Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Politika

PODGORICA-

Predsjednik

CrneGore i liderDPS-aMilo

Đukanović jekazaoda je lo-

kalnimi predsjedničkimiz-

borimazavršendvadesetogo-

dišnji ciklus političkog života

uCrnoj Gori.

– Tokom tih 20 godina ta stran-

kavodilajepermanentnuborbu

za učvršćivanje i odbranu dr-

žavnog i nacionalnog dostojan-

stva Crne Gore. Takođe, to je

bilo vrijeme u kojem smo kon-

stantno branili Crnu Goru od

pokušajadestabilizacije–rekao

je Đukanović na početku sjed-

niceSavjetazapraćenjerealiza-

cije izbornog programaDPS-a.

Crna Gora se, kako je naveo,

uspješnooduprla svimpokuša-

jima destabilizacije i na kraju

tog dvadesetogodišnjeg perio-

da, DPS je još jednom pobije-

dio, a opozicija je odustala od

bojkota i vratila se uSkupštinu.

–Akad se jedan ciklus zaključi,

to znači da počinje novi. Naše

uvjerenje je da je osnovna tema

političkog života Crne Gore u

narednom periodu tempo i

kvalitet ekonomskog razvoja

našegdruštvajerbeztoganema

unaprijeđenog standarda živo-

tagrađana, štonamjeglavni cilj

–kazao jeĐukanović.

Onjeocijeniodaunarednedvi-

je godine treba pomjeriti teži-

šte sa pitanja nezavisnosti i

strateškogkursanapitanjakoja

Predsjednik Crne Gore i lider vladajuće partije na sjednici Savjeta za praćenje izbornog programa DPS-a

Đukanović:

Prioriteti kvalitet

i tempoekonomskog razvoja

Ime gradonačelnika Podgo-

rice biće poznato za koji dan,

kazao je predsjednik Demo-

kratske partije socijalista.

- Održana je konstitutivna sjed-

nica, izabran je predsjednik

parlamenta. Završna je faza

konsultovanja oko kandidova-

nja šefa izvršne vlasti u glav-

nomgradu. Razgovaramo ne

samo o personalnim rješenji-

ma već i o onome što su pro-

gramski prioriteti za sljedeće

četiri godine. I razgovaramo

takođe o ekipi koja treba da

zauzme mjesta u ovoj lokalnoj

upravi da bi mogli garantovati

ostvarenje onih obećanja koja

smo dali građanima Podgo-

rice. Mislimda sada zaista

možemo govoriti o danima,

samo danima u kojima ćemo

izaći sa finalnimpredlogom

rješenja za gradonačelnika

Podgorice - kazao je Đukano-

vić na konferenciji za novinare

poslije sjednice Savjeta DPS-a

za praćenje realizacije izbor-

nog programa.

DPS će, kako je kazao, u nared-

nih 15 dana postaviti jasne prio-

ritete, ljude koji će biti zaduženi

za njihovu realizaciju i rokove

za njihovo ispunjavanje.

ImegradonačelnikaPodgorice

bićepoznatoovihdana

sutemeljna -bolji kvalitet živo-

ta građana.

Đukanović je kazao da, takođe,

postoji problem sa dobrim ra-

zumijevanjem instituta finan-

sijskih istraga i pranja novca i

dodaodasutopitanjakojasuse

morala efikasnije rješavati.

–Da namne bi sada u prvi plan

izbili problemi kojesunamser-

virali partneri iz Evropske uni-

je, a koji se tiču, recimo, izbora

Savjeta RTCG, profesionalno-

sti, objektivnosti rada Agencije

za sprečavanje korupcije – na-

veo je on.

Tosu, kako jekazao, pitanjako-

ja takođe treba objektivno sa-

gledati.

– Ali misim da su ti problemi

izbili u prvi plan kao posljedica

problema koji stanuje u našoj

kući, a to je da jedan broj službi

nedovoljno profesionalno radi

svoj posao i nedovoljno lojalno

prema državi – rekao je Đuka-

nović.

Govoreći o putu Crne Gore ka

EU, on je kazao da „ukoliko

Evropa zaista insistira na ova-

kvom tempu pregovaranja, što

mislimdanijedobro,trebasva-

kodanapreduje onimtempom

kojimispunjavaobavezeusvo-

joj kući, pamakar otvarali i de-

set poglavlja za jedno polugo-

dište“.

–Aliakoseonipridržavajupra-

vilakoja su sami postavili, onda

moraprepoznatidajeCrnaGo-

radalekoodmaklanaputupre-

govaranja,amimoramoshvati-

ti da moramo ispuniti obaveze

u svojoj kući – rekao je on.

Crna Gora je, kako je naveo, sa-

da već toliko duboko na tom

jednosmjernom kolosijeku

usvajanja evropskog sistema

vrijednosti „da mi praktično

nemamokudnatragineželimo

natrag“.

Đukanović je kazao da još nije

donio odluku o tome da li će

podnijeti ostavku na mjestu

predsjednika stranke.

- Nema nikakvih odluka. Vodio

sam sjednicu Savjeta. Dakle,

obavljam posao i predsjednika

stranke u punom kapacitetu -

kazao je on nakon sjednice Sa-

vjeta za praćenje i realizaciju iz-

bornogprogramaDPS,navodeći

da se sljedeće godine očekuje

održavanjeKongresaDPS-a.

Na pitanje kada misli da će dr-

žava Crna Gora biti sposobna

da riješi jedan slučaj napada na

novinare, s obziromda jeod ra-

njavanja novinarke Vijesti Oli-

vre Lakić prošlo dva mjeseca,

Đukanović je kazao da on kao

predsjednik države nije zadu-

žen za istrage .

– Dobro ste upoznati da su ta

pitanja iz nadležnosti tužilaš-

tva, tako da kroz redovnu ko-

munikaciju sa tužilaštvommo-

žete da dobijete sve potrebne

informacije–pojasniojeĐuka-

nović.

J.Đ.

DuškoMarković,MiloĐukanović i TarzanMilošević

M. BABOVIĆ