj upetak6. jula.

–Čagorović je na internomsas-

tanku sa stranačkim prvacima

priznala da je ,,vođena emocija-

ma“glasalazaizborSuhihaiako

jedogovornaodborničkomklu-

bu bio da se glasa protiv. Čagor-

ović je prekršila partijsku disci-

plinu i vidjećemo kojemjere će

biti preduzete protivnje - rekao

je izvorPobjede.

Suhih je na tajnom glasanju u

petak dobio podršku 36

odbornika koliko iznosi i uk-

upan broj mandata stranaka

vladajuće kolaicije. Jedan

odbornik je bio uzdržan dok je

jedanbioprotiv.

- Vladajuća koalicija ima 36

mandata, ali togadanazbogpri-

vatnih obaveza u sali nije bilo

jednog odbornika SD-a, tako da

je jedanodtri prisutnaodborni-

ka koalicije DF-SNP glasao za

izbor Suhiha što su prve primi-

jetileDemokrateAlekseBečića.

Internom istragomutvrđeno je

da jeupitanjuodbornicaSNP-a

Radmila Čagorović - kazao je

izvorPobjede.

Čagorović je kao najstarija

odbornica predsjedavala kon-

stitutivnomsjednicomparlam-

entaGlavnoggrada.

RAT

Glasanje u podgoričkomparla-

mentu izazvalo jepravimali rat

s a o p š t e n j i m a i z m e đ u

DemokrataiUresajedneiDF-a

i SNP-a sadruge strane.

Demokrate su juče, nakon

dvodnevnogratanadruštvenim

mrežama, saopštile da je riječ o

izdaji opozicionih interesa.

- Nakon Draga Đurovića iz

Nikšića, Stevana Džakovića iz

Budve, Šula iMikana iz Kolaši-

na, određenih odbornika iz

Podgoricekojisusvojevremeno

održavaliMugošuna vlasti, do-

bili smo nove simbole izdaje

opozicionih birača u liku

odbornikakoalicije ,,Svezamoj

grad“, koji su glasali za izbor

Suhiha namjesto predsjednika

Skupštine Glavnog grada -

navodi seusaopštenju.

-Mi uDemokratama jesmo ra-

zočarani, ali nijesmo i previše

iznenađeniovakvimglasanjem.

Može da se kaže da su nas

nabrojani raniji slučajevi pri-

premili na takvonešto.

Za ovakvo glasanje nemamo

drugog objašnjenja do toga da

su glasači za Suhiha i razbijači

parlamentarne većine koju

tvori opozicija sa državnog

nivoa unaprijed pripremljeni i

pozicioniraninaizbornimlista-

ma, da bi, u slučaju da DPS-u

prigusti, mogli svojim glasovi-

ma da im obezbijede većinu.

Bilo kako bilo, ovo je najgrublja

izdaja opozicionih birača -

navodi seusaopštenju.

Podsjećamo, 32 mandata,

odnosno odbornička mjesta

pripalo je listi „Za dobro građa-

na Podgorice – Pobjednička

koalicijaMiloĐukanović“,koju

čine DPS, Bošnjačka stranka,

Liberalnapartija,Demokratska

unija Albanaca i Crnogorska,

zatim17mandatalisti„Podgori-

ca za 21. vijek“ – Demokrate i

Građanski pokret Ura, dok je

listi „Sve za moj grad“ –

Demokratski front i Socijalis-

tička narodna partija pripalo

osam, Socijaldemokratama tri i

Albanskoj alternativi jedan

mandat. Parlament Podgorice

broji 61odbornika.

N.ZEČEVIĆ

Sukob u opoziciji zbog glasanja u podgoričkomparlamentu, interna istraga koalicije „Sve zamoj grad“ pokazala

RadmilaČagorović iz SNP-a

glasala za izborĐorđaSuhiha

Jedini odbornik DF-a koji je bio na sjednici SO Podgorica, na

kojoj je tajnimglasanjem izabran predsjednik, bio je odbor-

nik PZP Čel Ismailisu i, koji je došao na sjednicu sticajem

okolnosti, zbog propusta u radu kluba odbornika DF-a, jer

ga niko prethodno nije obavijestio o odluci odbornika DNP

i NSD da ne prisustvuju sjednici zbog intoniranja himne,

navodi se u saopštenju Pokreta za promjene.

- Radi se o provjerenom i tvrdomopozicionaru, koji je već

četiri godine bio odbornik DF i uvijek disciplinovano postu-

pao po dogovorima u klubu odbornika DF. To je čovjek koji

je bio na svimprotestima, ispod šatora i koji je svoj opozici-

oni stav dokazivao, dok su sadašnji liderčići Sorošoida bili

u Pozitivnoj Darka Pajovića i Draga Đurovića i fotokopirali

materijale za sjednice GO SNP - navodi se u saopštenju.

PZP:Soroševi liderčićibili

uPozitivnoj i fotokopirali

materijalezaSNP

Vladajuća

koalicija ima

36mandata,

ali toga dana

zbog privatnih

obaveza u sali

nije bilo jednog

odbornika

SD-a, tako da

je jedan od

tri prisutna

odbornika

koalicije

DF SNP glasao

za izbor Suhiha

što su prve

primijetile

Demokrate

Alekse Bečića.

Internom

istragom

utvrđeno je

da je u pitanju

odbornica

SNP-a Radmila

Čagorović,

kazao je izvor

Pobjede

Bivši potpredsjednik opštine o dešavanjima u Budvi

Filipović:

Politička

većina

krivac za

krizuvlasti

Troje odbornika Crnogorske danas, ipak, neće doći na sjed-

nicu SO Budva jer ih na to obavezuju odluke Opštinskog

odbora stranke - saznaje Antena M.

U tom slučaju, ukoliko i nezavisni odbornik Stevan Džaković

ostane principijelan i bojkotuje zasijedanje, lokalni parla-

ment neće imati kvorum, pa je zavođenje prinudne uprave u

Budvi, praktično, izvjestan epilog krize u prijestonici turizma.

Podsjetimo, Vlada Crne Gore dala je prekjuče rok od 15 dana

lokalnoj samoupravi da deblokira rad Skupštine, uz prijetnju

preuzimanjem ingerencija ako taj uslov ne bude ispunjen.

Crnogorskane

dolazinasjednicu

Partnerska saradnja

saEvropskomunijom

Predsjednik Crne GoreMilo Đukanović

sa TomasomMajeromHartingom

„Slanje

crnogorskih

oficirana

Kosovonije

prijateljski čin“

Ocjena predsjednika

Srbije Aleksandra Vučića

TomasMajerHarting iMiloĐukanović

Aleksandar

Vučić

Ljubomir Filipović

RadmilaČagorović