Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

–Višemsudu

uPodgorici uposljednjedvi-

je i pogodinedostavljena su

tri zahtjeva za trajnooduzi-

manje imovine, dok je zapri-

vremenublokaduprethod-

ne i ove godinepodnijeto 19

zahtjeva.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Višeg suda, tokom 2017. godi-

nedonijetesudvijeodlukepo-

vodom zahtjeva nadležnog

tužilaštva za trajno oduzima-

nje imovine.

- Odlukama suda odbijeni su

zahtjevi za trajno oduzimanje

imovine. Takođe, u jednom

predmetu tokom2016. godine

jetrajnooduzeta imovina-na-

vodi se odgovorima.

UTOKU

Trenutno su pred Višim su-

dom u Podgorici aktuelna dva

predmeta oko oduzimanja

imovineitobivšemfunkcione-

ru DPS-a SvetozaruMaroviću

i njegovomsinuMilošu.

Za SvetozaraMarovića Speci-

jalno tužilaštvo traži oduzi-

manje 11.885 kvadrata šuma,

stanova, livada, pašnjaka i pet

vikendicakojeMarovići imaju

uBudvi.

Za Miloša Marovića Specijal-

no tužilaštvo traži trajno

oduzimanje jer, prema navod-

ima iz dokaza tokom finansij-

ske istrage, proizilazi da je od

2006.do2014.godineimovinu

stekao kriminalom.

Takođe, Specijalno tužilaštvo

blokiralo je imovinukriminal-

ne grupe koja je označena kao

kavački klan do okončanja

istrage protiv 15 članova, a ka-

kobi se ispitaloporijeklonov-

ca kojim je kupljena imovina.

Specijalno državno tužilaštvo

pokrenulo je i finansijsku is-

t ragu prot i v S l obodana

Kašćelana i još četrnaest oso-

ba iz kavačkog klana. Provjer-

ava se kompletna finansijska

dokumentacija kako bi se ut-

vrdile činjenice o pokretnoj i

nepokretnoj imovini osoba

koje supod istragom.

Predmet provjera su nekret-

nine, vozila, plovila, firme, ali

se detaljno analiziraju uplate

na bankovnim računima

fizičkih i pravnih lica kao i

hartije od vrijednosti.

UPOREDNA ISTRAGA

Finansijska istraga protiv ka-

vačke grupe vodi se uporedo

sa krivičnim postupkom koji

je u toku pred Višim sudom

protiv15osoba iz togklanako-

jesu,premaosnovanimsumn-

jama, počinile više krivičnih

djela - zelenaštvo, nedozvolje-

no držanje oružja, prodaju

droge, davanjemita, teškodje-

lo protiv opšte sigurnosti i

pranje novca.

Premaoptužnici,načeluorga-

nizacije jeSlobodanKašćelan,

koji je 12. septembra pret-

proš l e god i ne i zb j egao

hapšenje. Osim Kašćelana, u

bjekstvu su i njegovi saradnici

- Vladimir Božović, Miloš Ra-

donjić, Siniša Vlahović, Alek-

sandar i Igor Đurišić i Davor

Prelević.

Policija je tada uspjela da

uhapsi Kotorane Gorana

Ljubatovića, Nikolu i Igora

Andrića, Tripa Moškova,

Stefana Brnovića, Aleksandru

Bogdanović i Podgoričanina

Đerđa Camaja. Tada su

uhapšeni i policijski inspektor

Zlatko Samardžić i Ilija De-

dović.

Njihova imena su se kasnije

našlanaoptužniciSpecijalnog

tužilaštva jer su, neposredno

prijepodizanjaoptužnogakta,

potpisali nagodbu saTužilašt-

vom. Međutim, nagodba sa

tužilaštvom je krajem marta

odbijenaodlukompredsjedni-

ka Višeg suda u Podgorici

BorisaSavića,pasuSamardžić

i Dedović sada pod teretom

optužbe.

Podignuta je optužnica i pro-

tivKotoraninaIgoraBožovića,

koji je više godina robijao u

spuškom zatvoru zbog šverca

droge, ali je nakonpuštanja na

slobodu pobjegao iz Crne Go-

re i za njim je raspisana

međunarodna crvena potjer-

nica.

M.L.

PODGORICA

- Podgoriča-

ninS. B. (44) napao jepolicij-

ske službenikeucentruTre-

binja, prilikomčega sudva

policajca zadobila lakšepo-

vrede, potvrđeno jeuPoli-

cijskoj upravi Trebinje, piše

Avaz.

Kako prenosi ovaj medij, do

napada je došlo nakon što je

Podgoričanin u centru Tre-

binja juče ujutro izazvao udes

i udaljio se sa licamjesta.

Policija je oko 11.30 sati u

Njegoševoj uliciuhapsilaPod-

goričanina, koji se prilikom

hapšenja opirao i povrijedio

dva policajca.

Policajci su zadobili lakše

povrede.

C.H.

jednabosanskohercegovačka

firma –prisjeća sePopović.

Kako je navedeno u informa-

ciji koju je usvojila Vlada, fi-

nansijski okvir u iznosu od

10.000.000 norveških kruna,

odnosno oko 1.115.000 –

1.120.000 eura, odobrilo je

norveško Ministarstvo vanj-

skih poslova, a novcem će

upravljati sjedište Norveške

narodne pomoći uOslu.

Nema podataka ko će biti an-

gažovan za poslove razmini-

ranja,ali,premanašimnezva-

ničnim saznanjima, ovaj

posao dobila je specijalizova-

na firma iz Srbije.

PROGRAM

U informaciji Vlade se pod-

sjeća da je Crna Gora potpi-

snica Konvencije o zabrani

upotrebe kasetnemunicije, te

da je ispunila sve preuzete

obaveze iz ovog dokumenta

izuzev čišćenja teri-

torije kontamini-

rane kasetnom

mun i c i j om.

Podsjećaju da

je rok za ispu-

njenje te oba-

veze 1. avgust

2020.godinei

konstatuju da

će njenom rea-

lizacijom biti is-

punjen komple-

tan set obaveza koje

proizilaze izKonvencije.

Program će biti sproveden u

skladu sa projektnom doku-

mentacijom koju je pripre-

mio Direktorat za vanredne

situacije kao nacionalni cen-

tar za protivminsko djelova-

nje, u skladu sa definisanim

Međunarodnim standardima

protivminskog djelovanja

(International Mine Action

Standards-IMAS) i u skladu

sa Standardnim operativnim

proceduramaNPA (Standard

OperatingProcedures-SOP).

Memorandumom je precizi-

rano da je norveška organiza-

cija - NPA odgovorna za odr-

žavanje najviših standarda za

operacije deminiranja, kao i

za selekciju, obuku i bezbjed-

nost osoblja angažovanog u

programskim aktivnostima u

skladu sadefinisanimpravili-

ma i propisima uSOP-u.

Direktorat će, kako piše u do-

kumentu, pružati podršku

NPA, osiguravajući da se

sredstva za sprovođenje pro-

grama ne koriste za plaćanje

poreza ili drugih dažbina za

materijalnu robu i opremu

koja se kupuje i koristi za

sprovođenje programa.

Precizirano je i daćeDirekto-

rat, „redovno ili kada je po-

trebno, obavještavati organe

opština Golubovci, Tuzi i Ro-

žaje o aktivnostima za spro-

vođenje programa“.

- Memorandumom se preci-

zira oslobađanje od svakog

plaćanja carina, poreza i

drugihdažbinanarobuiuslu-

ge kojemogubiti predmet sa-

radnje – piše u informaciji

koju je usvojilaVlada.

Regionalni centar zapodvod-

no deminiranje iz Bijele rani-

je je bio angažovan za čišće-

nje područja u našoj zemlji

koja su tokom NATO bom-

bardovanjabilapogođenaka-

setnimbombama.

Prije osam godina na poligo-

nimaLatičnoiPrageuništene

su sve količine kasetnih bom-

bikojesusenalazilenaterito-

riji Crne Gore. Kako je tada

saopšteno iz Vlade, uništenje

353 kasetne bombe obavila je

američka firma EOD Soluti-

onsLTDiSterlingInternatio-

nal sa izvođačem Booster iz

CrneGore, uz stručnupomoć

predstavnika Ministarstva

odbrane i VojskeCrneGore.

K. KRSMANOVIĆ

cije

Višemsudu za dvije i po godine dostavljena tri zahtjeva za

trajno oduzimanje dobara

Traženaprivremena

blokada imovine

u 19slučajeva

Trenutno su predVišimsudomu Podgorici aktuelna dva

predmeta o oduzimanju imovine i to bivšem funkcioneru

DPS-a SvetozaruMaroviću i njegovomsinuMilošu

Specijalno tužilaštvo imalo

je u radu ukupno 1.299

predmeta od čega je riješe-

no 744.

- Specijalno tužilaštvo je

u 2017. godini donijelo

naredbu o inansijskim

istragama u 29 predmeta

od kojih je 11 predmeta za

djela organizovanog kri-

minala i 13 za krivična djela

visoke korupcije, a četiri za

pranje novca - saopštio je

ranije glavni specijalni tuži-

lac Milivoje Katnić.

Broj pokrenutih istraga,

prema njegovim riječima,

bio je veći za 61 odsto u

odnosu na 2016. godinu, a

u odnosu na 2015. za 221

odsto.

Uprošloj

godini 1.299

predmeta

Dio Memoranduma

odnosi se i na borbu

protiv korupcije, pa je

ovimdokumentom

precizirano da će Mini-

starstvo (MUP) i NPA

preduzeti napore na

tomplanu.

- Bilo koji poklon, plaća-

nje, naknada ili koristi

bilo koje vrste, a koji se

smatraju nezakonitim

djelom ili praksom

korupcije neće biti

pruženi bilo kojem

licu u smislu dodjele

ili izvršenja ovog

memoranduma.

Svaka takva rad-

nja predstavlja

dovoljan osnov

da se opravda

poništenje ovog

memoranduma

ili da se preduz-

me bilo kakva

druga korek-

tivna mjera

u skladu sa

crnogorskim

zakonodav-

stvom – piše u

dokumentu.

Borba

protiv

korupcije

o

PodgoričaninuTrebinju

napaopolicajce

Viši sud

Kasetnu bombu čini kontejner u kojem ima od nekoliko

desetina do nekoliko stotina kasetnih bombica, u zavisnosti

odmodela i namjene kasetne bombe. Kako objašnjavaju

stručnjaci, prilikomdejstva iz kontejnera se oslobađaju

kasetne bombe, a aktiviraju se na različite načine. One pred-

stavljaju dugogodišnju opasnost po civilno stanovništvo jer

je ovu neeksplodiranumuniciju vrlo teško i veoma skupo

pronaći i ukloniti.

Kasetnabomba

RadovanPopović

Kontejner sa

,,pakovanjem” bombi