Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Kultura

BUDVA

Programkojim

Grad teatar obilježava80go-

dinaod smrti BranislavaNu-

šića započeo je „Ožalošće-

nomporodicom“, urežiji

JagošaMarkovića (upro-

dukcijiNarodnogpozorišta

izBeograda), koja jepreksi-

noćoduševila festivalskupu-

blikuuBudvi.

Karte su bile rasprodate neko-

likodanaprijepredstave,apre-

punogledalište ispratilo jeglu-

mačku ekipu višeminutnim

ovacijama.

VELIČINE

Jedna od najizvođenijih Nuši-

ćevih komedija, koja je doži-

vjela inscenacije i u inostran-

stvu, u novom čitanju sa

izvanrednim Markovićevim

autorskimpotpisom, koja jeod

premijere u januaru dobila

brojna priznanja, donijela je

pričuo„Ožalošćenoj porodici“

našihdana.Nascenismovidje-

li čitavu galeriju lica male pa-

meti,posrnulogmorala,kojase

lažima i cinizmom bespošted-

no bore za nasljedstvo. To su

predstavnici vlasti, kontrover-

znog biznisa, estrade, i sve

ostale samozvane veličine koje

sunašadruštvagurnuleumulj.

U Markovićevoj režiji oni su

dovedeni do ivice, jer ono na

što se on fokusira u predstavi

upravo je izuzetna vitalnost

članovateogromne„porodice“

beskrupuloznih i pohlepnih,

uz koju živimo svakodnevno.

RUDNIK

Glumac Saša Torlaković, koga

budvanska publika poznaje iz

brojnih Markovićevih pred-

stava,sjajnojeostvariolikAga-

tonaArsića.

-Ogromno je zadovoljstvo

igratiNušića.Onjeklasikizato

je njegovo djelo preživjelo sve

ovovrijeme, asigurnoćeživje-

ti i dalje. Kada se sretnete sa

tako velikim piscem i značaj-

nimkomediografom, za glum-

ca je to ogroman „rudnik“ i

nema kraja glumačkom istra-

živanju - kazao jeTorlaković.

On dodaje da nam je Nušić i

danas jako blizak.

-Svi njegovi likovi djeluju kao

da su nam familija, što bi sva-

kako trebalo i da nas zabrine.

Agaton je danas u lažima i ne-

moralu još strašniji, jer se teh-

nika manipulacije kroz vrije-

me usavršava i evoluira. U tom

smislu je lepeza „alatki” be-

skrupuloznosti i manipulacije

daleko veća i šira - kazao je

Torlaković.

Poslije višegodišnje pauze u

saradnji s JagošemMarkovi-

ćem, Danica Maksimović po-

novo je u ekipi jednog od naj-

značajnijih crnogorskih

reditelja u regionu. Publiku

Grada teatra oduševila je ulo-

gom Sarke. Ističući da pozori-

šte ima misiju da edukuju pu-

bliku, ona smatra da u svakom

političaru mogu da se prepo-

znaju i Agaton i Sarka, jer oni

to jesu.

-Oni misle samo na vlast. Svi

lažu, „mažu”, svi su licemjerni

i samo gledaju kako će da pre-

vare i da se okoriste. Ali, nisu

samo političari takvi. Ima pu-

no sličnog svijeta koji nije di-

rektno u politici, kao što je bi-

znis, estrada, koji su povezani

sa tim establišmentom. Isto

tako ima i puno običnih ljudi

koji se koprcaju da prežive, pa

su i oni preuzeli taj „model”

manipulacije– izjavila jeMak-

simović.

AKTUELNOST

U liku Vide briljirala je Nela

Mihailović, koja kaže da je

„Ožalošćena porodica” važna

predstava za sve na ovom pro-

storu.

-Svenapovezujejejednatužna

sudbina i zato Nušić toliko du-

go traje i nevjerovatno je aktu-

elan. To je za njega, koji je je-

dan od najvećih klasika na

ovim prostorima, veliki kom-

pliment, jer ne pokazuje samo

njegov književni dar, već i koli-

ko jedobropoznavaonašmen-

talitet. Ono što nije kompli-

ment za nas jeste upravo to što

se i danas prepoznajemounje-

govimdjelima. To dokazuje da

smo narodi koji imaju kratko

pamćenje i koji ne uče na lič-

nim greškama. Tako i živimo –

kazala jeMihailović.

Ona smatra da je „Ožalošćena

porodica” komedija kojoj se

smijemo, a u stvari je vrlo tra-

gična priča onama.

-Pozorište postoji da bismo

probudili publiku na neki na-

čin, da bismo pokušali da je

opomenemo i navedemo na

razmišljanje. I kada bi svi u

društvu isto takopokušavali da

urade nešto dobro, vjerovatno

bi nam svima bilo bolje – ista-

kla jeMihailović.

Pored pomenutih glumca, u

sjajnojMpodjelividjelismojoš

i Radmilu Živković (Simka),

Nebojšu Dugalića (Proka Pu-

rić), Vanju Ejdus (Gina), Alek-

sandra Srećkovića (Tanasije

Dimitrijević), Slobodana Be-

štića(drPetrovićadvokat),Du-

šana Metijića (Mića) i Suzanu

Lukić (Danica).

R.B.

GRADTEATAR:

Izvedena predstava „Ožalošćena porodica“ u režiji JagošaMarkovića

Gorka i smiješna

pričanašihdana

Ogromno je

zadovoljstvo

igrati Nušića. On

je klasik i zato

je njegovo djelo

preživjelo sve

ovo vrijeme, a

sigurno će živjeti

i dalje – kazao

je glumac Saša

Torlaković

Scena izpredstave „Ožalošćenaporodica“

NIKŠIĆ

U galerijama „Ilija Šobajić“ i „Nikola I“ u Nikšiću

otvorenu su dvije samostalne izložbe djela umjetnika Bojana

Otaševića i Aleksandra Zarića. Radovi Bojana Otaševića na

izložbi „Gra ike“ prikazuju unutrašnje doživljaje čovjeka, dok je

Zarićeva postavka „Zamrznuti Sunce“ predstavila lica logoraša

iz Drugog svjetskog rata.

Izložbe je otvorio Vladimir Ranković profesor na Filološko-

umjetničkom fakultetu u Kragujevcu. On je istakao da dvojicu

umjetnika iz Srbije povezuje bavljenje egzistencijomna različi-

te načine.

-Bojan sa jedne strane traži univerzalnog homomelenholikusa

kako je naziv njegovog doktorskog umjetničkog projekta.

On pronalazi univerzalno biće koje je oznaka njegovog živo-

ta, kroz koje ispoljava razmišljanja i osjećanja o proživljenom.

S druge strane, Aleksandar Zarić se, kroz sjećanje i pamćenje,

odnosno odloženo sjećanje koje se prenosi kroz generacije

osvrće na sopstveni život jednako snažno – kazao je Ranković.

S. D.

Otvaranje izložbeuNikšiću

Djela Bojana Otaševića i Aleksandra Zarića u Nikšiću

Prikazi stradanja i egzistencije

PODGORICA

Izložba „Otvoreni

javni prostori

gradova Crne

Gore“ biće

otvorena sjutra

u 12 sati u zgradi

Rektorata Univer-

ziteta Crne Gore.

Postavku će otvoriti

rekotor Univer-

ziteta prof. dr

Danilo Nikolić.

Organizator

izložbe je Arhi-

tektonski fakul-

tet u Podgorici.

R. K.

IzložbauRektoratuUCG

BAR

Švajcarski džez-etno

Meduoteranduo imladavi-

olinistkinjaSiraEingeman

nastupali supreksinoćpre-

mijernouCrnoj Gori, u

okvirumuzičkogprograma

Barskog ljetopisa.

Koncertjeobilježiozanimljiv

i raznolikrepertoar izvedenu

još interesantnijoj kombina-

cija harmonike, baglame i vi-

oline.Ovaj trojac jepredbroj-

nom pub l i kom ko j a j e

ispunila plato ispred Dvorca

kralja Nikole, izvela obrade

klasičnih i nekih tradicional-

nih pjesama, kao i autorske

kompozicije.

RIJETKOST

Tajlan Arikan i Srđan Vukaši-

nović koji čine duo sarađuju

skorodvijedecenijeutokuko-

jih su se izgradili kao izuzetno

originalanspoj i tozahvaljuju-

ći „interpretativnoj autentič-

nosti i inovativnosti koja se ri-

jetkomože sresti na aktuelnoj

muzičkoj sceni“.

-Sa Tajlanom sviram već više

od 15 godina. Upoznali smo se

na fakultetuidružeći sepočeli

zajedno da sviramo. Tako je

nastao naš duo koji danas na-

stupasvudaposvijetu.Violina

seu to jako lijepouklopila. Ta-

kođe, unijela je novu dinami-

kuipromjenudokoje jemora-

lo doći nakon toliko godina

zajedničkog rada. Inače, Sira

je i moja supruga, pa se sarad-

nja i tako nametnula kao ideja

- kazao je SrđanVukašinović.

Baglama, pa još u kombinaciji

sa harmonikom, ne može se

tako često vidjeti i čuti na pro-

storu Evrope, stoga je cilj da

kroznastupeduoonapronađe

brži i lakši put do publike ši-

rom svijeta. Tajlan Arikan,

pritom, svojim izvođaštvom

sugeriše na sve njene moguć-

nosti, budući da je ne svira na

isti način na koji se ona svira

kao turski tradicionalni in-

strument.

-Nabaglami sampočeoda svi-

ram zato što ju je svirao i moj

stric, koji je počeo da me po-

dučava čimsampokazao inte-

resovanje. Od tada nisampre-

stao da sv i ram na njoj.

Magična stvar u vezi sa bagla-

momještonjomemožetepro-

izvesti mnogo tonova koje ne

možete klavirom ili nekim

drugim instrumentima. Da-

kle, to su specifični tonovi koji

su pritomneobični za veći dio

Evrope - kazao jeArikan.

AFIRMACIJA

SiraEingeman, kojaodnedav-

nonastupasaMeduoterandu-

om, osnivač je i direktor festi-

va l a „Kl ass ik Nuevo“ u

Švajcarskoj kojim upravo želi

da afirmiše i publici ponudi

nov, dinamičan, heterogen i

autentičan repertoar, sličan

ovom koji je izveden premi-

jernonaBarskomljetopisu.

-Festivali su izuzetno bitni za

afirmaciju muzike jer su oni

prirodno mjesto susreta ljudi

koji se bave njome. Na taj na-

činmuzika ostaje živa. Našim

festivalomželimoovakvumu-

ziku da učinimo publici bli-

skom. U Švajcarskoj imamo

dominantno klasičnumuziku

uumjetničkimkrugovima,sve

je i dalje „stara škola“ i sve je

pomalo sterilno, rekla bih. Mi

želimo da promijenimo tu

atmosferu. Želimo klasičnu

muziku pomiješanu sa dže-

zom i etno muzikom. Upravo

zato se i naš festival zove „Cla-

ssic Nuevo“ - dodala je Einge-

man.

Meduoteran duo je debitant-

ski album „Horon“ uradio

upravo kao zbirku klasične,

džez i etno muzike. Plan je da

novi CD, koji se očekuje do

kraja godine, bude njihova sa-

radnja sa violinistkinjomEin-

geman.

V.K.V.

BARSKI LJETOPIS:

Meduoteran duo i Sira Eingeman održali prvi koncert u Crnoj Gori

Neobičanspoj violine,

baglame i harmonike

SakoncertaMeduoterandua i SireEingeman

STUDIO PETOVIĆ