Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

SmjenaĆalović

-Markovićnije

revanšizam

PODGORICA

Kategorič-

ki odbijam svaku optužbu

Vanje Ćalović-Marković da

je odluka da je prekršila Za-

kon o sprečavanju korupci-

je, zbogčega jesmijenjena iz

SavjetaASK, rezultat revan-

šizma – poručio je u inter-

vjuu Pobjedi Sreten Rado-

njić, direktor Agencije za

sprečavanje korupcije.

- Svi moramo biti svjesni da

obavljanjem javne funkcije

imamo određene obaveze,

odgovornostiiograničenja,i

da prioritet obavljanja jav-

nihovlašćenjamoradabude

daleko ispred naših privat-

nih interesa.Naovučinjeni-

cu je gđi Ćalović-Marković

ukazivano više puta i prije

donošenja odluke, izricane

su mjere upozorenja i oba-

vještenja, što ona nije pri-

hvatila,većjenastavilakrše-

nje Zakona o sprečavanju

korupcije – rekao je Rado-

njić, komentarišući smjenu

Ćalović-Marković izSavjeta

ASK.

Odlukada jeprekršilazakon

donijeta je, istakao je on, u

upravnom postupku koji je

pokrenut na zahtjev njenog

bivšegsaradnika.Agencijaje

prikupila dokaze, utvrdila

činjenice i donijela na zako-

nu zasnovanu odluku da je

Ćalović-Marković za vrije-

meobavljanja funkciječlana

Savjeta ASK, kao izvršni di-

rektor MANS-a, zaključila

ugovor na osnovu kojeg je

ostvarila prihod od 149.000

eura, sa obavezompodnoše-

nja prijava ASK-u, organu u

kojem je obavljala javnu

funkciju, a povodom parla-

mentarnih izbora 2016.

Zbogtogajepoprirodistvari

bila direktno i lično zainte-

resovana za podnošenje pri-

java, čime je javni interes

podredila privatnom. Pod-

nošenje ogromnog broja ne-

argumentovanih prijava

(2.328) nije bilo motivisano

doprinosuradaASK, većna-

protiv, pokušaju opstrukcije

radairealizacijesvogprivat-

nog biznis plana iz ugovora

sklopljenogneposrednopri-

je izbora. U prilog tome je

činjenica da je Upravni sud

odbacio prijave kao neosno-

vane – rekao jeRadonjić.

POBJEDA:

Ćalović-Mar-

kovićVas optužujeda ra-

diteukoristDPS-a i dani-

jestepokazali dobre

rezultate. To suocjene i

opozicije. Kako tokomen-

tarišete?

RADONJIĆ:

ASKima insti-

tucionalnu, finansijsku i

funkcionalnu nezavisnost.

To znači da nijedan pred-

stavnikizvršnevlastiilipoli-

tičkih subjekata ne može

uticati na izbor organaASK,

niko ne može uticati na za-

konom definisan iznos

budžeta, niti je bilo ko od

predstavnikavlastiilipartija

do sada pokušao da utiče na

odlukeASK.

Konkretni podaci demantu-

ju tvrdnje o navodnoj selek-

tivnosti i rezultatima rada

ASK. Nakonodluka imišlje-

nja ASK, za nešto više od

dvije godine više od 160

funkcionera dalo je ostavke

ili je razriješeno, među koji-

majedanministar,jedanpo-

moćnik ministra, skoro 60

predsjednika i članovaorga-

naupravljanjajavnihpredu-

zeća, 40 odbornika... ASK je

u 2016. i 2017. pokrenula

1.286 prekršajnih postupa-

ka, riješena su 992, a sudovi

su izrekli 255.957 eura ka-

zni. U istomperiodu, protiv

POBJEDA:

CDT smatra da bi, radi

većeg povjerenja u izbornu admi-

nistraciju, trebalo donijeti poseban

zakon oASK. Kakvo jeVašemišlje-

nje?

RADONJIĆ:

Ne vidimpotrebu za

donošenjemposebnog zakona o ASK

radi povjerenja u izbornu admini-

straciju. Najveći dio poslova izborne

administracije ne pripada nadležno-

stima ASK, već je u djelokrugu rada

drugih organa.

ASK je osnovana Zakonomo spre-

čavanju korupcije kao preventivni

antikorupcijski organ koji je nadležan

da, upotrebomodređenih kontrolnih

mjera i preventivnihmehanizama,

unapređuje transparentnost, promo-

više integritet i otklanja korupcijske

rizike u radu javnog i privatnog sekto-

ra, kao i političkih subjekata.

ASK je u 27 izbornih procesa pokre-

nula blizu 500 prekršajnih postupaka.

Uložili smomaksimalne napore da

postignemo gotovo stoprocentno

poštovanje zabrana i ograničenja od

političkih subjekata i organa vlasti,

kao i značajno unaprijeđenu transpa-

rentnost poslovanja političkih subje-

kata i upotrebe državnih sredstava u

toku izborne kampanje. U prve dvije

godine rada uočili smo da su određe-

na zakonska rješenja otežavala e i-

kasno postupanje ASK u ovoj oblasti.

Zato smo uz podršku SE uradili anali-

zu zakonskog i institucionalnog okvi-

ra i de inisali 40 preporuka za una-

pređenje ovog okvira. Zahvaljujući

naporima ASK, promjene zakona su

usvojene u Skupštini prošle godine.

POBJEDA:

Kakva je saradnjaASK

saNVO sektorom?

RADONJIĆ:

ASK je od početka rada

bila otvorena za saradnju sa NVO

sektorom, ali nije zabilježeno značaj-

nije interesovanje ovih organizacija

da na sedmičnomnivou u direktnom

kontaktu sa službenicima ASK pred-

lažu subjekte koje bi trebalo dodatno

kontrolisati na terenu, ili da ukažu

na eventualna kršenja ili nedostatke

zakona. ASK ostaje otvorena za dija-

log o svimpoboljšanjima kontrole

inansiranja političkih subjekata i

rastu povjerenja u izborni proces.

Potrebno je određeno vrijeme kako

bi praksa pokazala kvalitet zakon-

skihmehanizama jer važeći instituti

funkcionišu tek nešto više od dvije

godine.

NemapotrebezadonošenjemzakonaoASK

javnih funkcionera na svim

nivoima pokrenula je blizu

650 prekršajnih postupaka

zbog kršenja zakona - protiv

19 poslanika, 146 odbornika,

10 funkcionerauministarstvi-

ma, osamambasadora, 30naj-

višihopštinskihfunkcionera...

POBJEDA:

Kakoocjenjuje-

tepredloženi zakono spre-

čavanjukonflikta interesa,

koji jeuproceduri, apoko-

jembi odbornicimogli da

bududirektori?

RADONJIĆ:

Agencija je upo-

znata da postoji inicijativa za

promjenu člana 12 Zakona o

sprečavanju korupcije, ali nije

njen predlagač. Iz navedenog

razloga je, kao operativni or-

gan,nemožemokomentarisati.

POBJEDA:

Pojedina istraži-

vanjapokazujuda građani

od institucijanajmanjevje-

rujuASK-u. Zašto je to tako,

štomislite?

RADONJIĆ:

ASK nema pro-

blem sa povjerenjem većine

građana, uprkos politički mo-

tivisanoj presiji ili nepoznava-

nju nadležnosti ASK od odre-

đenihkritičara.

ASK svakog decembra radi

istraživanje javnog mnjenja o

percepciji korupcije i o upo-

znatosti sa radom Agencije.

Zadovoljni smo rezultatima

koje je u decembru pokazalo

istraživanje koje je sproveo

Damar plus. Registrovan je

rastpovjerenjagrađanauASK

na 68,4 odsto u 2017. sa 65,4

odsto u 2016. Da je ASK dala

doprinos borbi protiv korup-

cije u kontinuitetu smatra oko

70 odsto ispitanika u obje go-

dine, što smatramo dobrim

rezultatom.Istraživanjejepo-

kazalo da je ASK prva od dr-

žavnihorgana kojoj bi građani

prijavili korupciju, u boljem

procentunegou2016.

Svakomdobronamjernompo-

smatračupoznato jeda jeASK

uproteklomdvoipogodišnjem

perioduizgradilanormativnu,

organizacionu i kadrovsku in-

frastrukturu i postigla kon-

kretne imjerljive rezultate, ali

da kao mlada institucija ima

prostora za dodatna unapre-

đenjakojasmoodlučni darea-

lizujemo.

POBJEDA:

Mislite li da je

ASKdovoljno transparen-

tna i treba li neštopreduzeti

u tompogledu?

RADONJIĆ:

SjedniceSavjeta

ASK otvorene su za javnost.

DirektorASKbrani izvještaj o

radu pred SavjetomAgencije,

Odborom za antikorupciju i

parlamentom.

Tokom2016. i 2017. postignuti

su značajni rezultati na una-

pređenju transparentnosti

ASK. Time smo doprinijeli da

Crna Gora dobije prvog lobi-

stu i da se poveća broj prijava

ugrožavanja javnog interesa

koje upućuje na korupciju, na

64uprvoj polovini 2018, sa21

uprvoj polovini 2017.

Unaprijeđena je transparen-

tnost jačanjem saradnje sa

medijima, organizovanjem

redovnih pres konferencija i

izjava, pripremomsaopštenja

za javnost i odgovora na za-

htjeve zapristup informacija-

ma.Nainternetstraniciobjav-

ljene su odluke kojima je

utvrđeno kršenje zakona od

javnih funkcionera, kao i po-

daci o funkcionerima koji su

razriješeni ili su dali ostavke.

Više od 90 odsto dokumenata

u posjedu ASK objavljeno je

na njenomsajtu.

POBJEDA:

Ukojoj fazi je

provjerapodataka izpo-

sljednjih izvještajaopriho-

dima javnih funkcionera?

RADONJIĆ:

Prošlogmjeseca

jepočeladruga faza -provjera

tačnosti i potpunosti podata-

ka iz izvještaja, koja će trajati

do kraja godine. Provjera će

obuhvatiti 836 izvještaja, u

skladu sa Revidiranim pla-

nom koji je sačinjen u skladu

sa preporukama SE. Plan uk-

ljučuje provjeru izvještaja

predsjednika Crne Gore, pre-

mijera, svihministara, članova

Sudskog i Tužilačkog savjeta,

kao i DRI, svih administratora

imenadžeraopština, guverne-

ra CB. Za ostale kategorije jav-

nih funkcionera planom su

utvrđene kvote unutar odre-

đene kategorije koje se po-

punjavaju metodom

slučajnog uzorka, uz

obaveznu rotaciju

naredne godine za

određene katego-

rije funkcionera.

Treća faza -

potpuna pro-

vjera, biće

sprovedena

u drugoj polovini godine. ASK

će, kao i do sada, blagovreme-

no obavijestiti javnost o rezul-

tatima provjera. Agencija će

nastaviti daostvarujekonkret-

ne rezultate, dosljedno i nese-

lektivnoispunjavajućisvesvo-

je preventivne nadležnosti.

POBJEDA:

Je li do sadabilo

funkcionera zakoje ste

utvrdili danijesumogli da

dokažuporijeklo imovi-

ne?

RADONJIĆ:

Prisutne su

izjave određenih organiza-

cija da je ASK nadležna za

utvrđivanje porijekla imo-

vine, nezakonitog bogaće-

nja, finansijske istrage ili

zapljene nezakonito steče-

ne imovine. Ovakve tvrdnje

su neutemeljene u propisi-

ma jer ASK nije represivni,

već preventivni antikorup-

cijski organ, koji promoviše

transparentnost i integritet

i otklanja korupcijske rizi-

ke.

Provjeraporijeklaimovinei

neosnovanog bogaćenja,

kao i sprovođenje finansij-

skih istraga regulisane su

Krivičnim i Zakonikom o

krivičnompostupkuiZako-

nomo oduzimanju imovin-

ske koristi stečene krimi-

nalnom djelatnošću, čija je

primjena u isključivoj nad-

ležnosti drugih državnih

organa.

ASKkontroliše podnošenje

izvještaja, radi provjerupo-

dataka i osnova sticanja i

uvećanje imovine više od

5.000 eura, ali nije u njenoj

nadležnosti da provjerava

porijeklo imovine u po-

sljednjihdeset ili 15godi-

na, kako se to plasira u

dijelu javnosti.

Na kraju, koristim pri-

liku da pozovemdruge

državne organe, nevla-

din sektor kao i me-

dijeda krozprofesi-

onalan rad nastave

da daju podršku u

prevenciji korupcije

uCrnoj Gori, a građa-

ne da sve sumnje u po-

stojanje korupcije

prijave nadležnim

organima.

I.KOPRIVICA

SretenRadonjić

Niko od

predstavnika

vlasti ili partija

do sada nije

pokušao da utiče

na odluke ASK –

poručio je Sreten

Radonjić. On je

pozvao državne

organe, NVO i

medije da kroz

profesionalan

rad nastave da

daju podršku

u prevenciji

korupcije u Crnoj

Gori, a građane

da sumnje

u postojanje

korupcije prijave

nadležnima

INTERVJU:

Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije