Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 9. jul 2018.

Hronika/Društvo

BIJELOPOLJE

–Uzrok smr-

tiMarkaPejovića (45), koji je

stradaou subotuvečeoko22

sata tokomradnogvremena

u fabrici peletara ,,Pelangić“

uBijelomPolju, znaće sena-

konobdukcije, saopštila je

viša tižiteljkaTanjaNišavić.

- Tokom radnog procesa došlo

je do kontakta radne mašine i

radnikaM. P. koji je nastradao.

Na licu mjesta obavljen je iz-

viđajuzučešćevještakamašin-

ske struke i službenika Uprave

policije, nakon čega je tijelo

upućeno na obdukciju - kazala

jeNišavić.

Ona je dodala i da će se uraditi

i druga potrebna vještačenja

koja će zajedno sa pribavljen-

im dokazima utvrditi uzrok

smrti.

V.Šb.

CETINJE

–SlađanaVujačić (39) povrijeđena jeuudesukoji

se jučeujutrudogodionamagistralnomputuCetinje–

Podgorica, umjestuMeterizi.

Ona je iz za sada neutvrđenih razloga izgubila kontrolu nad vo-

zilom, nakon čega je došlodoprevrtanja.

Vujačić je prevezena u cetinjsku bolnicu i nalazi se van životne

opasnosti.

Tokomuviđaja saobraćaj naputuCetinje–Podgoricaodvijaose

jednomtrakom, naizmjenično, ana licumjestabili suslužbenici

policije, vatrogasne jedinice i hitnemedicinske pomoći.

J.Đ.

PODGORICA

–CrnaGora

trebalobi do 1. avgusta

2020. godinedabudepot-

punoočišćenaodkasetnih

bombi kojima jedio terito-

rije zasut tokomNATOin-

tervencije, odnosnobom-

bardovanja tadašnje

SavezneRepublikeJugosla-

vije, 1999. godine, čiji je cilj

bioda se tadašnji predsjed-

nikSrbijeSlobodanMiloše-

vićprisili daodustaneodet-

ničkog čišćenjaAlbanacana

Kosovu imasovnihzločina

nadcivilnimstanovniš-

tvom.

Memorandumom kojem je

Vlada nedavno dala „zeleno

svjetlo“,akojijepotpisaloMi-

nistarstvo unutrašnjih poslo-

va sa Norveškom narodnom

pomoći (NPA) i koji se odnosi

na program „Oslobađanje ze-

mljišta u području koje je

kontaminirano ostacima ka-

setnemunicije u Crnoj Gori“,

precizirano je da se radi o ta-

kozvanom humanitarnom

deminiranju-čišćenjuostata-

kakasetnemunicijena terito-

rijiGolubovaca,Tuzi iRožaja,

a za što suNorvežani izdvojili

više odmilion eura.

DEMINIRANJE

- Svi dijelovi zemlje koji subi-

li pogođeni bombardovanjem

kasetnim bombama odavno

su vojno razminirani, a veliki

dioihumanitarno.Poslijevoj-

nog razminiranja može da

ostane određeni postotak ne-

uklonjenih minsko-eksplo-

zivnih sredstava, ali poslije

himanitarnog ne smije ostati

ništa, čak ni djelovi minsko-

eksplozivnih sredstava –

objašnjava za Pobjedu struč-

njak za eksplozive Radovan

Popović, nekadašnji službe-

nikpolicije.

Onnaglašavada jenajugrože-

nije Golubovačko polje, koje

seprostirena teritoriji iGolu-

bovaca i Tuzi.

- Ta zona koja je tokom bom-

bardovanja bila zasuta kaset-

nimbombama vojno je razmi-

niranajošdavno.Humanitarno

razminiranje, međutim, nika-

da nije urađeno. Skupo je i mi

za taj posaonijesmo imali nov-

ca –kažePopović.

Iakojenakonvojnograzmini-

ranja ostala po neka kasetna

bomba ili njeni djelovi, sre-

ćom, nije bilo tragičnih po-

sljedica po mještane koji bi

naišli na njih.

Prije akcija razminiranja u

Rožajamaje

,umartu1999.go-

dine, stradao jedan dječak, a

dvojica ranjena, kada su u šu-

mi naišli na kasetnubombu.

-Unekolikonavratauništava-

ne su kasetne bombe koje su

mještani pronalazili nakon

vojnog razminiranja – dodaje

naš sagovornik.

Vojno razminiranje Golubo-

vačkogpolja,kažeon,dijelom

je uradila vojska, a dijelom

policija.

- Što se tiče Rožaja, tamo je

rađeno i humanitarno razmi-

niranje, ali je ostao jedan dio

kojinijeupotpunostiočišćen.

Dio posla radio jeMUP, a dio

Do 1. avgusta 2020. godine naša zemlja će biti očišćena od kasetnemun

Na sjednici Vlade 28. juna, kada je prihvaćena informacija

o potpisivanju Memoranduma MUP-a i Norveške narodne

pomoći (norveška NVO koja se bavi humanitarnim radom),

prihvaćena je i informacija o zaključivanju Memoranduma

o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Ustanove za

jačanje ljudske bezbjednosti Republike Slovenije (ITF) na

području protivminskog djelovanja, uništavanja konvencio-

nalnog oružja i izičke bezbjednosti i upravljanja zalihama.

Ugovoromnije precizirano da li će možda i Slovenci biti

angažovani u poslu humanitarnog deminiranja područja

pogođenih kasetnimbombama tokomNATO bombardova-

nja 1999. godine.

ITF je vladina organizacija koja je našoj zemlji pružala struč-

nu pomoć u oblasti čišćenja teritorije od neeksplodiranih

ubojnih sredstava (NUS), zaostalih iz Drugog svjetskog rata.

U dokumentu se navodi da je za dvogodišnji period sarad-

nje obezbijeđeno 1.750.000 $ (milion i sedamsto pedeset

hiljada američkih dolara), a da će novac biti utrošen na:

opremanje magacina za skladištenje NUS-a, opremanje

poligona za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava,

inansiranje uništavanja NUS-a dok poligon za uništavanje

ne bude uređen.

Planirano je i inansiranje istraživanja tunela Potkop umje-

stu Petrovići - opština Herceg Novi, koji je na samom zavr-

šetku Drugog svjetskog rata miniran i srušen.

- Nije poznato da li je u tunelu ostalo NUS-a i koliko je

eventualno ostalo, a lokacija tunela je takva da su u nje-

govoj neposrednoj blizini veoma važni turistički objeki

(Porto Montenegro, Porto Novi u Kumboru, kao i Luštica

Bay), posebno značajni za demokratski i ekonomski razvoj

Crne Gore – piše u dokumentu.

Planirano je i inansiranje uništavanja viškova i neperspek-

tivne municije i ubojnih eksplozivnih sredstava.

Angažovani iSlovenci

Dio Memoranduma odnosi se i na borbu protiv korupcije,

pa je ovimdokumentomprecizirano da će Ministarstvo

(MUP) i NPA preduzeti napore na tomplanu.

- Bilo koji poklon, plaćanje, naknada ili koristi bilo koje vrste,

a koji se smatraju nezakonitimdjelom ili praksom korupcije

neće biti pruženi bilo kojem licu u smislu dodjele ili izvršenja

ovogmemoranduma. Svaka takva radnja predstavlja dovo-

ljan osnov da se opravda poništenje ovogmemoranduma

ili da se preduzme bilo kakva druga korektivna mjera u skla-

du sa crnogorskim zakonodavstvom – piše u dokumentu.

Borbaprotivkorupcije

Popović:Golubova

poljenajugroženije

Poslije vojnog razminiranjamože da ostane određeni

postotak neuklonjenihminsko-eksplozivnih sredstava,

ali poslije humanitarnog ne smije ostati ništa, čak ni

djelovi minsko-eksplozivnih sredstava – objašnjava

stručnjak za eksplozive Radovan Popović

Istraga o nesreći u peletari u BijelomPolju

Obdukcijaće

utvrditi uzrok

smrti Pejovića

Turisti ukazana

pomoćnaDurmitoru

GSS spašavala osamdesetogodišnjeg

izraelskog državljanina

PovrijeđenaPodgoričanka

Udes na putu Cetinje – Podgorica

ŽABLJAK

– Pripadnici Gorske službe spasili su juče izraelsk-

og turistu Benjamina Neveha (80), koji je zadobio povredu

skočnog zgloba prilikomplaninarenja na Durmitoru u reonu

Uvite grede.

Poziv u pomoć je upućen juče oko 13 sati, dok je akcija spaša-

vanja bila dva sata kasnije.

Nevehu su pripadnici GSS-a ukazali prvu pomoć, a nakon

transporta povrijeđenog su predali službi Hitne pomoći.

S. D.

Posljedicebombardovanjakasetnimbombama

uzoni Golubovačkogpolja 1999. godine

BijeloPolje

Saakcije

spašavanja

naDurmitoru